hengst I ELNA I 1 balansopruiming WORKUMER KRANT Nieuws- en Zuidwesthoek van Friesland Doe mee met fa. \A?esterhuis radio en televisie Dames tricotages i Dit nummer bestaat uit twee bladen S.V.W. AGENDA i RADIO H1NGST uw RADIO SN TSLSVISIS MAISON IRENE Gooi weg prijzen Nu 1O pet korting IJEME DE BOER AUTO-VERHUUR Fré de Boer 'Oh 85ste JAARGANG No. 3 VRIJDAG 19 JANUARI 1962 Onze gezelligheid uur bü \\!e komen Fa. ROMKEMA - WORKUM dammen Telefoon 495 Süd 18 ■H - I i Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Noard 47, tel. 282 Telefoon Redactie en Adm. 05151-814 Postrekening 882258 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: F» T GAASTRA B«*- Drukkerij Boekhandel g Workum 5ud 72-74 Uw adres voor Abonnementsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar TONEELSTUK ten bate VAN NED. HERV. KERK Van verslagen, berichten en» gaarne spoedig opgaaf en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Noard 119 WORKUM u. uur VsV2 V2-V2 alle restant paren voor grammofoonplaat ten bate met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd I van de hongeractie aan de deur wordt met dezelfde kracht voortgezet, profiteert hiervan* Wij brengen nog een pracht sortering dames mantels tegen ongekende lage prijzen Ook onze vloerbedekking voor lage prijzen, wij leggen die voor u in ’t komende voorjaar, wanneer dit nodig mocht zijn Een partij coupons stoffen voor halve prijzen, evenals een partij rock en roll kousen, alle maten, halve prijzen Nog wat extra zware wollen dekens voor fabrieksprijzen Profiteert van deze gelegenheid bij JOBfCrSTTRA Meubelen van cJnconé gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en Koop een Geachte Redacteur van Friso’ Nogmaals vriendelijk verzoek voor plaatsing in uw blad van onderstaand. Medeburgers en stadgenoten! Velen van onze medemensen op de aardbol waarop we leven, hadden ge brek aan het dagelijks brood eertijds. Vele duizenden, ja miljoenen nog he den, smachten naar brood, wat wij evenwel dagelijks volop op tafel krij gen, maar erger nog (wat wij ook allen wel weten van radio en kran tenberichten) jaarlijks sterven miljoe nen de wrede hongerdood. Maar wist u dat tevens de vraag, de roep groot is naar het Brood des levens’, nl. het Woord Gods? Voor namelijk in de landen van de nacht van het heidendom. Door zonde en bijgeloof hebben deze mensen, ook niet minder dan wij, het .Licht dezer wereld’ nodig. Vrienden wij die ons Christenen noemen laat ons niet menen, dat wij onze welvaart en voorspoed uitsluitend verkregen heb ben en danken aan onze eigen denk kracht of ambitie in de strijd om het bestaan. Ja ook gedenkende de beide laatste ernstige ongelukken en ram pen van Harmelen en Peru, is daar mee weer duid ijk bewezen ons fa len in vernuft en veiligheidsgevoel. Want daardoor weten we nu opnieuw dat ons leven altijd in gevaar is, dat het plotseling kan worden afgesneden. Neen, ook voor Nederland geldt nog altijd, dat Hij, Die alle dingen draagt door het Woord Zijner kracht, ook Zijn Licht nog over ons doet schij nen en Zijn genade ons iedere dag schenkt wat wij behoeven. Ja, velen van ons baden zelfs in overvloed. Naar aanleiding van de op de 1ste januari j.l. begonnen .actie’, als aan- gekondigd in Friso’ van j.l. 1 de cember, wil ondergetekende nog eens een beroep doen op uw goeddadig- heid, uw mededeelzaamheid, ja ook uw liefde voor uw medemens. Immers vele medemensen zijn in nood en roe pen, ja schreeuwen om het .Brood’ dat uit de hemel is nedergedaald en hetwelk de wereld het leven geeft. Sommigen hebben reeds deelgeno men aan deze .actie’; weer anderen hebben mij geld gezonden, wat ook door mij zijn bestemming krijgt. Gaarne zag ondernemer van deze (sand en silver) cent en zilveractie nog meerdere deelname voor deze zo nodige zaak. Dezulken ontvangen dan bij opgave gratis één exemplaar N.T. zakformaat, dat is bij betaling van 25 cent (één kwartje) per maand of drie gulden per jaar. Ook kan men zich bij mij opgeven als lid van het N.B.G. voor tenminste f 2.50 per jaar, indien gewenst. Het kwartje wordt persoonlijk door mij afgehaald per 1ste van iedere maand. Laat daarom, ook door uw toedoen, het .Woord Gcds’ een snelle loop hebben, ook in de onontwikkelde ge bieden, opdat ook daar velen nog, die geestelijk blind zijn, de ogen geopend mogen worden en gelovend, zij daar in het Leven mogen hebben, Want de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle Woord Gods. Nogmaals, de tijd is nabij (zie laat ste hoofdstuk van ,het Boek’) want de nacht komt, wanneer niemand meer werken kan. Aangifte gaarne zo spoedig moge lijk bij S. Leenstra, Süd 115, Workum; [meldende cent en zilveractie]. P.S. Nog zij gemeld dat: voor bij betaling van een gulden ontvangt men een exemplaar N.T. met Psalmen en voor bijbetaling van vier gulden een gehele bijbel. Bij voorbaat u dankend, alsmede u, mijnheer de redacteur, Uw dw. S. Leenstra C. GORTER :.v HISO BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Van 10 t.m. 16 januari 1962 OPELS Geboren en ondertrouwd: Geen CHEVROLET V.W. BUSJES Programma zaterdag 20 januari iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiimini Aanvang 3 uur Zondag 21 januari 1962 uur zijn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii Voorm Meubelhuis Inconé - Workum 1.30 ds uur W. Los R. Hofstra SCHAKEN 10x10 eW*\A«*****</N*«M Advertentietarief: 7 cent per m.m: Adv. van buiten Friesland 9 ct: per m.m. Contracten volgens algemene regeling 0-2 1—1 2-0 13 jan. ’62. d® damsport staat tegen woordig wel in het teken van wedstrijden. Fer woud e (Herv.) Nam; 1.30 uur ds P. E. van Oojjen, Voorb. HA. Gaast (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds P. E. van Ooijen Hiideloopm (Herv.) Voogm. 9,30 ds H. de Wolf Voorber. H.A. ’s Av. 7.30 uur ds H. de Wolf Doopsgez.) Voorm. 10.45 uur ds van Veen van Leeuwarden Overleden: Hansje Westermann, 76 jaar, echtg. van Nicoiaas Jacobus Kurpershoek. Tetje Buining, 90 jaar, wed. van Heere Visser. te der AFD. VOETBAL Senioren; Workum I—V.V.T. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9; 10. PLAATSELIJK NIEUWS 2-0 0-2 1—1 0-2 0-2 0-2 7—13 LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOB 0-1 1-0 1-0 1—0 op alle courante soorten schoenen 0-1 0—1 0-1 0-1 1—0 1-0 V2-V2 1-0 31/2—41/2 1-0 0-1 0-1 6-4 WORKUM. Geslaagd voor de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onder wijzer (hoofdakte) onze stadgenoten, de heren A. Althuis, Joh. Boschma en F. W. E. Mundt. Heidenschap (Herv.) Nam. G. van Zeben, H. Doop ’s Av. 7.30 uur ds W. E. Verdonk Bijzondere Jeugddienst in het Dorpshuis (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds Hoogsteen van Staveren (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds F. Hofhuis Voorm. 11,15 uur Zondagsschool in Bethel AFD. GYMNASTIEK De jongensiessen die anders woensdag» werden gehouden van 6.30—7.30 uur zijn in het vervolg VRIJDAGS ^an 5—7 uur, onder leiding van mijnheer Jansen. We hopen, dat nu ook de jongens, oi» naar de ,v oetbaltrainjng gingen, ww pre sent zullen zijn. 5— 6 uur jongens 10—11 en 12 jaar 6— 7 uur jongens 13—14 en j5 jaa» NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 b.g.g 501 Zwitserse precisie- naaimachine PARTIJ VAN DE ARBEID Op de huishoudelijke vergadering werd de groslijst samengesteld voor de J.'. Gehuwd: Douwe de Jager, 21 jaar Workum en Johanna Trijntje van Kamp, 22 jaar te Leeuwarden. HINDELOOPEN. Enige tijd geleden werd de Ned. Herv. kerk te Hindeloopen, die zeer nodig moest worden opgeknapt, door een groot aantal vrijwilligers van de allernoodzakelijkste verbeteringen voorzien De heer B W. Bosma, die ook gaarne wat voor de kerk zou willen doen, maar niet in staat was op deze manier te helpen, ha<i voorgesteld een toneelstuk te .schrijven, dat hij dan geheel belangeloos zou ver zórgen, terwijl eventuele baten van de opvoering dan aan de kerkvoogdij konden worden afgedragen. Dit toneelstuk, dat als titel draagt: „Net om rinte..... net om winst” werd j.l. zaterdag door amateurs, leden van de Ned. Herv. gemeente, in hét gebouw Irene opgevoerd. Dit stuk speelt in de tijd dat dooT verschillende personen aan joden een be- schermend onderdak werd verleend, met alle r isico’s die hieraan verbonden waren, In de eerste twee bedrijven, komt dulde- lijk naar voren welk een ondankbaar werk dit in sommige gevallen is geweest; In de volgende twee bedrijven wordt meer aan getoond, dat wanneer een mens in zijn leven tracht het goede na te streven, als regel ook veel goeds z’n deel zal zijn» Dat de spelers goed in hun rollen zaten, heeft het publiek, dat in grote getale was opgekomen, wel kunnen merken en dat het stuk een pakkende inhoud had, was af te leiden uit de grote stilte, die er ge durende de opvoering heerste. Het ligt in de bedoeling, dat dit ge zelschap het stuk nog eens op verschillend,® plaatsen zal opvoeren. Djt zal o.a. op 24 januari in het gebouw van chr. belangen te Balk plaats hebben. Het batig saldo wordt in z’n geheel aan de kerkvoogden van de Ned. Herv. kerk te Hindeloopen ter hand gesteld. Junioren: Zeerobben IA—Workum IA. Vertrek 1.30 ONS 2A—Workum 2A. Vertrek 1.45 J.l. vrijdag hebben de beide tien tallen van „O.D.I.” een thuiswedstrijd ge speeld tegen de club uit Balk. Het le tiental van „O.D.I,” wist met 64 te win nen en het 2e tiental moest met 3i/a—4i/2 Balk als zijn meerdere erkennen (bij dit treffen verschenen aan beide zijden slechts acht spelers aan de borden). De gedetailleerde uitslagen luiden: O.D.I. I - BALK I E. de Boer A. de Vries J. IJbema J. Visser D. van der Goot J. Larooij Fr. Meijer J. Dukel K. Meijer R. Groeneveld W. Lubberts M. Vierstra H. M. Bruggenkamp Ds. H. Gilhuis 1—0 P. J. v. d. Valk H. v. d.Zee R. F. de Boer Jr. W. W. dejong J. Seekles E. H. van Eerten Totaal O.D.I. 2 BALK 2 S. Walta D. de Vries O. de Boer G. de Vries B. R. de Jong P. Weerman E. Robijns J. Groenewold Jac. Boersma F. Wierstra D. Haagsma F. Visser J. M. Kuipers G. Planting A. Wouda F. v. d. Werf Totaal Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds G. van Zeben H. Dcop ’s Av. 7.30 uur ds A. de Jonge, Zaandam Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Ker^ Latijnse School en in Ons Gebouw (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur mevr. Rin- sema-Schippers Collecte voor het bouwfonds 11.15 uur Westhill kinderdienst (Gerei.) Voorm. 9 uur ds D. MiddelKOop H.A. Nam. 2 uur dg D. Middelkoop Dankz. Gisteravond ging alweer een tiental er op uit en wel het eerste dat moest uitkomer tegen Meppel I. Deze ontmoeting had in Joure plaats. Het werd echter weer een gevoelige nederlaag, wat de eerste tien dammers van Workum wel gewend zijn dit sejzoen. In de hoofdklasse D.B.F. schijnt het te zwaar te zijn voor O.G. Al was, het echter weer geen overwinning met een goed humeur kwam men tegen half twee weer in Workum terug. De uitslag was als volgt: O.G. I Meppel I J. d« Vries L. Wijnja H. Koijers F. Sjoerds C. L. ten Cate D. v. d. Meer H. A. Suselbeek 1—1 W. Wink H. wijngaarden M. Hiemstra P. Buma G. Bruinenberg C. Buma R. Vos Jac. v. d. Meer J. Kruid J. Dijkstra H. Borger Uitslag Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur en ’s Av. 7.30 uur ds J. Tammeling Molkw erum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. Khopman Nam. 1.30 uur ds Kuipers van Lemmcr Jeugddienst Warns (Herv) Voorm. 9.30 uur ds Q. Rovers Nam. 2 uur ds mr Q. Rovers Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. J. Riemersma. Nam. 2.15 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur ds van Veen van Leeuwarden komende raadsverkiezingen. De heer A. Gaastra zal lijstaanvoerder zijn. Verder zijn op de lijst geplaatst: Sj. W. Koopman^ S. Brouwer, mevr. A. Gaastra-Smid en en F. Jonker. Als afgevaardigde naar de Gewestelijke vergadering werd benoemd de heer R. van der Veen. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags^ morgens 10 uur ZONDAGSDIENST ARTSEN - WORKUM Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur M. W. J. M. MUDDE Tel. 535 IN 1962 WEER ANWB-PRIJZEN In de loop van 1962 zullen weer voor de vijfde maal in successie de ANWB- prijzen worden toegekend voor publicis tische prestaties op het gebied van de letteren, de journalistiek, de film, de radio en de televisie, welke een bijzondere sti mulans vormen voor het toerisme en de kwalificatie „opvallend goed” verdjenen. De ANWB-Prijzen, ingesteld in 1958 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, bstaan thans elk uit een speciale penning en een bedrag van f 1000,—. Er worden er ieder jaar ten hoogste drie toegekend. in de vorige jaren werden zowel litterair en journalistiek werk bekroond, alsmede films, radio- en televisiewerkstukken. ue toekenning zal ditmaal plaatsvinden voor in 1961 in de openbaarheid naar voren gekomen werk, eventueel tegen de ach tergrond van reeds eerder verschenen oeuvre. Voorzitter van de advies-commissie, die de inzendingen beoordeelt, is prof. dr. H. J. Prakke, leden zijn de heren H. J. van Balen, B. J. Bertjna, mr E. Elias, D. Verel, W Vogt en J. Winkler. Zowel de makers als hun uitgever^, resp. opdrachtgevers, kunnen werk in zenden bij de Advies-commissie, of de aandacht van de commissie op bepaald werk vestigen: ook zal de commissie uit eigen initiatief werk beoordelen. De slui tingsdatum voor inzendingen js bepaald op 1 maart Het adres van de Advies)- commissie ANWB-prijzen is: wassenaar- seweg 220 te Den Haag. OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 - Workum

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1