ERFSK1P ELNA WORKUMER KRANT van 9Twisthakjes9 Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Wouda's Schoenhandel fa. Westerhuis radio en televisie Libelle Nylons S.V W. AGENDA FRISO RADIO H1NGST RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE Teenagers opgelet Fyftich jier lyn -10 85ste JAARGANG No. 12 VRIJDAG 23 MAART 1962 gezelligheid Fa. ROMKEMA - WORKUM Fré de Boer Telefoon 495 Süd 18 WARKUMS ■nmiiiiiiiiM^ alleen in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii ABONNEERT U OP Nu ook in Workum de nieuwste ijzeren Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Noard 47, tel. 282 5ud 72—74 Uw adres voor Verkiezing Provinciale Staten van Friesland roemd gemaakt. Hij vond het reeds Zaterdag 9 Maart opgezonden aan H M. de Koningin. Gerke T. Visser te Workum vond Zondag het ook aan H.M. de Koningin. Zijn broer Jacob T. Visser vond Maandag het Commissaris der Koningin in onze provincie cadeau IJEME DE BOER ABTO-VERNBBR (■Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftijd met Jnconé voor kwaliteit Voordeel en en kaerten troch üs oanhelle. Neffens dizze stikken soe alle lan tusken de Gravinnewei en it Klifrak, Koart- en Lang Fliet oan de stêd Warkum ta- hearre’. It stik wie tekene troch Jur- jen Schols en A. L. Potma. Yn boppesteande .memorie’ komt ü.o. de Gravinnewei ter sprake. Hwat is dat eins? De namme komtopmear plakken yn Fryslan foar. Der is hiel hwat oer ófskreaun. Men hat earst wol tocht oan in aide handelswei üt de Romeinske tiid. Wierskynlik haw- we wy to meitsjen mei régen fan san of klaei rinnend fan de noardkant fan Warkum troch de Brekken.Gaest- mar, bisuden Heech, Jutryp, Toppen- huzen, Snitsermar ensafh. (ek noch op oare plakken). Men tinkt dat de namme mear mei graven (groeven wetters) as mei gravinnen to meitsjen hat, mar it bliuwt faek noch rieden. Hwat wie nou it antwurd fan de gouverneur op Warkum’s .memorie’? De gravinnewei as grins V De .memorie’ fan Warkum bislüt dan mei it folgjende ,Fêst stiet, dat hjoed-de-dei de stêd Warkum to’n easten fan Heere Dou- wes daem sizzenskip hat hwat biwiisd wurde kin üt it hjir by oerleine ex tract üt it floreenkohier fan Warkum fan 1788 under letter A great 7 bun der, 50 jelnen en 8 palmen, hwer fan Wymbritseradiel üthaldt dat it net wier is. Like wis is de stêd Warkum to’n noarden fan it Koart Fliet yn it bisit fan lan, dat Wymbritseradiel üs ek üntstriidt, lan dat oan de noardkant bigrinsge wurdt troch de Gravinne wei, hwat bliken docht üt bygeand extract üt it floreenkohier fan de stêd Warkum fan 1748, dat hjir by oer- lein wurdt ünder letter B great 23 bunders, 18 jelnen en 68 palmen. ’t Earste stik to’n easten fan Heere Douwes daem wurdt n.l. troch B. en it léste troch A op in kaert mei read oanjown, dy’t mei in brief fan 5 maert 1824 stjürd is oan de lanmjitter foar it fêststellen fan de grinzen. Om noch mear wissichheit to jaen kinne wy noch oanhere dat 4 bunder, 40 roeden, 92 jelnen en 36 palmen, dy’t Durk O. v. d. Meer to’n easten fan Heere Douwes daem bisit, neffens in ütspraek fan de hear gouverneur fan dizze provinsje fan 8 sept. 1814 en dy fan de hearen deputearrestea- ten fan dizze provinsje op 28 jan. 1819 hieltyd tawiisdbinne oan War kum. Lyk as it gritenijbistjür fan Wym britseradiel him haldt oan in kaert ütjown troch Halma yn 1718 en dy’t neffens harren seis net earlik doocht, sa halde B. en W. fan de stêd War kum harren oan de autentike kaerten fan 1664 en 1778 en dy fan Focke Sjoerds fan 1765. De stêd Warkum forsiket dus de foarige rjuchten wer- om to jaen. Wy hawwe it gritenij bistjür fan Wymbritseradiel foarslein dat wy it wol sa skikke wolle, dat wy it lan to’n noarden fan it Koart Fliet oan Wymbritseradiel ófstean yn ruil foar lan bieasten Heere Douwes daem. Wy biroppe üs dus op binlik rjucht en op alle autentike stikken Hengstenmonstering Sneek derde. Dat heeft de gekregen. En nu nog nog sterker te Wommels zijn Maandagmorgen reeds twee kievietseieren in één nest gevonden, door den boerenknecht A. de Groot. ’t Is opmerkelijk vroeg. Verleden jaar opende de Friesche kieviet pas 17 Maart het seizoen; in 1910: 14 Maart: in 1909 op 27 Maart.’ En nou fan de Ijipaeijen nei de ,panhearringen’. Ut de Lemmer en üt Hynljippen wurdt tige klage dat der sa’n bytsje hearringen fongen wurde. .Lemmer, 13 Maart. Bijzonder slecht gaat de ha ringvangst, zoo slecht zelfs, dat het op heden nog niet loonend is, de netten ter vangst in zee te brengen. In de voorgaande week is er door de gezame- lijke visschers slechts 80 tal aangevoerd en op heden is de vangst nog eer der slechter dan beter. De prijs der haring was nog 5 cent per stuk.’ Hindeloopen, 14 Maart. Het wordt dit jaar laat met de haringvisscherij. De vangst is hier tot nog toe van weinig beteekenis. Vooral nu we nog slechts drie weken vóór Paschen zijn en de haring dan gewoonlijk veel in prijs verliest, laat het zich voor de visscherij niet gunstig aanzien.’ Hem. Old. en NW.14 Maart. De invloed der mijnwerkersstaking in Engeland e.e, laat zich ook hier gevoelen. Het stoomgemaal Ymedam stookt reeds Gaasterlandsch vaamhout. Bij verschillende zuivelfabrieken is de ko- lenvoorraad ook niet groot meer.’ Bolsward, Bij de veiling der vastigheden in de Makkumer en Parre- gaster meerpolders, werd op Donderdag 14 dezer, ten overstaan van de notarissen A. Bonga te Amsterdam en S. van der Burg te Makkum geboden, verplichte overname inbegrepen f 533,936,20. F. Van verslagen, berichten en» gaarne spoedig opgaaf Brug Evenw. vrije sprong totaal ongelijk balk oef, Wy yn üs tiid léze süver alle dagen yn de kranten oer .bommen’ en al dat gerei mear. Mar fyftich jier lyn wiene dy dingen dochs ek al yn ’e moade, hwant yn de Friso fan 2 maert 1912 lês ik dit: ,Weer een bom gevonden. Aan de Adm. de Ruijter weg te Amsterdam is bij in aanbouw zijnde huizen Dinsdagavond een tweede bom gevonden en door de politie in beslag genomen; het projectiel was vervaardigd van een stuk gas- pijp en gevuld met brandbare stoffen, stukken lood en ijzer. De Slotensche politie heeft gisteren een scherp onderzoek ingesteld.’ Yn dy tiid siet men ek mei it probleem fan de .maximum’ snelheid’ sa’t ’t liket. ,In de raadsvergadering van Barneveld werd door de leden voor gesteld om een verordening te maken, waarbij de maximum snelheid voor auto’s werd bepaald. Toen de voorzitter vroeg of iemand wist aan te geven, hoe de snelheid precies gecontroleerd moest worden, zeide een der leden dat hij het 't beste vond, dat elke automobilist uitstapte, en zoover de kom van van het dorp zich uitstrekt, vóór den wagen bleef loopen.’ Of dat voorstel al of net oannommen is, wit ik net. Ut de Friso fan 16 maert 1912. ,Het eerste kievietsei. Neen, niet één, reeds drie .eerste’ kievietseieren zijn er gevonden in onze provincie. Maar 't allereerste heeft dan toch dit jaar _Hendrik Sjoerds de Witte te Gaast be en heeft het dadelijk E.H.B.O. - afd. Workum tweede en zond het Contactavond Afd. Gymnastiek i'i OFFICIËLE MEDEDELINGEN OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET Programma zaterdag 24 maart uur PLAATSELIJK NIEUWS Meubelhuis Inconé - Workum LAAT Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. T.' GAASTRA Bas. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 051514314 Postrekening 882259 Abonn?’-—itsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar 8.20 8.40 8.60 8.80 7.40 8.40 8.60 6.05 8.65 8.25 6.45 825 7.45 6.45 8.85 8.30 6.20 8.60 8.65 8.20 8.60 8.30 7.30 8.20 8.85 8.10 8.25 8 65 5.90 8.10 7.70 6.15 7.90 8.20 6.80 6.65 7.55 6.30 31.85 34.50 32.65 33.95 33.00 31.45 31.75 30.70 8.50 9.05 8.45 8.80 8.45 7.95 7.25 af- een Workum, 22 maart 1962 De burgemeester voornoemd, J. RUSSCHEN UW VERZORGEN DE BEKENDE ALLEEN BIJ 2.95 tot en met 5.50 31.10 30.40 30.85 27.75 WORKUM. Ais gevolg van 'n ongeluk dat onze stadgenoot de heer L. de Haan bij een familiebezoek te Westerbork op 21 februari overkwam, moest de ouderavond van de Ned. Herv. Zondagsschooivereniging uitgesteld worden. Naar we vernemen is de patient van z’n lichte hersenschudding in zoverre hersteld, dat hij a.s. zaterdag weer naar huis hoopt terug te keren, maar ’t zal de eerste weken nog kalmpjes aan moeten gaan en dan zullen er dus wel) spoedig besprekingen volgen over wat er met de uitgestelde ouderavond verder ge regeld kan worden. S.V.W. I Sjoekie Tjalsma Nellie Huisman Jannie Visser Riekie Kramer S.V.W. II: Tineke Adema Aukje A. Hingst Simie v. d. Akker 8.40 Marg. Siemonsma 8.60 S.V.W. III Marjjke v.d. Weide 8.3o Akkie Holkema Jannie Hettinga Anneke Adema NOARD 69 WORKUM Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ch per nun. Contracten volgens algemene regeling ■‘S’v/sarsa' precisie- ïiaaimachine TELEFOON 306 b.g.g 501 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd Inzending van advertenties vóór of woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Letter mear gevuld was met leden. Niet alleen dat de ouders zo weinig belangstelling toonden voor een sport van hun kinderen, ze hebben ook een mooie avond gemist. Na opening door de presidente en het zingen van het turnlied, opende Evert Schaap de lange rij van medewerkenden met een drietal liedjes op de piano. Tineke Roskam, Tjerkje Steginga, Martha Oosterbaan, Tjitske v. d. Tol en Jeltje Vrolijk, brachten op een leuke manier een stukje zeer geslaagde pantomime. Met een vrije oefening kwamen Sjoekie Tjalsma, Riekie Kramer, Hennie van der Meer en Clara van Asperen van „Lycurgus Wilhelmina” te Bolsward naar voren.; Met deze oefening moeten de meisjes meedoen aan de adspirant wedstrijden* welke intussen plaats hebben gehad te Joure op 17 maart. De dames hebben de wedstrijden 31 maart te Akkrum; dat zijn de 2e graadswedstrijden met 1ste graads- en vrije oefenstof. Akkie Huisman doet ook mee aan deze wedstrijden. Jikkie Speerstra, Henny Vrijs Trijntje de Jong en Pierkje Kuipers kwa men met het toneelstukje „De onwolkomme frijer”, en zij wisten de zaal wel te boeien Van Ukkie van der Zee en Bettie Westra heeft iedereen wel zo genoten, dat ze nog een keertje moesten optreden met hun zangnummertje. Elie de Jong verkleed als Beppe had ook wel succes. Hierna brachten Hennie van der Meer en Riet Beuker nog een paar zangnummers met gitaarbegeleiding. Langemat springen van heren en jon- gens viel ook wel in de smaak. Na het springen een voordracht van mevr- BoerJ sma „It Boadskip”. Met een viertal populaire liedjes van Evert Schaap, o.a.: Och, was ik maar.,’.; deed de zaal zo lekker mee. Clara van Asperen, Hennie van der Meer, Janneke Visser en Nellie Huisman, lieten zien wat je alzo op de evenwichtsbalk kunt doen. De vaardigheidsdiploma’s werden vlot uitgereikt. Sietie de Boer en Engelien Wielinga kregen het gouden speldje van het K.N.G.V., omdat zij deze proeven acht maal hebben volbracht. Tot besluit van deze avond draaide de heer Schaap een film uit de oude doos, waar bijzonder van werd genoten. Ruim half elf sloot mevr. Schaap en kon het gym.-bestuur op een goed ge slaagde avond terugzien. De burgemeester van Workum maakt bekend dat op woensdag 28 maart a.s. van des vootmiddags 8 tot des na middags 7 uur de stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Friesland zal worden gehouden. Hij herinnert een ieder, die ingevolge de kiezerslijst bevoegd is aan de stemming deel te nemen, aan zijn verplichting om op het stembureau te verschijnen. Degene, die vóór dinsdag 27 maart a.s. geen oproepingskaart Leeft Ontvangeo, wordt verzocht dit ter gemeente-secretarie te meiden. „S.V.W.” NIEUWS Afd- Gymnastiek zaterdagmiddag werd de jaarlijkse turnwedstrijd voor adspirant-meisjes van verenigingen uit rayon Sneek gehouden. Evenals vorig jaar organiseerde ook nu weer de Jouster vereniging V.K. en H. deze wedstrijd in het nieuwe gymnastiek-! lokaal aan de Scheenweg aldaar. Dat Se beslissing van destijds, ieder jaar een wedstrijd voor meisjes te houden een goede is geweest, moge blijken uit het steeds groter aantal meisjes dat aan deze wedstrijd deelneemt. Zestig meisjes afkomstig uit de verenigingen T.G.P. Speek V.K. en H. Joure, S.V.W. Workum, Lyc; Wilhelmina, Bolsward, en V. en O. Wit- marsum hadden ingeschreven. Hoewel de prestaties van enkele groep-! jes (er werd in viertallen gewerkt) be neden de verwachtingen bleven, werd er over het algemeen goed geturnd. Vooral in de kopgroep is een felle strijd geleverd en de krachten ontliepen elkaar weinig. Dat T.G.P. 1 de besten waren, was al gauw duidelijk, maar wanneer de Workumer meisjes beter hadden gesprongen, hadden ze de tweede prijs kunnen halen. Nu moesten ze met de derde genoegen nemen Het aanzweven van een hurksprong bov^a horizontaal is een moeilijke zaak, maar verheugend is het, dat er vooral enkele jonge meisjes zijn, die dit aardig in d>>, slag krijgen. Nellie Huisman, die indivi dueel de zesde plaats bezette maakte een goede sprong, evenals Riekie Kramer. Individueel is (d e uitslag Alie Schaper, T.G.P., 37.45 pnt; Aad van der Veen, T.G.P., 37.05 pnt; Anja Gerritsen T.G.P., 36.30 pnt; Tineke Nauta, T.G.P., 35.10 pnt; Neli Scheltema, T.G.P., 34.70 pnt; Voor de paardenfokkers uit de Zuidwesthoek zowel van het Bovenlands als van het Fries ras is dinsdag 27 maart weer een betekenisvolle dag. Om tien uur wordt er op de veemarkt te Sneek bij café Sikkema de traditionele hengstenmonstering gehouden, georgani seerd door de twee paardenfokverenigingen uit dat gebied. Na de officiële hengstenkeuring te Leeuwarden, jammer genoeg was het toen zeer koud weer, is deze monstering voor velen, die de keuring te LeeuWarden niet hebben meegemaakt een prachtige gele genheid een keuze te maken uit vei« vaderpaarden, gestationneerd bij meerden3 leden-hengstenhouders in dit fokgebied. Meerdere jonge hengsten voor het eerst in exploitatie, alsmede na de keuring naar dit gebied nog aangetrokken hengsten, zul len worden voorgebracht, o.a.: twee jonge Friese hengsten Douwe (station Frankena, Heeg) en Durk (Station Rijpma, Blauwhuis) vier jonge Boveniandse: Silyano (station Koopmans, Harich), Brilland (statio-i Hat-; zum), Veldkoning (station Gebr. Geerligs; Workum), omar (station J. Pasma, Akkrum) Ook de oudere hengsten van beide ras sen uit de gehele Zuidwesthoek komen in de baan. Nellie Huisman, S.V.W., 34.30 pnt. In het ploegen klassement behaalde: T.G.P. I 110.70 pnt; T.G.P. II 104.75 pnt; S.V.W. I 101.80 pnt. Workum nam met twaalf meisjes, dus met drje ploegen aan deze wedstrijden deel, en d at ze mekaar niet veel ontliepen, blijkt uit de hieronder volgende uitslag. 7 maart ’62. Deze avond werd in het Nutsgebouw alhier, het E.H. B.O.-examen afgenomen door dr. C. v. d. Marei uit Witmarsum. De tweejarige cursus, die hieraan vooraf ging, werd begonnen met vijftien curaistqn Er bleven echter maar acht over, die aan het examen konden deelnemen. Deze acht cursisten slaagden gelukkig allemaal, het-) geen zowel voor de arts-docent, als vota de afd. Workum een mooi succes ig. De namen der geslaagden zijn: mevr. K. de Boer-de Witte, mevr. M. de Boer4 Reitsma, mej. U. Fekkes, allen woonachtig te Gaast, mevr. S. de Witte-de Witte, mej; A. de Boer, te Workum, mej. C. Hijlkema; mej. Sj. Hijlkema, Heidenschap en de heet I. Hiemstra te Ferwoude. Mevr. C. G. de Vrjes-Schreuder en mej, G. Pruiksma legden, wegens het verlopen van hun diploma-geldigheidsduur een hert examen af, waarvoor zij alle twee slaagden Na afloop van het examen sprak dri v. d. Marei de geslaagden toe, waarbij hij hun feliciteerde en er tevens bij de cur-t sjsten op aandrong, in het vervolg met animo de E.H.B.O. oefenavonden te blijven bezoeken, waardoor men de E.H.B.O.-ken-j nis steeds paraat houdt, hetgeen van zee» groot belang is. Wanneer bij een ongeluk onverwachts hulp wordt ingeroepen mag en moet men op een gediplomeerde E.H.B.O.-er kunnen re kenen en vertrouwen. Namens de afdeling Workum feliciteerde de voorzitter de heer H. Minnema, event eens de geslaagden, waarna hij dr. v. d. Marei bedankte voor het afnemen van het examen en dr. Óudeboon en zr. van der Meulen voor het gegeven onderricht, zowel in theorie als in praktijk. E H B.O.-ers WIST U dat in ’t vervolg elke woensdagavond van 8—10 uur een oefenavond wordt gehouden in de kelder van Marlënacker? dat 6 april a.s. ’s avonds halfacht precies, de jaarlijkse kringwedstrijd wordt gehouden in het gymnastiek-* lokaal der o.l. school alhier? dat indien u hulp verleend hebt bij een of ander ongeval, dit z.sp.m. aan de secretaresse moet worden door- gegeven? AFD. VOETBAL Senioren. H.J.S.C.—Workum. Vertrek 3 uur Wotkum 2—V.V.I.. Aanvang L30 UU» Workum 3—Zeerobben 3. Aarivang 4.15 uur Junioren: Oudega IA—Workum 2A. Vertrek 4 Bakhuizen 1B—Workum 2B- Vertrek 3 uur Oeverzw. 1BWorkum jB Vertrek 2.30 uu* Workum 3B—Bolswardia 1B. Aanv. 3.15 uur Donderdag 15 maart hield de deling Gymnastiek van de S.V.W. contactavond voor de leden, donateurs en ouders van leden. Jammer, dat de boven- aaal van hotel „De Wijnberg” bijna alleen op

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1