ELNA J| WORKUMER K R ANT Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland fa. Westerhuis radio en. televisie Dames tricotages Raadsvergadering Workum S.V.W. ZGENDA MAISON IRENE RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE Fyftich jier lyn - 85ste JAARGANG No. 16 VRIJDAG 20 APRIL 1962 Dit nummer bestaat uit twee bladen 14 Diploma’s uitgereikt yn F. Ouderavond Herv. Zondagsschool Damnieuws - Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Noard 47, tel. 282 Sud 72-74 Uw adres voor Gemeente-reiniging Aanvang 5.30 2. Aanvang 2 uur uur uur uur Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 IJEME DE BOER AUTO-VERHUUR Bolsward, 18 April. In afwachting van nader bericht, dat van het be stuur van de A.N.W.B, tegemoet wordt gezien, heeft de hier gecon stitueerde commissie definitief besloten, den elfstedentocht op den 2en Pinksterdag per rijwiel te doen doorgaan.’ Neffens in bericht, hwat ik yn in aldere krante foun, wie dit de earste Punt 4. Voorstel van b. en w. tot vaststelling van de koopprijs voor het perceel bouwgrond ten oosten van de weg tussen Aldewei en Algeraburren. Punt 3. Verzoek van D. ten Dam om het perceeltje grond, ten westen van de omgelegde Dolte op het Noard, weder te mogen huren. en gezelligheia JYleubelen van Jnconê gaan een mensenleeftija mee Jnconê voor kwaliteit Voordeel Fré de Boer Bezoldiging wethouders mocht volgens de raad wel met f 200.per jaar worden verhoogd. Rentepercentage van lening aan de chr. lagere land bouwschool iets verlaagd. Aan alle instructieve schoolreisjes wordt f 1.per dag per leerling [maximum f 4,voor de klassen 4. 5 en 6 uit de gemeentekas beschikbaar gesteld. Een gedeelte van het Heidenschap krijgt aansluiting op waterleiding. Voorschotten verleend aan „Volkshuisvesting” voor de bouw van twaalf woningwetwoningen. alvesteddetocht op ’e fyts. .Verslag van de Vergadering van den Raad der Gemeente Hindeloopen op Woensdag 24 April, des avonds 7 uur. Punt VIII. Adres Badvereeniging Hindeloopen toekenning vaneenjaar- lijksche subsidie. De ingezetenen hebben al zooveel aandeelen genomen zegt de heer de Boer, dat de gemeente z.i. wel met f 50 subsidie kan volstaan. Daarentegen is de heer de Vreeze juist omdat de ingezetenen zooveel be langstelling toonen, voor een hooger bedrag. De heer Bakker zou, daar het een gemeentebelang is wel voor f 200 zijn. Een voorstel van den heer El- seloo, gesteund door Simonides, om een jaarlijksche subsidie van f 100 toe te staan, wordt met algemeene stemmen aangenomen.’ .Workum. Openluchtspelen. Woensdag heeft het bestuur der ,Ver. tot bevordering van het Openluchtspel’ alhier, een terrein geopend, gelegen achter de Èmmabuurt, voor de leerlingen der verschillende scholen. Onder leiding van den heer J. v. d. Werf, gymnastiekonderwijzer te Sneek, zijn balspelen en gymnastische oefeningen ingestudeerd. Hiermede is voor onze plaats in een lang bestaande behoefte voorzien.’ Ut in troch dit bistjür ynstjürd stik, nim ik dit oer .Sedert 1 Mei is dagelijks het speelterrein geopend. Honderden kinderen, jongens en meisjes hebben er reeds prettig gebruik van gemaakt. Decomm. heeft reeds de over- tuiging gekregen met de verschaffing van een speelterrein goed werk te heb ben verricht. Toch heeft zij gemeend het hierbij niet te moeten laten. De kinderen moeten ook leeren spelen. Een onderwijzer (spelleider) uit Sneek is bereid gevonden de kinderen verschillende spelen te leeren en komt daar voor bij gunstig weer ’s Woensdag en des Zaterdags over. Ook op de an dere werkdagen blijven de schoolkinderen voorloopig onder toezicht van volwassenen. Bij droog weer is het terrein opengesteld: Maandags nam.4-7 jongens. Dinsdags n.m. 47 meisjes. Woensdags 25 jongens. Donderdags 47 meisjes. Vrijdags 47 jongens. Zaterdags 25 meisjes. Verder a. zich op het terrein stipt te houden aan de wenken van de heeren of dames b. zich op het terrein te begeven alleen door het daar voor bestemde hekje bij de petroleumbergplaats c. zich nooit op het ter rein te bevinden dan op de daarvoor bestemde tijden d. niet op de hek ken te klimmen en de buurtbewoners eenigen overlast aan te doen e. er op te wijzen, dat bij overtreding de commissie volkomen recht heeft hef kind voor een bepaalden tijd of voor altijd den toegang te weigeren. Tenslotte deelen wij het publiek mede, dat wanneer het land in ge bruik is genomen door een voetbalclub of andere sportvereeniging, .alleen de leden van de club of vereeniging toegang hebben tot het terrein.’ Warkum hie dan dos nou in .speelterrein’, hwat letter foroare .sportterrein.’ En dan yn nije wike oer de oprjochting fan W.V.C. C. GORTER BURGERLIJKE STAND OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET -4 Junioren: Aanvang 3.45 AFD. GYMNASTIEK Meubelhuis Inconé - Workum b. voor- a. het van c. e Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. T.' GAASTRA Hnt Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151-314 Postrekening 882259 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Abonnementsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Punt 1. Notulen van de vergade ring van 28 februari 1962. Zonder op- of aanmerkingen goedge' ewd. Verleden week stond de eindstand van de gespeelde damcompetitie in de Friso. In de week van 23—28 april a.s. (de week na Pasen) wordt in plaats van op dinsdag 24 april op woensdag 25 april as en huis vuil opgehaald. Gemeente Workum Van 11 t.m. 17 april 1962 Geboren: Sierd, zv Hendrik Petrus Har- kema en Johanna van der Wal. Ondertrouwd: Petrus Siemonsma, 22 jaar en Margreta Catharina Eiling, 20 jaar, bei den te Workum. Gehuwd: Sjouke Folkertsma, 38 jaar en Maaike Postma, 40 jaar, beiden te Workum. Overleden te Sneek: Lutgerdina Goed koop, 72 jaar, echtg. v. Johannes Douwe ter Mos. De was Hij te Op maandag 16 april 1962, ’s avonds half- acht, kwam de raad van de gemeente Wor kum in vergadering bijeen. Voorzitter de heer J. Russchen, burgem. Secretaris de heer D van der Goot. Afwezig de heer P. Hofman. OFFICIËLE MEDEDELINGEN PLAATSELIJK NIEUWS NOARD 69 WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOB LAAT VERZORGEN TELEFOON 306 b.g.g 501 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd Paasmaandag Workum| I inaar Bakhuizen voor serie-wedstrijden. Vertrek 12 uur. Zwitserse precisie- naaimachine Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ct: per m.m. Contracten volgens algemene regeling H. S. Schaap ook wel een gedeelte whdè huren om er tijdelijk een werkloods op t® plaatsen; dat was dan de hoek, die min of meer als kampeerterrein bedoeld was. In overleg met adressant toonde deze zic^ bereid tot wederopzegging het resteren de terrein plus de houtkolk voor de prijs van f 20— per jaar te huren, terwijl de prijs voor de heer Schaap op f 30.— per jaar werd bepaald. Overige voorwaarden waren nader omschreven en daarover »er den geen opmerkingen gemaakt, zodat z.h.s, als in aangegeven zin besloten werd. Hoewel deze grond momenteel niet Op gehoogd is, omdat dit stukje nog voof land bouwdoeleinden gebruikt wordt, meenden b. en w. dat hiervoor dezelfde prijs van f 12.50 per m2 moet gelden als voor rte overige bouwrijpe grond van dit bouwter rein. Immers ook deze grond profiteert Vatï de aangelegde straat, de riolering, water-, leiding, verlichting e.d., dus na ophoging ook f 12.50 per vierkante meter. De heer Jonkman zou er wel vóór vóe len om dat onbebouwde gedeelte vóór een lagere prijs uit te geven, ook al omdaf voor de bouw van een bungalow een mini mum oppervlakte van 900 m2 staat aan gegeven. Zodoende is men alleen al aan de grond bijna twaalfduizend gulden kwijt en dat zal de anjmo tot bouwen zeker af-_ remmen. Spr. is er tegen om van de scha delijke stukken een winstobject te maken| De voorzitter zag in dit bouwterrein abr soluut geen winstobject, want als men •koopprijs, kosten van Ophoging en d» diverse aanlegkosten over het beschikbar» bouwterrein omslaat, dan zal 't gerust wel (op f 12.50 per m2 komen, aldus 4pr. Het verschil in prijs, zoals de heef Jonk man had aangegeven, vond bij geen der Uit het prae-advies bleek dat de heer we noodslachtplaats, deelde de voorzitter mede dat de slagers niets voelen voor een centrale slachtplaats, zodat met een een voudiger inrichting volstaan kan worden. Schrijven van D. Hofman waarin hij mededeelt dat hij zijn bedrijf wil ovajfr- doen aan zijn zoon Douwe en daarom verzoekt, de door hem gepachte lande rijen in de waard aan zijn zoon, onder dezelfde voorwaarden te verpachten. B. en w. hadden geen bezwaar om de door D. Hofman gepachte landerijen in de we rd, t.w zes percelen, samen groot 24.54.70 ha., voor het nog resterende gedeelte van de pachttijd tQt 1 januari 1979 en onder de geldende voorwaarden aan zijn zoon Douwe te verpachten, en zij stelden voor daartoe, te besluiten Ook de raadsleden bleken geen bezwaren te hebben Schrijven van de gedeputeerde staten waarin de raad gevraagd wordt of naar zijn oordeel de huidige bezoldiging van de wethouders ook herziening behoeft en zo ja, op welke gronden en op welk bedrag naar ’s raads mening de be zoldiging zou moeten worden gesteld. In dit geval kwam de burgemeester al leen met een voorstel en het bedrag kon naar zijn mening op f 15Ö0— p?r jaar gesteld worden,. De heer Jonkman toonde in een korte beschouwing aan, dat deze verhoging vol komen verantwoord was. Overigens bleek uit de stilzwijgende in stemming dat de mening van de raad ook goed in het voorstel was weergegeven, zodat dit ged. staten als antwoord zal w°r- den (aangeboden. De Paasvacantie begint maandag 23 april en eindigt maandag 30 april ’s avonds 7.15 uur. ATTENTIE, Vrijdag 27 april geeft de heer Jansén wel les aan de jongens en de heren Dit is de inhaalles Hier volgt nog een klein verslag van de feestavond die dit seizoen afsloot- Om goed acht uur opende de voorzitter ide hoer D van der Meer de bijeenkomst en reikte met een toepasselijk woord de prijzen uit. Dit seizoen is er fel gestreden, want er moesten nogal wat beslissingspar- tijen worden gespeeld. Maar nu kunnen de denkvermogens weer, normaal werken tot de volgende competitie. De toneelvereniging Hindeloopen bracht voor het voetlicht: „Op Kronkelpaden”, een stuk in drie bedrijven. Het werd op een knappe manier naar voren gebracht en vlot gespeeld. De acteurs hadden zich goed in hun rol ingeleefd. De muziek werd ver zorgd door het trio: Henk, Kees en Jaap, die zichzelf ook overtroffen. Het was af. De verloting in de pauze was voor O.G. een succes. Na afloop nog even een dansje en gezellig napraten. Nog te vroeg, volgens sommigen, sloot de voórzitter deze avond en dankte spelers, muzikanten en publiek voor de spontane medewerking om deze avond te doen slagen, waarna hij een ieder wel thuis en tot ziens toewenste. uw meer gij daarin ook vindt Enkele meisjes en een paar dames van het personeel vulden het programma aan met een aardige bijdrage. Hoewel deze ouderavond door omstandigheden in het voorjaar werd gehouden was de opkómst van de ouders toch zeer goed. AFD. VOETBAL Senioren: Zwaagwesteinde—Workum. Vertrek 2.45 uur Workum 2—Woudsend. Workum 3—Boiswardia WORKUM. Op donderdag 12 april wer den in de Chr. Landbouwschool de di ploma’s uitgereikt aan de geslaagden voOr het eindexamen van dit jaar. De Vergadering vond voor het eerst plaa,ts in het mooie overblijflokaal van de nieuwe school. De leiding berustte in de veilige: handen van de he«r B. de Witte, voor zitter van het schoolbestuur. In zijn ope ningswoord wenste hij de geslaagden, hun ouders en het personeel van de schóól van harte geluk met het succes. Er hoefde niemand te worden afgewezen. Daarna kreeg de voorzitter van de com missie van Toezicht, burgemeester Russchen het woord. Hij vertelde, dat toen de vraag stukken voor het eksamen jn de commissie! werden besproken, de opmerking werd ge maakt, dat ze nogal moeilijk waren. En inderdaad is dat zo. De touwtjes worden elk jaar iets vaster aangedraaid. En, al dus de burgemeester, hier ben ik het vol ledig mee eens. Het diploma van onze Landbouwschool moet waarde hebben. De jongens hebben er flink voor moeten werken om het jn bezit te krijgen. In 16 vakken is eksamen afgelegd en dat zegt al heel wat van de vernieuwing van ons onderwijs. Vooral bij het mondeling ge deelte hebben de jongens blijk gegeven de stof behoorlijk onder de knie te hebben,. Na een hartelijke gelukwens in ’t algemeen reikte de burgemeester de diploma’s uit, waarbij hij voor iedere geslaagde een per. soonlijke gelukwens uitsprak. Aan Jan Semplonius uit Molkwerum die het hoogste aantal punten behaalde, werd een boek uitgereikt als beloning. De heer P. v. d. Mark'van sneek, inspec teur van het Landbouwonderwijs in de ie inspectie sprak daarna z’n gelukwensen uit. Tevens nam hij de gelegenheid te baat om een betoog te houden óver de krediet- waardigheid van de moderne boer. Tevens drong hij er bij de ouders op aan om eens iets met hun jongens te wagen. Theoretisch hebben ze nu hun portie te pakken. Laat ze nu ook eens de vrije hand in ’t bedrijf Na een korte pauze vertelde de heer Sluursma» hospitant aan die Landbouwschool over zijn ervaringen opgedaan tijdens zijn verblijf in Israël. Aan de hand van dia’s werd dit op keurige wijze gedaan en een zeer hartelijk applaus was een welverdien de beloning. Namens de leerlingen voerde Marten Hijlkema uit Tjerkwerd het w°ord. Hij bedankte (het personeel voor alles, wat vócfr de leerlingen gedaan was. Namens de klas bood hij de directeur een boekenbon aan en kregen de overige leden van het personeel een grote doos sigaretten. De heer H. Faber van Parrega bedankte namens de ouders voor de moeite die het personeel zich heeft gegeven om dit be haalde resultaat mogeljjk te maken. Spr werd haast jaloers, als hij zag wat en hóe de jongens tegenwoordig leren. Vergeleken bij vroeger is dat een ontzaglijke uitgang. Als laatste spreker kwam de direkteur van de school, de heer R. de Gróót, aan het woord. Hij bedankte namens het per soneel voor de hartelijke gelukwensen, de waarderende Woorden en de geschenken. Spr. memoreerde, dat in de personeelsver gaderingen veel over deze jongens gespro ken is. Het was een bizonder samengestelde klas, een combinatie van opleiding volgens oude, gewijzigde en nieuwe vormen. Na nog een ernstig woord aan de jóngens te hebben meegegeven, gjng hij op verzoek van de voorzitter, voor in dankgebe(j. De namen van de geslaagden zijn I. Hjibrand Drost, Allingawier; 2. Gerrit Faber, Parrega; 3. Cor Jansen, Staveren. 4. Alle Kampen, Heidenschap; 5. Marten Hylkema, Tjerkwerd; 6. Hendrik Rienstra, Idsegahuizum; 7. Bouke Spijksma, Parrega; 8. Nanne Sinnema, Parrega; 9. Jan Haagsma) Workum; 10. Jan Semplonius, Molkwerum; II. Dirk Wiersma, Heidenschap. ten van 1. verkoop Beuker 2. aankoop J. Twijnstra. Op e en vraag van de heer Jonkman hoe het nu staat met de plannen voor een inieu- Workum IA—Heeg IA. Q.V.C. 2A—Workum 2A. Vertrek 1.15 Oeverzw. IB—Workum 1B Vertrek I.3O uur Workum 2B—Oeverzw. 2B. Aanvang 4 uuf S.D.S. 1B—Workum 3B. Vertrek 2,15 uur Punt 2. Ingekomen stukken en mededelingen. Goedkeuring door de gedeputeerde sta de volgende raadsbesluiten: van bouwgrond aan J. Th. een perceel grond van Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur De Hervormde Zondagsschoolvereni- ging hield vorige week donderdagavond haar 91 ste jaarvergadering in de lokalen achter de Gereformeerde kerk. Deze avond was tevens bedoeld als afscheidsavond van 34 kinderen die met het laatst gehouden kerstfeest de zondagsschool hadden ver laten. De leiding van deze ouderavond had ds W. E. Verdonk, omdat de voorzitter nóg niet geheel van zijn ongeval was herstel^. Verheugend was dat hij wel tegenwoordig mocht zijn. In het inleidend woord be paalde ds. Verdonk zich een ogenblik bij het verhaal van Jozef en zijn broeders; Gen. 50. in het bijzonder bij vers 20: Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. De jaarverslagen van de secretaris en pennjngmeesteres werden met groot ge noegen aangehoord en onveranderd goed gekeurd. Laatstgenoemde kon het boekjaar afsluiten met een ruim saldo. Bij de be stuursverkiezing werd de heer G. Hobma weer als secretaris herkozen. In de pauze werd een kleine verloting gehouden. De prijzen hiervoor waren dóór het personeel beschikbaar gesteld. opbrengst van de verloting f 60.65 voor de aktie „Doe wat terug”, die ge houden wordt ter gelegenheid van 75-jarig bestaan van het Leger des Heils- De bijbeltjes werden aan de scheidende kinderen uitgedeeld door de medewerker de heer Th. Nieuwland. In zijn toespraik tot deze kinderen wees hij hun op de be langrijkheid om nu lid te worden van de meisjes- of knapenvereniging. Een van de kinderen Klaaske Haanstra dankte in dichtvorm namens de anderen, het personeel voor het genoten onderwijs. De jeugd-ouderling de heer G. J. Hoek stra sprak namens de kerkeraad enkele woorden van waardering voor het perso neel dat elke zondag klaar staat om een groot aantal kinderen te onderwijzen uit Gods Woord. Wij als kerkeraad zijn u daar zeer dankbaar voor. De voorzitter bepaalde de kinderen bij de grote waarde van het bijbeltje dat zij nu in eigendom hadden gekregen, wekte hun op om dagelijks daarin lezen met de woorden; wat meer gij in bijbeltje leest en daarin zoekt, wat OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 - Workum

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1