ELNA -I WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor 22.90 gratis verkrijgbaar #1 Felicitatiekaarten HOL.IuANDLA.CfMA fa. Westerhuis radio en televisie Dames tricotages I I HERENSCHOENEN Wouda’s Schoenhandel I MAISON IRENE RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE i AUTO-VERHUUR S.V.W. /GENDA Fré de Boer IJEME DE BOER 9J Fyftich jier lyn - 13 85ste JAARGANG No. 15 VRIJDAG 13 APRIL 1962 £5 Dammen De priis sa min. wie zolang de voorraad strekt in GAASTRA’S BOEKH. Schaken Eerwaarde Zusters van J.M.J. 8 Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale In! Noard 47, tel. 282 Süd 72—74 Uw adres voor Gemeente-reiniging Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 maten 6-11 in zwart en negrobruin 6 maanden garantie op de zool dus in - voor de wordt bij wijze van proef genomen’. 2 2 1 uur uur uur U- g- o <S o-ri J De opgeplakte postze gels komen ten goede aan het fonds, bestemd voor jeugdwerk Telegrafische berichten hier heden ontvangen, lui- i gem. 2500 vangst mar voor Koningin en Prins ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest Jaarvergadering Rode Kruis Afd. Sneek 1 en gezelligheid Jiïeubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel Uitslag kleurwedstrijd van het drankweercomité Cabaret-Huishoudshow ¥*-¥. Va Va-1/. 75 jaar te Workum - Workum, 18 April. De ooievaars zijn er weer. Hun oude nest op de w boerderij van den heer Haijtema in de Bagijnestraat hebben ze betrokken. Hindeloopen, 18 April. Alhier heeft zich een commissie gevormd met het doel de schoone gelegenheid die de zee hier biedt om te baden enz., be- ter dan tot nog toe te benutten en meerder bezoek te bevorderen. Dat de commissie steun vindt, blijkt wel hieruit, dat reeds 60 aandeelen van 10 gld. zijn geplaatst. Ook van elders is steun toegezegd. In een morgen Vrijdagavond te houden vergadering van aandeelhouders, zullen eenige plan nen besproken en een en ander nader geregeld worden. Dermei wie dos in bigjin makke mei de oprjochting fan it .Zeebad Hin deloopen.’ It wurd .recreatie’ koe men doe bipaeld noch net. Mar itblyktüt alles dat der wol bilangstelling wie foar dizze nije .badplaats’ yn de Südwest- hoeke. En net allinne bilangstelling, mar ek dat men alles op alles sette om it spul dy simmers noch klear tcf krijen. Hwat ek aerdich goed slagge. Wy sille it der in wikemanich noch wolris oer hawwe. Hjir in biricht üt Amsterdam hwat ik foun yn de Friso fan 27 april 1912. .Èngelsche Zaterdag. Te beginnen met 1 Mei zal ten stadhuize te Am sterdam voor de ambtenaren ter secretarie de Èngelsche Zaterdag’ worden ingevoerd. De Bureaux worden dan te één uur gesloten. De ambtenaren zul len daarentegen op de gewone dagen een half uur langer blijven, en plaats van te vier uur, om half vijf eindigen. De maatregel geldt maanden Mei tot en met October en Sa krige Amsterdam de primeur fan de frije sneontomiddei. Hawwe wy in wikemanich lyn skreaun oer de hearringen, en dat der troch de fiskerlju yn it algemien net folie fortsjinne wie, (troch de lege priizen, min waer en sadwaende in bulte skea oan de netten), wy komme dan nou ta de ansjovistiid. Op 24 april skriuwt men üt ’e Lemmer: ,Het staat er met de ansjo- visvisscherij gunstig voor. 1.1_. 1 den als volgtMedemblik gemiddelde vangst 1200Stavoren gcm. Laaxum gem. 3000; Hindeloopen gem. 2000; Nieuwediep geheele afgeloopen nacht 40.000 stuks.’ Warkum wurdt hjir noch net neamd, i nei dizze berichten setten de Warkumer fiskers ek al gau it Soal üt. Workum. Bij het hooren der gunstige berichten van elders zijn ook on ze visschers ter ansjovisvangst gegaan. Voor sommigen was het reeds dadelijk een goed begin, want de gelukkigsten vingen dien dag 2000 tot 3000 visch- jes. Woensdag was de vangst minder. Donderdag was het evenwel weer veel beter. Dien dag varieerden de vangsten van 400 tot 5000 en heden Vrijdag morgen van 450 tot 25000. De visschers klagen erg over het vele vuil in zee.’ Hindeloopen, 25 April. Zondag zijn hier reeds de eerste ansjovis aan gebracht- Dit is zeer vroeg. In 1910 werden de eersten 25 April en in 1911 op 2 Mei gevangen. Een vroeg begin voorspelt een goede vangst beweren sommigen, welnu het laat zich ook goed aanzien. Vooral de eerste dagen is veel geklaagd over bloei in het water, wat de netten erg aanzet. Er wordt dan ook door sommige drijvende gevischt, dan blijven de netten beter schoon en wordt het beste gevangen.’ Wis, it like dizze kear mei de ansjovis net f 7.40 de 1000. ,Het 17 jarig moedertje, dat te Arnhem nergens onder dak kon komen, is met haar kind door het Leger des Heils opgenomen in de Anna stichting te ’s Gravenhage, waar men zal trachten haar weer een gelukkig mensch te maken.’ F. OFFICIËLE MEDEDELINGEN OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Va/V 4 t.m. 10 april 1962 Geboren: Geen Gehuwd en overleden geen. PLAATSELIJK NIEUWS van Meubelhuls Ineoné - Workum zegt KLASgE 1 Jt. te H Telefoon Redactie en Adm. 05151-314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Ti GAASTRA Ben. Drukkerij en Boekhandel Workum Abonne^ontsprijs f \3& pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland In pjaats van op vrijdag 20 april a.s. (Goede vrjjdag) wordt as en huisvuil op gehaald op donderdag 19 april a.s. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 10 7 6 6 5 4 4 4 3 1 3 4 5 7 5 9 9 11 12 17 18 3 3 5 4 5 7 6 7 9 10 16 16 14 10 10 8 9 7 5 4 0 5 3 4 7 5 9 4 6 6 8 1 4 5 5 6 8 7 6 8 7 5 5 5 4 5 6 5 5 6 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT VERZORGEN 7 6 8 5 4 4 3 3 4 3 5 23 23 21 19 17 16 16 1® lf 13 8 9 11 5 9 9 8 10 10 8 7 1—0 1. 2. 3. 4. ' 5. 6. 7. 8. 9. 37 35 32 27 25 25 22 20 16 12 9 4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 25 20 20 19 16 16 15 13 11 1. 2. 3. 4. 31 6. ' 7. 8. 9. Zwitserse precisie- naaimachine 11 2. 3j 4J 5; 6. 7j 8: 9. Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ct: per m.m. Contracten volgens algemene regeling Ondertrouwd: Albertus Uit Oude Groe- neveld, 27 jaar, te Sneek en Gertha Geer- ‘ruida Flapper, 24 jaar te Workum; Seine Wolter Jan Seinen, 24 jaar te IJmuiden en Grietje Bustnan, 23 jaar te Workum. Verleden week had weer de jaar vergadering plaats in sneek van het Ned. Rode Kruis, afdeling Sneek, onder leiding van haar eminente voorzitter dr. L. J. H. Roghatr. Gezien het grote aantal leden dat de afdeling heeft, was de opkomst eigenlijk maar zeer matig. Verheugend was te horen dat het ledental in het afgelopen jaar was toegenomen met 4q9 nieuwe leden en nu in totaal 4400 bedraagt. De grootste, ledenwinst werd geboekt in plaatsen rond om Sneek als gevolg van de regelmatige filmvoorstellingen. Ook de Welfare afdeling deelt mee in de vooruitgang, zodat het Rode Kruis ge bouwtje bij het veemarktterrein te klein gaat worden. In het geheel telt nu de afdeling sneek 51 Welfare werksters, waar-i Op woensdagavond 4 april kregen de heren W. de Jong, A. Bouwsma en R. van der Veen de inzendingap te beoor- KLASSEi 3 J. Smid A. Folkertsma P. Couperus R. Dijkstra D. Mulder P. Wesselius U. v. d. Meer P. Nauta Tj. Dijkstra 10. S. P. Couperus 11. J. Dijkstra 12. Joh. Dooper KLASSE) 2 S. Wiersma M. Hiemstra D. v. d. Meer J. Nijenhuis M. v. d. Weide G. Dijkstra S. Couperus D. Tjerkstra Sr. G. Bruinsma 10. A. van Dijk F. Sjoerds J. de Vries L. Wijnja D. Tjerkstra C. Buma W. Wink P. Buma Jac. v. d. Meer Sj. Folkertsma 10. J. Dijkstra Pz. BS TELEFOON 306 b.g.g 501 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd WORKUM. Als nieuwe inwoners onze gemeente zijn ingeschreven de heer en mevr. Bontekoe, die het paviljoen Ijs selmeer aan ’t Zool deze zomer weer zul len exploiteren. A.s. zaterdag is het buffet daar weer geheel open en dus zullen de eierzoök.ers, wanneer ze tenminste niet al te matineus zijn, er hun dorst kunnen lessenof om er huh verkleumde ledematen met hete koffie of geestrijk vocht weer wat soepel te maken. Intussen wordt er door de heer Bonte koe alweer hard gewerkt aan uitbreiding van het paviljoen om aldus van het ge heel een ruimere en practischer inrichting te krijgen. H,oe dat precies zal worden is moeilijk te vertellen, maar men kan er wel op vertrouwen, dat dit zeker een, aar dige verbetering zal voortbrengen. En dus ziet menigeen al verlangend uit naar een mooie voorjaarsdag óm daar bij het zwembad eens een kijkje te gaan nemen. houden. Ook vele niet-parochianen zullen gaarne hun gelukwensen willen aanbieden en ver gezeld willen doen gaan van een stoffelijke blijk van erkentelijkheid. Van vele zijde is reeds gevraagd hoe dit het beste ,te kunnen doen. U kunt dit o.a doen door storting op gironummer 972369 f.n v. W. S. Westendorp, Heidenskipsterdyk 15, Workum Op 6 mei zal dan het totaal-bedrag aan ontvangsten per giro in de vorm een cheque aan de Zusters worden aangeboden met het verzoek hiervoor een cadeau pan te schaffen als blijvende herinnering. Daarbij zal de Zusters een lijst worden gegeven met de namen van degenen, door wie het bedrag is bijeengebracht, uiteraard! zonder vermelding van het bedrag per persoon. - van in Workum er zeven dames zijn. Verder werd opgemerkt dat het lokaal in de G. Japixschool, waar materialen worden opgeborgen en uitgereikt, ook geen vol-' doende ruimte meer biedt. Naar een op lossing van dit ruimte-probleem wordt gezocht. De bloedtransfusiedienst pi Sneek had in 1961 totaal 750 donors. Er werden 640 fles sen bloéd afgenomen. Verblijdend was ook te horen, dat aan de lectuurkasten over het algemeen goede aandacht werd geschonken. Gooi uw gele zen tijdschriften niet weg, maar deponeer deze steeds weer in de daarvoor bestemde lectuurkasten. En een verzameling van een volle jaargang kan opgegeven worden ten huize van dr. Oudeboon, of als men even bericht hierover zendt, wordt alles ook graag afgehaald. In de pauze was er gelegenheid voor, het bezichtiging van de tentoongestelde artikelen gemaakt en verzorgd -door de- Welfare dienst Na de behandeling van de zakelijke pun ten werd op deze avond over het hospi- taalkerkschjp nog vertoond de film: „De Hoop vaart”, In zijn slotwoord bracht de voorzitter dank aan allen die deze vergadering had den bijgewoond, in het bijzonder degenen die hiervoor een flinke fels moesten maken, Workum was met vijftien leden vertegen-i woordigd. delen van de kleurwedstrijd, welke even als vorige jaren zo omstreeks deze tijd, was uitgeschreven door de gezamenlijke geheelonthoudersverenigingen. Ze hadden druk werk om er de platen uit te zoeken; die voor een prijs in aanmerking kwamen. Het was lang niet gemakkelijk om er dan per school de mooiste aan te wijzen, maar tenslotte vielen de prijzen ten deel aan: Chr. School in ’t Heidenschap: le prijs Margaretha E. Dijkstra, 2e prijs Johanna Sjagrda, 3e prijs Antke Kampen. Gereformeerde School: le prijs Alie Vrij, 2e prijs Sippie Hoogland, 3e prijs Gerrit Deinum. Openbare Lagere School: le prijs Thea Abbring Hingst, 2e prijs Maartje Sieperda, 3e prijs Aaltje Boukje IJntema. School met de Bijbel: le prijs Grietje van der Valk, 2e prijs Wiegje de Boer, 3e prijs Sjoeke Hiemstra. R.K. School: le prijs Gerard Bergsmaj 2e prijs Freddie IJntema, 3e prijs Theo Galema. Het plaatselijk drankweercomité allen hartelijk dank voor de spontane medewerking. Programma zaterdag 14 april AFD. VOETBAL Senioren; ZwaagwesteindeWorkum. Vertrek 2.45 uur Workum 2Nijland. Aanvang 5 uur Bolswardia 2—Workum 3. Vertrek 4.15 uur Junioren: Workum IA—Hark. Boys IA. Aanv. 3-13 uur Workum 2A—Bolswardia IA. Aanv. 2 Workum IB—q.V.C. 2B. Aanvang 4.15 Workum 2B—q.V.C. 1B. Aanvang 3 Bolswardia iB—Workum 3B. Vertrek 1.30 NOARD 69 WORKUM De einduitslag van damclub O.G., seizoen 1961—1962 kan nog even gepublin ceerd worden en deze zal voor een ieder wel duidelijk zijn. In de eerste klas zullen vier man vermoedelijk nog een competitie moeten spelen om uit te maken wie van hen naar klas 2 zal worden teruggewezen. Vooral de beide hoogsten uit elke klas gaven elkaar weinig toe en daaruit moge blijken» dat de spanning er tot het, laatst tce wel in bleef. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterljjk donderdags morgens 10 uur Er was veel belangstelling voor de grote Cabaret-Huishoudshow, getiteld: „Waar het om draait”, die verleden week woensdag gehouden werd in het St. Jozef- gebouw te workum en de volgende dag in het royale Dorpshuis te Heidjenschap, een zaal- en toneelruimte waarop men in wijde omgeving jaloers kan zijn en waar^ van de eigen Heidenschapsters heel be scheiden, maar met verborgen trots ver onderstellen, dat het niet tegenvalt. Deze huishoudshow, uitgaande van de firma S. R. de Boer, De Noorderbazaral hier, werd verzorgd door Elvano—Roer mond. Een dergelijke show is voor deze streken een gebeurtenis, waar men nog wel eens gezellig over kan napraten en voorzover mogelijk ook te toepassingen in eigen huishouding kan overplanten. Wat er z» voor en na geboden werd, was niet alleen amusant, maar soms ook zeer in teressant en ter navolging aanbevolen. De toegang tot deze avonden was geheel gratis, evenals het smakelijke kopje koffie met koekje en bovendien had men nog kans op een aardig prijsje. Wat wel betaald moest worden, dat waren de artikelen, die op deze avond; aan de firma de Boer besteld konden wor den, maar had men soms anders verwacht? Toch gaat het op zo’n avond niet alleen, om de verkoop, maar in de eerste plaats om de huisvrouwen bekend te maken met de vele nieuwe artikelen, die in de handel wolfden gebracht en het doelmatig gebruik daarvan. En naar de reacties te oordelen, zijn de heren die het programma van deze beide avonden verzorgden, hierin uit stekend geslaagd. Zoals op deze avonden een gemengd staaltje van voorlichting, reclame en ser vice werd gegeven, zo zouden de Wor- kumer winkeliers ook graag de service die zi, bieden, als iets vanzelfsprekends beschouwd willen zien en daarom werd onlangs een Workumer Zakenclub opge richt, die de klantenkring prettig en vooi* delig wil bedienen en buiten de bekende geiegenheidsaanbiedingen, in het najaar ook met een gezamelijke actie hoopt te komen in een te houden winkelweek. Voor de meest uiteenlopende zaken kan men in Workum zeer geschikt terecht en dat is dan ook het hoofdprincipe dat d.e Zaken club gezamelijk nastreeft. In de beide laatste competitiewed strijden heeft het eerste tiental van O.D.L' het niet tot een overwinning kunnen bren gen. De wedstrijd tegen 'de Bjirmen heeft als voorlopige uitslag 5—4 In het voórde^l van de Bjirmen. Weet „O.D.L" de 'nog'te spelen partij te winnen of remise te houden dan handhaaft „O.D.I.” zich in de eerste klasse van de Friese' Schaakbond. I De wedstrijd tegen '„Philidor '2" Leeuwarden werd -door „O.D.L” met 6%— 3‘/2 verloren. l De gedetailleerde uitslagen luiden: 1 „O.D.L” De Bjirmen E- D. de Boer F. R. Bruinsma J. IJbema Tj. Zijlstra I Fr. Meijer A. Kuiken D. van der Goot H. Glastra v. Loon, 1—o K. Meijer J. J. Bruinsma V. W. Lubberts J. F. Bruinsma ¥e 1 0-1 4-5 ■i’ 3 1-0 Op 28 maart 1887 begonnen de Eer waarde Zusters der Congregatie van J.M.J van ’s-Hertogenbosch hun liefdevolle ar beid in Workum. Van begin af hebben zij zich, vaak onder moeilijke omstandigheden, ingezet voor de verzorging van wezen en ouden van dagen, die in het St. Gertrudistehuis waren pp- genomen. Al spoedig kwam onder leiding van de Zusters de r.k. kleuterschool (dat heette toen bewaarschool) tot stand en tevens de vakschool (door velen genoemd de naai school) tot opleiding voor het diplóma van costumière en coupeuse. Vele meisjes van alle gezindten hebbe11 in de loop der jaren aan deze vakschool een cursus gevolgd. Het is goed na deze 75 jaar, waarin de Zusters zich liefdevol hebben ingezet voor het belang van de bejaarden en het on derwijs, in het bijzonder ook voor het vakschoolonderwijs, zich ernstig te gaan realiseren welke betekenis dat heeft gehad voor de Workumer gemeenschap. Daarom heeft er zich een comité gevormd dat tot doel heeft op 6 mei speciaal aan dacht aan dit 75-jarig jubileum te schenken Nadat er ’s morgens in de Parochiekerk een plechtige H. Mis van dankbaarheid is gevierd, zal er ’s middags in het St. Jozephgebouw een receptie worden ge- M. H. Bruggenkamp R. F. Bruinsma 0—1 J. Seekles D. Idzinga Th. Breukelaar S. Osinga: Voort. Philidor 2 „O.D.L” G. S. Zijlstra E. Dj. de Boer Dr. A. Hoitsma J. IJbema A. Sevenster D. van der Goot J. N. Greben' Jr. Fr. Meijer J. Hultzen K. Meijer D. M. van Ekelenburg W. Lubbertsj^—y2 J. van Polen M. H. Bruggenkamp i—0 S. Tempel R. F. de Boer 1—0 L. J. Scholl P. van der Valk 1—0 M. de Vries S. Walta' 0—1 Totaal' 81^3% I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1