met 10 x 10 PASSAP J WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Doe mee i V eiligheidsgordels Dames tricotages EFKES fa.Westerhuis FRISO RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE FYPSKOFT S.V.W. AGENDA AUTO-VERHUUR Fré de Boer al ÏEILieHimSCOitBiU f teJ 85ste JAARGANG No. 1 VRIJDAG 5 JANUARI 1962 Heidenschap op zich de vreugde gezelligheid ons Het Bestuur. Volop! IIIIIIIIHIIIIM Grijp die kans Fa ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 E.H.B.O. - afd. Workum I 5ud 72 74 ABONNEERT U OP Uw adres voor radio en televisie Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Noard 47, tel. 282 Eerste trainingsavond 9 januari IJENE DE BOER es en Jongerein Steenwijk en Ida Dade, die het in Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en C. GORTER a f 10.— óf 10 kunnen opbrengen. Geef die nachtkaarsjes weer Hoop! Muziekconcours van Jeugd en Muziek’ Op de derde Regionale Landdag van Jeugd en Muziek’, die opzater» dag 28 april 1962 in Emmen zal wor den gehouden, zal door genoemde vereniging, in samenwerking met de RONG een muziekconcours worden georganiseerd, waar niet alleen leden van Jeugd en Muziek’, maar ook niet-leden aan kunnen meedoen. Er wordt verdeling gemaakt in A. Serieuze muziek B. Lichte muziek Zich opgeven kunnen alle musice rende jongeren van Noord-Nederland, behalve piano-solisten. Ook muziek groepen als jeugdorkesten, jeugdkoren, jeugdkorpsen en combo’s kunnen aan dit concours meedoen. In elke provincie zal een voorronde worden gehouden; voor de provincie Friesland zal dat zijn in Leeuwarden op een nog nader te berichten datum en plaats. De prijswinnaar zal door de Ne derlandse Radio Unie worden uitge nodigd voor een opname, terwijl ook de Jeugd en Muziek-prijs’ beschik baar zal worden gesteld. Aanmeldingen dienen te geschieden bij mevrouw R.Boer-Reinders, Huy- gensstraat 22, Hoogeveen. Ook zal deze alle gewenste inlichtingen graag verstrekken. Reeds langen tijd is het plaatselijk actiecomité actief om in Workum de jeugdbesturen aan het werk te krij gen. Het comité bestaat uit Teake Hoekema die de organisatie in het Heidenschap op zich nam en Henny O *1 Tl T-x. Z Workum klaar gingen stomen. Tien weken lang moet de actie duren en graag laten we hierbij alle jongeren meewerken, wat we per jeugd vereniging trachten te bereiken. In Workum zijn ruim dertig jeugdver» enigingen, die we zijn gaan verdelen in 10 groepen welke de volgende ziin: 10 groepen welke de volgende zijn: Scholen Herv. Jeugdver. Geref. Jeugdver. R. K. Bapt. Doopsgez. Plattelandsmeisj Chr. Dansclub S. V.W. Op de scholen zullen de reeds al om bekende spaarkaarten verkocht worden. Verder kregen we reeds van alle verenigingen een toezegging voor een nog te verrichten activiteit. Via deze verenigingen zullen even eens spaarkaarten te krijgen zijn. Doe mee met 10 x 10, want allen die honger lijden hebben onze hulp nodig. Wilt u een enkel voorbeeld, lees dan het volgende: In West-Afrika liggen de meest gunstige mogelijkheden om de voed- sel-situatie op korte termijn te ver beteren, De beste kans om snel te slagen heeft men bij volken, die permanen te bouwvelden hebben, zoals in Da homey en Nigeria. Dahomey, voorheen Frans protec toraat, sinds december 1958 een zelf standige republiek ligt tussen Nigeria en Togo en telt 1.713.000 inwoners Het is 3'/a maal zo groot als ons De mooie Kerstdagen, voorafgegaan door veel arbeid en voorbereidingen, om deze dagen gezellig en feestelijk door te brengen, liggen weer achter ons. Evenzo de Oudejaarsavond met zijn vele herinneringen en de jaar wisseling behoren weer tot de ver leden tijd. Maar daarom zijn we de vreugde er toch nog niet van vergeten? Met dankbaarheid blijven we zeker nog wel een poosje aan die mooie feest dagen terug denken. Wij als bestuur van de gezamen lijke kerstfeestviering praten in ieder geval nog steeds over het goed geor ganiseerde en geslaagde kerstfeest in de Hervormde kerk. Verheugend is dat hiervoor een goede belangstelling is geweest en dat het een goed en ordelijk verloop heeft gehad, en dat met meer dan 400 kinderen. Wat in hoofdzaak de bedoeling van dit schrijven is, komt eigenlijk hier op néér, dat wij allen die op eni gerlei wijze ons hulp hebben ver leend, hetzij met het collecteren hetzij bij de zangrepetities of bij de kerst feestviering. nogmaals hartelijk dank willen zeggen. Verder willen wij vragen: zijn er óok mannelijke krachten die mee wil len helpen om de kinderen te onder wijzen? Het personeel van de Hervormde zondagsschool moet nodig worden aan gevuld- Wie wil hiervoor zich aanmelden bij de voorzitter L. de Haan? Dankend voor de opname, land. De bevolking is voornamelijk agrarisch. In het dorp Gbodje leven 2000 in woners (waarvan 500 kinderen) van de magere producten van hun schrale grond. Honger en ondervoeding wa ren daar bekende begrippen. Een groot deel van de jonge mensen had dan ook de geboortegrond verlaten. Gbodje was een armoedig dorp waar enkele voortrekkers uit de na bijgelegen hoofdstad Porto-Novo in 1954 zijn begonnen aan een groots werk. Strijd tegen analfabetisme, ver betering van de slechte hygiënische toestanden, een kippenfokkerij, maar vooral verhoging van het peil van land- en tuinbouw; Zij hebben succes. In Gbodjewerd in 5 jaar tijd de algehele situatie be langrijk verbeterd, waarmee voor de omgeving een sterk bewijs werd ge leverd dat honger kan worden be streden en economische en sociale ontwikkeling in gang kan worden ge zet. Maar er zijn vele dorpen als Gbodje: Louho, Topota; Sèmè, Dje- kou, Chada en nog tientallen ande ren, die verlangend uitzien naar hulp van buiten, die nog niet komt, maar die noodzakelijk is om de ontwikke ling in beweging te brengen. Daar willen wij straks het werk be ginnen, daartoe in staat gesteld door de uitkomsten van de Actie ,10 x 10’ In Dahomey zal, mede gebaseerd op het voorbeeld van Gbodje, het erfge- wassenproject van de Nederlandse jeugd gestalte krijgen tot zegen van de mannen en vrouwen, de jongens en meisjes, die wachten op hulp uit Nederland. Welnu door 10 x 10 pet van je wekelijkse zakgeld af te staan houd je een nachtkaarsje brandende, want mensen die hongerlijden zijn zwak en dus met een nachtkaarsje te vergelij ken. Laat ons voor hen sparen door kaarten te kopen die a f 1.of 10 x 10 cent a f 2.50 of 10 x 25 cent a f 5.of 10 x 50 cent x f 1.— A BREIMACHINES UJsJg-J Jjra t s OPELS k. :at uur, Overleden: Geen Gemeente Hindeloopen Maand december 1961 Wiebe de Boer Is I I CHEVROLET V.W. BUSJES Abonnern^ntsprfls f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar gegeven. zijn. te Leiden Workum. De jongensiessen die anders werden gehouden van 6.30—7.30 in het Overleden. Tjalke de Boer, echtgen. van Annigje Smit; LAAT UW VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOB BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Rnt Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151=314 Postrekening 882259 zijn ons helaas uit dagelijkse kran tenberichten genoeg bekend. Maar nog niet algemeen bekend is, dat een belangrijke AFD. VOLLEYBAL BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN Bij een toenemende mechanisatie snel de bedrijfsomstandigheden een steeds gro- - -bekend rog een AFD. GYMNASTIEK A.s. Maandag 8 januari HERVATTING GYM.-LESSEN NOARD 69 WORKUM Geboren: Jolling, zv en Bauk Smit (25 dec.). Gehuwd- geen I U4 Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ct: per nun. Contracten volgens algemene regeling TELEFOON 306 b.g.g 501 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd BEZINNING Bij de bezinning op wat achter ons ligt gaan de gedachten onwillekeurig uit naar de toekomst. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen. Niemand weet dat. We kun nen alleen maar kijken naar de verande ringen en ontwikkelingen die achter ons liggen. Tegen deze achtergrond kunnen we ons wagen aan enkele voorspringen. Met vrij grote zekerheid kan worden voorspeld dat de arbeidslonen dit jaar Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf WAT ZIJN DE GEVOLGEN Eén van de gevolgen zal zeker zijn een nog toenemende mechanisatie. Men selijke arbeid zal vervangen worden door machines (kapitaal). Dit betekent dat de geldbehoefte van de bedrijven toeneemt Dit roept problemen op t.a.v. de finan ciering var. de aan te kopen produktic- middelen. Hierbij moet voorop staan of een investering al of niét rendabel is. Daarnaast zal ook de sociale kant van het bedrijf in de beschouwing betrokken moe ten worden. Meubelhuis Inconé - Workum a j v* OPTICIEN - HORLOGEE Telefoon 310 - Workum Andrjes Boschma, 37 jaar te Hiitje Sikma, 24 jaar te Van 27 december 196, t.m. 2 januari 1962 Geboren: Anne Sikko, zv en Aaltje dv Hendrik Witteveen en Vellinga; Bonifatius Frans, zv Yeme de Boei - Gehuwd: Westhem en Workum. woensdags i uur zijn vervolg VRIJDAGS van 5-7 onder leiding van mijnheer Jansen. We hopen, dat nu ook de jongens, die naar de v oetbaltrajning gingen, weer pre sent zullen zijn. 5— 6 uur jongens 10—11 en 12 jaar 6— 7 uur jongens 13—14 en 15 jaar Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags-' morgens 10 uur om er1 beter af te komen. Volgens Zweedse statistieken zelfs een kans van 75 pet. om ernstige verwondingen te voorkomen. Die kans wordt in steeds meer landen door steeds meer automobilisten gegrepen. In Zwitser land waar sedert een jaar de veilig heidsgordel sterk wordt gepropageerd zal omstreeks de jaarwisseling 25 pct. van alle particuliere auto’s met gordels zijn uitgerust. In andere landen o.a. Zweden ligt dit percentage beduidend hoger/ Het is daarom, dat het Verbond voor Veilig Verkeer nu in aansluiting op het zo lofwaardige initiatief van de A.N.WB- de raad geeft: Grijp de kans, uzelf en uw mede- inzittenden te beveiligen. Dat kan men door goede veiligheids gordels te kopen, d.w.z. gordels die de in alle landen van Europa gestelde goed- keuringseisen kunnen doorstaan. En voor wie tegen de kosten van de aanschaf op ziet: bedenk dat een stel goede veilig heidsgordels minder kost dan levenslange geweten s w roeging. VERLEDEN EN TOEKOMST Het js bij tijd en wijle belangrijk zich te bezinnen op wat gebeurd en gedaan is. Het einde van het jaar ieent zich hjervoor in bijzondere mate. Voor de weidebedrijven is het af ge, lopen jaar niet ongunstig geweest. Er is voldoende gras gegroeid om de veestapel zowel in de weide als op stal, genoeg ruwvoer te kunnen geven. De melkpro- duktie was bevredigend. De melkprijs, ge zien tegen de achtergrond van het garan. tiebeleid, een vast gegeven. De prijzen van het af te zetten vee bleven vrij constant. Al met al een jaar dat in dit opzicht weinig schokkends te zien heeft We kunnen hiervoor dankbaar Bij onderstaande gediplom. E.H.B.O.-ers een E.H.B.O.-tas aanwezig: mej. A: A, Ketelaar, Nijhvinim. 9 dhr H. Sj: Minnema, Dwarsnoard 30 mej. F; v. d. Meulen, Noard 178 mej. IJ: A. Schotsman, Noard 102 dames G. en K. Pruiksma, Süjj 120 mw. A. L. Nauta-van Dijk, Begine 31 dhr. T. Wouda, Begine 44 dhr. G. v. d. Bijl, lïaralaan 2 verder zullen stijgen. Het aantal arbeiders krachten in de landbouw zal nog afnemen en de werktijd zal korter worden. 67 jaar, de veiligheidsgordel hier - bescherming van bestuurder en inzittende kan bieden. De gordel vangt ni. de klap op, dankzij een zekere elasticiteit die de energie van de botsing reduceert en het lichaam op zijn plaats houdt. Natuurlijk, ook zo’n gordel is géén garantie, dat men er bij iedere botsing goed afkomt. Maar het is in elk geval een kans Wat gebeurt er wanneer u van 25 meter hoogte naar beneden springt zonder dat nijvere brandweerlieden klaar staan om u in een springzeil op te vangen? U weet het niet, want u heeft het nooit gepro beerd. En dat is maar goed ook, want het is héél gevaarlijk. Maar wist u overigens, dat u als automobilist i6deie dag aan een soortgelijk gevaar blootstaat Wanneer een met een snelheid van 75 km per uur rijdende auto tegen een vast voorwerp botst, dan is dat in botsingskracht voor de bestuurder ongeveer als een „vrije val” uit de 5e verdieping van een modern fiatgebouv.En voor wie deze ver gelijking nog wat verder wil dóórtrekken, bij 125 km. per uur wordt die botsingsf- kracht ongeveer gelijk aan die na een sprong van een pim. 62 meter hoge kerk toren. r jsjjP" Wanneer een auto in volle sneiheid tegen een vast of stilstaand voofrw_*rp vliegt gebeuren er overigens even vrese lijke als interessante dingen. Het lichaam van de bestuurder en pok dat van zijn mede-inzittende volgt de wet van de traagheid; dat wil zeggen dat de auto stilstaat, maar het lichaam doorvliegt en met geweldige kracht tegen de stuurkolom, tegen het dashboard of door de voorruit wordt geworpen. Dit laatste dan met alle gevolgen van dien. Die gevolgen behoeven wij hier niet nader te omschrijven. Ze VEILIG bouwen zal veel aandacht moeten worden. Daarnaast vragen onsiuiting, verkaveling en een goede waterbeheersing onze aan dacht. Ruilverkaveling biedt in dit opzicht mogelijkheden. Op korte termijn is dit voor een wettelijke ruilverkaveling ech ter niet het geval. Andere mogelijkheden zullen daarom onder ogen moeten worden gezien. Ruilverkaveling op vrijwillige basis in kleiner verband kan op korte termijn hierin voorzien. Eendracht maakt macht. We moeten dit echter gezamenlijk willen. DE EIGEN TAAK De taak van de enkeling ligt binnen het bedrijf. Een goede bedrijfsorganisatie en een goed doordacht bedrijfsplan is één van de voorwaarden Vo°r het behalen van een bevredigend resultaat. Toepassing van de nieuwere inzichten bjj het machinaal melken, de verzorging van de veestapel, voederwinning en de verzorging van het grasland vragen in dit opzicht de aandacht Er is veel waarop we ons kunnen (be zinnen. Bezinnen op het verleden heeft alleen dan zjn als we er lering uit trek, ken voor de toekomst. R.L.V-D. Sneek Anneke Trijntje en Catharina Jourica Witteveen. Ondertrouwd: Marjnus Kooistra, 24 jaar en Aukje Dijkstra, 22 jaar te spelen tere rol. Het zal de lezer zeker zijn, dat deze bedrijfsomstandigheden lang met ideaal zijn. Dit belemmert doelmatige mechanisatie. Eén van de knelpunten vormen de be drijfsgebouwen. Velen ervan voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De vee, verzorging vraagt daardoor te veel tijd: Aan de verbetering van de bestaande ge, - geschonken

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1