ELNA WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor fa. Westerhuis radio en televisie de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages Dit nummer bestaat uit twee bladen 5 S.V.W. AGENDA MAISON IRENE KAD1O HINGST uw RADIO SN TELEVISIE IJEME DE BOER AUTO"1 VERHUUR Fyftich jier lyn - 15 Fré de Boer s. f 85ste JAARGANG No. 17 VRIJDAG 27 APRIL 1962 F. ■I Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale int Noard 47, tel. 282 Bijzondere postzegels automatisering telefoonnet Bond van Chr. Plattelandsmeisjes Coöperatieve Boerenleenbank Workum en Omstreken’ Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Slid 18 Sud 72-74 Uw adres voor PTT op 30 april Wielersport van het lied en ons ’s Heeren goed- Workum. Vaak was hier over het oprichten van een voetbalclub ge dacht, doch bij gebrek aan een terrein was daarvan nooit iets gekomen. Toen dit bezwaar was opgeheven, doordat onze plaats in het bezit van Gemeen te-Reiniging Met nadruk wil ik er op wijzen, dat de weg naar de begraafplaats en terug, te voet en in volkomen stilzwijgen dient te worden afgelegd JYÏeubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Uitgebreide service voor kampeerders een speelterrein is gekomen, werd dan ook reeds Maandagavord (6 maeije 1912) tot oprichting van de W.V.C. besloten, waarvoor zich een 25-tal leden aangaf. Tot bestuursleden werden gekozen U. Romkema, Voorz., W. de Grave secr. en J. Simonides, penningm. Voorloopig zal 3 maal per week oefening worden gehouden en wel Woensdagavonds, Vrijdagavonds en Zon- dagmiddags. Het terrein is dan alleen toegankelijk voor leden der club.’ En krekt in wike letter léze wy dit yn de Friso: Workum. Op het nieuwe sportterrein hield de pas opgerichte voetbalclub haar eerste Zondag- middagoefening. Zeker door mindere geoefendheid of mindere bekendheid met de regels van het spel, vlogen de jeugdige voetballers wat hard op de bal aan, om deze weg schoppen, waardoor een der spelers niet den bal, doch het been van een der tegenpartij raakte, met het ongelukkig gevolg dat dit brak. Geen gelukkig begin voor de nieuwe club, doch we hopen dat de le den door dit ongeluk eenige voorzichtigheid zullen leeren.’ It skynt hast wol dat de maeitiid fan 1912 al net sa hiel folie better west hat as dizze fan 1962. Hwant op 11 maeije skriuwt men üt de: ,Fr. Zuidwesthoek. Wegens den tragen grasgroei in de eerste Meiweek zijn de lammeren voor alle soorten f 2 per stuk in prijs teruggeloopen. Aan de Hpl- landsche en Friesche markten is door de kooplieden geld verloren op het blatende artikel, waarin de handel den meest gewieksten blauwkiel vaaK nog te kras is.’ Like it earst wol as soe it in goed ansjovisjier wurde, al gau die itbli- ken dat men jin der op foarsjoen hie. Hwant fuort en daliks nei in goed bigjin waerd it al minder. ,Was heden voor een week de vangst prachtig te noemen, reeds direct den volgenden Zaterdagmorgen was het mis. De hoog ste vangst bedroeg toen plm. 1000. Wegens het vele vuil dat Zaterdag in zee was, haalde niemand Zondag de netten binnen. Maandag slechts 500; Dinsdag 1100; en Woensdag maar 200, Donderdag en heden Vrijdag 600 en 1100 stuks, alles hoogste vangsten.’ Snein de 5e maeije fan it jier 1912 hat foar de Menniste gemeente yn Warkum grif in greate dei west. .Zondag j.l. werd in het Kerkgebouw der Doopsgezinden het nieuwe orgel in gebruik genomen. Naar aanleiding van 1 Sam. 16 23 hield Ds. Kooiman een boeiende rede, die door de vele toe hoorders met onverdeelde aandacht werd gevolgd. Vooraf zong een koor, onder leiding van den heer H. Zeijlstra, een drietal liederen uit den gezang- bundel en verhoogde de stemming van het ogenblik. De vervaardiger van het orgel, de heer van Dam, lid van de bijna an derhalf eeuw bekende firma L. van Dam en Zoon te Leeuwarden, deed nu hooren wat in het orgel zat. Het luisterend oor kon heerlijke klanken opvangen, nu eens plechtig golvend, dan weer dartel spelend; zijn echtge noot zong een drietal liederen door zijn orgelspel begeleid; ook dat gedeelte van het programma deed de waarde van het orgel schoon uitkomen. Daarna werd het overgedragen aan de zorgen van den heer J. Jansen, organist der gemeente, waarbij Ds. Kooiman hem de verzekering gaf, dat een goed orgel ten volle aan hem was toevertrouwd. Na een keurige inleiding klonken de eerste tonen krachtig werd door de aanwezigen ingezet: ,Komt laat heid loven.’ Oan safier ta hwat ik üt dat forslach oernommen ha. HK Verschijnt éénmaal per week OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET HERDENKING GEVALLENEN Programma zaterdag 28 april 1962 uur Vocrm. 9.30 uur ds Meubelhuis Inconé - Workum Wprkum, 26 april 1962 het Gemeente Workum Van 18 t.m. 24 april 1962 PLAATSELIJK NIEUWS - Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Btn. Drukkerij en Boekhandel S Workum Geboren: Geen Ondertrouwd: sj°erd Westendorp, 39 jaar, te Leeuwarden en Elisabeth Jacoba Faber, 34 jaar, te Workum. Gehuwd: Jentje de Vries, 23 jaar, te par_ rega en Dirkje Dijkstra. 23 jaar te Workum; Albertus Uit Oude Groeneveld, 27 jaar, te Sneek en Gertha Geertruida Flapper, 24 jaar te Workum; Liebbe Johannes Bijlsma, 24 jaar en Doedtje Hoekema, 24 jaar, bei den te Workum. Overleden: Geen en naar voor Vorige week maandagavond werd in „De Wijnberg” een goed bezochte leden vergadering gehouden van de Coop. Boeren-: Abonnee «misprijs f 1.25 pet kwartaal per post f 2.75 per halfjaar De burgemeester van Workum J. RUSSCHEN OFFICIËLE MEDEDELINGEN <r— JP graven korte ge- DE SPECIAALZAAK VOOR BURGERLIJKE STAND Zwitserse precisie- naaimachine Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ct; per m.m. Contracten volgens algemene regeling Telefoon Redactie en Adm. 05151:314 Postrekening 882259 WORKUM. OP 30 april a.s. (Koninginne dag) zal PTT de diensten uitvoeren als op zondagen. Er zullen die dag geen postbe stellingen worden uitgevo.erd en jn de nacht van 30 aprjl op 1 mei rijden geen nacht- posttreinen. Ook voor de telegraaf- en telefoondienst geldt de zondagsdienst LAAT k VERZORGEN NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 - b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-rjsk verzekerd) Zoals kortgeleden a) meegedeeld werd waren er tamelijk ver gevorderde plannen om hier weer een grote wielerronde te houden, waarvoor als datum uitgezocht ion worden zaterdag 26 mei, dat is dus de laatste zaterdag vóór Hemelvaartsdag. boekt is. Met name op Terschelling zal een nood-kampeerterrein worden ingericht waar kampeerders, die elders geen plaats meer kunnen vinden gedurende één nacht hun tenten kunnen opslaan. Voor de eilan den Vlieland en Schiermonnikoog heeft de ANWB eveneens de suggestie gedaan nood_ kampeerterreinen jn te richten. Dit hele systeem van de kampeerinfor- matiedienst is gebaseerd op de gegevens die enkele honderden kampeerterreinen in Nederland, de VVV-post in Den Helder en de AN WB-nood vestiging in Terschelling enige malen per dag doorgeven aan het centrale knooppunt van de kampeerjnfor- matiedienst, ie ANWB-alarmcenfrale in Den Haag. Op haar beurt geeft de ANWB- aiarmcentrale het verzamelde cijfermate riaal door aan alle in het land verspreide ANWB-kantoren en via de ANVV aan de daarvoor in aanmerking komende VVV-kan- toren. Op top-dagen zal dit driemaal per dag gebeuren. leenbank „Workum en Omstreken”. Aan de jaarcijfers over 1961 ontlenen we volgende Spaargelden: inlagen f 2.273.888,—, vragingen f 1.791.734,—, spaarsaldo i In de week van 30 april—5 mei 1962 wordt in plaats van op dinsdag 1 mei, op woensdag 2 mei haardas en vuilnis op gehaald. Op vrijdag 4 mei a.s. des avonds acht uur zal evenals vorige jaren de Nieuwe Begraafplaats, bij de van de geallieerde vliegers een herdenkingsbijeenkomst worden houden. Een ieder wordt verzocht van des avonds 6 uur af de vlag halfstok te hangen deel te nemen aan de .stille tocht’ de begraafplaats, welke om kwart acht op de Merk zal aanvangen. Aan het hoofd van de stoet stelt zich het gemeentebestuur en de gemeenteraad op; verder kenne deze .stille tocht’ rang noch stand. Men wordt verzocht zich bij de aanvang en niet onderweg bij deze tocht aan te sluiten. Nadat van 19.40 uur af de torenklok zal hebben geluid, zal om 20 uur, na de kranslegging, 2 minuten stilte in acht worden genomen. Daarna zullen school kinderen door het strooien van bloemen op de graven van de gevallenen, een een voudige hulde brengen en zal door een der geestelijke leiders het ,Onze Vader’ worden uitgesproken. De terugtocht vinde ordelijk en in vol komen stilte plaats. Na terugkeer van de begraafplaats zal in de Ned. Herv. Kerk een gemeenschappe lijke herdenkingsdienst worden gehouden. Ik spreek gaarne de wens uit, dat deze herdenkingsdienst een zo groot mogelijke opkomst te zien zal geven, opdat hieruit, ondanks alle verschil van gevoelen op ve lerlei terrein, de eenheid en de verbon denheid van ons volk inoge blijken. AFD. VOETBAL Senioren. t Workum 3—Makkum 2. Vertrek 2.30 uur Junioren: O.N.S. IA—Workum IA. Vertrek 2.15 uur Workum 1B—Oeverzw. 1B. Aanv. 4.15 uur Workum 2BOeverzw. 2B. Aanv. 3 Zeerobben 2B—Workum 3B. Vertrek 2,15 uur AFD. GYMNASTIEK ATTENTIE, Vrijdag 27 april geeft de heer Jansen wel les aan de jongens en de heren Dit is de inhaalles ZONDAGSDIENST ARTSEN - WORKUM Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur M. W. J. M. MUDDE Tel. 535 De organisatie van zom wielerronde brengt behalve het weerrjsicp ook financieel nogal wat consequenties met zich mee en daarom zal zeker niet tevergeefs op de burgerij van Workum een beroep gedaan moeten worden. De collectanten zullen de giften en toezegging van een aantal prijsjes die in de sprint verreden zullen worden, graag in ontvangst nemen. Daarmee zal in de loop van de meimaand een aanvang werden gemaakt in de hoop dat met dit sportevenement zich een kern wielerlief- hebbers zal vormen, die het wat gemakke lijker zal aandurven om weer eens een wielerronde uit te schrijven, zo mogelijk vau neg grootser allure. Ditmaal zijn de sterkste renners gecontracteerd, waaronder ook de man die in de ronde van Tunesië heeft gereden en nog meer van die kna pen. over het parcours Dwarsnoard waren ze de vorige keren buitengewoon tevreden, mooi te rijden en overzichtelijk. In ver scheidene steden en dorpen, waar het een traditie is geworden om een wielerronde te houden, zjjn dikwijls veel lastiger situa_ ties en daar moet dan terdege rekening mee worden gehouden. Hier is ’t natuurlijk in enkele bochten ook wel oppassen, maar dat geeft juist voldoende attractie en le vert injnormaie omstandigheden teslistgeen gevaarlijke risico’s op. Vandaar dat men zich wat de deelname betreft, geen zorgen behoeft te maken. Dat js dan voor de wielerronde op 26 mei- Voor Koninginnedag 30 april is ook een ronde uitgeschreven op gewone fietsen en de daarvoor reeds beschikbaar gestelde prijzen zijn de moeite heus wel waard. Er wordt in twee groepen gereden. D< jongste groep van 15 tot en met 17 jaar rijdt dan vijftien ronden; de deelnemers van 18 jaar en ouder rijden dertig ronden. De inleg behoeft geen bezwaar te zijn, want die is laag gehouden, resp. 25 en 50 cent, maar aangifte vóór zaterdag 28 april is wel gewenst, en natuurlijk nood zakelijk om kans te maken op een mooie prijs. Speciaal aan de omwonenden van het parcours Dwarsnoard wordt verzocht om honden en katten veilig thuis te houden, want anders kon dat voor die dieren wel eens erg ongezond worden,. terwijl de wielrenners liever ander publiek zien. Van alle toeschouwers wordt verwacht, dat ze de grootste oplettendheid in acht nemen, jonge kinderen onder toezicht houden en de rijweg niet gevaarlijk oversteken. De ANWB-Aiarmcentrale, die thans een plaats heeft gekregen in ’t nieuwe hoofdge bouw van de ANWB in Den Haag, zal m i v. 16 mei a.s. het hart vormen van de dit jaar permanente kampceUnformatieotïenst. Deze het hele jaar durende service voor kampeerders is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de ANWB en ANVV. Kamperend Nederland zal dan van acht uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds bij de ANWB (tel. 070-814381) alle ge wenste gegevens kunnen krijgen over de bezetting op de kampeerterreinen. Behalve de honderdduizenden vaderlandse kamt peerliefhebbers, kunnen ook de duizenden Scandinavische, Duitse, Franse,-, Belgische en Engelse kampeerders bij alle VVV-kan- toren èn ANWB-grenskjOsken dezelfde voorlichting krijgen. Aan rijksweg 12, de belangrijke verkeersader uit Duitsland, te vens ook de internationale route E 36, zul len het VVV-kantoor en het nieuwe semi- mobieie ANWB-kantoor bij de grensover gang te Bergh, de grote stroom Duitse kampeerders opvangen. Aan deze invals- post zullen dan reeds alle gewenste in lichtingen aan de oosterburen kunnen wor den verstrekt. Bovendien creëerde de ANWB in samen werking met de ANVV buiten deze per manente kampeerservice voor Nederland, een aparte kampeerinformatiedienst voor de Waddeneilanden, die van 7 juli tot medio augustus in werking zal zijn. De bond besloot hiertoe, nadat de burgemees ters van de Waddeneilanden de ANWB ver zocht hadden een kampeerinformatiedienst jn het leven te poepen om deimoeiijjkheden, die zich hier in voorgaande jaren vcordeden thans zoveel mogelijk te vermijden. In Den Helder zal e en post van de VVV worden gevestigd, die zich in het bijzonder zal bezighouden met het verzamelen van ge gevens over de kampeeraccomodatie op het eiland Texel. Kampeerders, die hun tenten op dit eiland willen opslaan, kunnen zich zodoende direct tot deze VVV-post wenden Degenen, die van een plaats verzekerd willen zijn op het eiland Terschelling, kun nen zich in verbinding stellen met een speciaal voor dit doel opgerichte ANW.B- post aan de voet van de aanlegsteiger van boten op Terschelling, waar ook de ge gevens voor de andere Waddeneilanden met uitzondering van Texel centraal worden verzameld en doorgegeven aan de ANW'B-alarmcentrale in Den Haag. Om het risico te voorkomen, dat kam peerders pas na aankomst op een der Waddeneilanden bemerken, dat er geen vierkante meter op de kampeerterreinen] meer beschikbaar is voor hun tenten, zullen in de havens, waar boten naar de eilanden vertrekken borden worden geplaatst, waar op vermeid staat, dat egn eiland „volge- op- 196J f 482.154,75, (1960 f 240.897,44) balanstotaal f 4.556.747,94, (1960 f 4.074593,19) inlagen jeugdspaarregeiin;g f 18,901,—(1930 f 16.1161,— Deposito’s: stortingen f 266.300,opvra gingen f 16.500,—, balanstotaal f 556.900,—. Voorschotten: nieuwe uitzettingen f 451.150,—. Hypotheken: aflossingen f 132.263,—, ba lanstotaal 1.118.846,—. Rekening courant: stortingen f 6.242.373,36, opvragingen f 6.034.644,60, balanstotaal D f 484.132,65, Cr. f 400.643-,21. Reserves: f 113.277,—. (jn I960 f 111.494,—) Totaal baten: r 206.080,—, lasten f 192.847,—). winst f 13.233,—(in I960 f 11.059,—). Er waren geen bestuursmutaties. Aantal leden: 316, (in 1960 290). Ter gelegenheid van de voltooiing van de automatisering van het Nederlandse ‘Telefoonnet zullen op 22 mei 1962 drie bij zondere frankeerzegels zonder toeslag wor den uitgegeven in de waarden 4 cent, 12 «cent en 30 cent. Deze zegels zjjn vervaardigd naar ont werpen van de kunstenaar Otto Treumann te Amsterdam. De afbeeldingen op de zegels en de kleu ren zijn (Je volgende: 4 cent; kiesschijf; roodbruin en zwart; 12 cent: telefoonnet Nederland; bronskleurig en zwart; 30 cent, boog met gedeelte van kiesschijf; donker groen, blauw en geel. Behalve de landsaanduidfng en het waar decijfer komt het jaartal 1962 op de zegels voor; op de zegels van 4 cent en 12 cent bovendien nog de aanduiding „Automati sering telefoonnet voltooid”. De zegels zullen verkrijgbaar zijn aan alle postinrichtingen van 22 mei 1962 t-m- 25 augustus 1962 of zoveel langer als de voorraad strekt. Zij blijven voor frankering geldig tot e n met 31 december 1963. Op woensdag 18 april kwamen de Chr. Platte’andsmeisjes van de aid. Workum en Omstreken, voor de laatste vergadering van dit seizoen jn hotel „De Wijnberg’) bijeen. Tegen acht uur opende de presidente mevr. Bokma- Veninga, de vergadering met het lezen van Lucas 22 39—53, waarna zij voorging in gebed, in haar openingswoord heette de presidente alle aanwezigen har telijk welkom, in het bijzonder mej. A. Wigboldus van Koudum, die deze avond zou spreken over haar reis naar Z.-Afrika. Na het lezen van de notulen was het woerd aan juffrouw Wigboldus, die trachtte een zo goed mogelijk beeld van het leven in Z.-Afrika te geven en daarmee ook ieder een wist te boeien. Vooral na de pauze toen een aantal dia’s werden, vertoond en men ook mooie opnamen kon zien, die bij het gesprokene aansloten. Na de rondvraag en het zingen van Gezang 37 sloot de presidente deze gezellige avond met dank aan God Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur I Zondag 29 april 1962 Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Jagersma van Nijega H.O., Friese dienst ’s Av. 7.30 uur ds G. van Zeben Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Ker^ Latijnse School en in Ons Gebouw (Doopsgez.) Geen dienst Geen Westhilldienst. (Gerei.) Voorm. 9 uur ds D. Middelkoop Nam. 2 uur ds D. Middelkoop (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds F. Hofhuis Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Bethel Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur ds H. Jagersma van Nijega, Friese dienst (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds Hoogsteen, Staveren; Ferwoude (Herv.) Geen dienst Gaast (Herv.) Voorrm 9 uur ds P. E. van Ooijen Hindeloopen (Herv.) G van Zeben ’s Av. 7.30 uur ds B. Koole van Tjerkwerd (Doopsgez.) Geen dienst. Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds J. Tammeling H. Doop, ’s Av. 7.30 uur ds P. E. van Ooi jen van Gaast Molkwerum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. Klopman Nam. 2 uur ds B. J. Riemersma Warns (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Q. Rovers Nam. 2 uur ds B. Klopman van Molkwerum Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B J. Riemersma Nam. 2.15 uur ds mr q Rovers van Warns (Doopsgez.) ’s Av. 7.30 uur ds van der Meulen van sneek.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1