1 J ELNA ERFSKIP WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor en fa. Westerhuis televisie radio Libelle Nylons S.V W. AGENDA RADIO HINGST RADIO IN TELEVISIE MAISON IRENE 85ste JAARGANG No. II VRIJDAG 16 MAART 1962 Dit nummer bestaat uit twee bladen Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 WARKUMS E.H.B.O. afd. Workum voor deze gezellige en leerfïme avond 3 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Süd 72-74 Uw adres DE BOER IJEME voor L en gezellig hela ABTO-VESriUUR mar yn de hün en liet lyk Paardenpraat r/ Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Hartelijke huldiging van adjudant Zwaga VYleubelen van Jnconé gaan een mensenleeftija mee Jnconê voor kwaliteit Voordeel Fré de Boer Plattclandsjongeren bijeen Nationale inzameling Leger des Heils dit jaar speciaal Jubileum-karakter Bijzondere jeugddienst zondag 18 maart a.s. OPROEP De gravinnewei as grins IV De .memorie’ fan b. en w. fan Warkum oan de gouverneur fan Frys- lan giet dan sa fierder: ,Fan de Nijhüster Ie hat in wetter roun dat op it Klifrak üt kaem. Op in distansje fan 296 jelnen fan it Klifrak rekke dit wetter oan de Gra vinnewei en de Gravinnewei wie fierders oan ’t yn de Gaestmar de grins tusken de gritenij Wymbritse- radiel en de stêd Warkum en dus in tige natuerlike ófskieding. Sa rint dus de grins neffens trije autentike kaerten, hwer fan twa yn bütengewoane opdracht fandehearen deputearre steaten en it stêdsbistjür fan Warkum rom in ieu nei elkoar makke binne. Elk biwiist klear, dat de stêd Warkum to ’n noarden fan it Klifrak, Koart- en lang Fliet syn rjuchtsgebiet oan ’t de Gravinnewei ta hawn hat. De stêd Warkum kin troch syn registers en kohieren biwize, dat er oan 't it Waenfliet en de Nij hüster Ie noch yn it bisit fan dat lan is. Hy kin dat op deselde wize dwaen oangeande somlike stikken lan to 'n easten fan Heere Douwes daem en to 'n noarden fan it Koart Fliet. Dat yn foarige tiden it adelik slachtme fan de Inthiema’s yn heech oansjen yn Warkum stien -hat, der sil dochs nimmen oan twifelje. It Charterboek fan Fryslan, troch de rju eale hear jonker Schwartzenberg thoe Hohenlansberg sammele, bifettet noch in akte, hwer yn in bipaelde Frederik ab Inthiema himsels neamt: twang to Warkum. Ek de earder oanheile biskriuwing fan de Heerlijkheid van Vriesland’ bringt oangeande dat slachtme itselde nei foaren. It pleitet dus foar de wierheit fan it feit dat de al neamde Inthiemasleat groeven is under it biwald fan ien fan de Inthiema’s en dat noait dy fan Wym- britseradiel it goed fine kinnen hiene dat dy sleat groeven wurden soe troch sa’n hearsksuchtige natuer hwaens namme elkenien duchte, yn in gebjet der t hja nou oanspraek op meitsje. Dat de stêd Warkum nou net mear al it lan under syn bistjür hat, is in bikende saek, mar hoe ’t de gritenij Wymbritseradiel yn it bisit der fan kommen is, is folslein ünbikend. Wy witte, dat yn roerige tiden it üntdüken fan lésten dy ’t wis foar jn gritenij en stêd tige ütelkoar rinne kinne, de oarsaken west hawwe kin- ne yn dit stik fan saken Dat frjem- delingen harren ynkrongen yn it bi- hear fan Fryslan’s finansjes moast grif bitizing jaen, dy ’t slim wer goed to meitsjen wie. Frjemdelingen, hoetige ek Nederlander fan berte, namen bi- sluten, lyk as yn üs dagen, ek yn de slimste gefallen as wiene it orakel- stimmen. Der fandinne dan ek dat de aide forhalding en bipalingen oer- giene yn twifel en bitizing/As de Fries him hjir oer biklage, krige hy al gau en faek to hearen, dat er in stiifkop wie. Op it lést birêste hy j--d- h-v as syn buorlju, mar oer him hinne rinne.’ en W. Plattelandsmeisjes C. GORTER I BURGERLIJKE STAND gecombineerde van OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET immers 75 jaar AFD. GYMNASTIEK uur Deze avond zijn er GEEN gym.-Iessen. Meubelhuis Inconé - Workum LAAT iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiuiHiiuiuiiiiinuiiniiiiiiiiiiiiaiiuniiiiiiiiiittiitiiiiKiiiii luiiinimiiniiiiiinitiiiiiiiitniiHiiiiinitinHiiiniimtiiiiiiiimiHiniiiiHiiitniinnitnmnn Letter mear PLAATSELIJK NIEUWS g Telefoon Redactie en Adm. 05151^314 Postrekening 882258 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Ran. Drukkerij en Boekhandel Workum Abonnementsprijs f 1.25 pei kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Een paar van de belangstellende jongeren. d« van De Vertrek 4 uur Vertrek 4 uur UW VERZORGEN WORKUM NOARD 69 DE BEKENDE ALLEEN BIJ 2.95 tot en met 5-50 WORKUM. Benoemd tot kassier van de Coop. Boerenleenbank te Nijehorne onze stadgenoot, de heer W. Heijstra, werkzaam op het kantoor van de coop. Centr. Land bouwboekhouding alhier. Workum 1BOeverzwaluwen 1B Aanvang 4.15 uur de Hoek kon flink aantal meisjes hartelijk welkom heten,, en liet mej. de enige Junioren: O.N.S. IA—Workum IA. Woudsend IA—Workum 2A. Workum 2B—Oeverzwaluwen 2B. Aanvang 3 uur TELEFOON 306 b.g g 501 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd -j—mum [Dat wie stuf sein troch B. fan Warkum, hwatte Het zal voor de meeste paardenlief hebbers in Z.W.-Friesiand een verrassing zijn te vernemen, dat de Gebr. Geerligs te Workum na de officiële hengstenkeu- rjngen te Groningen en Leeuwarden naar hun dekstation hebben aangetrokken de bekende premiehengst van het bovenlands ras: Veidkoning. immers deze hengst is van buitengewone afstamming en heeft tot vader de preferente Camper, een hiér overbekende Cambinus-zoon. Van moeders zijde waarborgt de fokpredicaathengst in specteur een goede vererving, «yi dat dé buitengewone gangen met recht konin klijk mogen worden genoemd van deze Veldkoning, is wel gebleken uit de hem taegekende eerste prijs voor de concours wagen op de verrjchtingskeuring 1961 f Assen. Een zeldzaam edele verschijning met een drafactie, die men ongetwijfeld in deze omgeving weet te waarderen. precisie- naaimachine Donderdag 15 maart, aanvang 7.30 CONTACTAVOND in De Wijnberg Leden van 12 jaar en ouder en donateurs zijn van harte welkom. Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 et per m.m Contracten volgens algemene regeling Noard 47, tel. 282 Bü onderstaande gediplom. E.H.B.O.-ers is een E.H.B.O.-tas aariwezig: mej. A: A Ketelaar, Nijh’ isum 9 dhr H. Sj: Minnema, Dwarsnoard 30 mej. F. v. d. Meulen, Noard 178 mej. I J; A. Schotsman, Noard 1q2 dames G. en K- Pruiksm», Süd 120 mw. A. L. Nauta-van Dijk, Begine 31 dhr. T. Wouda, Begine 44 dhr. G. v. d. Bijl, Tlaralaan 2 heel goed tot hun recht. Na afloop bedankte de presidente de alles wat hij Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten ui terlijk donderdags^ morgens 10 uur Dezer dagen was het vijfentwintig jaar geleden, datonze vroegere stadgenoot de heer D. Jh. Zwaga in overheidsaifc;nst trad en in verband daarmee werd hem in de kantongerechtszaal van Steenwijk een bijzonder hartelijke huldjgjng bereid. De familie Zwaga is afkomstjg uit Wor- Kum en heeft daar nog tai van vrienden. Trouwens, hoe kan het anders, ieder jaar brengt de familie bij „beppe” Zwaga aan de Nonnenstrjitte de vakantie door en profiteert de hartstochteiijke visser, die de heer Zwaga nog altijd is, van het visrijke water in de nabijheid van Workum Op 3 maart 193/ trad de heer Zwaga in dienst bij het korps poiitietroepen, ip 194u kwam hij Dij Ue poutie in Hengelo en ju 1944 vond de oezetter het otter, agent Zwaga „op te bergen” in de vesting Steenwijk, waar sindsdien zjjn bevorde ringen snel zijn gexomen. Op 1 augustus 1951 volgde zjjn promotie tot adjudant en werd hjj plaatsvervangend korpscnei, wei- ke functie de heer Zwaga ook tnans nog bekleed. Hij is speciaal belast met de vreemdelingendienst en draagt de verant woording voor ue dagelijkse leiding van tellende korps. noemde juomaias, voor het spreker heel hartelijk voor had verteld en getoond. Nadat de aandacht nog was gevestigd op de gebedsdienst van de vrouwenwe reldgebedsdag, werd deze avond besloten met het zingen van „It Heitelan”. Gemeente Workum Van 7 tm. 13 maart 1962 Geboren: Thekela Aplonja Monica, dv Gerardus Assuerus Kramer en Sebastia Ahda ypma; Broer, zv Anne van Dijk en Trijntje Dijkstra; Jolle, zv Jan de Vries en Baukje Harkema. Ondertrouwd: Thijs de Vries 23 jaar en Anna Valk, 23 jaar, beiden te Workum; Albert Harmen Stuur 34 jaar en Pietje van der Heide, 26 jaar, beiden te Workum. Gehuwd; Bauke Dooper, 23 jaar en Mar- garetha Sophia Vogelzang, 22 jaar, beiden te Workum. Overleden. Ids Sibrandij,89 jaar, wedn. van Geertruida Veitman. Donderdagavond 8 maart warfcn drie landbouwjongeren organisaties Workum bjjeengettomen in hotel Wijnberg. Omstreeks acht uur opende de tweede voorzitter, de heer L. Schakel, de verga dering mei het lezen van een psalm en gebwi. Daarna kon hij een flink aantal jongeren welkom heten jen vandaar dat hij de gasten: De Jongerein en JiB.Tjjj dankte voor het gehoor geven aan de uit nodiging tot het bezoeken van uezt rtij- eenkomst. Hij sprak de hoop ,uit dat hef een gezellige avond mocht worden en richtte een woord van welkom tot de heer H. Hesseis, directeur van de Chr. Emigratie Centrale afd. Friesland, en de heer Ver meulen, die nauw contact had gehad met de Christian Reformed Church in Canada, Bij de ingekomen stukken was o.a. de mededeling dat de nieuwe chr. lagere landbouwschool te Workum op dinsdag 13 maart officieel geopend zou worden. Daarna kreeg de heer Vermeulen het woord over de mogelijkheden in canada en spr. verzekerde dat daar voor agrariërs een grote toekomst open ligt, want Canada heeft een schreeuwende behoéfté aan jonge boeren, vooral in de districten, die grotendeels op de landbouw zijn ingesteld. Na de pauze werden enkele films ver toond over een reis door Canada en latei waren er ook nog fraaie opnamen vaö het boerenleven jn Australië te zien. Dat er af en toe bekende personen op hei doek kwamen, was het meest verrassend en gaf aan die films iets eigens. In eïk geval werd duidelijk gemaakt dat er nog heel wat ruimte in deze wereld is voor de jonge agrariërs. Enkele vragen werden door de heren Vermeulen en Hesseis nog uitvoerig beantwoord. De gewone rondvraag leverde niet veel op, behalve dan dat de voorzitters van De Jongerejn en J.B.T.B- de gelegenheid aangrepen om de C.J.B.T.B. te bedanken daarna een mooi Fries vers zingen. Vervolgens gaf de secretaresse Hagen een uitstekend verslag van vorige vergadering, waarna nog mededelingen volgden. De presidente, die deze avond ook het woord v oerde als spreekster, vertelde nu iets over; „Hoe ben ik een goede gast en hoe een goede gastvrouw”. Een onder werp, dat natuurlijk vanwege het directe, practische nut met aandacht gevolgd werd en dat jn deze kring wel bijzonder op z’n plaats was. Na de pauze volgde een gevarieerd ge deelte, waarin verschillende spelletjes werden gedaan, wat ook jrg jn de smaak viel. Bij de rondvraag kwamen nog enige belangrijke punten ter sprake en daarna besloot de presidente deze gezellige avond met allen wel thuis te wensen. Dit jaar zal de in maart te houden traditionele nationale inzameling van het Leger des Heils een bijzonder karakter dragen. In 1962 is het immers 75 jaar geleden dat deze internationale organisatie ook in Nederland met zijn werkzaamheden begon, in verband waarmede de speciaal voor dit jubileum opgerichte stichting „Doe wat terug” het jubilerend^ Leger des Heils in mei a.s. een jubileum geschenk jn geld wil aanbieden, opdat daarmede vele extra-voorzieningen kunnen worden bekostigd, die onontbeerlijk zijn voor de verdere uitbouw yan de Leger des Hejis-arpeid in Nederland. Met de stichting „Doe wat terug” is het Leger des Heils nu overeengekomen, dat alle extra-bijdragen die in 1962 tij dens de Nationale Inzameling van het Leger des Heils huis aan huis worden ontvangen d.w.z. alles wat het totaal bedrag van de natjonale inzameling van het vorig jaar te boven gaat zal gere kend worden te bestaan uit extra-jubi- leumbjj dragen die voorshands dan ook de stichting „Doe wat terug” mede zal be heren. Op grond van wat het Leger des Heils in de afgelopen 75 jaar voor het Neder landse volk heeft betekend, wordt gehoopt dat velen bij de a.s. huis aan huis collecte door Leger des Heils-soldaten ook dit ju bileum in hun gift tot uiting zullen brengen. Wij roepen alle jongeren op zondag a.s. in deze dienst in Ons Gebouw te komen. De problemen kunnen hier worden voor gelegd en dan wordt er samen een op lossing gezocht. Wij met elkander kennen geen problemen meer na zo’n avond als de vorige bijzondere jeugddienst hier en wij hopen dat ook diegenen zullen komen; die niet naar de kerk gaan. Waag er gerust een avond aan. Je waagt een avond en wint een deel van je verdere leven Wij hopen dat onze roep om meer jon geren vrucht zal dragen en ook tot ver buiten de gemeente Workum. Zullen we afspreken dat we deze keer met dujjfoel zoveel belangstelling er zullen zijn? - Afgesproken. Programma zaterdag 17 maart 1962 AFD. VOETBAD Senioren r f Zwaagwesteinde—Workum. Verfrek 2.30 uur Workum 2—Oeverzwaluwen. Aanv. 2.30 uur Workum 3—Makkum 2. Aanvang 4.15 uur Op 7 maart j.l. hield de afdeling Workum haar jaarlijkse contact-avond in de zaal van hotel „De Wijnberg”. De heren waren hierbij ook uitgenodigd, zodat de presidente, mevrouw Vinke, in haar ope ningswoord een flink aantal aanwezigen welkom kon heten. Ook de heer Singelsma u^t Goutum, die de avond zou verzorgen, was reeds aanwezig. Op deze avond werd tevens het 80-jarig bestaan van de afdeling herdacht. Deze begon in 1932 met 22 leden, van wie er 6 nu nog lid zijn, en telt thans 117 lede». Er waren tractaties bij de koffie en in de pauzes zorgde de heer R. Gielstra voor wat gezellige pianomuziek. Als openings lied werd het Ned. Bondslied gezongen. De heer Singelsma sprak deze avond over zijn reis naar Schotland. Hij had daar nogal slecht weer getroffen, maar de laatste drie dagen scheen de zon, zodat hij nog heel wat dia’s had kunnen maken. Hij toonde o.a. opnamen van de Schotse doedelzakspelers in hun prachtige kleding en verschillende beelden uit het Schotst berglandschap. Ook waren er heel mooie opnamen uit de botanische tuin in Londen Door de grote maat van het projectief scherm kwamen deze afbeeldingen wel en ze meenden dat zo’n g vergadering wel eens vaker gehouden kon worden. Daarna dankte de tweede voorzitter de C.J.B.T.B, allen zeer hartelijk voor de prettige medewerking, waardoor deze avond zo uitstekend geslaagd was en hij sprak de wens uit dat de band tussen deze jongerenorganisaties steeds mag groeien. Met dank aan G-od werd de avond gesloten Op donderdag 8 maart J.l. kwamen de Plattelandsmeisjes in De Wijaberg bijeen. De presidente mej. op in haar openings woord een het ronu twintig man Inspecttur-korpschel H. Veld deze dag njei alleen voor ue van bjjzonaere betekenis, maar hele korps. Het komt niet vaak voor .dat iemana van het gemeentelijk poiitie-ap- paraat voor zo’n staat van dienst wordt gehulojgd. Burgemeester A. G. A. Dingemaus Wierts sinds hall ïebruari Steenwijks eerste bur- gei en nog woonachtig in net Branantse Wc-udrichem, was speciaal voor deze ge- ligeqheiu uil Wouurichem overgekomen. Hij ond het een voorrecht adjudant zwaga tc mogen huldigen en te danken voor wat hij sedert 1944 voor korps en gemeenschap deed. De burgemeester vond het bovendien een voorrecht na zo’n korte periode ais hij adjudant Zwaga kent, reeas conclusies te kunnen trekken. De goede steer in het korps is voor een belangrijk deel te danken aan uw houding als politieman en als mens. U bent onder geschikte en zelf superieur. Naar beneden geeft u bevelen, maar ze worden nooit als bevelen gevoeld. Ik heb gemerkt dat de taak van de politie hier gericht is op het openstaan voor de belangen van de gemeenschap en op het preventief werkér Voorts sprak de burgemeester van een goeu gezin en ijverig studerende kinderen, die een voorbeeld aan u kunnen nemo- Ze zullen weten een vader te hebtoén, die voor anderen iets betekende en dié met ere zijn plicht vervulde. U wachten nog vele jaren (adj. Zwaga is 45 jaar). De burgemeester sprak de wens uit, dat de jubilaris op dezelfde weg voort mag gaan, <je goede geest in het korps waar borgend als één van de leidinggevend^ figuren. Namens het gemeentebestuur pood burgemeester Dingemans Wierts de ge bruikelijke enveloppe aan alsmede een electrisch scheerapparaat; mevr. Zwaga kreeg een boeket bloemen. Inspecteur H. Veld schetste de situatie van vijfentwintig jaar terug op meester lijke wijze en prees de manier, waarop adjudant Zwaga zich in het korps beweegt. Namens het korps en enkelen die nauw bij de politie zijn betrokken, bood hierna brigadier Scholten een zeemolen aan voer de hengeluilxusting van de jubilaris. Voorts richtte de inspecteur zich tot de echtgenote, mevrouw Zwaga-Huisman, die een echte politievrouw is. Erkentelijk zijn we u ook als centrale figuur, die met een mopje klaarstaat en de inspecteur hen- innerde aan de kostelijke persqneelsavon- den. De dank werd tot uitdrukking ge bracht met een doos bonbons. Namens de R.K. Politiebond St. Michaël bood de heer G. J. Beij er de gelukwensen aan onder overhandiging van een chèque. Voorts spraken adjudant J. Kobes, groepscommandant der rijkspolitie steen wij kerwold, adj. M. Derksen namens de brigade Steenwijk van de Kon. Mare chaussee en oud-adjudant A. Sibma. De jubilaris herdacht in zijn dankwoord wijlen burgemeester Goeman Borgesius te Steenwijk en wijlen inspecteur Bergsma, zich voorts richtend tot de sprekers, oud- burgemeester J. Voeteling en zijn vrouw en kinderen. De huldiging werd o.m. bijgewoond door de moeder van de jubilaris uit Workum en de zuster van mevr. Zwaga met echt genoot uit Groningen. Tot de velen die de jubilaris nadien kwamen feliciteren, behoorde mr. H. F. Oosterhuis, kanton rechter te Steenwijk en Meppel. Van verslagen, berichten ena gaarne spoedig opgaaf de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland OPTICIEN - HORLOGER Telefeon 310 - Workum

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1