I ELNA ERFSK1P— r WORKUMER KRANT van la. Westerhuis radio en televisie Libelle Nylons Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland g S.V W. AGE NDA Fré de Boer RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE AUTO-VERHUUR BI Fyftich jier lyn - 9 85ste JAARGANG No. 10 VRIJDAG 9 MAART 1962 Dit nummer bestaat uit twee bladen llllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Oude kracht nieuwe vormgeving; ire il Schoolbanken gezelligheid 1IIIIIIIIIIIIIIIHIIH F. WARKUMS Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 óud 72-74 Uw adres voor op folgje sil.’ Letter mear VERKIEZING PROVINCIALE STATEN Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Noard 47, tel. 282 Contactavond IJENE DE BOER I Inscharen van vee in de Workum erwaard. grins lyk as nou F JYteubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd met Jnconé voor kwaliteit Voordeel en oarder fan it pleatselik bistjür of hege autoriteit, der ’t in kopy fan oerlein wurdt (wy hawwe der in diafan), en dy ’t de lênmjitter Koopmans yn it jier 1768 makke hat, fine wy de grins ek al wer op deselde wize oanjown, en dat is dus al mear as hündert jier letter. Neffens de trije oanhelle kaerten, dy ’t fan bihoarlik gesach binne en der ’t de aldste fan yn 1664 opmak- ke is troch S. A. Haakma en S. Gra- vius, lênmjitters, en mei stipe fan B. Schotanus a Sterringa, medysk en mathematysk studint op lést fan de Steaten fan dizze Provinsje, rint de Stemmen in een andere gemeente Stemmen bij volmacht Vrouwenvereniging ,Wees een zegen’ .Verslag van de Vergadering van den Raad der Gemeente Workum, op Dinsdag 30 Januari 1912, ’s namiddags 5 uur. Voorz. de heer T. M. ten Berge, Burgemeester. Tegenwoordig alle leden. Punt 2. Mededeelingen van ingekomen stukken. d. Het rapport der Raads comm. inzake het inrichten van het perceel wei land achter de school voor uitgebreid lager onderwijs tot openbaar speel terrein, waarin te kennen wordt gegeven, dat na gevraagde inlichlinger bij naburige gemeenten is gebleken, dat dergelijke inrichting van gemeentewege te veel zou moeten kosten, maar dat de commissie, wanneer een plaatselijke vereeniging of particulieren voornoemd perceel alszoodanig wenschte in te richten, dit ten zeerste zou toe juichen.’ Punt 8, Adres van B. S. Gaastra e a. alhier, om onderhandschte huren het perceel weiland achter de school voor uitgebreid lager onderwijs. In het voorgelezen adres, onderteekend door de hteren B. S. Gaastra, H Reitsma en J. Boonstra, zich noemende het Bestuur der Vereenigingtot bevordering van openluchtspelen, wordt verzocht voornoemd perceehweiland voor den tijd van 3 jaren te mogen pachten tegen een jaarlijkschen huur- som van f 115, om het in te richten als terrein voor openluchtspelen, on der nader door B. en W. vast te stellen vooiwaarden. Namens B. en W. stelt de Voorz. voor, het gevraagde, behoudens na dere goedkeuring van Ged. Staten, toe te staan, onder voorwaarden, als B. en W. dienstig oordeelen, teiwijl eventueele kesten vcor hunne rekening komen, waartoe met algemeei e stemmen wordt besloten. Dermei hie Warkum dos in .sportterrein’ en wy sille oer in wikema- nich sjen dat it nou ek fyftich jier lyn is dat der in voetbalvereniging’op- rjochte waerd. .Terwille van het personeel ’s avonds 9 uur winkelsluiting. Zaterdags tot 11 uur geopend.’ Dit stiet yn in advertinsje fan in nou net mear bi- steande saek. Op 1 maert 1912 komme de pleatsen, it lên, bosk en feangroun yn de Warkumer mar ünder de hammer. De tawizing is op 14 maert yn de ,Doele’ to Eoalsert. Wy sille letter wol sjen hwat it hiele spul opbrochte. Yn de Friso fan 24 febr. léze wy ,Het drama van Spannenburg. Bij zonderheden omtrent deze gebeurtenis mogen wij bij onze lezers veronder stellen bekend te zijn, waarom wij kunnen volstaan met de vermelding dat Mevr, E. Dinsdagmiddag is begraven. Wij vernemen dat aan Ds. E. was toegestaan bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn, mits onder politietoe zicht. Ds. E. wenschte daarvan geen gebruik te maken. Dinsdagmiddag vertrok de Justitie naar Oosterzee, waar een uitgebreid onderzoek werd in gesteld.’ .Workum’. Er is volk aan de deur’. Met die boodschap kwam Sibbeltje, de dienstbode, in den avond van 11 Februari de kamer van haar boer alhier binnen ging op onderzoek uit. hoorde glasgerinkel en zag de 24 jarige fabrieksarbeider te Workum voor het raam staan. De jongeman wilde Sibbeltje spreken. De boer riep de meid en tref beiden even later in de keuken. De dienstbode schreide. De boer heeft toen herhaaldelijk gelast zich te verwijderen, maar zonder resultaat, zelfs voor dreigementen met een revolver was hij niet bang. .Schiet me maar dood’ zei hij. Ten laatste heeft de politie hem gehaald.' It eintsje bislüt wie, dat dizze .baldadige’ Warkumer, letter 14 dagen sitte moast .wegens huisvredebreuk’. Welk pienter meisje De gravinnewei as grins III It resultaet fan it bisprek dat op 10 maeje pleats hawn hat, fornimme wy trije wike letter fit in brief fan de gouverneur. Der yn dielt er mei, dat üt it forslach dat de foarsitter fan de konferinsje him ütbrocht hat, bliken docht, dat men it net iens wurde koe. Hy forsiket nou dé bis- tjüren fan Wymbritseradiel en War kum om foar de ein fan de moanne elk skriftlik de groun-oanspraken to motivearjen. Op 28 juny hat Warkum syn wiid- weidige .memorie’ ré. It is in tige nijsgjirrich stik wurden, der ’t wy de ynhald nou fan bikend meitsje. De memoarje fan Wymbritseradiel is Üs net bikend (wurdt faeks biwarre yn it gemeentearchyf to Snits). ,It is wis’, sa bigjint it stik, ,dat de stêd Warkum in tige greatejuris- diksje (rjuchtsgebiet) hat en ek jim- mer hawn hat. Dat fynt syn groun, sa is üs miening, yn it feit dat War kum foarhinne twa kleasters hawn hat mei in wide omfieming, to witten St. Ursula en St. Barbara. Dizze wie- nen ünderhearrich oan de headtsjerke St. Geertruda to Warkum. As wy nou de grinsófskieding op de kaert fan Schotanus a Sterringa nei gean, in kaert dy 't to finen is yn de .Beschrijvinge der Heerlijkheid Vriesland tusschen Vlie en Lauwers’, printe yn it jier 1664, dan sjugge wy der op, dat de stêd Warkum to ’n noarden fan it Klift, it Koart- en Lang Fliet, Inthiemasleat syn grins hat, oan ’t de Gravinnewei ta, yn in rjuchte streek mei it Koart- en Lang Fliet parallel rinnend, oan ’t de Gaestmar. By Focke Sjoerds' .Beschrijvinge van oud- en nieuw Vriesland’ fine wy op de kaert dy ’t der by heart en dy ’t yn 1765 makke is, de grins tusken Wymbritseradiel en Warkum op krekt deselde wize oanjown as hjir boppe meidield is. Teffens op in kaert, makke I OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET Programma zaterdag 10 maart AFD. VOETBAL 1 Meubelhuis Inconé - Workum LAAT ds 7.30 uur ds H. de Wolf BURGERLIJKE STANb ■v Zondag 11 maart 1962 van He ZONDAGSDIENST ARTSEN WORKUM Van verslagen, berichten en» gaarne spoedig opgaaf Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Ti GAASTRA BSK Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05181’314 Postrekening 882259 Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds F. Hofhuis Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Bethel (Geref.) Voorm. 9.30 uur ds D. Middelkoop Nam. 2 uur ds D. Middelkoop Senioren. Workum j—Drogeham Workum 2—Nijland De Wglde 1—Workum 3 Junioren: Oeverzwaluwen2B—Workum Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur S. J. OUDEBOON - TF.L. 234 Donderdag 15 maart Leden van 12 jaar en ouder en donateurs zijn van harte welkom Aanvang 7.30 uur. Aanv. 4.15 uur Aanv. 2.30 uur VertL 3.15 uur NOARD 69 WORKUM UW VERZORGEN DE BEKENDE ALLEEN BIJ 2.95 tot en met 5.50 Te koop: een partij goed onderhouden schoolbanken, per stuk of in massa. Te bezichtigen op het terrein van de voorm. Herv. school. Inlichtingen bij het bureau van gemeen tewerken. Het gemeentebestuur van Workum. Gemeente Hindeloopen Maand februari 1962 Geboren: Hille Douwe zv. Douwe Faber en Sjoukje Bergstra (12 febr.) Jikke dv. Heinrich Friederich Zweed en Jeltje Blom (17 febr.) Gehuwd en overleden geen. Heidenschap (Herv.) Nam. G van Zeben Woensdag 14 maart Voorm. 9.30 uur en ’s av. 7.30 uur ds J. Tammeling. Bidstond voor het gewas. Molkwerum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Jagersma van Nijega Nam. 2 uur ds B. Klopman Warns (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Q. Rovers Nam. 2 uur ds mr Q. Rovers Woensdag 14 maart ’s Av. 7.30 uur ds mi Q- Rovers Bidstond voor het gewag Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. J. Riemersma. Av 7.30 uur ds B. R. IJtsma mclum Jeugddienst Wcer.sdeg 14 maart ’s Av. 8 uur dg JB. J Riemersma (Doopsgez.) Niet ontvangen OFFICIËLE MEDEDELINGEN Er bestaat gelegenheid tot het inscharen van koeien, hokkelingen (geb. na 31 dec. 1960) en jonge paarden (beneden 3 jaarj in de Workumerwaard, waarvoor aanvraag formulieren ter secretarie verkrijgbaar zijn. Uitsluitend runderen uit arbortusvrije be drijven zulRn wore en ingeschaard; zij moe- ten in de periode van 1 febr. - 25 april 1962 tegen mond- en klauwzeer zijn in geënt. Gedekte of geïnsemineerde hokkelingen worden njet toegelaten. Voor k.i. voor rekening van de in- schaarders -- wordt zorg gedragen. Workumi, 7 maart 1962 Burgemeester en wethouders voornoemd, J. RUSSCHEN De secretaris, VAN DER GOOT Abonne^-itsprijs f i.25 pet kwartaal per post f 2.75 per halfjaar WORKUM. Aan de Chr. Opleidingsschool voor Kleuteronderwijs te Leeuwarden slaagde voor het diploma eerste gedeelte (bijbelse geschiedenis en methodiek voor de bijbelse geschiedenis) onze stadgenote mej. T. M. de Groot.' TELEFOON 306 b.gg 501 meten zpnderchauffeur (All-risk verzekerd Advertentietarief: 7 cent per mm. Adv. van buiten Friesland 9 ct: per m.m. Contracten volgens algemene regeling De harten der echte oude molenliefheb bers zullen bijna breken als zij deze seri eus bedoelde moderne windmolen zien. Geheel functioneel opgebouwd, waarvoor het bestemd is, ontdaan van alle roman tiek prijkt deze molen te Nogent la-Roi in Frankrijk. De Fransen noemen het ,une Eolienne’. De drie palen zijn 15 meter hoog, wat een idee geeft van de grootte. i Gemeente Workum Van 28 februari t.m. 6 maart 1962» Geboren: Johannes, zv. Lolke Bands tra en Hiltje van der Veen Ondertrouwd: Geen Gehuwd geen Overleden: Jacobus Huberstus Regoort. 67 jr. echtg. van Maria Verbeek S >88^ Onder verwijzing naar de uitvoerige pu blicaties in h et bekendmakingskastje aan het stadhuis maakt de burgemeester van Workum het volgende bekend: Bij de verkiezing van de leden yan de provinciale staten kan een kiezer op zijn verzoek te zijner keuze aan de stemming deelnemen, hetzij in de gemeente in wel ker kiezersregister hij op de dag der kan didaatstelling (13 februari jl.) is opge nomen, ‘hetzij in een door hem bij het indienen var. het verzoek aan te wij zeil andere, in dezelfde provincie gelegen ge meente. De kiezer, die van deze bevoegdheid ge bruik wil maken, doet daarvan uiterljjk 14 maart a.s. in persoon ter secretarie van een gemeente aan de burgemeester of de doox deze aangewezen ambtenaar mededeling. Bij de verkiezing van de leden van de provinciale staten kan een kiezer op zijn verzoek bij volmacht stemmen, indien hij mededeelt vermoedelijk niet in staat te zullen zijn in persoon aan de stemming deel te nemen. De kiezer, die bij volmacht wenst te stemmen, moet daartoe uiterlijk 14 maart a.s. een verzoekschrift indienen bij burge meester en wethouders der gemeente, in welker kiezersregister hij op 'de dag der kandidaatstelling is opgenomen. Workum, 7 jnaart 1962 De burgemeester voornoemd, J. RUSSCHEN Woensdag 14 maart ’s Av 7.30 uur ds D. Middelkoop Biduur voor Gewas en Arbeid. (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds G. van Zeben ’s Av. 7.30 uur vicaris C. van Ooijen Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerk Latijnse School en in Ons Gebouw Woensdag 14 maart 's Av. 7.30 uur da G. van Zeben Bidstond voor het gewas (Doopsgez.) Geen dienst Voorm 11.15 uur Westhill kinderdienst Woensdag 14 maart ’s Av. 7.30 uur ds H. de Wolf Bidstond voor het gewas (Doopsgez.) Geen dienst, Koudum (Herv.) Voorna 9.30 uur en Nam. 2 uur ds J. Tammeling H. Dcop Op donderdag 1 maart j.l. hield de vrouwenvereniging ,Wees een zegen’ haar jaarvergadering op de bovenzaal van hote, ,De Wijnberg’ alhier. De presidente mevr. Verdonk liet oij ce opening zingen gezang 132, vers 1, waargw mevr. Van der Meulen de bijbelinleiding verzorgde over Matth. 6 vers 25 tm. 34 en Joh 8 vers 12 tm. 19 Vervolgens gaf de secretaresse mevrouw fcajema een uitstekend jaarverslag, dat zij op zeer vlotte wijze naar voren wist te brengen. De penningmeesteresse mevr. De Boer gaf daarna een duidelijk over zicht omtrent de financiële toestand van de vereniging. Op lofwaardige wijze werd hierna net toneelstuk Strijd aan het witte front’ op gevoerd Dit goed gespeelde stuk werd door eigen krachten naar voren gebracht Regie had de heer O. de Boer. Het kap- werk werd verzorgd door de heer Joh. Kemker Uit het hartelijk applaus viel af te lei den, dat zowel stuk als spel buitenge woon in de smaak waren geviallen. Be halve de leden waren voor deze avond ook hun echtgenoten uitgenodigd. Allen, die hadden meegewerkt om er zo’n uitste kend geslaagde avond van te maken, werd daarvoor hartelijk dank gezegd. Woensdag 14 maart Nam. 1.30 uur ds G. van Zeben Bidstonfd voor het gewas (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds Gros van Woudsend. Ferwoud» (Herv-) Voorm. 9 uur ds P. E. van Qojjen Gaast (Herv) Nam. 1.30 uur ds P. E. van Oofjen Hiideloopm (H»rv.) Voorm- 9.30 uur ds H. de Wolf 's Av Zwitserse precisie- naaimachine 2B Vprtr. 1.30 uur Froonacker IB—Workum 3B V«rtr. 2 uur Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags^ morgens 10 uur PLAATSELIJK NIEUWS heeft interesse, om c’e aduRist atie van het bureau gemeentewerken te verzorgén Brieven gaarne vóór 19 maart ’62 aan de burgemeester van Workum 1.30 uur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1