ELNA I a WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad en Zuidwesthoek van Friesland radio en televisie fa. Westerhuis Dames tricotages Moederdag TASSENDAG I FAi H. RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE S.V.W. AGENDA IJEME DE BOER Fré de Boer AUTO"* VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) Fyftich jier lyn - 16 85ste JAARGANG No. 18 VRIJDAG 4 MEI 1962 ■IIIMIIIIIIIIIIW en van Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale In! Tweede prijs voor E.H.B.O. afd. Workum pud 72-74 Uw adres voor De speciaalzaak LEDERWAREN snij it wer S Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 W. Burgstraat 16 SNEEK Telefoon 2563 u. uur uur uur in kou by de uren hawn’ ofIk meitsje tefl* Gemeente Workum vrijdag 4 mei om 5 uur in ’t gymnastieklokaal zijn Veiling burgerhuis ke’ stikjes. Hwant sa neamde men it doe dochs, en gezelligheid C. GORTER laten opgroeien? Maak dan een royaal .handgebaar’, door een gift te storten op gironum mer 56 42 10 van de Stichting Sakor te Utrecht. Acht groepsfederaties, behorende tot de Nationale federatie voor kin derbescherming, werken vanuit hun eigen levensbeschouwelijke of ideële grondslag. Samen staan zij op de bres voor het kind, dat gevaar loopt. Samen streven zij er naar dit kind tot een goed lid van de samenleving op te voeden. Deze arbeid bestendigen en uitbrei- kampen met een tekort aan geld. Men zou oneindig veel meer wil len en moeten doen Wilt u helpen deze kinderen een zonnige jeugd te bezorgen? Hun het leed doen vergeten Hen in een ver antwoorde, harmonische omgeving te Ledenvergadering Chr. Lagere Landbouwschool JYleubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd me» Jnconé voor kwaliteit Voordeel Een stadion vol Met elkaar zouden zij vrijwel het Olympisch Stadion te Amsterdam of het Feyenoordstadion te Rotterdam kunnen vullen. En als zij met hun vijftigduizenden het stadion zouden verlaten, zou het verkeer ontwricht worden Ontwricht Het leven van tienduizenden kin deren in Nederland is ontwricht. Niet overal is ons hooggeroemde gezinsle ven gaaf, sterk en beschuttend. Gezinsmoeilijkheden komen helaas nog veel te veel voor en tal van kin deren beleven een kille jeugd door onverstand en onmacht, zelfs door liefdeloosheid. Voor deze groep van 50,000 kinde ren staat de Nederlandse Kinderbe scherming (honderd verenigingen, stichtingen en internaten) op de bres. Met enthousiasme en idealisme, maar onvoldoende middelen! Honderden tehuizen en instellingen den is het doel van de Nationale kol- lekte kinderbescherming, waarvoor in de week van 7 t/m 12 mei 1962 ook uw bijdrage wordt gevraagd. In naam van het kind doet de Stichting Sakor een beroep op uw daadwerkelijke medewerking. Het gaat om de toekomst 50.000 kinderen van óns volk Yn de aldere jiergongen fan de Friso steane noch al gauris .boerefrys- - hwnttc Do sknuwcr der fan brukte de skülnamme Friso’ syn eigen namme haw ik nea to in pear fan dy stikjes oernimme. sinneklips’ forhelle de boer ,Hwer sillese (Z Verkiezing Gemeenteraad Workum Stemmen bij volmacht Feest Zusters J.M.J. in Workum Dy t altyd hawwe wolle, hwat ,oare froulju hawwe.’ Dy ,t moaije fazen op it kamenet keapje en sleef en leppels fan har buorlju liene. Dy t tinke dat alle manlju ingels binne. Dy t leaver mei de honger yn ’e hals, as mei in hoed fan foar twajier rinne Dy t greatsk sizze .Ik ha noch noait in 1 myn hannen noait wiet yn ’e tobbe.’ 7. Ut in rede fan in prefester en dat it gehoarsintüch by de sprmkhoanen net yn ’e kop, mar yn de efterste poaten sit, dat biwiis ik jimme sa: Ik set in sprinkhoanne op ’e tafel, —ik klopje—en it bist springt fuort. In biwiis dos, dat it bist heart. Mar nou gean ik hinne en dierke de efterste poaten óf en ik set it wer op 'e tafel —ik klopje mar it bist springt net fuort. Dat is dus in biwiis dat it net mear heart.’ Oan safier ta, dit Frysk forskaet. Yn nije wike oer de .Eerste rijwiel elfstedentocht.’ p witten komme kinneli. Ik sil hjir 1. ,Wy krije de 17e april in dy grap hawwe?’ frege de faem. 2. Rjochter (tsjin de biklage) Binne jo trout Biklage: ,Né, mynhear, dy skrammen en streken op myn troanje, ha ’k earne oars skipe, moat mynhear tinke. 3. Tsjin waer en wyn kinne. Op ’e Warkumer merke stie jierren lyn in spul, hwer t in pear negers yn to sjen wiene. Op in iere moarn, doe 't de tinte noch ticht siet, hearde de pelysje dy 't der foarby kaem, der bin nen in alderheishkst gülen en moartsjen. ,Hwat giet it er yn dy tinte om wei, frege er oan in keardel dy’t by dat spul hearde,’krije de negers faeks in wantsje bruijen ,Nou né, sa slim is 't net. Né se wurde allinne mar eikes ynrost en hwat opferwe, hwant hja wiene sa forblikt, sjoch.’ 4. Abe. lies üt e krante foar, dat er earne in snoek fongen wie dy 't in sulveren jildstik üt it jier 1600 yn syn mage hie. ,Nou, nou dat is dan ek wol in aide rakkert. As se dy mar fetsoenlik gear krije kinne’sei syn wiif. 5. Ut in rede op in boereboun forgearringe’ mar al rin ik, freonen! tige heech mei de kunstmest, dy 't men rounom yn brüke kin— de farske kouwedong bhuwt dochs mar de speesje dy 't jimme altyd yn it each halde moatte, dy t jimme nachts en deis foaroan yn de müle lizze moat, en dy t ik jimme allegearre graech waerm op jimme herte parsje wolle soe. as it my wier jowt,’ ensfh. ensfh. 6. Foar fammen dy ’t flink har plak skjinmeitsje wolle en gracch goed oan e man hoopje to konamen, hat Friso hjoed dizze goede winken 1. Mear ienfald en minder falsk hier. 2. Mear nuttich wurk dwaen en minder pyanospylje, 3. Mear hoasstopje en minder bordüre. 4. Mear yn de keuken foar it fjür stean as yn ’e keamer foar de spegel. En hwat foar fammen dy ’t noait trouwe moatte Dy ’t moaije fazen op it kamenet keapj, Dy ’t tinke dat alle manlju ingels binne. Verkiezing Gemeenteraad Workum OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET Meubelhuis Inconé - Workum de leer- 6 PLAATSELIJK NIEUWS Noard 47, tel. 282 Abonnprmntsprjjg f 125 pel kWartaal per post f 2.75 per halfjaar ZONDAGSDIENST ARTSEN - WORKUM Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur S. J; OUDEBOON - TEL. 234 LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOB Op ver gadering voortaan met zeven bestuursleden door te werken en daar het rayon kleiner Zwitserse precisie- naaimachine Advertentietarief: 7 cent per m.m: Adv. van buiten Friesland 9 ct: per m.m. Contracten volgens algemene regeling Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa; Tl GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151=314 Postrekening 882258 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Programma zaterdag 5 mei AFD. VOETBAL Senioren: Workum 1—Heerenv. Boys 1. Aanv. 4-15 uur i uur (Bij resolutie van de Staatssecre taris van Financiën is de schrijver van| ’s rijks belastingen, onze stadgenoot de heer J. P. Flapper, met ingang vah 1 mei 1962 benoemd tot adjunctcommies-titulair te Sneek'. De E.H.B.O. oefenavonden zijn voorlopig stopgezet. Wilt u zo spoedig mogelijk aan de secr.esse doorgeven als u eerste hulp verleend hebt.? Workum 2AO.N.S. 2A. Aanvang Workum 1BWorkum 2B. Aanvang 2 Workum 3B—Zeerobben 2B. Aanv. 3 NOARD 69 WORKUM Inzending van advertenties vóór of woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur BURGERLIJKE STAND Van 25 april t.rrit 1 inei 1962 Geboren: Petrus Jan, zv Gerrit Faber efc Jeltje Cnossen; Simon Wiebe, zv Jeite Haagsma en Hinke Smits. Ondertrouwd, Gehuwd en Overleden: Geen. Wil iedereen die zich opgegeven heeft voor de optocht a.s. maandag 7 mei in Leeuwarden j Dinsdagavond werd door de notaris P. Niemantsverdriet in het hotel „De Wijnberg”, provisioneel geveild, het huis met steeg, erf en tuin, staande en gelegen' aan de Brouwersdyk, plaatselijk gemerkt nummer 7, eigendom van en bewoond door de heer F. Kramer. Geboden werd f 15.578.00. De finaje verkoping zal plaats hebben pp dinsdag 8 mei, op dezelfde plaats. ,4’ Zaterdagmiddag j.l. werd in de bene denzaal van de Beurs te Leeuwarden de provinciale E.H.B.O. wedstrijd gehouden. De jury bestond uit een zestal doktoren; terwijl veel supporters en andere belang stellenden de verrichtingen van de ver schillende deelnemende teams volgden. De afd. Workum, welke vertegenwoordigd werd door: de heer H. Sj. Minnema (leider) de heer G. van der Bijl en mevr. J. Ba- jema—Adema (helpers), behaalde de tweede prijs .bij deze wedstrijd, waaraan tien afdelingen uit Friesland deelname^. Voorwaar een mooi succes, zowel vuur de medewerkenden als voor de arts-docent. Van harte gefeliciteerd. OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 - Workum is geworden, in de beide vacatures niet te voorzien. De scheidende voorzitter werd namens het bestuur toegesproken door de "heer J. K. de Boer te Gaast en namens hel personeel door de directeur. Uit alles bleek hoe de heer de Witte ten zeerste heeft meegewerkt en meegeieefd met de school en de schoolvereniging en hem daarom veel dank verschuldigd is. Na de pauze sprak de heer M. Zijlstra, leraar aan de school, over; „Het Geschien denis onderwijs aan onze school”. Hij be toogde, dat het leren van veel feiten bij het Landbouwonderwijs zeer zeker geen doel is. De jongens het verband laten! zien tussen oorzaken en gevolgen en vooral Gods leidende Hand in historie. Dat is belangrijk. Natuurlijk is er veel plaats ingeruimd voor de Landbouwgeschiedenis. Met veel voorbeelden lichtte spr. zijn stellingen toe. Het betoog werd met buitengewone inte resse gevolgd. (Bij de rondvraag werd door een der leden geïnformeerd naar gelegenheid voor buitenstaanders om de school te bezich tigen. Het is zeer zeker de moeite waard, De direkteur verklaarde, dat er al ver schillende groepen van de bevolking in de school zijn geweest, maar dat het plan bestaat om ook de andere belangstellenden de gelegenheid te geven om met de school en het onderwijs kennis te maken. Naar een middel om dat te realiseren wordt naarstig gezocht. Het is zeer belangrijk, aldus de direkteur, dat alle mensen pp de hoogte worden gesteld van hetgeen onze jongens Jijer wordt onderwezen. Op dit punt bestaat een ontzaglijk grote onwetends heid. De gezellige vergadering werd te ruirh elf uur, na dankgebed door de penning-' meester gesloten. WORKUM. Op 17 aprjl j.l. slaagde de I heer M. Zijlstra, leraar aan de Chr. Lagere I Landbouwschool alhier, te Utrecht voor de I Akte Landbouwkunde (le gedeelte). worden verzorgd, bestemd voor lingen van de lagere school. Ongetwijfeld zullen vele op 6 mei blijk willen geven van hun waardering voor de zusters en naar wij hopen zal ook het weer meewerken om deze dag tot een bijzondere feestdag te maken. De vergadering stond onder leiding van de voorzitter van het bestuur, de heer B. de Witte .tre Makkum. Deze ge waagde in zijn openingswoord van de grote veranderingen, die zich in 1961 in ons schoolbestaan hebben voltrokken. Immers het nieuwe schoolgebouw wercj voltooid en sinds 1 januari 1962 wordt er onder haast ideale omstandigheden leg gegeven. Godé dankbaar, gaan we vol moed de toekomst tegen. Door afwezigheid. wegens ziekte, van de sekretaris werden notulen en jaarverslag gelezen door de direkteur. Ook deze ge tuigden van [een bloei van het school-! lever, hoewel de omstandigheid, dat er gedurende 1961 op vijf verschillende plaat sen in onze stad werd les gegeven, wel een remmende invloed heeft doen gelden, De school wordt momenteel bezocht dóór 62 leerlingen. Dit aantal ligt beneden 'onjs gemiddelde, maar is te wijten aan het feit, dat er twee klassen tegelijk eindeksamen hebben 'gedaan jn verband met een z.g. inhaalprogramma door de onderwijsver nieuwing. Het financieel verslag van de penning meester, de heer H. Schrale te Idsegahui- zum, deed duidelijk uitkomen met welke grote bedragen we het afgelopen jaar hebben gewerkt. De ontvangsten bedroe gen op de gewone exploitatie rekening f 87.080,34 terwijl het kasboek was afge sloten met een nadelig saldo van f 1112,76. Er is echter geen reden voor ongerustheid. Wel werd er van de kant van het bestuur sterk op aangedrongen, dat er meer con tributie betalende leden moeten komen, omdat de niet voor subsidie in aanmerking komende uitgaven sterk zijn toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt duor de bouw van de direkteurswoning en de uit breiding van het onderwijs. Een verzoek van het bestuur om machtiging voor een aanvullende lening voor d.e schoolbouw werd door de leden ingewilligd. Reeds is meer dan f 450.000.— besteed en het halve miHioen zal zeker nodig zijn. Daar de voorzitter en nog een bestuurs lid door het verleggen van de school^ grenzen (i.v.m. de Landbouwschool te Witmarsum) buiten het eigenlijke rayon van de school zijn komen te wonen, ach ten zij, dat hierdoor een eind gekomen was aan hun bestuurslidmaatschap. voorstel van het bestuur besloot de Workum 2—Woudsend. Aanvang 6 Junioren: Workum IA—Hark. Boys IA. Aanv. 3.15 2 TELEFOON 306 b.g.g. 437 L z-» Tl _'1 1 i *1 9 OFFICIËLE MEDEDELINGEN Onder verwijzing naar de uitvoerige Publicatie in het bekendmakingskastje aan het gemeentehuis maakt de burgemeester bekend, dat bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad een kie^ej op zijn verzoek bij volmacht kan stem men, indien hij mededeelt vermoedelijk niet in staat te zullen zijn in persoK'nl aan de stemming deel te nemen. De kiezer, die bij volmacht wenst te stemmen, moet daartoe uiterlijk 16 mei a.s. een verzoekschrift (formulieren zijn (tier gemeente-secretarie (verkrijgbaar) indienen bij burgemeester en wethouders van Workum. Workum; 3 mei 1962. De burgemeester van Workum J. RUSS.CHEN Zondag 6 mei 1962 Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds G. van Zeben ’sAv. 7.30 uur ds W. E. Verdonk Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerk Latijnse School en in Ons Gebouw (Doopsgez.) ’s Av. 7.30 uur ds M. Postema van Jtens Voorm 11.15 uur westhill kinderdienst (Gerei.) Voorm. 9 uur ds D. MiddeUoop ’s Av. 7.30 uur ds D. Middelkoop (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds F. Hofhuis Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Bethel Heidenschap (Herv.) Narp. 1.30 uur ds G van Zeben (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst. Nam. 1.30 uur ds D. Middelkoop Ferwoud- (Herv.) Voorm. 9 uur ds P. E. van Ooijen Gaast (Herv-) Nam. 1.30 uur ds P. E. van Ooijen Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds W. E. Verdonk van Workum. ’s Av. 7.30 uur ds Griffioen van Oudega (H.O.) (Doopsgez.) Voorm. 10.45 uur mevr, de Jong van Drachten. Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur Dienst ’s r'Av. 7.30 uur ds Vermaat van Sint Nicolaasga Molkwerum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. Klopman Nam. 2 uur ds R. IJtsma van Hemélum Warns (Herv.) Vuorm, 9 uur ds Q. Rovers. Nam. 2 uur ds mr Q. Rovers Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. J. Riemersma Nam. 2.15 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) Voorm. 9,30 'uur mevr, de Jong van Drachten. Zoals reeds enkele weken geleden in ons blad is medegedeeld, zal het. zondag 6 mei a.s. 75 jaar geleden zijn, dat de Eerwaarde Zusters van J.M.J. hun liefde volle arbeid in Workum zijn begonnen. ’s Morgens om tien uur zal er in de parochiekerk een plechtige H. Mis van dankbaarheid worden gevierd, ’s Middags van half drie tot vier uur wordt er in het St. Jozefgebouw een receptie gehouden, waar door een ieder persoonlijk geluk wensen kunnen worden aangeboden. Deze feestdag wordt om vier uur ’s mid dags besloten met een plechtig lof van dankbaarheid. De volgende dag zal er om twee uur in het St. Jozefgebouw een kinderprogramma I Bevorderd tot hoofd-enjployé bij de Rijkstelegraafdienst te Amsterdam onze vroegere stadgenoot de heer Schelte Visser Gzn. p,. -u..j i- In een zitting van het centraal stem-, bureau dezer gemeente werden de geldige lijsten van kandidaten, ingeleverd voor de verkiezing van de leden van de gemeente raad, als volgt genummerd nr 1. C.H.U. lijstaanvoerder J. S. v.'dl Wal nr 2. K.V.P. lijstaanvoerder J. H. Limonard nr 3. A.R. lijstaanvoerder J. de Jager nr 4. P.v.d.'A. lijstaanvoerder A. Gaastra op

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1