PASSAP i O halve prijzen WORKUMER KRANT 1 de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Advertentieblad voor en Zuidwesthoek van Friesland fa. Westerhuis radio en televisie Dames tricotages RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE Fyftich jier lyn - 5 S.V.W, AGENDA SOKKENBAL MAISON IRENE VRIJDAG 9 FEBRUARI 1962 85ste JAARGANG No. 6 voordeel bij B. Jongstra Doet uw ten bate van de actie 10 x 10 Entree f 1.50 Aanvang 8 uur Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 I Süd 72-74 Uw adres voor In damesmantels brengen wij nog een mooie sortering zaterdag 10 februari in Hotel ,De Wijnberg’ georganiseerd door .Plattelands- meisjes en De Jongerein’ BRKIMACH1NES DE KOMENDE WEEK al onze wintermantels, 3/< jasjes, korte jasjes en ook alle kindermantels voor Muziek: The Dauna’s van Marssum Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! IJEME DE BOER JYÏeubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel Fré de Boer AUTOVERHUUR en gezelligheid laar, dy’t yn in ynlieding düdlik mak ke hwat under ierdewurk forstien wurde moat. Yn it bysünder hie de sprekker stüdzje makke fan in spesiael soarte ierdewurk, dat mei de namme majolica oantsjut wurdt. Troch it oan- bringen fan tinglazuer op it ierdewurk wie it n.l. müglik wurden dit to bi- skildeijen. Fan üt Spanje wie dit kunstambacht via Majorca (der ’t de namme fan ófkomstich is) nei Itaelje oerbrocht en der wei hie it ek it Noarden birikt. De sprekker hat spe siael de aide Fryske majolica (plm, 1600plm. 1850) neigien, dy’t mear as yn it westen fan it lan eigen mo- tiven fortoant. Fan de Fryske glei- bakkerijen (4 yn Harns, 1 yn Boal- sert en 2 yn Makkum) hat allinnich dy fan de famylje Tichelaar yn Mak kum de minne tiden oerlibbe. Dizze bidriuwen leine oan ’e rênne fan in der ta gaedlik klaeigebiet. Oan de han fan in tegeltableau üt 1737, makke troch de Boalserter fa- men klaget dan yn üs tiid wolris oer nachtbrake en nachtraevje, i koe der fyftich jier lyn dochs ek wol aerdich mei torjochte, liket bryk, fortelde de sprekker hwat oer de technyk fan dizze kunst. De ün- derskate motiven en tafrielen en de wize hwer op it soms müglik wie de foarwurpen to .determinearjen’ waer- den mei dia's troch de hear Tiche laar op düdlike wize taljochte. De foarsitter tanke de sprekker en syn help tige by tige, lyk as de hear J. Faber foar it biskikber stellen fan syn projeksje-apperaet. Der mei slute hy de gearkomste. WARKUMS ERFSKIP Moandei 5 febr. hold .Warkums Erfskip’ yn Hotel ,De Wijnberg’ syn jiergearkomste. De foarsitter, de hear K. Mast, dy’t yn it bysünder de sprek ker Ir. P. J. Tichelaar en syn assis tente, juffer Bierma wolkom hjitte, spriek der syn wurdearring oer üt dat, lyk as de foarige kearen, it stêds- bistjür fortsjintwurdige wie. Yn it jierforslach kaem ü.o. nei foaren it süksesfolle oanpart dat .Warkums Erfskip’ mei stipe fan for- skate kanten yn de ütstalling .Wor kum en het Water’ hawn hat. Oan de oare kant moast de aldheitkeamer seis dit jier fanwege it .wentepro- bleem’ ticht bliuwe. De oanwinsten (antike kasten, wafelizers, tegels, mi- niatuerguod ensafh.) meitsje düdlik, dat in goede aldheitkeamer foar War- kum tige fan bilang is. Mei it each op de takomst wie it goed to fornimmen, dat d’r al fêst in potsje foarme wie fan sa’n f 377.- It bihear fan de ponghalder, de hear M. Visser, waerd troch de kaskorn- misje, bisteande üt de hearen C. Hof man en T. Visser, yn oarder bifoun. De foarsitter spriek syn wurdearring üt foar it wurk fan de ófgeande pong halder dy't oan bar wie üt it bistjür to gean. Yn syn plak waerd keazen de hear H. Voets. Doe wie it wurd oan Ir. P. J. Tiche- Gebouwenpraat X De naam De Jager heeft in de kring van de Stichting Cultureel Centrum een goede klank. Dat is de man, die de wet houdt en daar zijn we juist goede vrienden mee, want de wet is Workum gun stig gezind. Ik kom daar zo op te rug. Verder is het de naam van één die ons uitdaagt. Prachtig. Hij beeft natuurlijk vorige week teleurgesteld geconstateerd, dat ik niet antwoordde, maar ja Kijk, dat zit zo: deze stukjes zijn serieproduktie. Ik ga er voor zitten en schrijf er een heel stel tegelijk: Aangezien ik dan na enige weken niet meer precies weet wat er geschreven is, moet ik altijd afwach ten, wat er nu weer komt. Vandaar die week tussenspel. Eerst moest de serie afgewerkt zijn, Welnu, wij hebben wat op met de wet. Die is ons lief. Dat is lang niet de regel in Nederland, maar het is voor ons zo. De wet stelt nl. demo gelijkheid, om in een plaats (groot of klein, dat doet er niet toe) metrege- ringssubsidie een gebouw te zetten. En deze subsidie is aanmerkelijk. Stel het geval, dat de gemeenschap een ge bouw zou willen en mogen zetten van f 150.000dan moet ze daar zelf slechts f 15.000,in contanten ter tafel brengen. Voor het overgrote deel van de rest staat de subsidie, voor nog ongeveer 10 a 15 pet moet een le ning gesloten. Nu vraagt u, zeer geachte heer De Jager of de financieele status van de gemiddelde Workumer berekend is op een zodanige vrijwillige extra bijdrage, dat verantwoorde exploitatie mogelijk is. Wel: verantwoorde ex* ploitatie is mogelijk met deze ongun stig genomen cijfers, die ik aangaf. (Er zijn grotere subsidie-percentages bekend!) De vraag is dus: kunnen een dikke 3000 Workumers f 15.000. opbrengen (aangenomen dat het ge bouw zoveel kosten gaat!) 't Ja, wat moet ik daarvan zeg gen? Hoeveel zouden die 3000 Wor kumers per jaar op roken? Kijk, meer zeg ik niet. Ik heb geleerd, dat je als je geld van iemand hebben wilt - nooit moet zeggen, dat hij rijk is. Hij zal het heftig ontkennen en menen, dat hij nu maar niet geven moet. Maar onder ons gezegd en gezwegen: ik sla die gemiddelde Workumer niet zo laag aan. Maar dit moet u niet verder vertellen. Stichting Cultureel Centrum Hoe kaem men yn Warkum ta it oprjochtsjen fan in Fryske Krite Hwant sa Frysk wie Warkum nou oer it algemien net. Nou ja, de tael wie Warkumers, mar elts dy’t hwat mear wie as sljochtwei hinne, prate dochs. Hollansk of better sein eat dat er hwat op like. Op 3 jan. 1912 hie Crescendo in joun halden yn Rehoboth mei mei- wurking fan O. S. Akkerman üt Boarn. En de foardragerij en sprekkerij fan Akkerman hie sa skoan foldien, dat er bisletten wurden wiehy soe noch gau werris in joun komme en prebearje in krite op to rjochtsjen. Dy joun waerd fêststeld op 25 jan. En der wie wol bilangstelling foar, hwant men koe yn Rehoboth dy joun gjin plak mear krije, de seal wie groatfol. Neffens it forslach waerd it doel birikt. ,Wij kunnen nog mededelen dat het doel om te komen tot oprichting van een Chr. Frysk Selskip bereikt is. Een 43 tal personen sloten zich als leden aan. Binnenkort hoopt men de eerste .gearkomste’ te houden, nadat'vooraf een .bistjür’ zal zijn gekozen.’ En yn de Friso fan 3 febr. fine wy dan dizze advertinsje.Earste gearkomste fan ’t Chr. Selskip for Fryske Tael en Skriftekennisse, Krite Warkum, op oansteande Moandei 5 Febrewaris, yn jouns healwei achten. P.S. Immen dy’t nog lid wirde wol. hat ek (lyk as elts lid) frije ta- gong. De optouwsetters.’ As bistjürsleden waerden keazen: W de Vries Hz., foarsitter. J. Koorn» stra, skriuwer. J. Bajema, skathalder, en H. Pruiksma en B. Molenarr, bysitters.’ It Frysk skynde de Warkumers danich to pakken to krijen, hwant in deimanich nei de oprjochting fan de Krite en wol op 8 febr. is Akkerman al wer yn Warkum. Nou net foar de Krite, mar as meiwurker oan de feest- joun ta gelegenheit fan it 25-jierrich bistean fan .Patrimonium’. It hiele forslach fan dy feestjoun is my hwat to great om oer to nim- men, mar de léste riglemanich moatte jimme grif wol léze. ,Zeer voldaan waren dan ook de feestgangers, toen ze, na het slotwoord en de sluiting door den feestleider, (Ds. Idema) te ongeveer half twee, hunne woningen opzochten.' Tinkris ta, in stik hinne healwei twa-en op hüs oan. En dan to wit ten dat in great part fan dy minsken moarns wit hoe ier wer oan it wurk moasten. Ja, i mar men my ta. Hwant dit is nou mar ien inkeld foarbyld, mar as men de forslaggen fan de feestjounen üt dy tiid noch ris wer under eagen kriget, is it hast altyd tsjin twa ure ear 't sa’n joun ofroun wie. Mar ik hie it oer de Krite en it Frysk. Mei de oprjochting fan de krite skynt der yn Warkum hwat foroare to wêzen. Oan 't dy tiid ta. hie ik sa- hwat nea in advertinsje yn it Frysk yn de Friso foun. Mar bigjin 1912 bi- gjint it. Sa lyk as fan de Jlsclub’ Warkum. Hirdriderij v. Manljuen Froulju by trochgeande froast, op Moandei 5 Febr. o.s. Priizen 40 20 en 10 gou- ne. Oanjefte oan 12 ure ta by P. Bonnema. It Bistjür.’ Sjoch dat binne dan fan dy dingen dy't jin daliks opfalle. En hwat sizze jimme fan dizze advertinsje fan in kleanwinkel yn War kum. Ik siz der daliks by, dizze man hat nea gjin lid west fan de krite en wie fan him seis wier net sa tige foar it brüken fan de Fryske tael. .Friezen wolle jimme dit jier tige kreas klaeid wêze, doch dan ris boadskip oan - of kom dan ris yn e winkel fen Bést guod. Leege priizen. Sit om lea getten. Kreas ófwirke. Net mei in gleone niddel makke. Great forskaet. Bistellingen wirde kreas ütfierd Frjeonlik freegjend om de ginst’. Ik leau grif dat dit soarte advertinsje it doe hiel wol dien hawwe. It Frysk kaem yn ’e moade, it wie in ,many.’ F. •5- TO OPELS CHEVROLET V.W. BUSJES PLAATSELIJK NIEUWS de Van verslagen; berichten ena gaarne spoedig opgaaf Abonnp’-'-Wsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Bas. Drukkerij en Boekhandel Workum Skriftekennisse, Krite ’t Lecael Rehoboth, DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT VERZORGEN ‘•14 Advertentietarief: 7 cent per m.m; Adv. van buiten Friesland 9 ct: per man. Contracten volgens algemene regeling Telefoon Redactie en Adm. 05151=314 Postrekening 882259 Programma zaterdag 10 februari AFD. VOETBAÏ. Senioren; W orkum—Drachtster Noard 47, tel. 282 NED. HERV. GEMEENTE Van de drie gekozen leden, die op de laatst gehouden gemeente-avond waren benoemd tot djaken, hebben de heren Th. Jaarsma en W. v. d. Lageweg hun benoe ming aangenomen. De heer G. Folkertï meende voldoende redenen te hebben om voor deze benoeming te bedanken. De leden van de hervormde gemeente zullen dus nog eens samen moeten komen, voor het stemmen van één diaken. Boys Aanvang 3.15 uur Vertrek 2 uur NOARD 69 WORKUM CHR. PLATTELANDSMEISJES De Chr. Piattelandsmeisjes der afd. Workum en Omstr., kwamen voor de eerste keer in dit jaar weer bijeen op 1 februari. Het eetzaaltje van hotel „De Wijnberg” was geheel bezet, toen de presidente, na de gebruikelijke opening de aanwezigen hartelijk welkom heette, en wel in het bijzonder mevr, welf^ng—Bergsma van de Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande. Zij vertelde deze avond over: „Hoe ben ik een goede gast of gastvrouw”. Er werd van allerlei meegedeeld over het ont vangen van visite en gasten, terwijl ook wenken over de etiquette enz. werden ge geven. ’t Zijn vaak maar kleine dingen, die voor een heel ander aanzien zorgen, Inzending van advertenties vóór of woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags-' morgens 10 uur NED ROODE KRUIS WORKUM. Het hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis, afdeling Lectuurvoorzie ning schrijft ons dat de opbrengst in het lectuurkastje op de Merk in 1961 bedroeg; 1131 kg aan tijdschriften (in I960 1084 kg) en 111 boeken (in I960 104 ex.), waarmee Workum zich als no. 15 op de rangnum-' merlijst plaatste Meubelhuis Inconé - Workum TELEFOON 306 b.g.g 501 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd JUBILEUM COOP. ZUIVELFABRIEK 3 febr. Vanmorgen werd de heer Sj- Lantinga verzocht om even, met zijn vrouw, op de voltallige bestuursvergadering te komen. Dat zij „toevallig” met vacantie waren, bleek geen bezwaar; zij werden wel even uit Hemelum gehaald. De reden voor deze drukte werd hem bij aankomst in hartelijke en waarderende woorden medegedeeld door voorzitter, di recteur en vertegenwoordigers van het personeel. Het was nl. 25 jaar geleden (dat hij in dienst van het bedrijf trad, tegen een belonjng van f 5,— pe1’ week, bruto. Een medaille met oorkonde van de F.N.Z alsmede een enveloppe onderstreepten de toespraken en felicitaties. Dat alles onder tussen flink werd bedronken met Friese landwijn behoeft verder geen betoog. D.W.P.—Workum II. Junioren: Heerenv. Boys IA—Workum IA Vertrek 2 uur Oeverzw. 2B—Workum 2B Vertrek 1-30 uur Q.V.c. 1B—Workum iB. Vertrek 1.15 uur Workum 3B—Bolswardia 1B. Aanv. 3 uur terwijl men zich zelf zekerder voelt als men in een bepaalde situatie, weet hoe men moet handelen. In de pauze werden er loten verkocht voor de actie 10 x 10. Enkele bakster^ waren in de weer geweest om voor prijs jes jte zorgen De kas van 10 x 10 wer<j er weer mooi voller door. Aan het eind van de avond werd mevr. Welfing bedankt voor haar mooie lezing, di.e vooi allen wel zeer leerzaam was. Gezongen werd nog Gez. 541, waarna^ deze gezellige bijeenkomst werd beëindigd me'. dankgebed. FILMAVOND In samenwerking met het filiaal van de C.A.F. bracht het landbouwkundig bu_ reau voor Thomasslakkenmeel de nieuw® Europese landbouwfilm „Op grond van wijs beleid”, met toelichting door de heer van Dijk, verbonden aan bovengenoemd bureau. Deze prachtige kleurenfilm liet zien, het ontstaan, bereiding, werking en toepassing van het thomasslakkenmeel. Dit laatste in bijna alle Europese landen, zowel voor; gras- als bouwland en ook voor Los-) wijn- en rijstbouw Thomasslakkenmeel be vat de voedende elementen, die onmisbaar zijn voor de kwaliteit van al deze ge wassen in de gehele wereld. Spreker deed de verrassende medede ling dat thans het procédé gevonden was voor het bereiden van thomasslakkenmeel in korrelvorm, hetwelk de volle oplosbaar heid bevat na het uitstrooien. De instal laties voor de bereiding der korrels moeten echter nog gebouwd worden, zodat voor-, lopig deze fosfaatmeststof nog in poeder? vorm gebruikt zal moeten worden. Als spreker van de C.A.F. hield de heer de Ham uit Leeuwarden een rede over het belang van samenwerken als grote een heid in de tegenwoordige tijd en toekomst. De gratis verloting als attractie werd zeer op prijs gesteld. Deze avond, w®lke onder leiding stond van de heer A. M. Brandsma, werd niet alleen door heren, maar ook door dames bezocht en werd besloten met het vertonen van een hu moristische film. Donderdag 8 februari wordt een C.A.F.- avond in het dorpshuis te Heidenschap ge houden, waar de nieuwe film van de Kali Maatschappij vertoond zal worden, als» mede een fijm over het skutsjesilen. Het Lectuurdepot heeft in ongeveer 3oo inrichtingen bruiklcenbibliotheken staan; die na verloop van één jaar door nieuwe kun nen worden vervangen; ongeveer 550 in richtingen worden wekelijks van tijdschrif ten pakketten voorzien, terwijl meer dan 2000 langdurig thuisliggende patiënten, die om de een of andere reden geen gebruik kunnen maken van ujtleenbibliotheken of leesportefeuilles, rechtstreeks door ’t Lec tuurdepot van boeken of tijdschriften voor zien worden. Bovendien vinden maande lijks uitgebreide zendingen plaats naar Nieuw Guinea, Suriname en de Neder landse Antillen. Het Rode Kruis realiseert zich heel goed, dat de landelijke lectuuractie alleen mo. gelijk is doordat er duizenden in den lande zijn, die zeer geregeld en trouw gaven. Juist de actualiteit bij de tijd schriften speelt een belangrijke rol door de wekelijkse voorzieningen. Het lectuur depot is dan ook veel beter geholpen, wanneer men direct na lezing de tijd schriften geeft dan na bijv, één jaar een complete jaargang. Gezamenlijk hopen wij ook dit jaar de lectuuractie van het Roode Kruis weer tot een succus te maken p het belang van velen die voor hun lectuurvoorziening Op u rekenen. op

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1