ELNA KRANT WORKUMER radio en televisie Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland fa. Westerhuis Dames tricotages S.V.W. AGENDA MTOrVERHUUR Fyftich jier lyn - 4 RADIO HINGST uw O TELEVISIE MAISON IRENE VRIJDAG 2 FEBRUARI 1962 85ste JAARGANG No. 5 I y gezelligheid Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Süd 72-74 Uw adres voor grooter zal gestreden en Fré de Boer IJEME OE BOER Meubelen van Jneoné gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en ,Het Districts comité voor Friesland van de Ver. voor Vrouwenkies recht, is j.l. Maandag 15 Jan. (1912) te Workum, zijn propagandatocht begonnen door de provincie, welke vergadering werd geleid dcor de gemeente-avond presidente der afdeeling Sneek, mevr. Gorter-van Gorkum, die in haar woord ter opening te kennen gaf, dat voor Workum de eer der eerste winterver gadering was weggelegd’. Sa bigjint it forslach fan boppeneamde byienkomst. En it is al wer tige spitich dat it fiersto great is om jimme alles léze to litten hwat der op dy joun troch de ünderskate spreksters sein wurden is Mar ik kin jimme wol sizze dat de manlju, ,de hearen fan de skepping’der raer fan lans krigen. Hwant dizze dames wiene bipaeld lang net op it mültsje fallen, en naemen ek gjin blêd foar de müle. Ik sil prebearje jimme it foarnaemste léze to litten. Nei it iepeningswurd kaem freule Wichers üt Hüs ter Heide mei foar- drachten dy ta titel hiene: De, moeder zong. De tijd wil strijd, Zegt wat moet ik van het leven zingen, Stel u gerust mijn broeder. En tabislüt:Van eene die van verre staat, Zij heeft zich doen kennen als eene declamatrice, die de kunst van het voordragen verstaat, en met onmiskenbaar talent vertolkte de gevoelens, die in dit bij uitstek geschikte propaganda-materiaal waren weggelegd. De earste sprekster wie mevr. Goudsmit üt Amsterdam: die in een wel sprekend betoog, krachtig, vurig en vol geestdrift de beweging voor Vrou wenkiesrecht verdedigde, en die daarom een eereplaats in de rij der pio niers en kampioenen mag worden ingeruimd.’ Nou dat nim ik daliks wol oan hwant lês dit marris: Ook volgens de huwelijkswetten is de vrouw aan handen en voeten gebonden. Zij is volgens het B.W. den man gehoorzaam heid verschuldigd en bevindt zich onder diens macht. Is er iets vermetelers te denken? Minderwaardig in eigen oog en in dat van den man, maar dat komt, omdat eeuwen van verdrukking haar fierheid hebben geknakt en ge dood, omdat zij eeuwen lang is opgevoed in slaafsche onderwerping en toch: zij is vrouw en moeder, maar in naam het geïdealiseerde wezen, inderdaad gehoond en geketend. Een ander artikel zegt, dat de getrouwde vrouw geen erfenissen of legaten mag aanvaarden of schenkingen aannemen, dan met toestemming van hare echtgenoot, waarvan het harde en onbillijke met voor beelden wordt aangetoond. Den man wordt het recht gegeven hefvermogen der vrouw te verkwisten, te verspelen, te verdobbelen, desnoods met ande re vrouwen te verdoen.’ Ja, ja, it wurdt jin dochs mar sein, hwatte, Dernei krige ,mej. C. Groot, propagandiste der vereeniging’ it wurd. ,Die op humoristische, maar niet minder op vaak sarkastische wijze, de ach teruitzetting der vrouw en het goed recht der vrouwenbeweging behandelde.’ En doe kaem it greate eagenblik, it .Debat’ ,De heer J. Boonstra, (meester Boanstra dos) betwijfelde of het stem biljet voor de vrouw, wel zulk een tovermiddel zal blijken te zijn, wijl hij meent, dat het kiesrecht gewenscht wordt door de leiders, niet door het volk, en waar thans door zoovele mannen weinig waarde aan het kiesrecht wordt gehecht, vreest hij bij de vrouw, hetzelfde, daargelaten nog zijn vrees voor onvrede in het gezin, vooral bij gemengde huwelijken.’ Mevr. Goudsmit gelooft juist dat de animo bij de vrouw blijken te zijn, omdat de vrouwen daarvoor hebben geleden en dus het kiesrecht meer zullen waardeeren.’ Ja, tsjin safolle froulju koe meester Boonstra ek net op, It eintsje-bi- slüt wie, der waerd in ófdieling oprjochte mei 16 leden. Warkum wie der- mei wer in forienging riker wurden. Ik leau net dat dizze ea ta greate bloei kommen is. Né, dan wie it mei de Fryske krite, dy’t sahwat yn dy selde tiid to wrald kaem hiel hwat oars. Doch der sille wy it dan yn nije wike oer hawwe. F- C. GORTER HHinillUIIIIIIIIIIIHIUIIMIHIUIIIIIIIIIIHHUllllllllHIIIUIIIIIHIlimUmillilllllIlimHIHIllH PLAATSELIJK NIEUWS V Ds. K. REILING 70 JAAR OPELS CHEVROLET V.W. BUSJES Programma zaterdag 3 februari 1962 AFD. VOETBAL iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiuiiiuuiinuHiiiniiuiiuiiiiiiiiiiiHinitiiiiiiiHiuiuuiiiuuiuiimi V. Noard 47, tel. 282 Van verslagen; berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Abonn?’T’'”itaprjjs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Ti GAASTRA Bot Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151x314 Postrekening 882258 AFD. VOLLEYBAL S.V.W.—Set Up. Vertrek 7 uur Meubelhuis Inconé - Workum Senioren: Zwaagwesteinde—Workum. Vertrek 1.45 uur Junioren: Workum IA—Heeg IA. Aanvang 3.15 uur Q.V.C. 2A—Workum 2A. Verfrek 1.30 uur Bakhuizen 1B—Workum 2B. Vertrek 2.30 uur Workum IB—Oeverzwaluwen 2B. Aanvang 3 uur NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 b.g.g 501 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd bij de Baptisten Gemeente te Buthoven; Drs. Reiiing was voor deze. gemeente-avond uitgenodigd om te spreken over de ver-- houding Baptist—Hervormd. Met grote aandacht werd naar de geachte spreker geluisterd, die begonnen was met eerst iets te vertellen over het wezen van de Baptisten, vervolgens oVer de bezwaren tegen de Hervormde kerk en ten derde over de vraag, wat staat de hereniging van de beide kerken in de weg. Van de gelegenheid schriftelijk vragen te stellen naar aanleiding van het gespro kene, werd door velen gebruik gemaakt. Met de beantwoording van de ingeleverde vragen had spr. het zeker niet gemakkelijk. Om bepaalde redenen werd op deze avond niet gesproken over het verschil van de D, oopsbediening. zamenlijke krachtsinspanning nog veel be reikt mag worden dat tot de bloei en wel vaart van ons stadje kan leiden. Met dit of dat bestuur er alleen het werk voor te laten doen envoor alles verantwoor delijk te stellen, komen we er niet, maar eendrachtig samenwerken in ’t belang van ons allen; dat brengt zeker het meeste succes. Want spr. twijfelde er niet aan dat het met de recreatieplannen voor Workum de goede kant op gaat, terwijl het bestuur van Plaatselijk Belang ook steeds voor de leden wil opkomen, wat o.m. blijkt uit de billijke abonnementen voor het zwembad. Dit laatste werd ge zegd als antwoord op de geuite vrees, dat Plaatselijk Belang te veel bevoegdheden uit handen zou geven. De winkeliers zullen binnenkort bijeeni getrommeld worden, opdat zij voortaan hun belangen en activiteiten gezamenlijk naar voren kunnen brengen en over de besproken regelingen een beslissing kunj nen nemen. De meesten hunner hebben het met eigen zaak of bedrijf al druk genoeg, maar toch zullen aldus de onaan genaamste verrassinge11 voorkomen kunnen worden en zal er gelegenheid zijn om aan hun gerechtvaardigde wensen uiting te ge ven. De voorzitter was daaromtrent vol goe-i den moed, dankte de aanwezigen voor hun belangstelling en meende dat de bespr.e-i kingen van deze avond de belofte iijhielden dat het vacantieseizoen zo goed voorbe reid zou worden dat dit aller verwach tingen mocht overtreffen. Op de gehouden gemeente-avond van de Herv. gemeente werden tot diakenen gekozen, de heren G. Folkerts, Th. Jaarsma en W. v. d Lageweg. Tot notabelen werden herkozen de heren S. Smits, O. de Boer, P. Fekkes en A. Hamstra. Na de gehouden verkiezing .werd het woord gegeven aan drs. Reiiing, predikant JAARVERGADERING C.P.V.M.B’ De afdeling van de C.P.V.MB- hield op 22 januari haar jaarvergadering in De Wijnberg De presidente mevr. Bokma- Haagsma liet zingen Gez. 45 1 en ging voor in gebed. Na een kort openingswoord kreeg mej. A. van den Akker gelegenheid om de no tulen voor te lezen. Bovendien hield ze nog een prachtig jaarverslag/ dat gehee, op rijm was gemaakt. Mevr. Pruiksma-Wassenaar gaf een over zicht betreffende de financiën. Bij de bestuursverkiezing werd mej. A. van den Akker met algemene stemmen herkozen als secretaresse. Na de pauze deden verschillende leden tiun best, om deze avond met vrije bij-, dragen, hersengymnastiek enz. een enigs zins feestelijk karakter te geven. Ook werd er nog een ronde tafelconferentie en een verloting gehouden. Er waren dames die iets hadden mee.: gebracht uit grootmoeders tijd. Dit werd tentoongesteld. Hiervoor was grote be langstelling. Er werd nog besloten om op 5 februari met de cursus „Veilig Verkeer” te starten. Voor deze cursus gaven zich 37 dames op Aan het einde van deze zeer geslaagde avond werd nog gezongen ,,’k Wil o God, mijn dank betalen”, waarna de pre sidente voorging in dankgebed. WAT ZAL ZOMER 1962 BRENGEN’ Op dinsdag 23 januari waren de middenstanders—winkeliers, leden van Plaatselijk Belang door dat bestuur uit genodigd voor een vergadering in de bovenzaal van café De Zwaan. Het toe nemende vreemdelingenverkeer en vooral het groeiende aantal kampeerders op het campingterrein buitendijks waren oorzaak dat men een samellsPreHng nuttig vond, speciaal voor die middenstanders, die hun waren tijdens het badseizoen op het kampeerterrein kwijt kunnen. Mede door de besprekingen van deze avond hoopte men te komen tot een aanvaardbare re geling voor het ten verkoop aanbieden van die waren, daar ter plaatse- Toen de voorzitter, de heer A. weru- meus Buning de vergadering opende, wa ren er e en dertigtal belangstellenden aan wezig, waarvan hij speciaal welkom heette de heer J. D. de Jager als vertegenwoor diger van het gemeentebestuur en enkeie bestuursleden van V.V.V. afd. Workum. Spr. was zeer verheugd dat Workum als vacantieoord zo goed p trek gekomen was, waartoe verschejdenen uit de burgerij ook hadden meegewerkt, en vandaar mag op een voortdurende groei gerekend wor den. En daarom ook dat het bestuur van Plaatselijk Belang verschillende voorzie ningen zoals dat heet: in goede banen wenst te leiden. Een in ’t vorige seizoen ontstane onenigheid tussen enkele bakkers moeten we trachten te vermijden; althans met een herhaling bederft msn het finaal voor zichzelf en voor anderen, kwestie tussen de bakkers kwam bespreking, maar de voorzitter WORKUM- Onze oud-stadgenoot ds. K. Reiiing te Hengelo in Overijssel, emeritus predikant van de Unie van Baptisten Ge meenten p Nederland, heeft woensdag 31 januari 1.1. de leeftijd van de sterken bereikt. Ds. Reiiing werd op 31 januari 1892 uit een landbouwersgezin te Drouwenermond in de burgerlijke gemeente Borger in Drenthe geboren. (Zijn grootvader, Roelof Reiiing was één van de eerste zeven bap tisten in Nederland en zijn vader Jannes Reiiing was eenmaal de oudste inwonei’ van Nederland). Hij studeerde aan het seminarium van de Duitse baptisten te Hamburi, en ook nog enige tijd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Nadat de heel Reiiing in mei 1918 was beroept,aar verklaard bij de Unie van Baptisten Ge meenten p Nederland werd hij op 18 juli var. datzelfde jaar (1918) door wijlen ds. B. Planting ui4 Amsterdam bevestigd als pre dikant van de Baptisten Gemeente van Workum en Staveren. Daarna stond de jubiieres verder nog te Nieuw Weerdinge in de burgerlijke gemeente Emmen in Drenthe 1922 tot 1932; Hengelo in Overijssel 1932 tot 1945; Rotterdam—Cptrum 1945 tot 1951, waar tijdens zijn ambtsbediening de dr. Feisserkapei werd gebouwd en ten slotte nog bijna zeven jaar te Almelo, waar hem met ingang van 3 aug. 1958 na veertig volbrachte dienstjaren op ruim zesenzestig jarige leeftijd emeritaat werd verleend. Na zijn emeritaat vestigde ds. Reiiing zich metterwoon te Hengelo in Overijssel. 1 Ds. Reiiing nam in de unie van Bap tisten Gemeenten i B Nederland een zeer vooraanstaande plaats in en heeft in de loop der jaren vele bestuursfuncties ver vuld en zitting gehad in tal van colleges en commissies. Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 cd per m.m. Contracten volgens algemene regeling Inzending van advertenties vóór of woensdagmorgen Familieberichten ui ter lijk donderdags morgens 10 uur De even in wenste daarin niet als scheidsrechter op te treden en wilde er alleen de conclusie uit trekken dat het voor ’t vervolg niet op een dergelijke manier moet gaan. Uit mededelingen van de bestuurstafel bleelt dat de pachter, de heer Bontekoe, die vorig jaar het beheer had over het pa-, viljoen, weer terug komt en dan met een zestal boten. Bovendien heeft hij het kampeerterrein gepacht en gezien de me dewerking, die hij hier het vorig jaar zo spontaan had ondervonden, wil hij niet de verkoop van alle artikelen aan zich trekken (hoewel hij ten gerieve van de tegen de avond arriverende kampeerders wel een klein voorraadje van de aller-, noodzakelijkste (artikelen beschikbaar hoopt te hebben) maar overigens heeft hij geen andere voorwaarden dan dat er een be hoorlijke regeling tussen de leveranciers onderling is, zodat het er geen chaos, geen voortdurend geleur met kans op hooglo pende ruzie zou worden. Als er strubbe lingen komen, dan zou hij zelf de verkoop in handen kunnen nemen, m^ar dat valt eigenlijk buiten de beiangen, die hem bij dit recreatieterrein voor ogen staan. Met de uitgaven en verspreiding van een reclamefoldertje in een oplaag van minstens tienduizend exemplaren, bewijst deze pachter, dat het hem ernst is om er ook beslist voor Workum iets goeds van te maken. Financieel vraagt dit aanzienlijke uitgaven, die de pachter geheel voor zijn rekening neemt, maar mocht bijvoorbeeld een winkeliersvereniging pf een groep van zakenlui er iets voor voelen om de ver spreiding nog met enige duizendtallen te verhogen, Ldan zou dit meerdere aantal al leen maar tegen kostprijs vergoed be hoeven te worden,’ naar welke mogelijk heid één der bestuursleden eigener beJ weging geïnformeerd had. Verschillende vragen werden naar voren gebracht, maar voorzover dit verkoop va11 bepaalde artikelen op het kampeerterrein betrof, zou dat afhankelijk zijn van wat de heer Bontekoe daar wenste en tenslotte kwam één var de vragenstellers tot de slotsom, dat verkoop op openbaar terrein van „patates” voor ingezetenen vrijwel ónmogelijk wordt gemaakt. Voor de consumenten van deze lekkernij, waarop voorheen onze Zuiderburen ge specialiseerd waren, is het in elk geval geen levensbelang dat ze wat meer of minder gelegenheid krijgen ;Om een portie te veroberen, maar dat kan men net zo goed van de ijsverkoop zeggen, en de vervaardigers van dat lekkers speuren na tuurlijk naar afzetgebied, hebben daarbij af en toe met vergunningen en pacht te maken, dus voor hun betekenen de over-, een te komen regelingen, dan vaak: er geheel buiten gesloten te worden. Soms hebben ze kans om goede zaken te maken( maar een andere keer doen ze de erva ringen op dat het, ondanks kosten en moeite, niet lonend was. Dat meerdere ri sico hebben ze uiteraard wel vaker te aanvaarden en daarom moesten nu de mogelijkheden die er voor alle .andere branches nog zijn, toch in de eerste plaats de aandacht hebben. De regeling die men thans voor het kampeerterrein nodig heeft, zou volgens één van de aanwezigen per branche afge handeld kunnen worden, maar over het algemeen voelde men er meer voor om dit via een winkeliersvereniging (jn Overleg met de betreffende vakgenoten) te doen. Daartoe zou een winkeliersvereniging in ’t leven geroepen kunnen worden met een bescheiden jaarcontributie, zodat iedere zaak in Workum er lid van diende te zijn en verondersteld werd dat de sluimerende W.W. (de vereniging die indertijd enkele luisterrijke (attracties ondernam, maar on derling toch te weinig steun kreeg) wel tot medewerking of fusie enfinan ciële hulp bereid zou zijn. Verkiezing van een voorlopige commissie, die dit idee en zo mogelijk andere plannen zou uitwerken, verliep vrij vlot, want er behoefde maar gestemd te worden om een driemanschap een meerderheid van stemmen te bezorgen. Gekozen werden de heren J. Bijlsma, vis handel, F. M. de Boer en Joh. Westra. Zo tussen de besprekingen door was ook meegedeeld, dat er bij het kampeerterrein nog enkele huisjes gebouwd zulle11 worden; dat aan het paviljoen ook enige uitbreiding zal worden gegeven en dat de overgebrach te speeltuin vermoedelijk met een andere constructie van de glijbaan voorlopig ge complotteerd zal worden. Over het terrein ten westen van de spoorlijn (tussen over weg en spoorbrug) met de bestemming; jachthaven, bleken nog geen definitieve beslissingen gevallen te zijn, maar wel was de opzet om daar een bescheiden kampeergelegenheid te scheppen, want bij de boerderij aan ’t Vliet zal daarvoor geen plaats meer zijn. Workum komt z’n bonds, kampeerboerderij te missen. Namens de V.V.V. wilde de heer W. T- Beetstra naast de kritiek die het bestuur van Plaatselijk Belang natuurlijk nog al eens krijgt te horen, ook z’n waardering uitspreken voor hetgeen tot stand was gebracht en voorzitter Buning beant- woordde dit, door, evenals bij de bespre, kingen reeds voldoende was uitgekomen, het V.V.V. bestuur complimenten te maken voor de gedemonstreerde activiteiten in het vorige seizoen en de grote medewer4 king waarop steeds gerekend kon worden; Als straks ook die winkeliersvereniging oü toeren komt, hoopt spr. dat met een ge- - Zwitserse precisie naaimachine LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOB DISTRICTS-SCHAAK- WEDSTRIJDEN WORKUM Voor (Je dstricts-schaakwedstrijd te Workum was weer een flinke belangstelling In menige spannende en vaak emotievolle strijd bekampten de 64 deeinemers elkaar de eer op de 64 velden. De organisators de wedstrijd werd georganiseerd door de schaakclub „O.D.I.” kunnen op een goed geslaagde schaakmiddag terug zien. De uitslag was als volgt: le klasse. Groep A. 1. A. Bootsma, Ku- baard 2 P-, 2. J. Wiersma, Sneek H/2 p., (na loting met E. de Boer Workum). B. 1. K. Meijer, Workum 3 pi, 2. R. Grcenewoldi Wyckel 2 p. C. 1. M. Vierstra, Nijemirdum 3 p., 2. Tj. Miedema, Gouw H/2 p., D. 1. M. H. Bruggenkamp Workum 2t/a p., 2. W- d. Berg, Rutten 2 p. 2e klasse. A. 1. J. Nauta, Sneek 2i/2 p 2. J. Seekles Workum li/2 p. (na loting met M. van der Meer Bakhuizen) B. 1. P. IJ. v. d. Valk, Workum 3 p., 2. P. Brinkgma jr., Wommels 2 p.; C., M. Hofstra, Bak huizen, S. Waits, Workum, P. Veenstra, Koudum, allen 2 p.; D. 1. B- Haga, Balk 2i/2p., 2. J. Jorna, Sneek iy,p.; E. 1. H. Bandstra, Warns 2i/„ p„ 2. R. Hendriksma, Workum 2 p. 3e klasse. A. 1. Joh. Haagsma, Warns 3 p.; 2. J. Eisma, Nijland 2 p.; B 1. mej. H. Reitsma, Koudum, 2. G. Wiersma, Warns, 3. H. Feenstra, Tjerkwerd, allen 2 punten. C. 1. M. Eisma, Njjland, 3 p., 2. S. Heins, Koudum 2 pl; D. 1. R. v. d.Veen, Koudum 3 p„ 2. G. de Boer, Workum 1 P- (na beslissingswedstrijd). E 1. Jac. Breimer, Oudemirdum 3 p'., 2. mevr. Veenstra, Kou dum 2 P.; F. 1. S. Wiersma Jr., Warns 3 p., 2. Th. Klaren, Nijhuizum 2 p.; G. 1. D. Boschma, Workumj 3 p1., 2 J- v- d- Veer, Koudum 2 p. OPTICIEN HORLOGER Telefoon 310 - Workum op

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1