PASSAP WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor en fa. Westerhuis radio en televisie de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages FRISO RADIO H1NGST uw. RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE DE BOER AUTO-VEBHUUR Fré de Boer S V.W. AGENDA Fyftich jier lyn - 6 VRIJDAG 16 FEBRUARI 1962 85ste JAARGANG No. 7 gezamelijken en Lolke van der Meer, gezellig heie Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 ABONNEERT U OP Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Noard 47, tel. 282 Süd 72-74 Uw adres voor IJEME BREIMACHINES as fan it de boat Want wat dit betreft, zijn we dan subsidiabel. er kan nog wel wat in Workum! En daarom zou het zo verbazend jammer zijn als de Workumer bevol king deze kans niet greep. Daarover de volgende keer. Stichting Cultureel Centrum Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en Rely Jorritsma Founs Foar de priisfraech 1961 fan it Rely Jorritsma Founs binne ynstjürd 22 forhalen en 19 fersen, dér 't de jury, bisteande üt mefrou van der Minne-Buma en sle hearen Tsj. Jeh. de Jong en J. Noordmans, har oar- diel oer sizze moat. Gebouwenpraat XI De Heer de Jager stelt ook als vraag: Is het in de praktijk mogelijk de diverse kerkelijke en politiek ver snipperde partijen in zoverre te ver= enigen, dat nu plannen in de zeer nabije toekomst daadwerkelijk verwe zenlijkt kunnen worden Daarop kan het antwoord zeer kort zijn: ja. Het is trouwens reeds ge beurd. Nu moet u mij goed begrij pen: de wet eist niet, dat voor het stichten van dit gebouw de Geref. Kerk en de Doopsgezinde.de Baptiste, de Herv. en de R.K. Kerk één wor den. De wet eist ook niet, dat de P.v.d.A. in Workum een huwelijk sluit met de K.V.P., noch dat de A.R. zich verlooft met de C.H.U., even min dat al deze partijen, met alle eerbied gesproken, een grote hutspot worden. De bedoeling van de wet is zelfs dat al deze instanties wat buiten schot blijven. Ze konden er immers eens toe komen rondom dit gebouw een strijd, een machtsstrijd te gaan voeren. En dan waren we verder van huis dan ooit. De wet eist, dat het stichtingsbestuur in haar samenstel ling en kleur minstens 75 pet van de plaatselijke bevolking vertegen woordigt. Ze hoeven niet te zitten namens een bepaalde kerk of groep, of in opdracht daarvan. Neen, zowel samenstelling van het stichtingsbe stuur als inhoud van de stichtingsakte moeten duidelijk de garantie geven, dat dit gebouw zal dienen voor de hele Workumer bevolking. En dit is zo in ons stichtingbestuur, en in de stichtingsakte. Ja, het is zelfs zo ik zeg het met trots! dat 100 pet van de bevolking hier plaats en ruimte vinden zal en vindt. Alle zuilen staan onder dit gebouw. En als er nu nog niet te bouwen valt, weet ik het niet meer meer Ja, 517 schepen, naar binnen 305, naar buiten 212, met houd van 43505 tonnen. Stavoren, 5 Jan. De bevolking op Januari 1911 bestond uit 485 m. 477 vr. totaal 962. Bevolking op ljan. 1912 488 m. en 493 vr., totaal 981. Ut de Friso fan 20 jan/ 1912. Woensdagmiddag had hier vanwege de Ijsclub Workum een hardrijderij plaats van mannen die niets hadden ge wonnen 16 rijders namen aan deze wedstrijd deel, waarvan de uitslag was dat de prijs f 25 werd gewonnen door Otto van der Meulen van h er, de premie f 10 door Evert Zijlstra, Heidenschap. Twee premies, elk van f 5, werden gewonnen door Herre Feenstra, Drachten en Lolke van der Meer, Workumerveld. Hindeloopen. 1 Jan. 1911 bestond de bevolking dezer gemeente uit: 554 m. en 469 vr. totaal 1023 Zij vermeerderde door geboorte met 10 m. en 11 vr., door vestiging met 22 m. en 42 vr. Zij verminderde door over lijden met 8 m. en 4 vr., door vertrek met 30 m. en 42 vr. Levenloos aan gegeven 2. Voltrokken huwelijken 19. Stand der bevolking op 1 jan. 1912 548 m. 468 vr., totaal 1016. De veerboot Stavoren—Enkhuizen in nood. De veerboot die Woensdag ten gevolge van den lagen waterstand bij het Vrouwenzand gestrand is, gaf noodseinen. De stoompont met twee vletten is ter hulp vertrokken. Aan boord bevinden zich 20 man onder wie 4 passagiers. Naar men ons mede deelt, is de boot hedenmorgen vlot gekomen en Stavoren binnengeloopen. Geen der opvarenden heeft eenig letsel bekomen. Ut in letter bericht blykt dat dizze boat mear lést fan it iis lege wetter hawn hie, en dat Staverske fiskerlju holpen hiene om feilich yn de haven to bringen. Stavoren. Aan de 16 visschers van hier, die krachtige hulp hebben verleend bij het behouden binnen brengen van de in de vorige maand in het ijs vastgeraakte veerboot, is thans door den heer Bosman te Alkmaar, eene belooning uitgekeerd van f 350. Degenen die de, door het ijs onklaar geraakte gasboei van het Vrouw enzand hebben binnengebracht, hebben eene belooning van f 125 ontvangen. Ja, it wie sa om mids janewaerje hinne tige winterich. Yn de Friso 20 jan. wurdt der far y.ein.Harde wind en snerpende koude.’ Ut de ,IJsbe- richten’ üt deselde Friso nim ik dit oer: ,Vele slachtoffers vraagt deze win ter wederom. Uit verschillende plaatsen komen berichten daarover en niet het minst uit onze provincie. Stroomen en harde wind hebben gemaakt dat op zeer veel plaatsen wakken zijn en het ijs minder betrouwbaar.’ En sadwaende kaem it dan ek dat: ,Met het oog op de mindere be trouwbaarheid van het ijs en de vele wakken ten gevolge van den harden wind, is besloten de elfstedentocht, die eerst bepaald was op morgen zater dag, voorloopig uit te stellen tot a s. Maandag.' En just om ’t it iis sa büten üt net sa tige fortroud wie, bestie der foar de hurdriderijen fan de lisclub Warkum’ greate bilangstelling. Wy sille it der in oare kear wolris oer hawwe, en oer twa .spoorwegongelukken’ yn Fryslan. It earste op 23 jan. by Hurdegaryp en it twade op 10 febr. by Bütenpost. Dat wy hawwe de kommende tiid noch wer stoffe genóch om oer to skriuwen. F. en verleende geen voorrang Bijna met de regelmaat van een klok komen ze terug. Krantenbericht en waarin verkeersongelukken worden gemeld en waarbij dan op een gege ven ogenblik de nuchtere mededeling wordt gedaan, en verleende geen voorrang’. Die vier simpele woorden geven de sleutel van een gebeurtenis die niet zelden een tragedie wordt. Samenloop van omstandigheden? Ge dachteloosheid? Nonchalance? Waag halzerij? Er gebeuren dagelijks onge lukken en ongelukjes, waarbij deze en andere vragen rijzen zonder dat er iemand is die daar het antwoord op geeft of meer geven kan. Het is niet met zekerheid te zeggen in hoeveel van de 177362 verkeers ongelukken die er in i960 op onze wegen gebeurden, het niet verlenen van voorrang een rol heeft gespeeld. Trouwens, men is het er zo langza merhand wel over eens dat bij de meeste ongelukken meerdere oorzaken zijn aan te wijzen. In combinatie met het niet of niet tijdig voorrang ver lenen kan bijvoorbeeld te grote snel heid, niet rechtshouden, onvoldoende verlichting etc. mede bepalend zijn voor de afloop. En graven wij eigen lijk wel diep genoeg als wij een groot deel van de ongelukken onder de noemer .voorrang’ brengen? Waarom zo moeten we eigenlijk vragen verleende die automobilist of die brommer geen voorrang? Was de bestuurder ziek? Huiselijke zorg en? Slechte zaken? Gedronken? Zwak ke ogen Maagkramp Alweer vele vragen waarop het antwoord meestal uitblijft. Bij dit alles is het wèl zeker dat er inderdaad een groot aantal onge lukken gebeurt in voorrangssituaties. Door welke oorzaak dan ook. Van 145.000 onderzochte verkeersongeluk ken in West Duitsland bleek 12,8 pet op voorrangssituaties betrekking te hebben. In Amerika heeft men voor 1960 berekend dat met 17,2 pet het niet geven van voorrang de eerste ongevalsfactor is, onder meer gevolgd door snelrijden (14 pet) en te weinig afstandhouden (12,8 pet). Aangeno men mag worden dat in Nederland met zijn specifieke voorrangskneh punten rond het fietsverkeer dit cijfer veel ongunstiger uitvalt. Het verbond voor Veilig Verkeer is over de toeneming van de onge lukken in voorrangssituaties ernstig bezorgd en doet daarom in de eerste drie maanden van 1962 een beroep op alle weggebruikers in Nederland om speciaal in voorrangssituaties ex tra voorzichtig te zijn, ogen en ver stand te gebruiken Voor wie veiliger wil rijden geeft het Verbond deze raad: kijk de voorrangsregels nog eens na en pas ze ook toe; sta niet op uw (voorrangs) recht maar maak er een sportief ge bruik van; bedenk dat ook anderen fouten kunnen maken en houd daar re kening mee; schep geen gevaarsituaties door aarzelen bedenk dat voorrangsregels af spraken zijn en toon dat u er een eer in stelt u aan eenmaal ge maakte afspraken te houden. Verbond voor Veilig Verkeer Troch al dy skriuwerij oer it oprjochtsjen fan de trije nije foriengingen Ap is it oare nijs hwat yn ’e knipe rekke. Doch der bigjinne wy dan nou mei en geane noch in kear tobek nei de Friso fan 13 jan, 1912. Workum. Het personeel der N.V. Kaas» en Roomboterfabriek voorheen Tjebbes en Co., werd de vorige week aangenaem verrast. Bij de uitbetaling van het weekloon werd aan elk der gehuwden f10 en de ongehuwden f 5 extra ter hand gesteld. Workum. Gedurende het jaar 1911 zijn door de zeesluis alhier geschut 517 schepen, naar binnen 305, naar buiten 212, met een gezamelijken in HISWA-GOED KAMP groter en mooier dan ooit Reeds thans nog bijna twee maanden voor de opening van HISWA- GOED KAMP, de internationale wa tersport-, kampeer- en caravanten- toonstelling die de ANWB en de HISWA van 16 tot en met 25 maart a.s. organiseren is in het toch zeer uitgebreide hallencomplex van het nieuwe RAI-gebouw te Amsterdam, geen vierkante meter expositieruimte meer beschikbaar. Meer dan 225 fa brikanten en importeurs van de meest uiteenlopende artikelen voor de bui tenrecreatie zullen op HISWA GOED KAMP aanwezig zijn; de tentoonstel ling wordt de grootste op dit gebied in Europa. De drie hallen van de nieuwe RAI zullen een vrijwel volledig overzicht bieden van wat er aan pleziervaartui- hen, tenten en caravans in Nederland te verkrijgen is. De HISWA en de ANWB verwachten tussen 16 en 25 maart aanstaande een overweldigend aantal bezoekers op HISWA-GOED KAMP. NEDERLANDSE BOND VAN plattelandsvrouwen C. GORTER Hill 111II III IIHII UI IHII llllll IIIIII Hill 111 HI I’IIHIIII I III II llllll III lllll llllltll Hill 111 llltll Hill t III OPELS CHEVROLET V.W. BUSJES iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiui Workum 2A—q.V.C. 2A. Aanvang 3 uur BURGERLIJKE STAND PLAATSELIJK NIEUWS te Abonnr'^''"tsprjjs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Telefoon Redactie ea Adm. 05151*314 Postrekening 882259 Van verslagen, berichten en» gaarne spoedig opgaaf Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA B«. Drukkerij en Boekhandel Workum NOARD 69 LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ct: per nun. Contracten volgens algemene regeling Gemeente Workum Van 7 t.m. 13 februari 1962 Geboren en ondertrouwd: Geen Gehuwd: Hijltje Walinga, 23 jaar Oudega (W.) en Mint je Lubber ts, 20 jaar te Workum. Overleden: Geen In verband met de feestavond heden-, donderdagavond NA 7.15 uur GEEN GYM* LESSEN I jJI il TELEFOON 306 b.g.g 501 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd WORKUM. Benoemd tot sekretaris-ont- vanger van het overkoepelend waterschap „Achtkarspelen—Zuid”, de heer Jac. S. Hjemstra, chef aan het N.S. station alhier. Meubelhuis Incohé - Workum JAARVERGADERING „CRESCENDO” Bijna alle leden waren aanwezig toen jil. donderdagavond Crescendo haar jaarvergadering hield. De bijeenkomst werd ditmaal in de Bejaardensocieteit ge houden. De voorzitter, de heer J. S. Bokma heette allen hartelijk welkom, in het bij zonder het erelid J. C. Kemker en liet enkele hoogtepunten van het afge'open jaar de revue passeren o.a. het alhier gehouden Bondsconcours en het Zaaiconcours van 1 februari j.l. te Sneek, waar Crescendo zo bijzonder goed voor de dag kwam. Van de vier corpsen, waarmee directeur Drje nieuwe leden konden worden inge schreven. De presidente deelde mee, dat mevr. R. Cnossen—Visser tot penning- meesteresse was benoemd. Met het zingen van de Mienskipsgang werd de vergadering geopend. Na het lezen van de notulen volgden enkele me dedelingen. Op de convocatie was verzocht vast eens aan de jaarlijkse excursie te denken. Er werden enkele ideeën aan de hand gedaan, die nog nader bekeken zullen worden. Hierna was het woord aan mevr. Bokma- de Haan, die met de woningkoffer kwam. Eerst gaf zij een inleiding over de in richting en de stoffering van de woning. Goede boeken hierover worden uitgeleend door het Landbouwhuis te Leeuwarden en door de Openbare Bibliotheek te Workum. Allerlei stalen meubelstoffering, gordijn stoffen en vloerbedekking lagen uitgestald op een tafel, zodat de leden zelf met een en ander konden kennis maken. Na de pauze werden aan de hand van dia’s voorbeelden gegeven van doelmatige woninginrichting. Nadat de presidente de spreekster har telijk had bedankt voor haar lezing, werd de avond besloten met het zingen van het bondslied. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur de Boer aan het laatste concours deelnam^ werden de Workumers het hoogst ge- classeerd. Uit het verslag van de secretaris bleek dat de vereniging in 1961 ruim twintig maal in het openbaar was opgetreden of mejeu. werking had verleend o.a. bij diverse se renades, voetbalwedstrijd, avondvierdaagse, oudjesdag, opening badpaviljoen, concerten, jeugd- en kerstnachtdienst enz. Het aantal leden gjng iets achteruit. De afdeling drum- band, ’t zorgenkind van Crescendo, was in september opnieuw met een verjongde ploeg van start gegaan. Hopelijk kan ze deze zomer in het openbaar optreden. Het financieel overzicht leverde ook een hoogtepunt op, zij het dan in mineur, De uitgaven ten bedrage van ruim 5300 gld. hadden nl. in het jaar 1961 de ontvangsten met ruim 1500 gid. overschreden. De schuld was van f 6290,— op 31 dec. 1960 gereduceerd tot f 5290— op 31 dec. 1961. Dankzij een kleine reserv® kon de pen ningmeester de zaak gaande houden. Alle aanwezigen waren het er over een»; dat het nu de hoogste tijd werd om weer financiële acties te ondernemen. Verschil lende suggesties werden gedaan. Besloten werd de regeling hiervan aan het bestuur over te laten. In dit verband deeld® de voorzitter nog mee, dat er ook bij het Gemeentebestuur was aangeklopt, om voor het jaar 1962 een verhoogde subsidie te mogen ontvangen. Nog steeds bewegen zich de onkosten in stijgende lijn. Om in deze tijd een muziek vereniging op een hoog peil te brengen en haar daar te handhaven, verlangt niet alleen veel ijver, toewijding en financiële offers van de leden, maar ook dat de be volking hier volledig achter staat Bij de bestuursverkiezingen werd de voor zitter herkozen. De heer K. Mein was niet herkiesbaar; hiervoor kwam in de plaats de jheeriA. van der Baan. Van de nog resterende 38 renteloze aan deeltjes tien gulden werden ondanks de financiële zorgen, weer de gebruikelijke tien uitgeloot. De rondvraag leverde wel heel wat vra* gen, doch geen grote problemen op. Met de beste wensen voor het komende verenigingsjaar besloot de voorzitter te ruim half twaalf deze gezellige Vergadering Programma zaterdag 17 februari AFD. VOETBAL Senioren Woudsend—Workum 2. Vertrek 2.30 uur. De Walde 1—Workum 3. Vertrek 2.30 uur Junioren: Workum IA—Heerenv. Boys IA Aanvang 3.30 uur Aanvang 2 uur Oeverzw. 2B—Workum 1B. Vertfek 1.30 uur Workum 2B—q.V.C. 1B. Zeerobben 2B—Workum 3B Vertrek 1.15 uur De afdeling Workum van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen vergaderde woensdag 7 februari j.l. in hotel „De Wijnberg”. Mevrouw Vinke, die mevr, ^n der Zijpp als presidente opvolgde, kon een flink aantal aanwezigen welkom heten, alsmede de spreekster van deze avond, mevr. Bokma—de Haan uit Wommels. OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 - Workum

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1