Kiest met de P. v. d. A. de juiste koers Zonder P. v. d. A. geen vooruitstrevend beleid ELNA □ff WORKUMER KRANT fa. Westerhuis radio en televisie Dames tricotages Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland S.V.W. AGENDA MAISON IRENE RADIO HINGST 1MW0 EN TELEVISIE as AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (AU-risk verzekerd) F 85ste JAARGANG No. 20 VRIJDAG 18 MEI 1962 lllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllffl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM r ■s Eerste steen R.K. Scholen Excursie Bond van Plattelandsvrouwen Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale inl Noard 47. tel. 282 Süd 72—74 Uw adres voor 1 Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 lik nou is, hawwe wy it Excursie Workumerwaard IJEME DE BOER Dankbetuiging In verband met he défilé voor het Koninklijk Gezin op 7 mei j.l. te Leeuwarden Westergo’s IJsselmeerdijken en gezellig hela Bier-Alcoholisme neemt snel toe JYÏeubelen van Jnconé gaan een mensenleeftija mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel Fré de Boer Fyftich jier iyn - 18 Hwer wy it grif allegearre wol oer iens wêze sille, is dat it fan 't maei- tiid mar kald bliuwt. Fiersto kald foar de tiid fan ’t jier. Hwant men moat stiver alle dagen de kachel noch oan hawwe, sil it hwat bihaech- yn ’e hüs wêze. En dan binne wy al gau klear om to sizzen Sa as it nea earder bilibbe. Doch litte wy nou net miene dat eltse maeitiid like moai waer bringt. Fyftich jier lyn, om krekt to wêzen op snein de 11e maeije 1912, skynt it yn it süden fan us lan ófgryslik min waer west to hawwen. Stoarm, hagel en ünwaer fornielden sahwat alles hwat op it fjild stie.’ In de bloemisterij en en warmoezierderijen te Dordrecht en Zwijndrecht bleef van de b»oei= ramen, die niet gedekt waren, geen ruit heel. Sommige kweekers lijden dui zenden guldens schade. Ook daar hebbende ooftbomen die zoveel beloofden, het grootste gedeelte van hun pas gezette vruchten verloren, terwijl de jonge groenten veel geleden hebben. In het land van Altena zijn geheele bunders rogge vernield. Ook boonen en erwten en bieten hebben zeer veel geleden. Er is voor duizenden guldens schade. Men zag zelfs vogels dood op den grond vallen. Uit Ammerzoden schrijft men, dat kruisbessen en aalbessen onder de boomen verspreid liggen, zoodat dit gewas, dat veel beloofde, als verloren kan worden beschouwd. Ook de appel- en pereboomen zijn grotendeels van vruchten en bladeren beroofd. Te Werkendam zijn de suikerbieten en vele andere gewassen plat gehageld. In Druten is vooral veel schade aangericht aan de tabak en de jonge kersen en krozen.’ .Westergo, 15 Mei. Of het land ook duur is In de nabijheid van Sneek werd dezer dagen een boereplaats van 96 pondemaat uit de hand ver kocht voor rond f 100.000.’ Wy sille mar net freegje hwat sa’n spul hjoed de dei opbringe soe. In advertinsje .Vorstenlanden Spikkel, de beste 2 ets. sigaar, per kistje van 100 stuks f 1.80. Ons Wapen, per kistje van 100 f 1.50. Beste sigaar voor dezen lagen prijs. Verkrijgbaar bij ,Né, ik sil it adres der mar net by sette hwant ik tink net dat dit merk foar deselde priis levere wurdekin. ,Fr. Zuidwesthoek, 22 Mei. Het mag dan niet zijn, zooals men het wenschte en zooals men het verloop, op grond van den begin uitslag, meende te mogen verwachten, ontkend kan niet worden, dat gemiddeld de ansjovisvisscherij vrij wat beter is dan de laatste jaren. De prijs houdt zich ook goed, zoodat er wat moed in komt bij de visschersbevolking. Naast de ansjovisvangst houdt men bezig met de geepvisscherij, waarvan de uitslag tot heden voldoende wordt geacht. De laatste ansjovisprijs was f 8.25 per 1000 van de geep f 2.25 per tal.’ Dit mocht dan in goede priis neamd wurde, hwat oanbilanget dé ,geep’, dy ’t wy ,gib’ neamden, wie tinkt my dochs wol tige goedkeap. Mar leafst twa hündert fan dy fisken foar twa fiif en tweintich. In boer üt Snits hie in pleats kocht under Ysbrechtum. Doe ’t hy der op 12 maeije 1912 mei syn hüshalding, hüsrie. fé en al sahwat hinne kaem, stie it er der net sa moai by. .Totaal alles was in de beide voorkamers ver nield geworden de verf op de houtwerken was bedorven, vensterbanken, glasramen, schoorsteenmantels en zoveel andere dingen meer waren op er gerlijke wijze versneden en bekrast en daardoor vernield, op verborgen plaat sen had dierlijke bevuiling plaats gehad in de keuken waren houtwerken verdwenen de pompen vol steenen en onbruikbaar gemaaktde regenbak bevuild en de toelooppijpen vernield; luiken, ramen, ladders enz. waren verdwenen, in de schuur de vloeren opengebroken; schoorsteenkap en waaier verdwenen; ettelijke vruchtboomen op schandelijke wijze met zaag en bijtend vocht bewerkt enz. Met behulp van deurwaarder en politie werd de verkooper opgezocht en aan de genoemde hulp is het te danken, dat de kooper een aanzienlijke schadeloosstelling werd uitbetaald.’ Yn nije wike oer de .Opening van het Zeebad Hindeloopen.’ F. BROMFIETS Geen vlees en geen vis C. GORTER I I OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET s uur Meubelhuis Inconé - Workum hef en gemeent» van Telefoon Redactie en Adm. 05131=314 Postrekening 882259 yan verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Abonnementsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. T.< GAASTRA Ben. Drukkerij en Boekhandel Workum i Workum, 14 mei 1962. De burgemeester van Workum J. RUSSCHEN WORKUM- De collecte ten bate van de kinderbescherming „Sakor” heeft in Wor kum 175.53 opgebracht. Heden donderdagavond 7 uur WORKUM I-STAd SNEEK Combjnatie Bestaande uit iste elftalspelers van Sneek. Black Boys, L.S.C. en W.Z.S/ DE SPECIAALZAAK VOOB LAAT UW VERZORGEN PLAATSELIJK NIEUWS i— een kort praatje over het werk dat daar gedaan werd en leidde het gezelschap toen rond. Na het nuttigen van een kop soep en de meegebrachte boterhammen ging het verder naar Madurodam. Daarna naar de pier in Scheveningen. Hoewel het flink waaide, ondernam een aantal dames toch de tocht naar boven op de uitkijktoren. Was de temperatuur wat aangenamer ge weest, dan zou het bezoek aan de pier zeker langer geduurd hebben. Nu werd besloten om ook nog een bezóek te brengen aan het Panorama Mesdag. Een besluit, waar niemand spijt van gehad heeft. Om vijf uur vertrok de bus naar Am-' Sterdam, waar de warme maaltijd gebruikt werd. Daarna werd de terugreis ondernomen en om half elf waren allen weer thuis. Het was een gezellige en geslaagde dag geweest. Advertentietarief: 7 cent per m.m; Adv. van buiten Friesland 9 ct: per m.m. Contracten volgens algemene regeling Vertrek 4 uur uur Zaterdag j.l. werd door een twaalftal leden van de buurtvereniging „Oer de Dolte” alhier een excursie gehouden naar de Workumerwaard. Deze excursie stond; evenals verleden jaar, onder leiding van de heer K. Mein, toezichthouder van de vereniging voor de natuurbescherming op NOARD 69 WORKUM Inzending van advertenties vóór of woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur OFFICIËLE MEDEDELINGEN Van de Commissaris der Koningin in onze provincie ontving ik dezer dagen een' schrijven, waarin Z.H.E.G., mede namens Gedeputeerde Staten, allen die daaraan me dewerking hebben verleend, recht hartelijk dank zegt voor de voortreffelijke wijze waarop onze gemeente voor de dag is gekomen tijdens ’t défilé voor de Konink lijke familie te Leeuwarden pp 7 mei j.l. „Het Zilveren Bruidspaar, alsook de prinsessen hebben mij”, zo schrijft de Com missaris mij, „zowel tijdens het défilé als daarna bij herhaling verzekerd, hoezeeij alles Hen boeide. De gehele Koninklijke familie toonde zich voortdurend bijzonder geïnteresseerd, zoals o.m. bleek uit de tal rijke vragen en opmerkingen, die tijdens het langstrekken van het défilé werden gemaakt”. Aan het verzoek van de Commissaris om de dank van het provinciaal bestuur en van Z.H.E.G. zelf over te brengen aan de genen in pnze gemeente die op „enigerlei wijze hun medewerking hebben verleend aan het aandeel van Workum in dit défilé voldoe ik gaarne. De voorbereiding en or ganisatie heeft veel moeite, tijd en in spanning gekost maar ik ben er van over tuigd de oprechte bewondering van zeer velen dfe het défilé hebben gadegeslagen heeft die overtuiging bevestigd dat de originele wijze waarop Workum haar re- creatiebedoelingen tot uitdrukking heeft gebracht, zeer geslaagd kan worden ge noemd. Allen die daaraan hebben medegewerkt mijn hartelijke, welgemeende dank. Zwitserse precisie- naaimachine De bouw van de nieuwe R.K. scholen aan de Brouwersdyk vordert al aardig. Maandagmiddag wapperden de vlaggen en stond de meiboom op het dak. De eerste steen zou worden gelegd. Onder de aanwezigen merkten we op het voltallig schoolbestuur, het kerkbestuui de architect de heer J. van Oerle, de dagelijkse opzichter, de aannemers, de he-* ren Gebr. Beuker en het personeel van de beide scholen. Ook het gemeentebestuur gaf blijk van haar belangstelling; wethouder de Jager en secretaris van der Goot waren aanwezig. De zeereerw. heer Pastoor A. van Hof slot gaf eerste een korte verklaring van het gebed dat bij de wijding van de eerstö steen wordt uitgesproken. Na de wijding van de steen metselde hij deze met vaar-' djge hand op de bestemde plaats. Daarna werd aan alle werklieden een enveloppe met inhoud aangeboden. Het gezelschap begaf zich toen naar het Sint Gertrudis gesticht, waar in de spreeky TELEFOON 306 b.g.g. 437 e. AFD. GYMNASTIEK Degenen die meedoen aan de rayon-be->' toging (16 juni te workum) moeten vari nu af aan geregeld de lessen bezoeken. In de vergadering van volmachten van het waterschap Westergo’s IJsselmeer- dijken, die woensdag in het waterschap»-, huis te Workum werd gehouden riep de dijkgraaf, de heer H. R. Kingma, een bizonder woord van welkom toe aan de vier nieuw gekozen volmachten, de herea J- J. Galama, Tjerkwerd, R. van der Kuui*, Witmarsum, S. W. Sünits, Workum en W. fcoersma te Oudega (H.O.), die allen voor de eerste keer ter vergadering aanwezig waren. De gewone jaarstukken werden doof de vergadering behandeld en vastgesteld. De rekening over het jaar 1961 werd vastgeR steld met een voordelig saldo van f 041387,52 terwijl in principe besloten wdd tot in voering van een premiespaarregeling ten behoeve van ambtenaren en werklieden van het waterschap. Een aanbevelingslijst ter benoeming van een dijkgraaf werd door de vergadering opgemaakt. Hierop komen voor: nó. 1 H. R. Kingma, Bolsward, no. 2 A. Gaastra. Workum, no. 3 G. M. Gerbrandy, Nijland. de Waard. Onder het gezelschap bevonden zich onderanderen ook twee dames. Hulde aan dit tweetal dat zich, met hulp van hun echtgenoten, door een beetje water niet liet afschrikken, omdat zij van deze excur sie niets wilden missen. Verschillende nesten met eieren diverse volgels werden bezichtigd. Een en ander werd door de heer Mein deskundig voorgelicht. De voorzitter bracht hem dan ook dank voor deze móóie en leer-i zame middag en hoopte dat de buurtver eniging volgend jaar weer een beroep op hem zou mogen doen. Donderdag 10 mei j.l. maakte de afd. Workum van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen haar jaarlijkse excursie, (die dit jaar als reisdoel Den Haag had. Oni 7 uur vertrok de bus met 27 dames van de Merk. De reis ging via de prachtige bollenstreek, waar men druk bezig was met de voorbereidingen voor het bloemen corso. In Bennebroek werd een kopje kof fie gedronken en precies om elf uur arri- veerde men bij het Bondshuis in Den Haag De landelijk secretaresse van de Bond hield Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg het hoofdelijk gebruik van bier in ons land in 1961: 26,4 liter. Het verbruik over een tijdsverloop van 30 jaar is als volgt: 1931, 25,3 liter per Nederlander per jaar; 1939, 16,2 liter; 1951;, 10,9 liter; 1955, 16,7 liter; 1959,! 23,6 literj 1961, 26,4 liter. De cijfers liegen er dus niet om. De invloed van de reclame voor het beste bier zal aan deze stijging niet vreemd zijn. De oplettende lezer van deze krant zal geconstateerd hebben, dat in de vele ge vallen, dat verkeersongevalle11 worden ver oorzaakt dooi’ mensen, die alcohol hebben gebruikt, het bier een belangrijke rol speelt Er bestaat in ons land nl. de onjuiste op vatting, dat het drinken van een glas bier minder schadelijk zou zijn dan het gebruik van een borrel. Het alcoholpercentage in een glas bier is echter even groot als dat in een klein borrelglaasje. Ook na het; gebruik van enkele glazen bier vermindert het reactievermogen van de gebruiker. Ieder jaar worden bij de Medische Con sultatiebureaus voor Alcoholisme ruim 300q nieuwe patiënten ingeschreven. Waarvan 23 procent beneden de 30 jaarEen deel hiervan heeft het gebruik van alcohol leren kennen door biergebruik, speciaal in be paalde millieus (studentenverenigingen, mi litaire dienst). Het blijft dus noodzakelijk, dat voor lichting over de gevaren verbonden aan alcoholgebruik wordt gegeven. Maar.u.., voorlichting kost geld. Daarom wordt in de week van maandag 21 mei t.m. zaterdag 26 mei gecollecteerd onder het piotto: „Geef om te helpen en te voorkomen”. Uw bij drage is bestemd voor de hulp aan alco- holpatienten en voor de voorlichting. En via deze voorlichting wordt geprobeerd al coholgebruik te voorkomen. Voorkomen is altijd nog beter dan best. Indien u geen collectant mocht ontmoe ten, stort dan uw bijdrage op de postgiro rekening van de Blauwe Week Commissie; 96429, Cprr.adres: Apeldoorn. Programma zaterdag 19 mei 1962 AFD. VOETBAL Senioren. Woudsend—Workum 2. Workum 3—Makkum 3. Aanvang 3.15 Junioren: Workum IA—Hark. Boys IA. Aanv. 5 uur Workum 1BOeverzw. 2B. Aanvang 4 uur S.D.S. 1B—Workum 3B. Vertrek 2.15 kamer verversingen werden aangeboden;. Verscheidene sprekers voerden hier woord. Pastoor van Hofslot feliciteerde alle aan wezigen, de hele parochie met deze blijde dag. Voorzitter de heer G. Wettenberg bracht dank aan allen, die hadden meegewerkt om zover te komen. Hij hoopte dat alles zijn bekroning zou vinden in een spoedige officiële opening van de scholen. Zijn speciale dank ging uit naar het gemeente bestuur, dat steeds een loyale medewerking verleende. Wethouder de Jager bracht de gelukwen sen over van het gemeentebestuur Met een dankwoord van de voorzitter tot alle aanwezigen werd deze feestelijk* middag besloten. De bromfiets is geen vlees en geen vis. Dit heeft niets te maken met een dieet, maar met het feit dat u als bromfietser rondtoert op een wonderlijk stukje tech niek: volgens de Wegenverkeerswet behoort uw brommer tot de motorrijtuigen, maar volgens het wegenverkeersreglement is hét een doodgewone fiets. Ter verduidelijking van deze tweeslachtigheid geeft het Ver bond voor Veilig Verkeer de volgende wen ken voor bromfietsers: 1. Brom niet onnodig op de rijweg, maar maak gebruik van de fietspaden op een verplicht rijwielpad, aangegeven door het ronde blauwe bord met ingetekende witte fiets moet u rijden, maar op het zgrx toeristische rijwielpad aangegeven door het met witte letters gegraveerde woord rijwielpad in een rechthoekig zwart bord mag u njet brommen, maar alleen fietsen met uitgeschakelde motor; wilt u in het laatste geval toch brommen, dan uiterst rechts van de rijweg. 2. Brom altijd uiterst rechts van de weg wat uw politieke richting is doet hier niet ter zake: in het verkeer zijn we principieel rechts. 3. Met z’n tweeën naast elkaar mag maar achter elkaar brommen moet als de omstandigheden daarom vragen en die omstandigheden zijn er dikwijls. 4. In het verkeer is geheimzinnigheid uit den boze, kom er eerlijk voor uit waar u heen wilt; geef tijdig en duidelijk richting aan, maarwèl eerst even achterom kij ken of het kan. 5. Maak de bocht naar links groot er naar rechts klein; matig tijdig uw snelheid, want anders „vliegt u uit de bocht”: komt u bij het afslaan naar rechts op de ver- keerde weghelft, en bij het afslaan, naar links op de stoep. 6. Ook al bent u geen voorstander van de veelgeroemde hokjesgeest: ga bij eén (rood) verkeerslicht altijd staan in het hokje dat voor u bestemd is. Laat u ook de zebra vrij 7. In de rug aanvallen wordt (terecht) laf genoemd, maar geef de automobilist de gelegenheid eerlijk te blijven: zorg altijd voor een helder wit achterspartbord en helder rood licht. Wist u dat u door het (laten) aanbrengen van een spatlap hejt achteropkomende verkeer veel narigheid kunt besparen 8. Geen vlees en geen vis maar in ieder geval langzaam verkeer; als brom fietser miof^t u op gewone kruisingen voor rang verlenen aan snelverkeer van. beide kanten, en aan (brom)fietsers van rechts. 9. U mag buiten de bebouwde kom ni.et harder rijden dan 40 km/uur, en binnen de bebouwde kom niet harder dan 30 km uur, maar u moet langzamer 'rijden als dat nodig is. Pas altijd uw snelheid aan de omstandigheden aan. 10. Uw duopassagier(e) moet schrijlings achterop zitten, dus: aan beide zijden van de bromfiets één been, en de voeten op voetsteunen. U bent het niet alleen wet telijk verplicht, maar beseft u wel eens hoe gemakkelijk u uw kostbare last in een bocht zou kunnen verliezen OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 - Workum op

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1