Laatste ronde van onze uitverkoop ERFSKIP WORKUMER KRANT Nieuws- en en S.V.W. AGENDA fa. Westerhuis radio en televisie f/v -HLWisie Libelle Nylons MAISON IRENE Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland o nm uw Alle restant goederen voor gooiweg-prij’zen Wij hebben overcompleet: VRIJDAG 30 MAART 1962 85ste JAARGANG No. 13 Dit nummer bestaat uit twee bladen WARKUMS Ouderavond O.L.S. aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiw Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 IIIIIMMIlHHIffllIlllN tg - Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Süd 72-74 Uw adres voor 1 BS t.e.m. 31 maart Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftijd met Jnconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Fré de Boer Restanten sportkousen 506075 en 1,00 per paar Restanten rock en roll kousen 50 tot 75 cent per paar Restanten kinder ondergoed voor halve prijzen lx 2 persoons prima vlokstel 3 delig slechts 29.75 Nog enkele 3/4 damesjasjes voor zeer lage prijs 4 Crapauds, 2 schilderstukken, 1 kachel met pijp, lx 2 persoons houten ledikant Deze goederen worden verkocht tegen ieder aannemelijk bod Komt allen maar eens kijken bij B. Jongstra AUTO-VERHUUR Kievitseieren IJEME DE BOER H Jaarvergadering Vogelwacht Bond van Chr. Plattelandsmeisje» De gravinnewei as grins VI Trije moanne letter, n.l. op28okt. 1824, kaem it antwurd fan de gou verneur op de .memorie’ fan War- kum. Hy skriuwt der yn, dat it him opfallen is, dat de grounoanspraken dy ’t Warkum yn de brief oan de lanmjitter nei foaren brocht, gans forskille mei dy yn de .memorie’. De léste oanspraken gean folie fierder, hwant yn de earste brief giet it om trije hoekjes lan op in bygeande kaert oanjown, wylst op de léste kaert in hiel oare grins tekene is. Dêrom, sa giet de gouverneur fierder, is it net düdlik hokker grins Warkum as de wiere biskóget. Hy wol nou sa gau müglik fan B. en W. fornimme hoe ’t de grins neffens harren rint.inop- jefte dus fan de bisteande tastan en net sa as it yn it forline faeks west hat. Wer in moanne letter komt War kum mei in nije .memorie’. Hja halde it nou op de lytste fan beide oan spraken (de hoekjes lan fan 7 en 25 bunder), ,waar toe wij ons bij dezen referen, onaangezien de meerdere be wijzen van oude kaarten etc. zullende wij het daar voor houden om onze eischen in te rigten op volledige en onbetwistbare gronden, en blijven persisteren bij die gronden welke aanvankelijk gesteld zijn, in de mis sive van den heer landmeter delimi- tateur voren omschreven.’ Der mei sitde saek frijhwat foar ’t krüs In hiel skoft bliuwt it stil. Oft der soms efter de skermen noch On derhandde is, witte wy net, mar krap- oan twa jier letter komt de gouver neur op adfys fan deputearre steaten ynienen mei in nij foarstel dat yn haedsaek oerienkomt mei de gravin- newei-grins der ’t Warkum oars n.b. al fan ófsjoen hie! Om dy grins goed op de kaert oan to jaen, hie de pro- vinsje in ingenieur fan it kadaster nei dat biwuste groungebiet to ’n noarden fan it Fliet tastjürd, mar dizze man .heeft geene zichtbare spo ren van de meermalen genoemde Gra- vinneweg ontdekt en alzoo bevonden dat dezelve geenszins is eene geschikte grensscheiding’. Hy is dan ek fan oardiel, dat, as is - foarstel al troch gean soe ,het volstrekt noodzakelijk en onvermijdelijk zal zijn, dat over de geheele uitgestrektheid en op alle de uit- en inspringende hoeken van de als Gravinneweg beschouwd en als zoodanig aangenomen terreinen vanwege het belanghebbende bestuur limiet (grins) palen worden gesteld, welke de aangenomen grensscheiding ten duidelijkste en met alle zekerheid aanwijzen en vaststellen zullen en waar toe dat bestuur na de eindelijke goed keuring onmiddellijk zal behoren over te gaan.’ De gouverneur wol nou graech witte oft B. en W. yn oerliz mei de ge- meenterie op dit foarstel winskje yn to gean en dan teffens de grinspeallen oanbringe wolle, óf dat hja dochs mar leaver fan harren oanspraken ófsjugge. Hy warskóget dat de gravinnewei-grins tige biswierlik oan to wizen is en bop- pedat moat Warkum wol bitinke, dat sa’n lange rige peallen yn oanliz en ünderhald in protte jild kostet OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET Programma zaterdag 31 maart .1962 uur er avond Meubelhuis Inconé - Workum LAAT UIM Z''C?'T te gehouden tentoonstelling „Workum Van verslagen, berichten em gaarne spoedig opgaaf Noard 47, tel. 282 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Bhb. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 03151—314 Postrekening 882259 PLAATSELIJK NIEUWS VERZORGEN OE BEKENDS ALLEEN BIJ 2.95 tot en met 5.50 Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ct per m.m. Contracten volgens algemene regeling bestemd voor burgemeester A. Oosterhotf van de gemeente Wonseradeel, die van z’n uitgestrekt grondgebied met tientallen dorpen er zo nog wel verscheidene kan krijgen. Dat komt goed uit, want pas echt lekker js ’t, volgens kenners om er per persoon een stuk of drie—vier gekookt op een schoteltje te hebben, dus het fijnste is ze te consumeren bij een nest vol Dat was dan een rijtje eerste kievits eieren en de paar weken dat ze nog ge- zocht mogen worden, blijft toch altijd de spanning er wel in, op hoop dat er een breed gevonden wordt of een record* aantal op één dag. TELEFOON 306 b.g.g 501 met en zonder chauffeur (All-iisk verzekerd AFD. VOLLEYBAL Dinsdag 3 april a.s. begint de vollevbai- trajning voor HEREN, 's avonds v>n 7.15-8.15 uut. inzending van advertenties vóór of woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur WORKUM. Voor de jaarlijkse uitvoering van de Matthaus Passion in de Grote Kerk alhier, blijkt elk jaar een groeiende be langstelling te bestaan, wat voor een deel zeker ook het gevolg is van het feit dat moeiten noch kosten gespaard worden om die uitvoering zo goed mogelijk tót haar recht te laten komen. Het in de laatste AFD. VOETBAL Senioren. Workum—Heerenv. Boys. Aanvang 4.15 uur Woudsend 1—Workum 2. Vertrek 4 Zeerobben 3—Workum 3. Vertrek 2.15 uur Junioren: Workum IA—O.N.S. IA. Aanvang 2.45 uur Y.V.C. 1A-Workum 2A. Vertrek L15 uur Workum 1B—Workum 2B. Aanvang 3 uur Froonacker IB—Workum 3B. Vertrek 1.45 u Op de bovenzaal van café ,De Zwaan> hield de openbare lagere schoei haar jaar lijkse ouderavond. De zaal was weer tot in de puntjes verzorgd door het onderwijzend personeel De ouders konden alles bewonderen wat de kinderen hadden gepresteerd op hand werken, handenarbeid en de tekenlessen. Om precies tien minuten over acht opende de voorzitter de vergadering en heette de aanwezigen en in het bijzonder de burgemeester en wethouder A. Gaastra van harte welkom. Hij stelde het zeer op prijs, dat het college van b. en w. elk jaar goed vertegenwoordigd was. Overi gens was 1961 volgens de voorzitter een rustig jaar geweest. De voetbalcompetitie had een tweede prijs opgeleverd; docb bij het t ouwtrekken bleken de jongens niet tegen de andere scholen opgewassen; dit werd verloren Het St. Nicolaasfeest was zoals in voorgaande jaren weer een su - ces gebleken De voorzitter dankte van deze plaats de ouders hartelijk voor de gave op de Ujstcollecte. Vervolgens werd even stilgestaan bij het verscheiden van het commissielid, de heer F. Venema. De Het allereerste kievitsei werd dit jaar in ons land gevonden door de 14- jarige Jannetta Geertruida Geurts Barneveld, nl. op zaterdag 24 maart, 's morgens om acht uur, maar door allerlei omstandigheden werd het niet meteen doorgezonden naar Soestdijk. Daar kwam als het officieel eerste exemplaar aan het zaterdagmiddag door de 25-jarige F. J. Wijnbergen te Nijbroek (bij Deventer, ge meente Voorst) gevonden ei. In Friesland waren het vader en zoon J. J. en L. Plantinga te Winsum, die zondagmorgen om kwart over tien geluk hadden en zodoende raakten ze bij de Commissaris der Koningin te Leeuwarden nog aan de koffie toen ze daar hun vondst afleverden. Ze waren de 14-jarige Theunis Westef- tiuis aan de Aldedyk zo’n anderhalf uur te vlug a f, want die vond er tegen twaal ven één, dat nu aan burgemeester J. Russchen werd aangeboden. Diens ambtgenoot van de gemeente Hemelumer Oldeferd, burgemeester L. S. pasma, had bericht door gekregen dat omstreeks elf uur door de elfjarige Wijbe Boersma van Warns het eerste ei in zijn gemeente gevonden was. Burgemeester A. Atema van Hindeloopen kreeg het dezelfde middag om goed vier uur aangeboden, gevonden door de heren H. Ligthart en S. Sikkens. Het eerste kievitsei in de gemeente Staveren werd maandagmiddag gevonden door de 17-jarige Klaas Jan Bajema uit Warns. Het werd burgemeester Th. van Hout aangeboden. De 17-jarige P. Teernstra had maandag morgen in de Workumermeer onder Par- rega een kievitsei gevonden en dat was NOARD 69 WORKUM Abonr"— --Vs prijs f 1.25 pei kwartaal per post f 2.75 per halfjoar met grote deugenieten te maken) eens cgi-ue* ae vugtiwavuv te zien heer Venema is jarenlang een trouw be zoeker van de ouderavonden geweest en het werk wat hiervoor gedaan moest wor den. was hem nooit te veel. Na deze woerden werd een ogenblik stilte betracht ter nagedachtenis aan de overledene. Ver der meende de voorzitter dank verschul digd te zijn aan mevr. Hiemstra. Er werd nooit tevergeefs een beroep op haar ge daan bij ziekte van het onderwijzend personeel. Hierna werden de notulen voorgelezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Wat betreft de uitwisseling Enschedé- Workum is het dit jaar zo, dat de kin deren van Workum dit jaar overslaan; die uit Enschedé komen wel. De heer Breukeiaai deed een beroep op de gast vrijheid van de ouders. Moeilijkheden ble ken er niet te zijn, ook niet nu dé Workumer kinderen thuis blijven. Een woerd van dank ging ook uit naar- de penningmeester, die de kas zo zuinig beheert. Bij de verkiezing, welke hierop volgde, werd de voorzitter, de heer F. de Boer, met een groot aantal stemmen her kozen. De heer S. J. Oudeboon werd als nieuw commissielid benoemd. De heer Breukeiaai’ gaf hierna een korte uiteenzetting over het Fries op de school. Over de resultaten was men niet onte vreden en hij was dan ook blij hiermede te zijn begonnen. Wat de schoolbouw be treft, dit gaat niet zo vlot als men aan.t vankelijk heeft gedacht. Ambtelijke molens malen nu eenmaal langzaam, maar de moed wordt niet opgegeven. Tot slot richtte de heer Breukeiaar een kort woord tot de burgemeester. Hij dankte hem heel hartelijk voor de vele blijken van be langstelling getoond voor de openbare school en hij hoopte, dat de burgemeester nog lang van zijn pensioen zal mogen genieten. De burgemeester antwoordde hierop, dat hij het altijd prettig gevonden had de ouderavonden te bezoeken. Het lag in zijn bedoeling om de lessen in de school nog eens bij te wonen. Na een kleine pauze liet juffr. Muller enige din’s over het laatste schoolreisje zien ie deer van uc reis langs de Rijn door de heer Bj-eukelaar vertoond, hetgeen bij velen de lust om dit eens in werkelijkheid te zien, opwekte. De rondvraag leverde geen vragen op, zodat de voorzitter tegen elven de ver gadering sloot met een woord van dank aan alle aanwezigen en de leuze: „Allen onverdeeld naar de Openbare School.”. De Vogelwacht Workum en Omstr> hield dit jaar voor de verandering en ten gerieve van haar buitenleden de jaarver gadering in het Dorpshuis te Brandeburen, \yöt in O1"1 xxl CcH poor TTTolröTl £JC11 or-fr"-* is, met nog vinniger kou dan die van recente datum, ’t Zal nou toch bijna wel eens veranderen, meende men toen in de gesprekken zo onder elkaar. Ja, en dat menen ze nu allemaal nog wel. Van de leden uit Workum waren de meesten erg nieuwsgierig naar de inrich ting van deze vergaderruimte en zonder overdrijving: ze konden hun ogen amper geloven. Het pad dat ze moesten gaan van hun auto (de chauffeurs, die ruimte over hadden, namen hun medeleden gratis mee) naar het Dorpshuis, gaf nu juist niet zo’n hoge verwachting, maar dat mocht men niet de (e etste indruk noemen. Die kreeg men pas bij het binnentreden van het gebouw en dan geeft de ruime vestiaire een keurige entree. De eigenlijke zaal is helemaal een openbaring, met voor deze omgeving een extra royaal podium en een prachtig mooi toneeldécor. Misschien was voor deze gelegenheid het buffet wat on gezellig kaal, want als dat iets meer ge vuld wordt met dorstlessende attributen, dan ziet het er vast meer uitnodigend ,uit. ’t Is wel practisch om direct vanuit de keuken te bevoorraden en later heeft men het allicht ook makkelijker met opruimen, maar het deed zo onnodig te koud en te droog aan. Toen de koppen en glazen op de tafeltjes kwamen, werd het echt wat huiselijker, en de gedraaide gi’ammafoon- piaten hadden in dat opzicht ook al sti mulerend gewerkt. De voorzitter, de heer Fré de Boer, was blij tot zo’n goed gevulde zaal z’n wel-- kom te mogen uitspreken en wat hij op het dorpshuis en de Heidenschapster be stuursleden aan te merken had, kon geen kwaad bloed zetten; het. waren uitsluitend complimenten. De agenda zou in ijltempo afgehandeld worden om de spreker de geiegenheid te geven flink wat te vers tellen. De secretaris, de heer R. de Groot, had voor voorlezing van notulen en jaarver slag niet veel tijd nodig. Nadat de voorzitter voor de accurate samenstelling dank had gezegd, deed de penningmeester, de heer G. de Boer, toch even rustiger verslag van z’n financieel beheer, want hij verklapte onder de be drijven door oök de datum van z’n ver jaardag, wat trouwens op de verantwoor ding van inkomsten en uitgaven geen enkele invloed had gehad. Verwacht werd dat er maar een saldo van goed zeven gulden zou zijn, maar er kwam als ver rassing nog een gift van vijfentwintig gulden uit de opbrengst van de vorige zomer gehouden tentoonstelling „Workum en het Water”. .Aan de organisatie had ook de Vogelwacht ijverig meegeholpen en bui ten de propaganda en voldoening, die ’t be-, stuur daarmee behaald had was nu dit mee vallertje zeer welkorn. Alzo was het batig saldo nog ruim f 32.en namens de kascommissie verklaarde de heer H. Fek- kes dat kas en boeken op de cent af klopten. De rondvraag werd ook meteen maar gehouden en op de vraag of het meene men van eendeneieren nu zoveel funester gevolgen zou hebben als een verlenging van de jachttijd, gaf de spreker van deze avond als zijn mening te kennen, dat geen enkel zoekverbod herroepen zou worden. Daar wordt men bij het internationaal overleg wel toe gedwongen en wat men dan eenmaal kwijt raakt, komt vast niet terug. Ook merkte hij op dat bijvoorbeeld onder de dorpseenden de degeneratie van de echte wilde eenden al meer valt waar te nemen. De vragensteller was niet erg bevredigd, omdat de jacht van de grote heren, volgens hem, voorgetrokken wordt en als men dan de wapens ziet, die soms gebruikt worden, dan maakt dat de maat wel helemaal vol. Er waren ongetwijfeld velen die er precies zo over dachten, mag»- werkelijke kansen om hierin verandering te brengen, zag niemand. Het mooiste gedeelte van de kwam nu met de causerie en dia’s over Frjeslands natuurschoon en vogelleven De heer T. Straatsma van Joure, behalve een collega ook nog een wapenbroeder van meester Hofstra ft was daar een complete verzameling van mensen uit de onderwijswereld en ook toen al hadden ze met grote deugenietep te maken) was Hi etna cerue* ae vugviwmaiv vy^i- kum opgetreden. Wat er te zien en te horen viel, deed eigenlijk allemaal weer nieuw aan, want ’t is immers juist zo prettig om jn het getoonde iets van eigen waarnemingen te herkennen- Het was eei pracht verzameling plaatjes en ie manier waarop spr. z’n explicaties gaf, was echt leuk. Eén voorbeeld uit vele: het jonge eendenkuikentje dat zich uit de korf in die hoge boom moest laten vallen, kon maar niet tot die geweldige sprong be sluiten, maar nog een aanloopje en..... „hy spuijde nochris yn de einepoatsjes krekt toplak”. In deze trant werd af en toe commentaar geleverd, dus geen won der dat oud en jong een en al oor waren en op de vraag of ze nog voor een toegiftje voelden, behoefde men niet naar het antwoord te raden. Toen kwam nog speciaal het vangen en zingen van ganzen aan de beurt. Een maal in de netten geflapt, zijn deze vogels absoluut niet schuw en de trouw van een ganzenpaar, alsook de bezorgdheid voer hun jongen is verrassend. Pas als de hele gevangen troep weer bij elkaar is, vervolgen ze hun tocht. Door dit ringen- onderzoek kunnen soms frappante bijzon derheden vastgesteld worden. In de pauze was een verloting gehouden op de manier zoals dat in 't Heidenschap gewoonte was en daar had maar een enkele Workumer de slag van; trouwens ze waren ook dik in de minderheid en hoegenaamd njet teleurgesteld, want zonder uitzondering vonden ze het een prachtige avond. De voorzitter had daarvoor óók een handvol bedankjes. Over die mooie lan taarns buiten viel na afloop niet te pochen (ze waren minder lichtgevend dan voorheen met butagas, petroleum of een armoedige kaars), maar maak het die stadslui ook eens helemaal naar de zin. jaren gebruikte podium heeft volkomen aan de verwachtingen voldaan en voorts is de keuze van solisten ook zó, dat men vanuit, wijde omtrek naar Workum komt. De mooie kiankweergave en het stijl volle kerkinterieur worden hoe langer hoe meer gewaardeerd en vandaar dat velen er best een flinke tocht voor over hebben om dat hier mee te maken. Eigenlijk voor ejlke bezoeker geldt dat hoe vaker men de Matthaus Passion hoort, hoe dieper men het mee beleeft. Volgends week dinsdag 3 april is weer gelegenheid om zich door dit grote meesterwerk van Johann Sebastiaan Bach te laten ontroeren. Vooral deze avond te Workum verdient een stroom van belang stellenden, omdat ze als één van de mooiste uitvoeringen in ons land een steeds grotere bekendheid gaat kriig‘en-; Op donderdag 22 maart kwam*11 d« Chr. Plattelandsmeisje van de afdeling Workum en O. voor de jaarvergadering ui hotel „De Wijnberg” bijeen. De leiding van deze avond berustte bij de presidente mevr. Bokma.yeninga, die voor de eerste maal in dit seizoen de vergadering leidde. Zij opende deze avond door te laten zingen Ps. 1461. Gelezen werd toen Ps. 23 en hierna ging de pre sidente voor in gebed. Na het lezen der notulen en het zingen van het bondslied, las de secretaresse mej. M. Bokma het jaarverslag over het afgelopen jaar voor. Daar mej. M. Bokma als secretaresse bedankte,' moesten ook deze avond de stembriefjes rondgaan. Tot nieuwe secretaresse werd mej. S. da Boer gekozen. Hierna werd er door een viertal meisjés het leuke toneelstukje „De onwolkommé Frijer” opgevoerd. Na de pauze volgde er een gevarieerd programma waarin spelletjes en voordrach ten gedaan werden. Ook dit viel erg bij de meisjes in de smaak. Bij de rondvraag kwamen er nog enige belangrijke punten ter sprake o.a. het op geven voor een excursie naar Amsterdam; Na het zingen van het bondslied ein digde de presidente deze gezellige en zeer geslaagde avond mét dank aan God. Letter mear op precisie* naaimachine

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1