ELNA I ERFSKIP I r WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor en de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland fa. Westerhuis radio en televisie RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE Libelle Nylons MAISON IRENE S.V W. AGENDA Fyftich jier lyn - 8 1 VRIJDAG 2 MAART 1962 85ste JAARGANG No. 9 WARKUMS Fa. ROMKEMA - WORKUM j m Sód 72-74 Uw adres voor Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale ln| Contactavond Fré de Boer Geheimzinnig? Of laksheid van ’t bestuur? Contactavond /L UEME DE BOER AUTO-VERHHttR W C. GORTER t/PTICIEN HORLOGER Telefoon 310 - Workum Vrouwen wereldgebedsdag N.V. Tonnema - Sneek zestig jaar Collecte 12 Groesbeekse tehuizen De gravinnewei as grins II Gebouwenpraat XIII Aardappelmoeheid A; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllUlllllllllllllllllllllllltlIllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII OFFICIËLE MEDEDELINGEN ■W CHEVROLET iiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiKtiiHittiifiHiniiiiiinitiiiiiniiiiniiHm gezellig heia de personentrein Telefoon 495 Süd 18 PLAATSELIJK NIEUWS ver- OPELS V.W. BUSJES Abonnn™"’tsprys f 1.25 pei kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Noard 47, tel. 282 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Ti GAASTRA Bol Drukkerij en Boekhandel 5= Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151:314 Postrekening 882260 Donderdag 15 maart Leden van 12 jaar en ouder en donateur» zijn van harte welkom Aanvang 7.30 uur. Meubelhuis Inconé Workum LAAT VERZORGEN •f DE BEKENDE ALLEEN BIJ 2.95 tot en met 5.50 Op 12 februari-j.l. hield de Begra fenisvereniging .Draagt elkanders las ten’ haar jaarvergadering, wat in deze maanden bij elke vereniging haast wel een vast gebruik is. Volgt dan in het plaatselijke blad een de wijzigingen en Woensdagavond 8 uur in café De Zwaan voor afd. Voetbal (senioren en A jun.) Van verslagen, berichten en» gaarne spoedig opgaaf NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 b.g.g 501 met en zonder chauffeur (All-risk verzeker# over specifiek hebben medegedeeld, alleen de hardrijdersfamilie perkerk in de winter van baan te winnen, waarvan alleen Ökke ren dan ook prijzen Ja, en om ’t wy Zwitserse precisie- naaimachine WORKUM. Op de donderdag gehouden vergadering van de Anti Revolutionaire Kiesvereniging werd de volgende kandida* tenlljst voor de te houden gemeenteraadsg verkiezingen samengesteld: J. D. de Jager, P. Hofman, R. de Groot. G. Smidt, B. Riemersma, J. R. Riemersma, G. Eriso, L. van der Goot. Een dag van gebed voor het zen dingswerk der Kerk, dat was in 1887 het ideaal van een vrouw in de Ver. Staten van Amerika. Nu, in 1962, wordt deze gebeds dienst inderdaad over de gehele we reld gehouden en wel op de eerste vrijdag in de lijdensweken. Dit jaar dus op 9 maart. In Workum komen we samen in de Doopsgezinde kerk, ’s avonds om 8 uur. Ook mannen zijn er welkom. Het zendingswerk van de Kerk van Christus vraagt offers èn gebed. Komt u ook? Het plaatselijk Comité vergadering per jaar wordt gehouden Hopende dat alsnog aan de toen in overweging genomen toezegging uit voering zal worden gegeven. Een lid Voor de N.V. Kingfabrieken Ton nema, Sneek, is 1962 een belangrijk jaar. Niet alleen dat in de loop van dit jaar de enkele maanden geleden begonnen uitbreiding van haar fa briekscomplex aan de Oppenhuizer- weg een heel eind heen uitgevoerd zal worden, maar nu mocht ook het 60-jarig bestaan herdacht worden. De viering van dit jubileum heeft uitslui tend intern plaats gehad op maandag 26 februair in het Amicitia-theater te Sneek, waarvoor alle medewerkers met hun echtgenoten uitgenodigd waren. De jaarlijkse collecte ten bate van de 12 Groesbeekse tehuizen zal wor den gehouden in de week van 5 tot en met 11 maart a.s. Het mooie sociale werk van de Nederlandse Centrale Practische Hulp is helaas nog maar al te weinig be kend. Deze instelling bestaat reeds meer dan 30 jaar. Zij heeft zich al die tijd bezig ge houden met het verzorgen van alleen staanden zonder onderscheid van ge loof of stand. Honderden jongens en meisjes, die een behoorlijke opvoe ding van eigen ouders ontberen en honderden volwassenen, die zich tij delijk of duurzaam niet konden hand haven in deze gecompliceerde maat schappij, vonden in de 12 tehuizen en in de gezinsverpleging ontplooi ingsmogelijkheden en wat geluk in hun moeilijk bestaan. Maar er zijn grote wachtlijsten. Er is geen plaats vrij, terwijl elk geval urgent is. Deze landelijke arbeid, die op re formatorisch belijden is gegrondvest, roept om uitbreiding en verdient al ler steun. Wanneer straks de bussen ramme len, zorgt u er dan voor, dat ze vol worden? Gelukkig maken, doet ge lukkig zijn. De plaatselijke commissie Wy stelden de foarige kear de fraech hwat üs boargemaster die op it ütstel fan de lanmjitter om de akte to ündertekenjen (lyk as de grytman fan Wymbritseradiel al dien hie) en him dan werom tostjüren. Itantwurd kin koart wêze neat. De lanmjitter hie noch al hwat haest hwant njog- gen dagen nei syn earste brief hie hy al in twadden-ien nei Warkum stjürd hwer yn hy de boargemaster der noch ris op oanstie de grinsrege- lingsakte to tekenjen. It beurtskip fan de stêd Drylst koe it stik dan de freeds wol meinimme, sa skreau hy der by. Boargemaster Kannegieterfan Warkum liet d’r nou net langer gêrs oer groeije, hwant trije dagen letter wie der al in brief fan him ünderweis der’t er ü.o. yn skriuwt ,Daar nu de limiten (grinzen, soene wy nou sizze) niet overeenkomstig onze stelling zijn geplaatst, zo heb ik mij in de onaangename noodzake lijkheid bevonden om in de bekrach tiging te moeten difficulteeren, uit hoofde dat men zonder bezwaren kan aanduiden dat 25 bunders, 29 roeden, 18 ellen en 68 palmen land benoor den het Kortvliet geleegen zijn dat uit het floreenkohier van 1748 bewezen wordt onder deeze stad te behoren, gelijk ook 7 bunders, 16 roe den, 50 ellen en 8 palmen land ge leegen is over en beoosten Herkedam, die ingevolge extract uit het floreen kohier van 1788 beweezen zijn meede onder deeze stad te behoren.’ Dat wie dus meienoar sa’n 100 pounsmiet. Der is dan herders in kaert fan it grinsforrin by, der 't de beide stikken lan mei kleuren op oanjown binne. Hy forwiist yn syn brief ek noch nei in ütspraek fan de gouver neur fan Fryslên yn 1814 en fan de- putearre steaten yn 1819. Oan itfor- syk it bygeand kaertsje werom to stjüren hawwe wy it to tankjen, dat dizze nou yn üs stedsarchyf sit. Wy hawwe der in dia fan meitsje litten. In wike of seis letter, om krekt to wêzen op 22 april, komt der in skriu- wen fan de gouverneur fan Fryslan. Hy seit der yn, dat hy de stikken oer de grinskwesje trochlêzen hat. Hy stelt nou üt in konferinsje to bilizzen tusken de gritenijried fan Wymbrit seradiel en boargemaster en wethal- ders fan de stêd Warkum. Dizze by- ienkomst sil dan holden wurde op moandei 10 maeije de moarns om alve ure op it gritenijhüs fan Wym britseradiel to Snits. Dus net op .neutrael’ gebiet. len fan de leden fan deputearre steaten n.l. I. A. Loot- sma sil as foarsitter de lieding haw we by dit bisprek en sa müglik in bimiddeljende rol der by spylje. It docht bliken dat de bistjüren fan Warkum en Wymbritseradiel mei dit ütstel fan de gouverneur wol ak- koard gean kinne. Hwat hat nou it resultaet fan dit bisprek west? Letter mear Hoe staat het nu met de huidige gebouwenaccomodatie, zo vraagt de Heer de Jager 't Ja, dét is nu een moeilijke vraag, Wie kan daarop ant woord geven, zonder misschien iemand te beledigen? Stelt u voor dat ik zeg: dit of dat gebouw? die of die café- zaal is toch wel volstrekt onvoldoen de, Wat een boze gezichten! Ze zou den me van gemene reklamemiddelen beschuldigen en niet geheel ten on rechte. Daarom moet ik dat wat anders aanpakken. Kijk, de ruimte hier is groot genoeg als u de behoefte er naar regelt. Tenslotte is er jaren to- neelgespeeld op de toneelruimte die beschikbaar is. Maar u moet niet ho ren hoe Je kunt alleen maar verbaasd zijn over wat goede wil, vin dingrijke regie dan nog tot stand brengen. Tenslotte heeft men hier gymnastiekuitvoeringen gehad, en uit stekende. Maar u moet er maar niet aan denken, dat u dat moest doen in onze beperkte ruimten. Ik heb trouwens nog zo’n paar vra gen: waar zou u de jeugd werkelijk ruimte willen geven, die bij hun leef tijd past? Waar zou u bijv, jongeren een goede, gezellige plaats kunnen geven, waar ze van alles kunnen doen, en niet gedwongen zijn uitgerookt en uitgekookt met elkaar te discussiëren. Waar zou U een gezelschap willen ontvangen voor een uitvoering van een goed toneelstuk? Een tent kost ook zomaar een slordige duizend gul den. 't Ja, die behoeften Een mens kan zich lang redden met een jas, toch zegt hij tegenwoordig zomaar: ,er moet nodig een nieuwe jas komen!’ Bij het vaststellen van behoefte is de vraag waarop het aankomt: hoe zal het mogelijk zijn te voorkomen, dat deze streek totaal ontvolkt? Dat de leefbaarheid gegarandeerd blijft, dat ze niet volkomen achter raakt. Hoe zullen wij samen antwoord geven op de vragen van vandaag en morgen? Stichting Cultureel Centrum Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 et per m.m. Contracten volgens algemene regeling Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftiga mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en De burgemeester van Workum brengt ter openbare kennis, dat ter secretarie voor een ieder ter inzage liggen diverse beschikkingen van de Minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening met bijbehorende kaarten betreffende bestrijding van aardappelmoeheid. Hij verwijst voorts naar de uitge breide bekendmaking in het publica- tie-kastje aan het gemeentehuis Workum, 22 februari 1962 De burgemeester voornoemd, J. RUSSCHEN Programma zaterdag 3 maart AFD. VOETBAL Senioren. Workum 2—Woudsend Aanvang 2.30 uur Junioren: WorKum 1A—Blauw Wit 1A Aanv. 4.15 uur Oudega W. IA—Workum 2A vertr. 2.00 uur Bakhuizen 1BWorkum 2B vertr. 3.15 uur Workum 1B—q.V.C. 2B Aanv. 4.00 uur Workum 3B—Bolswardia 1B Aanv.2.30 uur Buiten de vele goéde woorden ter inleiding en herdenking was het hoog tepunt van deze avond wel de Ton- nema-revue, die door eigen personeels leden werd opgevoerd en die naast de historische, doch soms ook anec* dotische feiten, de grote opbloei van het bedrijf liet zien. De viering van dit jubileum was opgezet als een groot familiefeest en dat is het in de intieme kring van eigen medewerkers dan ook volkomen geworden. De onderlinge verbonden heid en toewijding voor ieders aan deel in het arbeidsproces is er op een zeer prettige wijze door verstevigd, 't Was een heel genoeglijke avond en alle bezoekers hebben ongetwijfeld met enige trots gevoeld dat ze geza menlijk mochten meewerken aan een onderneming, die naar zo’n uiterste perfectie streeft als die, welke binnen afzienbare tijd werkelijkheid gaat worden. P. S. Het is ter wille van de duidelijkheid toch wel goed u er op te wijzen, dat rret de Heer De Jager NIET de wet houder bedoeld is, maar de Heer A. M. De Jager, assuradeur, de schrijver van het ingezonden stuk van enige weken geleden de alve stêdden tocht C. C. J. de Koning. It skynt dat der praet west hie dat hy him op dy tocht lüke litten hie. Hy skriuwt der dit oer ,Het is waar, ik gevoelde mij in Workum aankomend niet lekker, ik was koud in merg en been, en vroeg dan ook, nadat ik mij bij bij de kachel wat ver warmd had, of een der aanwezigen ook een jas of jekker voor mij had; ik was enkel gekleed in trui. Een daar aanwezige machinist trok onmiddellijk zijn jas uit, die ik nog warm aantrok en zoo mijn reis vervolgde. Ook is het waar, dat ik op het Slotermeer een gids aannam, wat volgens het regle ment geoorloofd was, en stelde de heeren Ferwerda en Keizer voor, die gids voor gezamenlijke rekening te nemen, doch die heeren bedankten daar voor, zij hadden geen gids noodig; ik natuurlijk, als onbekend met de weg, had er wel een noodig, en zoo vervolgde ik de route met mijn gids. Het geen mij verder ten laste wordt gelegd, is beslist onwaar ik liet mij niet trekken door mijn gids, ik heb steeds alleen gereden.’ Sje sa, dat witte wy dan dos al wer. En nou: .Spoorwegongeluk bij Hardegarijp.’ Ja, ik kin dat hiele stik hjir net oernimme, mar allinne it for- naemste. It barde op 30 jan. 1912. .Dinsdag is de markttrein6.21 van Leeu warden naar Groningen tusschen Tietjerk en Hardegarijp op een goederen trein geloopen. De weg werd geheel versperd, 4 wagens zijn verbrijzeld, meerdere ernstig beschadigd, de locomotief van de markttrein was gederail leerd. Geen persoonlijke ongelukken. De machinist van den oploopenden trein beweert, dat het sein naar den overweg op veilig stond, terwijl de chef van het station Hardegarijp even beslist volhoudt, dat het sein op on veilig moet hebben gestaan. De justitie uit Leeuwarden is om elf uur naar de plaats des onheils vertrokken. De schade loopt in de duizenden.’ En nou oer it üngelok by Bütenpost op moandei 5 febr. 1912. ,Voor den tweeden keer irZ een paar weken tijds is melding te maken van een spoorwegongeluk cp de lijn LeeuwardenNieuweschans. Was het den eer sten keer een botsing tussschen een personen- en een goederentrein te Har degarijp, thans betreft het een dergelijke botsing te Buitenpost. Persoonlijke ongelukken vielen ook nu niet voor. Personentrein 513 die om 8.28 uur van Leeuwarden vertrok, liep om plm. 9.10 uur plm. 500 m. voor het station Buitenpost op den facultatieven goederentrein 2973, die door te laat vertrek van Leeuwarden plm. I1/? uur vertraging had en te Buitenpost rangeerde. Met volle vaart liep de personentrein, waarvoor 2 locomotieven (één reed als voorspan mee terug) op den achtersten wagen van den goederentrein. De botsing was zoo hevig, dat de passagiers, een 40 tal, en de conducteurs door elkaar geschud werden, De eerste locomotief van de personentrein werd uit de rails geworpen, en is deerlijk gehavend. Naar de oorzaak van de botsing wordt een onderzoek ingesteld. De materiëele schade is zeer ernstig.’ F. kort verslag van besluiten op die avond genomen. Een der leden had daar op geattendeerd, zou een slagje op prijs stellen, want er zijn altijd belangstellende leden, die op zulk een avond verhinderd zijn en dientengevolge van de gang van za ken niets horen, omdat er maar één Wy bigjinne dan nou mei ,Wat de winter van 1912 de hardrijders in de beurs heeft gebracht’. Boppeoan stiet Arend Poepjes, Lemmer met plm. f 400. Ph. Holst, Amsterdam met f 360. Eelke de Vries, Lemmer f 260. L. Poepjes. Lemmer, Geertje Engelsrra, Nieuwbeets enj. Kliphuis, Winschoten, elk plm. f 250. J. Baarda, Blessum, f 220. Boxce, Abcoude, f 215. Sipke Castelein, Tzummerum f 200. Corn, de Jong, Leeu warden, L. Dijkstra, Lemmer en W. de Vreeze, Bolsward, elk ’n f 160. Gelske Brouwer, Kootstertille f 120. H. L. Poll, Stroobos f 110. C. Dijkstra, Lemmer en G. van Herwaarden, Woerden, elk ’n f 100. 't Wordt een heel bedrag, maar ‘t haalt nog niet bij vroeger, toen ’t geheel hooger prijzen werden uitgeloofd. Zoo wist, gelijk we onlangs v. d. Berg te Rij- 1879 bijna f 3000 aan prijzen op de hardrijders- v. d. Berg f 1087. Maar daarbij wa- van f 250 en f 200.’ j nou dochs noch oer de winter fan 1912 oan ’e praet binne, wol ik hjir ek noch efkes wize op in .protest’ fan de priiswinner fan

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1