B. JONGSTRA PASSAP BREIMACHINES WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland fa. Westerhuis radio en televisie RADIO HINGST Dames tricotages I Dit nummerbestaat uit twee bladen S.V.W. AGENDA frW/0 EN TELEVISIE MAISON IRENE Fré de Boer IJEME DE BOER AUTO" VERHUUR R 85ste JAARGANG VRIJDAG 12 JANUARI 1962 No. 2 Zaterdag 13 januari begint onze grote Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 5üd 72-74 Uw adres voor Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Noard 47, tel. 282 Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd me» Jnconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheia Onze gehele voorraad goederen wordt u aangeboden tegen on gekende prijzen. Alles moet weg wij kunnen niets over* houden en wanneer u onze prijzen ziet, merkt u dkekt het grote verschil. Bij onze dames- en kinderconfectie hangt alles geprijsd tegen ongekende lage prijzen. U kunt nu een mantel, japon of een rokje, blousje, truitje of een vest kopen voor wei nig geld. Mantels vanaf 12.75 japonnen vanaf 5.75 kostuum- rokken, blousjesj truitjes en vesten vanaf 3.98 Onze dames-, heren- en kinderondergoederen met minstens 20 a 30 pct. kortingen. De restanten voor gooiwegprijzen. Stoffen voor dames- en kinderkleding voor halve prijzen. Ook onze vloerbedekkingen, als bouclé, jabotapijt, karpetten enz. enz. tegen ongekend lage prijzen. Bedden, de kens, lakens, slopen, ledikanten enz. enz. voor ongekend lage prijzen. Dit is onze laatste balansopruiming die wij gaan houden. Wij willen u allen laten profiteren, zolang de voorraad strekt, dus allen naar 't Noard naar Verschijnt éénmaal pec weak FRISO .'Ti -•'-5 Rij OPELS CHEVROLET V.W. BUSJES AFD. VOETBAL de van 4. te 10. 3. i. er totaal-op- 1. 34 2. 3. SCHEEPVAART DOOR KOEBRUG Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ct: per m.m. Contracten volgens algemene regeling Uitgave: Fa; Tj GAASTRA Bak Drukker^ en Boekhandel 3 Workum Van verslagen; berichten en* gaarne spoedig opgaaf 3. 4. LOOP DER BEVOLKING 1961 De bevolking der gemeente Hinde» loopen telde op 1 januari 1961: 435 man nen en 430 vrouwen, of 865 inwoners. lijnaal dode lij naai fuikaal Workum Delfstrahuizen. Aanv. 2.30 uur Heden donderdagavond voetbaltraining in de zaal. 6. 7. 8 9. 10. 6. 7. 8. Abonnementsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar PLAATSELIJK NIEUWS VERZORGEN LAAT UW 17 ge en DE SPECIAALZAAK VOOR opruiming 1-1 2-0 2-0 0-2 0-2 2-0 2—0 0-2 0-2 2-0 11=9 1—1 1—1 2-0 1-1 2-0 0—3 1-1 1—1 12=8 0~2 1-1 0-2 0-2 2-0 1-1 0—2 2-0 2-0 0-2 8—13 Meubelhuis iaconé n Workum Telefoon Redactie en Adm; 09161*314 Postrekening 882258 GEM VISAFSLAG Over het jaar 1961 werden aan het Gemeentelijk visafslagbedrijf te Staveren aangevoerd de volgende hoeveelheden vis tegen de daarachter staande brengsten.: 95.926 kg. 1.027 kg. 18 kg. 85.774 kg. snoekbaars 65.976 kg. baars 200.210 kg. witvis 6.894 kg. grote blei 326 kg. karper 85 kg. snoek 2.562 kg. bot 21 stuks schotje NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 bg.g 501 met en zonder chauffeur (All-risk verzekard van het jaar overleden: wegens vertrek uit de en 22 vr., dus hierdbor m. en 28 vr. Totaal yan de bevolking per 31 decem ber 1961: 436 m. en 437 vr. of 873 inwoners Het bevolkingsaantal is gestegen met 1 ro. en 7 vr., dus acht inwoners meer dan een jaar geleden. f Er werden in 1961 twee huwelijken vol trokken. meentepersoneel, bij welke dienst ook té* werkgesteid, dank zeggen voor de goede manier waarop zij hun werkzaumhedfen hebben verricht, aldus spr., die met de volgende woorden eindigde: Graag wens ik u en de uwen een voorspoedig 1962. Hierbij denk ik in het bijzonder aan ons mede-raadslid A. Visser, die wegens ziekt® sinds geruime tijd onze vergaderingen niet heeft kunnen bijwonen. In ons formulier gebed hebben wij zopas gebeden, dat Gods zegen op onze gezamenlijke arbeid moge rusten. Moge die zegen in het nieuwe jaar ons deel zijn. t De jongensiessen die anders woensdags werden gehouden van 6.307.30 uur zijn in het vervolg VRIJDAGS van 5—7 uur, onder leiding van mijnheer Jansen. We hopen, dat nu ook de jongen», di» naar de ,v oetbaltraining gingen, weer pre sent zullen zijn. 5— 6 uur jongens 10—11 en 12 jaa» 6— 7 uur jongens 13—14 en 15 jaar Tot notabel bij de ned. herv. ge meente te Staveren werd herkozen dé heer G. Mulder. LOOP DE® bevolking gemeente workum over 1961 Bevolking per 1 januari 1961: 1900 mannen en 2034 vrouwen, totaal: 3934. Geboren in 1961: 46 mannen en 38 vrou wen, totaal 84 geboorten. Overleden in 1961: 12 mannen en vrouwen, totaal 29 overleden. Een boorteoverschot dus van 34 mannen 21 vrouwen, totaal 55. Vestigingen in 1961: 82 mannen en 98 vrouwen, totaal 180 vestigingen. Vertrokken, in 1961: 118 mannen en 155 vrouwen> totaal 273 vertrokken. Een vertrekoverschot dus van 36 mannerl en 57 vrouwen, totaal 93. De afname van de bevolking bedraagt dus vertrekover- schot is 93 geboorteoverschot is 55 is 38. Bevolking per 31 december 1961: 1898 mannen en 1998 vrouwen, totaal 3896. De bevolking nam dus af met 3934 3896 is 38, te weten 2 mannen en 36 vrouwen. OMZET VISAFSLAG OVER 1961 HINDELOOPEN. Aan de gemeentelijke visafslag te Hindeloopen werd over 1961 in totaal aangevoerd: 8.295 kg. snoekbaars; 3.292 kg. baars; 17.286y2 kg. voorn; 1.512 kg- grote blei; 14i/£ kg. karper; 183ya kg. snoek; 2.002t/2 kg. lijnaal; 4 kg. zalm; 45i/2 kg. bot. De totale: omzet bedroeg f 25210,63. Omzet 1960: f 35*238,39. f 116.636.77. In 1960 was de totale opbrengsj f 362.750.—, dat was dus ruim f 88.000.— hoger dan het afgelopen jaar. Een aan zienlijke achteruitgang en dat zal het pas begonnen 1962 zeker niet zo vlot weer goedmaken, maar de visnetten worden toch altijd weer met hoop en vertrouwen vangklaar gemaakt. Aan 4.136 schepen met een geza menlijke tonnage van 233.157 ton is doof de Koebrug té Staveren in 1961 doorvaart verleend. In 1960 was het aantal schepen 3.979 met een gezamenlijke tonnage van 246.033 t?n. Een vermeerdering wat het aantal schepen betreft van 157 stuks. WORKUM- Als datum voor de te hou der. ledenvergadering van de Orahjever- eniging is vastgesteld: 16 januari. Dan komt de viering van Koninginnedag na tuurlijk ook ter sprake en omdat aan sluitend op deze feestdag ook het zil veren huwelijksfeest van het Koningspaar op tal van plaatsen herdacht zal worden, mag de burgerij van Workum wel tijdig bedenken of men daar hier ook iets aan zal doen. Met weinig belangstelling voor die vergadering wordt allicht besloten tot een heel eenvoudig feestje voor dé school kinderen. Wil men een uitgebreider dag programma dan de laatste jaren, dan zal er allereerst een behoorlijke opkomst moeten zjjn voor de ledenvergadering op volgende week dinsdag. SChEePVAAJRTBEWEGING door DE SLUIS te STAVEREN In 1961 voeren door de sluis te Staveren de volgende aantallen schepen: Binnenkomende schepen 1783 (1789) met een tonnenmaat van 99.143 m3 (102.202}- Uitgaande schepen 2046 (2006) met een tonnenmaat van 127.329 m3 (136.212). Totaal aantal schepen dat van de sluis gebruik maakte 3829, inhoud 226.472 m3. In 1960, de tussen haakjes geplaatste! cijfers waren het 3795 schepen met een inhoud van 238.504 m3. Er viel dus een kleine vermeerdering van schepen (34) te constateren bij een teruggang van in houd 12032 m3. In 1961 hebben 90 motorvrachtschepe» met een inhoud van 18337 ton de haven als vluchthaven gebruikt, in 1960 reap. 79 schepen, inhoud 14815 m3. Verder 19 kustvaartuigen (9), 44 rijksvaartuigen (26) en 1'! sleepboten (15). De tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op 1960. In dat jaar maakte ook het Rode Kruis hospitaalschip, de „Henri Dunant’’ gebruik van de haven te Staveren. 1. 2. J. Nijenhuis M. Hiemstra T. Bolwijn 4; D, Tjerkstra Sr. F. Rook 5. G. Bruinsma H. Sikkens M. v. d. Weide S. Terringa A. van Dijk J. Rinzema S. Couperus H. v. d. Linden 9, J. Smid K. Mandria 10. G. Dijkstra T. de Boer Uitslag Joure II O.G. III L. de Jong A. Foikertsma 2. L. de Jong R. Dijkstra M. Visser F. Couperus H. de Jong U. v. d. Meer 5. Heenen F, Wesselius Joh. Roskam D. Mulder G. Jonker F. Nauta v H Buining Tj. Dijkstra J, v. d. Lust J. Dijkstra K. de Jong S. F. Couperus Uitslag f 156.960,53 597,81 12,60 67.065,62 33.181,72 14.667,19 648,99 79 58 89 63 834,90 69,14 Totaal T'274 207 71’ Uit dit staatje valt af te leiden dat de opbrengst van de paling, in totaal f 157.570,94 de gezamenlijke opbrengst van alle andere aangevoerde vis nl. f 116.636.77 ruim overtrof. De snoek baars en baars, wel mee de belangrijkste vissoorten qua opbrengst, kwamen tot het bedrag van f 100.247.34, de witvis leverde door de grote hoeveelheid toch nóg f 14,667.19 op en de andere soorten tezamen f 1722.24, een luttele som, dus in totaal NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN burgemeester th- van hout Bij de aanvang van de laatste raads zitting dicht aan de jaarwisseling werd door burgemeester van Hout een uitvoe rige nieuwjaarsrede gehouden, waarin zo wel tevredenheid over het bereikte als onvoldaanheid over regeringsmaatregelen nrar voren kwamen. Na een kort inleidend woord werd door Z.E.A. gewezen op de sluitende begroting door het werkelijke tekort van f 7.624.— weg te werken met een bijdrage uit de saidi-reserve Er is echter niets geraamd voor rente en afschrijving voor nieuwe investeringen. De teruggang van de be- volking heeft uiteraard een ongunstige in vloed op de grootte van de uitkeringsbe dragen en ook bij de nieuwe regeling Rijk—Gemeenten zal Staveren weinig wol spinnen. Immers bij de begroting 196g moest rekening gehouden worden met een garantie-uitkering van f 86.000.—. In 1961 konden enkele (kapitaalswerken hun beslag krijgen: vernieuwing en ver breding Voorstraat aan beide zijden, hoek. verbetering Smidstraat—Hellingpad, bouw nieuwe kluis in gemeentehuis en een beste opknapbeurt van de secretarie, riolering en herbestraten van Smidstraat en Hel lingpad, gedeeltelijke bestrating van Kooi j weg. De geiden beschikbaar gesteld in I960 voor de verbouw van de bijzondere schóól zullen straks in haar algehele realisering wel merkbaar zijn. Staveren mag er dan met haar scholen zijn. Wel zou de burgerij haar krachten kunnen beproeven aan een goed geoutilleerd gemeenschapshuis- De medewerking van „Leeuwarden.. bü het totstand komen van een en ander was van belang. Meest verheugend was het berjcht in het afgelopen jaar van G.S. van Friesland ontvangen dat met de bouw van de nieuwe sluis kon worden begonnen. Zo kan het jaar 1961 in de geschiedenis van Staveren geboekstaafd w°rden als het Sluisjaar. Vervolgens wist de burgemeester wijzen op wat Staveren onderscheidt van andere kleine gemeenten. O.a. haar lig ging aan diep water, dat ook in de toe-' komst zo blijven zal en dus voor de scheepvaart en industrie voordelen biedt, vooral nu er straks èn een grotere sluis, èn een breder en dieper vaarwater komt; Ontmoedigend is evenwel dat van rege ringswege beslist werd geen woningen toe te wijzen. Hier spreekt weer de kernpoli_ tiek haar woord mee en dit kan niet anders dan leiden tot een verdere discri minatie van het platteland. Daarentegen bouwen zij wie het niet aan kapitaal ont breekt in de vrije sector bij voorkeur nun bungalows op het platteland, liefst ver van de kernen. Inmiddels hebben b. en w. aan hun teleurstelling over het niet toewijzen van woningen uiting gegeven en alsnog verzocht om toewijzing van en kele woningen. Spr. merkte vervolgens op; dat het vreemdelingenverkeer met allés wat daarmee verband houdt, steeds meer onderkend wordt als één van de belang rijkste industrieën,’ waarbij tevens het aanwezige arbeidsreservoir weinig of geen rol speelt. Moge er dan momenteel geen voldoende pensiongelegenheid zijn te Sta veren, door bepaalde voorzieningen aan te brengen bij tai van woningen zou zeker veel veranderd kunnen worden en zeker zou het bestede bedrag rendabel zijn. Velen zoeken de recreatie aan het water en in dat opzicht zijn er te Staveren vele mogelijkheden. De plannen betreffende een aan te leggen strand achter de stad, aldus de voorzitter, zijn van de baan. De bedoeling is nu langs de meest zuidelijke leidam van het te stichten gemaal een strand te creëren, dat een lengte van 250 m. en een breedte van 60 m. krijgt. Het komt zeer gunstig op het zuiden in de luwte van de leidam te liggen. Door opspuiting met zand van goede kwaliteit zal dit strand ongetwijfeld voor de vacantiegan- gers een grote aantrekkelijkheid verkrij gen. Helaas moet voorlopig tot de vrome wensen blijven het „verlanglijstje” achter de begroting; in de eerstvolgende jaren zou men graag een aantal kapitaalswerkeq willen uitvoeren, waarvoor echter aan in vesteringen een bedrag van f 272.000.— nodig is Verbetering walbeschoeiïng Voor straat, verbetering Stationsweg, inrichten industrie- en recreatieterreinen, demping Achterdelft en verdere verbetering Kooij- weg. Burgemeester van Hout besloot zijn be schouwingen met de leden dank te brengen voor de goede sfeer waarin de raadsver gaderingen steeds gehouden werden. Na mens uw raad wil ik ook het gehele ge inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterljjk donderdagse morgens 10 uuf RAAD HINDELOOPEN De raad besloot tot het aangaan van een rekenjng-courant overeenkomst met de N.V, Bank voor Nederlandse Gemeenten voor 1962, tot een maximum credit f 100.000.— De behandeling van de begrotingen 1962 leverde geen algemene beschouwingen op, terwijl er bij het sectie-ondjerzoek ook geen vragen of opmerkingen werden ge maakt. Wel sprak de raad er zijn vreugae óver uit, dat de begroting sluitend kon worden gemaakt en complimenteerde bur gemeester en wethouders en het sécreta- riepersoneel voor de keurig verzorgde be grotingen. De gemeentebegroting werd vast gesteld met in ontvang e n uitgaat' op de gewone dienst een bedrag van f 305203.28 en op de kapitaaldienst in ontvang f 800747.76 en in uitgaaf f 885801.50. .Na delig slot f 85053.74. Op onvoorziene uit gaven werd geraamd f 2760.21 Diverse subsidie-verzoeken werden Over eenkomstig het voorstel van b. en w. af gewezen, c.q. toegekend. Afgewezen werden de verzoeken van; Het Humanistisch Thuisfront voor een vormingscentrum. Stichting Katholiek Mi litair Vormingscentrum. Militaire Matig heids Missie. Commissie voor gemeentelijk en provinciaal schoolkaatsen. Toegekend werden: Ver- Vrienden vtn het Zuiderzeemuseum f 10.Leger des Heils afd. reclassering f 15.—. Prov. Friese vereniging „Hét Groene Kruis” f 0.10 per inwoner. Stichting „Sudergoa” f 0.15 per inwoner. Europese Beweging f 2.50. Ste delijk Muziekcorps Hindeloopen f 1000.—. De verordening op de wegenbelasting werd zonder hoofdelijke stemming gewij zigd in die vorm, dat ingaande 1962 wordt geheven voor de ongebouwde eigendom men 5O/o van de belastbare opbrengst en van de gebouwde eigendommen 10 0/0, terwijl ook de percelen gelegen buiten de bebouwde kom thans in de verordening zijn opgenomen en derhalve ook zullen worden aangeslagen. De raad besloot voorts als kapitaalsuit gaven op te nemen in de begroting 1962: Het uitvoeren van werken bij het ha venhoofd. Raming f 5700.— de paal- regel bij het havenhoofd, bevindt zich in zeer slechte staat en zal worden vervangen door een houten schutting. Het maken van parkeerplaatsen. Ra ming f 4900—.Het ligt in de bedoeling z.g. parkeerplaatsen aan te leggen aan de Spinhuisstraat en Dijkweg. Het toenemende verkeer in de zomer maanden en het bezoek aan het mu seum, maken het noodzakelijk par keergelegenheid te scheppen. Het stichten van een gebouwtje aan de haven. Raming f 2900.—- Dit ge bouwtje zal worden bestemd voor vis afslag en opslagplaats voor gemeente werken. (Overigens leverde deze vergadering géén •belangrijke besprekingen meer op. In de loop van het jaar werden ge boren: 5 m. en 11 vr.„ wegens vestiging kwamen in de gemeente: 25 m. en 24 vr., dus hierdoor een vermeerdering van 30 m. en 35 vr. In de loop 5 m. en 6 vr., gemeente: 24 m. een vermindering van 29 DAMNIEUWS 6 jan. ’62. Gisteravond trokken alle leden van O.G. in gezelschap van een tiental uit Koudum naar Joure om daar een wedstrijd te spelen voor de F.D.B. Het was weer een prachtige avond op damgebied. Tachtig spelers aan veertig borden in een mooie lichte zaal en dan wordt er toch ook nog niet altijd stom metje gespeeld. O.G. I moest uitkomen tegen Marknesse I en hoewel er flink partij werd gegeven, bleken onze spelers niet sterk genoeg: 8—12. Het 2de tiental speelde tegen Marknesse II iets beter en wist op het nippertje te winnen: 11—9. Het derde volgde het eerste na en verloor van Joure II: 8—12. Het Koudumer team moest ook verliezen van Heerenveen, zodat het eindresultaat niet denderend was, maar ondanks dat werd er op de terugweg nog gezongen en met moppen gegooid. Zulke avonden meer al wordt het wel eens wat laat (bijna 2 uur) Hier volgt de gedetailleerde uitslag: O.G. I Marknesse I L J. de Vries S. Haven 2. L. Wijnja W. J. Muylwijk 3. ' F. Sjoerds J. Jonker W. Wink F. Dijkstra 5.’ Sj. Foikertsma H. Smit 6; F. Buma L. H. Smit 7. C. Buma A. Barendrecht 8. Jac. v. d. Meer M. Muylwijk 9j J. Dijkstra Pzn. J. Baarda S. Wiersma H. v. Steen wijk Uitslag O.G. II Marknesse II D. v. d. Meer J. v. d. Wikken J. W. Smid STAVEREN. De Waddenzee 2 uit Har lingen, kapitein G. Attema, heeft vorige week vrijdag de Friese wateren tot Sta veren open gebroken. De ijsdam voor de monding van de haven kon ook nog dóór- broken worden, doch verder zou het toch maar onbegonnen werk zijn, want op zo’n wijde vlakte als het IJsselmeer moet nog geruime tijd met hevig kruien van ’t ijs rekening worden gehouden. Om veilig en vooral op tijd te kunnen varen, zal het zeker wel de tweede helft van januari worden eerdat de veerboot naar Enk- huizen weer de geregelde diensten kan onderhouden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1