53 ELNA WORKUMER KRANT Nieuws- fa. Westerhuis radio en televisie en Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages Dit nummer bestaat uit twee bladen S.V.W. AGENDA RADIO H1NGST RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE IJEME DE BOER AUIO-VERHURR Fré de Boer Fyftich jier lyn - I No. 19 85ste JAARGANG VRIJDAG 11 MEI 1962 17 pen gien en hwat founen hja Nou dit, de fytsen. miskien wol sterker as nou, mar lichter ride diene dy C.P.V.M.B. 3ud 72—74 Uw adres voor Grootse huldiging Eerwaarde Zusters van het St. Gertrudis Tehuis Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale In! Noard 47, tel. 282 Uitreiking abonnementen Zwembad Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 bloemetje is altijd welkom op MOEDERDAG D. VAN DER MEULEN u F u HET bestuur - Meubelen van cJnconé gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en gezellig heia Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Stille tocht Op Pinkstermoandei 1912 wie der troch in kommissje yn Boalsert in alvesteddetocht op 'e fyts ütskreaun. En men miende to witten dat der noch nea earder sa’n tocht halden wurden wie. ,De eerste rijwiel elf stedentocht dos. Mar de lju fan de Ljouwerter krante wiene risoan ’tsneu- pen gien en hwat founen hja Nou dit, en it stiet to lézen yn de Ljouwer ter fan 9 maeije 1912, en is oernommen troch de Friso fan 11 maeije 1912. ,Nu op Pinkstermaandag a s. vanuit Bolsward een fietstocht zal plaatse hebben, waarbij een bezoek zal worden gebracht aan de tien zustersteden en waaraan, naar we vernemen, door een zeer groot aantal belangstellenden zal worden deelgenomen, herinneren we eraan, dat de eerste dergelijke tocht op 2 September 1894 is volbracht door drie ingezetenen van Workum, n.l. de heeren J. H. Swart, J. Boonstra en A. T. Visser. Dezen volgden daarbij dezelfde route, die thans door de Bolswarder commissie is vastgesteld. Uit de ons door den heer Visser, thans te Leeuwarden woonachtig, verstrekte controlelijst blijkt, dat het gezelschap 's morgens te 6 uur uit Workum ver trok en daar ’s avonds te 8 uur 13 weer aankwam. De tijden van aankomst en vertrek werden in de verschillende steden gecontroleerd door de volgen de heeren (allen logementhouders.) Vertrek Workum 6 uur, controleurJohs. Oosterhoff; Bolsward, aank. 6.40 vertrek 6.45; H. v/d Vleugel. Harlingen 7.44—7.52. Bauritius; Franeker 8.23—8.32, F. Postma; Dokkum 11.12—11.30, D. v. d. Werff; Leeuwarden 1.11—1.39, R. Kuiper, hotel .Klanderij’; Sneek 3.06—3.20, W. Haanstra; Ijlst 3.37—3.45, A. Joustra; Sloten 5.02—5.13, J. U. de Jong; Stavoren 6.45—6.54, K. Wierstra; Hindeloopen 7.28—7.45, F. J. van ElseloWorkum 8.13, Oosterhoff. De tijd tusschen aankomst en vertrek bedroeg dus 14 uur en 13 minuten. Hiervan werd zoo als uit de controlelijst blijkt, 2 uur 7 min. gerust, zoodat de weg werd afgelegd in 12 uur en 6 minuten. Volgens den cyclometer door den heer Visser meegenomen, was de weg precies 210 Km. lang (de Bolswarder commissie geeft als die lengte 200,5 Km. aan), zoodat het trio dus per uur plm. 17,5 km. heeft afgelegd. Dit record is sedert niet verbeterd. Het bericht omtrent dezen tocht, voorko mende in de Lwd. courant van 5 Sept- 1894, eindigt met deze woorden: ,Alle drie rijders verkeerden bij hun terugkomst in uitstekende conditie.’ As men nou sa de tiid ris bisjocht dy’t hja riden hawwe, wie dat dochs wier in hiele prestaesje. Hwant de dyken wiene doe yn it algemien lang net bést en de fytsen. miskien wol sterker as nou, mar lichter ride diene dy grif net. Wy witte dan dos nou, dat it Warkumers wiene, dy’t foar it earst de reis lans de alve stêdden makken op ’e fyts. Nou hawwe wy yn dit bericht léze kinnen: ,Dit record is sedert niet verbeterd,’ mar dat wie dochs net wier. Hwant op 18 july 1909 hiene: August ten Brink, 34 jier en slachter te Boalsert; Siebe Wiersma, 19 jier, slachter to Hichtum, en Haye Westen dorp, 17 jier fan Warkum, mar doe .kruideniersbediende’ to Boalsert, de- selde tocht makke ,In den vroegen morgen 3 uur vertrokken zij van Bolsward, waar hunne reisroute werd afgetekend door R. Teernstra, agent van politie. Harlingen 4 uur; Franeker 4.20; Leeuwarden 5.15; Dokkum 6.40; Leeu warden aank. 8 uur, vertr. 9 uur; Sneek 10.15; Ijlst 10.35; Sneek 10.45, vertr. 11.15; Soten 12.40; Stavoren 2 50; Hindeloopen 3 20; Workum 3.45; Bolsward aank. 4.30. Zij volbrachten dus den tocht, het uur oponthoud in Leeuwarden en het half uur in Sneek medegerekend, in 13,5 uur. In Stavoren toefden zij nog 10 minuten, in Workum een kwartier.’ F. FRISO OPELS v.w. BUSJES CHEVROLET, Programma zaterdag 12 mei AFD. VOETBAL uur 2 uur Q.V.C. 1B -Workum 2B. van de. Meubelhuis Inconé - Workum de f Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa: Tl GAASTRA Box Drukkerij en Boekhandel Workum Abonnementsprijs t 1.25 pet kwartaal per post f 2.75 per halfjaar PLAATSELIJK NIEUWS de het LAAT UW VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR Uit de aard der zaak is het R.K. ATmbe* stuur nauw betrokken bij het charitatieve werk der zusters. De heer W. S. Western dorp bracht namens genoemd bestuur welgemeende gelukwensen over en bracht in het bijzonder dank voor de Steeds prot> tige verstandhouding en voor de wijze waarop de zusters de taak van de verzor ging voor de ouden van dagen tot uityoe- ring brengen. Sprekend namens de be jaardenstichting „St Gertrudis" sprak, spre- Wij hebben een ruime voorraad Bloemisterij Süd 76 Telefoon 383 NOARD 69 WORKUM Van verslagen; berichten enz: gaarne spoedig opgaaf en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen WORKUM- In de plaats van de ver trokken stationschef, de heer J. Hiemstra, die de dienst bij de Ned. Spoorwegen heeft verlaten en thans te Surhuisterveen als waterschapssecretaris werkzaam is, is hier deze week aangekomen de heer P. Haukes voordien stationschef te Roodeschóol. Nauwelijks 25 pct. van het aantal abon nementen js op de beide zittingsdagen in april afgehaald. Dat is erg jammer. De kans is nu groot dat onze badmeester op de eerste de beste warme dag een groot aantal abonnementen moet uitreiken, waar voor hij dan beslist handen te kort zou komen. We zouden dit graag willen voor komen en daarom zjjn we van plan nog eenmaal zitting te houden voor degenen die nog niet in het bezit zijn van een abonnement Deze zitting zal plaats hebben op zater dag 12 mei a.s. in de bejaardensociëteit, ’s middags varf, 2 tqt 4 uuti Uw medewerk king wordt zeer op prijs gesteld. Abonnementen afgehaald aan het zwem bad zullen na deze laatste Zitting met 25 ct administratiekosten worden verhoogd. Reeds zaterdagmiddag was het op het Noard duidelijk te merken, dat er feest gevierd zou worden. Leden van de katho lieke jeugdbeweging waren volijverig be zig met het aanbrengen van sen versiering met groen en bloemen op het kerkplein van de R.K. kerk. Een in de ereboog aan gebracht opschrift „1887—J.M.J.—1962” deed eëh ieder, die het nog niet wist, weten dat de eerwaarde zusters van J.M.J. 75 jaar in Workum waren geweest. Dit werd nog duidelijker toen ’s avonds de muziekvereniging! „Crescendo” spontaan een serenade bracht voor de poorten van het klooster „St. Gertrudis”. Nadat de voorzitter van „Crescendo”!, de heer J. S. JBpkma, aan de Moeder Overste namens de muziekvereniging de gelukwensen had aan geboden werd een keurig verzorgde sere nade gebracht. De Moeder Overste en Zusters, dje voor het in ontvangst nemen yan deze huldeblijk, zich hadden opgesteld voor .de poort van het kloóster, waren zichtbaar onder de indruk van dit onver!-, wachte en spontane huldebetoon. Een hartelijk applaus van de aanwezigen kon gezien worden als een dank en huldebtei toon aan „Crescendo”. ZONDAGMIDDAG Om half drie kon de voorzitter van het feestcomité, de heer G. Westenberg, tot vele belangstellenden een woord van welt Het parochiële zangkoor zong de drie stemmige mis van Don Lorenzo Pero^i, terwijl na de H- Mis op verdienstelijke wijze het vierstemmige „Jubilate Deo” werd uitgevoerd. De Zeereerw- Heer- Pas-! toor sprak aan het begin van zijn feestj predikatie er zijn bijzondere waardering over uit, dat het voltallige College van b- en w. in gezelschap van de gemeente secretaris door hun aanwezigheid blijk ga ven van mede leve11 bij deze herdenking. De zeereerw. spreker wilde in herinnering brengen het vele werk dat de zusters gedurende 75 jaar in Workum hebben ver richt. Hun devies en levensregel luidt: „Ora et labora”, bidt en werkt. In alle stilte leggen zij zich toe op het gebfidsu leven. Dit gebedsleven doordrenkt heel hun werk en maakt het tot een wel'k van liefde, dus het zich geven voor anderep, hetzij in gemeenschap, hetzij in persoon, hetzij direct, hetzij indirect. Nadat feestpredjkant enkele facetten van werk der zusters had genoemd, memoreer de hij ook in het bijzonder de gastvrijheid, die in de laatste oorlog verleend werd aan vele evacué’s uit verschillende hoeken van het land, en na de oorlog zelfs aan; Poolse en Litause gezinnen. Door deze lief^oarbeid zetten de Zusters van J.M.J. de taak voort, die de Grauwe Zusters van St. Francjscus in de jaren van 1450—1580 in het klooster „Mariënacker” begonnen waren. Tijdens een korte receptie in het kloos ter bracht de Edelachtbare Heer J. Rus- Sèhen de gelukwensen over namens het gemeentebestuur. Zwitserse precisie- naaimachine TELEFOON 306 - b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk v«rz«kerd) In café „De Zwaan” hield de afd. Workum op 2 mei j.l. haar laatste ver-; gaderjng van het seizoen. Na het welkom van de presidente, mevr. Vinke, werd de Mienskipssang gezongen en werden de notulen gelezen. Direct daarna was het woord aan mevr. Ir. de Boer van de N.V. Kon. Ned. Glas fabriek „Leerdam”, die met behulp van haar assistent een lezing hield over glas, o.a, overde vervaardiging en over de verschillende 'versieringstechnieken. Na de pauze werden twee documentaire films van Bert Haanstra pver dit onderwerp vertoond. Nadat de presidente mevr, de Boer had bedankt voor haar interessante lezing, werd tel afwisseling de canon „Moarn sill’ wy de hjouwer siaen” gezongen. Vervolgens bracht mevr. Mast een keurig verslag uit van de algemene vergadering in Leeuwar den, die op 10 april werd gehouden. Te slotte werd nog meegedeeld, dat de excursie naar Den Haag op 10 mei ais. kan doorgaan. Met het zingen van „It Heitelan” werd deze leerzame avond besloten. Senioren; Workum 1—Hark. Boys. Aanvang 4.15 uur Workum 2—Y.V.C. 1. Aanvang 5,30 Workum 3—Boiswardja 2. Aan vang 3.45 uuï Junioren: Workum IA—Heeg IA. Aanvang Oeverzw. 2B—Worxum 1B, Vertrek 1,39 uuï Vertrek 1.30 uur Workum 3B—Zeerobben 1B. Aanv. 3.15 utjS In verband met het jniassen wedstrijd van Workum 1 zullen d» aan® vangsuren van de andere thuiswedstrijden nog door de Bond worden gewijzigd. Zij» mededelingen in clubk-astje. ker -de hoop uit dat met Mier medewet king in de kortst mogelijke tijd aan de bejaarden een betere bewoning en aan de zusters een nieuw klooster kan worden gegeven. Nadat het zangkoor (h<t „Salva Regina” had uitgevoerd werd op een bijzonder leuke manier door twee klein® gidsen het cadeau van de jeugdbeweging onder couvert aangeboden. Op zeer hu moristische manier bracht de heer H. Limonard de gelukwensen over, die als „buurman” in zijn praktisch werk veBl contact heeft met zusters en dan ook aardige anectodes kon vertellen. Moeder Johanna, had ,als Regionale Overat» van de Congregatie namens de Workumeg Zusters een hartelijke dankwoord, daarbij de wens uitsprekend dat in de toekomst de verstandhouding steeds goed moge blij ven in het belang van de gehele Wolfax* mer gemeenschap; Nadat de heer G. Weitenberg namens het feestcomité dank had gebracht aan al degenen dje hadden meegewerkt om deze feestdag te doen slagen en een ieder pejjj soonlijk in de gelegenheid was gesteld de zusters te feliciteren, werd in de parochie5! kerk door de Zeereerw. Heer A. van Hof slot een plechtig Lof van dankbaarheid gevierd, daarbij geassisteerd door de twee Workumer priesterzonen, kapelaan <F. Huisman en pater O. Brouwer: Dient nog vermeld te worden dat de volgende dag voor de schoolkinderen néé een aparte middag werd verzorgd o.a. doQÉ het vertonen van een poppenkast wat de jeugd goed in de smaak viel; Al met al kan worden terug gezien op een stijlvolle en toch bijzonder spontaan huldebetoon aan de Zusters van het St. Gertrudjsklooster., - 27 april j.l. kwam de afd. Workum Voor hst laatst in dit seizoen bijeen jn het overblijflokaal van de nieuwe land bouwschool. Na het zingen, schriftlezing en gebéd opende de presjdente met een woord van velt om. en een korte overdenking, de vergadering. De notulen werden op hu moristisch» wijze door de secretaresse naar voren gebracht. Volgden enkele mededelingen, o.a. dat acht leden een koortje hebben gevormd, pm deel te nemen aan de zangwedstrijd, die zal worden gehouden op de voorjaars vergadering te Franeker. In de pauze werd de contributie geïnd, zodat de penningmeesteres ook weer aan ►haar verplichtingen kan voldoen. Hierna kreeg de heer de Groot, directeur van de landbouwschool het woord óver Nieuw Guinea. Op duidelijke wijze bracht spr. het hoe en waarom naar voren, van dit overzeese rijksdeel. Prachtige kleuren- dia’s, vertoond door Theo de Zwart, die als militair daar is geweest, verduidelijkten de lezing. Beide heren werden hartelijk be_ dankt voor deze mooie avond. Na het zingen van Gez. 44 1 werd ge-. tëindigd met dank aan God. Op 11 april brachten 32 leden een bezoek pan de huishoudbeurs in Amsterdam. Allen ;''«bben genoten van deze excursie, en va|h alle ’Eeuwtjes op huishoudelijk gebied. Woens ’’ilg 2 mel ging het koortie naar Franeker" wa> Vijftien afdelingen zich hadj den opgegeven v£* de zangwedstrijd. Met 157 punten behaalden' PriJs' De zomermaanden woru1 nie verga ei in september wordt weer beb°n,len- VQCigc week vrijdagavond werden op de njeuwe begraafplaats aan de Spoardyk de gevallenen uit de oorlogsjaren herdacht. Na een plechtige stilte legde burgemees ter J. Russchen een grote krans op de graven van de geallieerde vliegers. Verder werden door schoolkinderen bloemen ge legd op de verschillende graven van de gevallenen. Deze herdenkingssamenkomst Telefoon Redactie en Adm. 05101x314 Postrekening 882258 kom richten, tijdens een receptie, die na mens de parochie de Eerwaarde Zusters werd aangeboden. Door mgr P. A. Nier man, bisschep van Groningen en deken C. J. Vredendaal van sneek waren bef, richten van verhindering gestuurd. Wel waren aanwezig de Regionaal Overste van het gezelschap J.M.J. uit ’s-Hertogenbosch en een deputatie van de zusterhuizen te Sneek en Joure. Ook het provinciaal be stuur van de Katholieke Vereniging voor Bejaardenzorg was vertegenwoordigd in de persoon van de secretaris. De voorzitter ging in korte trekken na aan de hand van de historisch gebjoek-f staafde feiten, welke betekenis de Zusters voor de gehele Workumer gemeenschap hebben gehad, Voorheen was de verzorging van wezen en ouden van dagén in het) gesticht in handen van een vader en moeder als direct verantwoordelijken, on der leiding van het parochiaal armbestuur. Pastoor Drenth z.g. Rep reeds lang met de plannen rond de verzorging op te dra- aan een Congregatie van Zusters. Op 8 december 1886 kwam de bisschoppelijke principe-verkiaring van geen bezwaar af. Op 14 maart 1887 werd een' overeenkomst getekend, waardoor voorlopig 6 zusters van de Congregatie van J.M.J. uit ’s-Herto-j genbosch naar Workum kwamen. Op 4 juni 1887 werd een begin gemaakt met de bewaar- en naaischool, die werd ondergebracht in de door het kerkbestuur aangekochte staatsschool en „Kapelle”, waar thans het St. Jozefgebbuw is ge vestigd. Op 5 november 1895 werd de meisjes school geopend, aanvankelijk ook nog on dergebracht in de oude staatsschool en sinds 1908 in de tegenwoordige St. Lud-I gerusschool. Spreker bracht dank voor het veie werk dat de zusters in de afgelopen jaren voor de gemeenschap hadden gedaan. Met ver langen was door de parochie naar deze dag uitgezien om de zusters eens in het welverdiende zonnetje te kunnen zetten: Pastoor A. van Hofslot sprak er zijn vreugde over uit dat hier in Workum Zus-, ters werkzaam zijn. Als parochieherder bracht hij dank voor het vele werk en bood namens de gehele parochie een enve loppe met inhoud aan door de zusters zelf te besteden als een blijvende her- innering aan de dankbare parochiasnenl Nadat het zangkoor op keurige wijze het „Quid retribuam” naar voren had ge bracht, bracht de heer S. H. van der Werf de gelukwensen over namens het R.K. kerkbestuur. Advertentietarief: 7 cent per m.m: Adv. van bulten Friesland 9 cti per m.m: Contracten volgens algemene regeling t Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten ulterltfk donderdags-- morgens 10 uur ZONDAGMORGEN Opgehaald door bruidjes werden de eerwaarde zusters de versierde parochie kerk ingeleid, waar om tien uur dooi; pastoor A. van Hofslot een plechtige H. Mis van dankbaarheid werd gecelebreerd, daarbij geassisteerd door pater O. Brou5 wer, priesterzoon uit de parochie als dia-! ken en kapelaan J. H. Wessel als sub- diaken. j werd besloten met het bidden van het gebed des Heren uitgesproken door Pastoor van Hofslot. Na de terugkeer werd nog een kortaf dienst gehouden in de hervormde kerk, waar de kapelaan J. H. Wessel een toe spraak hield over de betekenis van de bevrijding en daarin o.m. het volgende sprak Elk jaar op de vooravond van het be vrijdingsfeest komen wij bijeen om de personen te herdenken die tijdens de oorlog gestorven zijn in de strijd vóór de vrijheid. Zo’n herdenkings bijeenkomst zullen we toch allen zeer Zinvol vinden, nu we terugdenken aan zovele gevallenend en wel in het bijzonder aan eigen familie-; leden en bekenden. Toch kan het zjjn, dat er door deze of gene gevraagd wordt, waarom doet men dit eigenlijk? Het leven gaat verder, heeft het dan wel zin, stil te blijven staan bij het verleden? Opgemerkt moet worden dat een mens heel gauw iets gewoon vindt, iets alle daags en vanzelf sprekend. Zo is het ook met het grote goed, dat de vrijheid is en waarvoor zovelen hun leven hebben ge geven. Het is daarom goed, dat wij van avond hier even bij stil staan en dat wij dankbaar zijn voor het offer dat zij voor ons gebracht hebben. Toch had de oorlog ook waa^devolléj dingen. Juist tijdens de bezetting voelde het nederlandse volk zjch meer één dan ooit tevoren. Tesamen heeft het gebeden en gevochten voor de vrijheid. In de oorlogs jaren waren de kerken genoodzaakt samen te gaan werken, en zo zjjn de eerste oecumenische contacten ontstaan. Noodge dwongen leerde men de ander kennen en kreeg men begrip voor elkander. Nu zijn wij vrij, de toestanden zijn ven-, anderd,, maar js het goede uit de oorlog ook bewaard? Wij denken vanavond v°l dankbaarheid terug aan hen, die gevallen zijn voor de vrede en vrijheid. Maar laat deze avond ook een bezinning zijn op de vraag: Hoe gebruiken wij deze vrijheid? ■s.'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1