ERFSKIP BOEKENWEEK ELNA I KRANT WORKUMER en tot zaterdag 7 april a.s. fa. Westerhuis radio en televisie Dames tricotages ld Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland S.V.W. AGENDA MAISON IRENE RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VEDIIUUR Fyftich jier lyn - 12 VRIJDAG 6 APRIL 1962 No. 14 85ste JAARGANG Dit nummer bestaat uit twee bladen gezelligheid. WARKUMS 72 Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 Huishoudbeurs brengt weer vele noviteiten Süd 72-74 Uw adres voor Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale inl C. GORTER l - Ti- me'lnwHtteü Meubelen van Jnconê gaan een. mensenleeftija mee Jnconê voor kwaliteit Voordeel en Fré de Boer IJEME DE BOER Nederlandse Kunstschatten op Zomerpostzegels 1962 Vijf foto’s vormen uitgangspunt voor unieke museumserie De gravinnewei as grins VII Warkum wie gau üt ’e rie. Neffens it riedsforslach fan 30aug. 1826 haldt Warkum fêst oan syn foarstel, troch de gouverneur op nij nei foaren brocht, om de gravinnewei as grins mei Wymbritseradiel oan to nimmen. It stêdsbistjür fielt d’r lykwols neat foar om de kosten fan de grinspeallen hie lendal foar syn rekken to nimmen, lyk as de gouverneur foarstelt. Yn de riedssitting, dy’t haisoerkop byelkoar roppen is, wurdt steld, dat it dochs billik is. dat Warkum en Wymbrit seradiel de peallen togearre bitelje en sa wurdt ek oan Ljouwert skreaun. Oft itprovinsjael bistjür net it foech hie oer dizze grinskwesje in bislüt to nimmen of dat it dit net woe, witte wy sa lyk net, mar yn elk gefal soe it oan de kening (Willem 1) oerlitten wurde in binende ütspraek hjir oer to dwaen. Mar foar dat it sa fier wie, woene se yn Ljouwert noch graech in pear dingen witte en wol to 'n earste hoefolle minsken der wennen yn de stripe lan der ’t Warkum oan- spraek op makke en twad hoefolle bilestingjild de stêd fan harren barde. Nou, dy fragen wiene foar Warkum maklik to biantwurdzjen: der wennen n.l. hielendal gjin minsken en der mei hie ekfraech twa gjin doel mear. Op 31 jan. 1827 wurdt daneinliks troch de hearen deputearre steaten fan Fryslên in brief fan kening Wil lem I üntfongen, der 't it bislüt fan de kening oer de Warkumer grins kwesje yn bikend makke wurdt. De kening hat ü.o. adfys ynwoun by de ,Raad van State’, sa skriuwt er. Hy komt ta it bislüt de oanspraken fan Warkum óf to wizen en der mei de troch it kadaster foarstelde grins to bikrêftigjen. In wike letter wurdt de boargemaster fan Warkum troch de provinsje mei it keninklik bislüt op 'e hichte brocht, it bislüt, dat op 17 febr. as ynkommen stik ynde Rieop- lêzen wurdt. Der op folget in djip swijen, men is forslein. Warkum hie foar syn oanspraken ta it uterste stri- den, mar dizze striid, meieare, forlern Dizze hiele striid hat in bulte wei fan in polityk skaekspul, mei setten en tsjinsetten. Wy wize hjir allinnich op in pear dingen. Warkum hat blyk- ber yn 'e gaten hawn, dat de lytste oanspraken mear kans fan slagjen hie- ne (mei de floreenregisters as bewiis- materiael) as de greatste. Dêrom liet er de greatste farre. Mar faeks hat dat foar de provinsje in reden west om dochs wer mei de ,swakke’ oan spraken by de gravinnewei Uns op ’e proppen to kommen. Warkum is der yn elk gefal yn trape. De kwesje oer de peallen hoe tige Warkum der by ek yn syn rjucht stie hat der wierskynlik ek gjin goed oan dien om in gunstich bislüt foar Warkum to bifoarderjen. Der sitte mear nijs- gjirrige kanten oan, mar wy wolle it hjir ky litte. Het veranderende platteland Openingsdag landbouwweek dinsdag 19 juni Vrije oef, bolk brug Sprong Tol, By hwanear ik sa sit to sneupen yn de kranten fan fyftich jier lyn, dan krij ik wol de yndruk dat de minsken it sa yn it algemien hwat better en rommer hiene as yn foargeande tiiden. Nou net dat it by eltsenien fetpot wie, hwant yn fierwei de measte hüshaldingen moast it grif wol hwat by ’t waltsje lêns om roun to kommen. De leanen wiene net heech en der waerden oer it algemien noch lange dagen makke. Mar as men dan ris sjocht hwat alles hwat men sa troch in dei hinne nedich hie, koste, nou dan koe men foar in goune al hiel hwat keapje. Lit ik hjir foar de aerdichheit ris inkelde priizen nean e. .Edammer kaasjes bijna 4 pond zwaar, 50 cent. Witte suiker p. p. 25 ct. Petroleum, afgehaald 6 ct. per liter, thuis bezorgd 61/, ct. Prachtige blauwe rozijnen 16 ct. p. p. Diamant tarwemeel p. p. 10 ct. per 5 pond 45 ct. Busgroenten 1 L. 30 ct. Javarijst p. p. 12 ct. Blanke grove rijst p. p. 10 ct. Engelsch rijwiel met doorlóopend spatbord, prima vri.iwiel, het nieuwste model, 2 remmen, kogel vrijwiel, model 1912 voor den spotprijs van f 42. Roedekken met en zonder koperen ringen v.a. 35 ct. per stuk. Reclame zeegras bedstelBed, peluw, 2 kussens a f 4. Stroomatrassen vanaf f 2.75. Witte kinderjurkjes zeer mooi 73 ct. Prima mouwschorten f 1.18 Gebleekte bedlakens 96 ct., prima f 1.08. Fijne wollen afgepaste Crème Blousen f 1.44. Prima Jaeger manshemden f 1.19. Tricot jongens pakjes, zuiver wol en beste kwaliteit f 1 49 het geheele pakje, in 4 kleuren, marine, pauw blauw, groen en bruin. Oan safier ta oer de priizen. Mar der fait my sa under it lézen fan al dy adfertinsjes noch hwat oars op. Ik mien der yn sjen to moatten in bi- w’iis fan .meerdere welvaart'. Nim nou ris dizze advertinsje: .Dagelijks ver- sche aanvoer van Prima koffieroom. Gesteriliseerde melk in L. flesschen. Gepasteuriseerde melk in L. flesschen. Karnemelk van gepasteuriseerde room in flesschen. Karnemelk met gort in L. flesschen’. Ja, nou fine wy soks hiel gewoan, mar yn dy tiid wie dat hwat nijs. Hw’ant as wy de jiergongen fan de Friso fan éarder tiid der op nei sjogge, fine wy noch advertinsjes hwer- yn oankondige wurdt dat der wer mei dreage molke sütele wurde sil. Lean mar grif dat der forskate hüshaldingen wiene, hwer ’t allinne mar dreage molke brükt waerd. Mar der binne noch mear oanwizingen dat de tiid foroare en dat in bulte minsken bilangstelling ktigen foar oare dingen as dy t sa troch. in dei hinne barden. In biwiis derfan is tinkt my wol, dat der oan it begjin fan 1912 yn Warkum yn de tiid fan in pear wike, mar leafst trije nije forienin- gen oprjochte waerden. Doch it soe net bliuwe by dizze trije. De fjirde nije foriening wie.W.V.C.’ (Workumer Voetbal Club.) Sadwaende is it nou in maeije krekt fyftich jier lyn, dat yn Warkum de .voetbal’ oer it fjild rollet. Mar it gie der de earste tiid wolrishwat mal om wei. Fuort en daliks de earste kear al, moaste ien fan de spilers thüs brocht wurde mei in stikkene foet. De ynset wie dos net sa moai. Doch wy sille der 'op in oare kear wol hwat mear oer skriuwe. Ta bislüt dizze advertinsje: ,De ondergeteekende bericht hiermede dat bij hem vanaf heden verrche Brei, per liter 7 cents, te bekomen is, en waar mede wordt gevent. Hij beveelt zich in een ieders gunst ten zeerste aan. Homminga,’ F- RI Bl RGERL1JKE STAND Gemeente Workum OPELS Van 28 maart t.m, 3 april 19621 V.W. BUSJES CHEVROLET 7 te Gemeente Hindeloopen Maand maart 1962 jeugdor- jaar, het M Advertentietarief: 7 cent per rti.m. Adv. van bulten Friesland 9 et per man. Contracten volgens algeméne regeling Telefoon Redactie en Adm. 05191:314 Postrekening 882259 Van verslagen, berichten en* gaarne spoedig opgaaf de te Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Ba Drukkerij en Boekhandel Workum Noard 47, tel. 282 PLAATSELIJK NIEUWS as u i OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 - Workum OFFICIËLE MEDEDELINGEN DE SPECIAALZAAK VOOR Zwitserse prucisio naaimachine LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum Geboren: Geen Gehuwd: Douwe Haaije Blom, 24 jaar te Drachten en Aukje Zwerver, 20 jaar te Hindeloopen (22 maart); Arend Jorna, 20 jaar te Streek en Antje Martje Vlieger, 17 jaar te Hindeloopen (3O maart). Overleden: Jantje Veldman, 31 echtg. van S. de Boer (13 maart) WORKUM. Benoemd tot bedrijfsventor- ger bij de coöperatieve boerenhulpverle ningsdienst Lemsteriand onze stadgenoot de heer J. Boekema. NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 b.gg 501 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd De zomerpostzegels 1962, die op vrijdag 27 april aanstaande in omloop komen, hebben een bijzonder karakter. Ten eerste is het onderwerp anders dan anders, en bovendien werden deze postzegels gemaakt naar foto’s en niet, zoals gewoónlijk, naar getekende of geschilderde ontwerpen. Het Nederlandse museumbezjt in het onder werp van de serie van vijf postzegels, waarvan de toeslag, evenals in het verle den, ten goede zal komen aan instellingen op het gebjed van volksgezondheid, maat schappelijk werk en culturele zorg. TUSSEN WAL EN SCHIP De instellingen, die gelden ontvangen uit de opbrengst van de Zomerpostzegelacties, bestemmen deze middelen speciaal voor aanschaffingen, steunverleningen en der gelijke, die niet uit andere fondsen kunnen worden gefinancierd en die anders tussen de wal en het schip dreigen te geraken. Ih 1961 was de netto-opbrengst van de Zomerzegelactie f 360.000,bijna het drie voudige, van de opbrengst in 1950. De gelden kwamen onder meer ten goede aan het Prinses Irenefonds, astmabestrijding, gebrekkigenzorg, rheumatehuize11, revalida tiecentra, spastische kinderen, gerepatri-i eerdenzorg. opleidingscentra, Erefonds vóór Oud-Verpieegsters, Ivoren Kruis, Hendrik Willem Land Stichting, culturele projecten en culturele hulp aan blinden, steunfondsen voor letterkundigen en beeldende kunste naars, het Nederlands Kunstverbond enz. Voorts werd 25 procent van de totale op brengst verdeeld over de provincies voor de ejgen sociale en culturele belangen en gezondheidszorg. In de voormiddag zal prof. dr. E- W; Hofstee spreken over het onderwerp „Ver anderingen op het platteland’’. De eerste spreker na de lunchpauze is de heer B. Heringa, directeur der land bouwmarkten van de groep landbouw der EeG te Brussel. Het onderwerp van zijn voordracht is „Mogelijke repercussies van de landbouwpolitiek op de structuur van de Europese landbouw en het landbouw- productiepatroon”. Hierna volgt een voordracht van prof, dr. Th. L. M. Thurlings te Wagenyigen over „Economische groei en landbouw”. Vervolgens zal de directeur van Instituut voor Landbouwhuishoudkundig Onderzoek, de heer drs. W. D. M. Janssen, een voordracht houden over „Huishóudkun- dig onderzoek ten behoeve van het platte land nu en straks”.. Na deze voordracht, die voor iedereen toegankelijk is, bestaat voor belangstellen den gelegenheid het nieuwe gebouw van het instituut te bezichtigen. Zoals bekend is dit nieuwe gebouw aan het einde van het vorige jaar in gebruik genomen. Programma zaterdag 7 april 1962 AFD. VOETBAL Senioren. Workum—Delfstrahuizen. Aanvang 4.15 uur Workum 3—Makkum 2. Aanvang 2.30 uur Junioren: O.N.S. IA—Workum IA. Vertrek 2.15 uur Workum 2B—Oeverzw. 2B. ^anvang 3 uur Workum 1B—Oeverzw. 1B. Aanvang 4.15 uut Zeerobben 2B—Workum 3B. Vertrek 2 uur te Parrega en Abenno’^-'-'tsprijs f 1.28 pei kwartaal per post f 2.75 per Halfjaar Wie voornemens is in dit voorjaar stoffering van één of meer kamers vernieuwen, zal op de 17e internationale Huishoudbeurs, van 5 t.m. 15 april in het nieuwe RAI-gebouw te Amsterdam, heel wat frisse ideeën kunnen opdoen. De gehele verdiepte zaal is aan de in- terieur-verzorging gewijd, waarbij de na druk sterk valt op wandbekleding, gor dijnen en vloerbedekking. Hierin dienen zich ook tal van snufjes aan, zoals: een geheel nieuwe p.vc. :-wandbekleding, ba- larex genaamd, gegarandeerd lichtecht, afwasbaar en kleurecht. Opmerkelijk zijn ook de nieuwe, zeer voordelige, Neder landse „Tjntentuin”-gordijnen. Heel prac- tisch is het rowi-prefab-parket, als het ware een tapijt van parket, geluiddempend, voorgefabriceerd en buigzaam. In de electrische huishoudelijke appa ratuur dienen zich ook diverse nieuwig heden aan. Wij noemen: een kleine Deense bar-koelkast voor in de woning; enige goedkope vaatwagmaehines, waaronder een handig klein apparaat uit Zweden; een elektrische tandenborstel; een telescoop- spoelcentrifuge; een 400 watt snelmonggles; de Nederlandse Mignon-handstofzuiger; de butofix knoopbevestlging; en niet te ver geten de Non Run laddervrjje nylonkous. Dit laatste produkt zal echter eerst medio mei in de handel komen. In schier alle problemen het gezinsleven betreffende, kan de bezoekster deskundige adviezen krijgen in het grote, centrum waarin een keur van vrouwen-organisaties en voorlichtingsinstanties vertegenwoordigd is. De dienst Bescherming Bevolking zal In een spectaculaire eigen inzending het pu bliek laten zien welke voorzieningen men dient te treffen jn geval van een modetne - oorlog. Onder de leerlingen van het nijverheids onderwijs voor meisjes organiseerde de Huishoudbeurs een ontwerp.wedstrtjd voor teenagerkieding. Enkele tientallen model len, geselecteerd uit honderden inzendingen uit’ geheel Nederland, zullen worden ge showd voor ’n jury bestaande dit leeftijd genoten, die deel uit maken van de ver schillende jeugdomroepen. Op de beurs zal een groot aantal van de ontwerpen te zien zijn. Bij een attractieve modeshow (vijf maal per dag) en in een Lenteflora van niet minder dan 30.000 bloeiende bolbloemen zullen de bezoeksters zich heerlijk kunnen ontspannen. De Huishoudbeurs is dagelijks geopend van 10 -tot 5 en van 7 tot 11 uur op de laatste dag des avonds gesloten. inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Geboren: Beitj, dv Kornelts de vries en Magdalena Jantje Vaartjes. Ondertrouwd: Jentje de Vries, 23 jaar Dirkje Dijkstra, 23 jaar te Workum: Sjouke Folkertsma, 38 jaar en Maaike Postma, 39 jaar beiden Workum; Liebbe Johannes Bijisma, 24 jaar en Doedtje Hoekema, 24 jaar beiden te Workum. Gehuwd en overleden geen De eerste dag van de landbouwweek, die dit jaar gehouden wordt van 19 tot en met 22 juni te wageningen en die het veranderende platteland als algemeen on derwerp van behandeling zal hebben, zal hoofdzakelijk gewijd zijn aan economische vraagstukken. Zoals u weet hebben H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins op 7 januari j.l. hun zilveren huwelijksfeest herdacht. Het Zil veren Bruidspaar heeft toen de wens te kennen gegeven de openbare viering te verplaatsen naar 30 april a.s. Intussen heeft zich een nationaal comité gevormd, dat zich ten doel stelt, door een nationale geldinzameling een flink bedrag bijeen te brengen en dit aan het Zilverdq Bruidspaar- als nationaal geschenk aan te bieden. Het Zilveren Paar zal dan aan de bijeengebrachte gelden een bepaalde pe- stemming willen geven. De gedachten gaan hierbij uit naai- d<= oprichting van twee grote jeugdcentra op daartoe door het Koninklijk Huis beschik baar te stellen terreinen. Bedoelde centra zullen in beginsel ter beschikking staan van alle bonafide Nederlandse jeugdor ganisaties. De Oranjevereniging heeft nu de ver zorging van deze geldinzameling in Wor kum op zich genomen, waarbij de mu ziekvereniging Crescendo haar gewaardeer de medewerking zal verlenen. Als data voor deze collecte heeft ze vastgesteld 9 en 10 april in de avonduren. Ik wek u op, mild bij te dragen tol dit geschenk voor het Koninklijk Zilveren Bruidspaar. Workum, 2 april 1962 De burgemeester van Workum J. RUSSCHEN „S.V.W.” NIEUWS Afd- Gymnastiek De tweede graads turnwedstrijdeh van d e Kring Friesland van het K.N.G.V, werden te Akkrum gehouden op 31 maart j.l. Een dertigtal dames traden aan voor deze wedstrijden, waarvan twee van onze dames nl. Hennie van der Meer en Akkie Huisman. Precies om zeven uur werd be gonnen met brug ongelijk en vrije oefe ning. Allemaal vrije oefenstof met ver plichte onderdelen. Voor Hennie erg jam mer dat haar brug ongelijk een mislukking werd, en daar er bij deze wedstrijden geen herkansing is, verspeelde zij vele punten. Over het algemeen waren onze dam«S niet zo erg gelukkig. Na de pauze van tien minuten volgden nog evenwjchtsbaik en verplichte paard- sprong. Na afloop marcheerden alle dertig deel neemsters op, maakten front en toen was het woord aan de heer de Jong, vóór- zitter van de turnkring. Hij dankte Ak krum voor de gastvrijheid en goede ver zorging, de juryleden voor hun wel zeer moeilijk werk. Daarna werd de uitslag bekend gemaakt. De nummers 1, 2 en 3 allen van g.v. „Quick” Huizum, nl. G. Huizinga, M. Drent, G.V. d. Helm. Voor de vierde plaats waren er twee, nl. mevr. S. de BoerEdel „T.G.P Sneek en J. de Groot „Hercules" Drachten en nummer vijf was A. Weijen- berg „Brinio” Leeuwarden. De drie hoogst geplaatsten ontvingen medailles van het K.N.G.V. De cijfers van onze dames zijn.: Akkie Huisman 7.20 6.4O 7.70 9— 30. iq Hennie v. d. Meer 7.60 6.8q 5 7.9q 27.30

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1