Geef het volle pond Kies partij! Voor Christelijke Politiek! Voor heel het volk! STEM No. 1 LIJST I VAN ELNA i WORKUMER KRANT van Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland f I I fa. Westerhuis radio en televisie MAISON IRENE Dames tricotages S.V.W. AGENDA RADIO H1NGST ow RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR Fyftich jier lyn - 19 85ste JAARGANG No. 21 VRIJDAG 25 MEI 1962 Dit nummer bestaat uit twee bladen a F. I Verkiezing Gemeenteraad Workum Hemelvaartsdag Elfmerentocht Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! 5üd 72—74 Uw adres voor Toelating leerlingen Openbare Lagere School Fa. ROMKEMA - WORKUM Afscheid burgemeester Russchen UEME DE BOED „Z.V.W.” en gezelligheid Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel Fré de Boer Elfmerenorlentatierit Afscheid, bevestiging en intree ds J. Haanstra Wy hawwe hjir al in kearmanich skreaun oer de oprjochting fan de HL .Badvereeniging Hindeloopen.’ En om’t it nou op 12 juny krekt fyf- tich jier lyn is, dat it .Zeebad Hindeloopen’ iepene waerd, wol ik der in kear twa hwat mear oer skriuwe- It is yn de Friso fan 25 maeije 1912, dat wy dit bericht fine:Hindeloopen, 23 Mei. De plannen van de badvereeniging .Hindeloopen’ beginnen al flink te vorderen. Nadat de vergunning van het dijksbestuur was ingekomen, heeft de aanbesteding en de verpachting van de badtent reeds plaats gehad, en is de opening nu definitief bepaald op 12 juni. Door het bestuur is voor pensionwezen gezorgd en ook zijn voor bad gasten roei en zeilbooten beschikbaar gesteld. Het aantal geplaatste aandee- len neemt nog steeds toe en bedraagt nu ruim 100, terwijl Heeren Ged. Staten, het raadsbesluit tot toekenning van een jaarlijksche subsidie van f 100 hebben goedgekeurd.’ En yn deselde Friso léze wy dan ek de earste advertinsje: .Badplaats Hindeloopen. Opening badseizoen 12 Juni a.s. Prachtige gelegenheid tot zeilen op zee en op de binnenwateren naar de Friesche meren.’’ Ut de Friso fan 8 juny 1912. .Hindeloopen, 6 Juni. Woensdag 12 Juni a.s. zal de opening van het badseizoen alhier feestelijk plaats hebben, ’sNa middags ongeveer 2 uur optocht met muziek en dames in oud-Hindelooper costuum enz. naar de badtent, waarna inleidingsrede door den Voorzitterds. A. de Jong. De officieële opening zal plaats hebben door den Eerevborzit- ter de heer Avenhorn van Nauta, burgemeester dezer gemeente. Voorts kin derspelen op het strand en ’s avonds gezellig samenzijn in de badtent. Een verzoek om dien dag een draaimolen te plaatsen, is ingewilligd, Het is, me de met het oog op de onverpoosde ijver in deze zaak door het bestuur be toond, te wenschen dat de medewerking algemeen wordt.” En dan noch dizze advertinsje: .Zeebad Hindeloopen. Feestelijke ope ning badseizoen: 12 Juni a.s., ’s nam. 2 uur. Optocht met muziek. Kinder spelen op het strand.’ It soe dos great feest yn Hynljippen wurde. En ik leau wol dat men greate forwachtingen hawn hat fan de drokte dy’t der troch it .Zeebad’ kom- me soe. Soks docht ek wol ütwizing as ik lés: Verslag van de Vergadering van den Raad der Gemeente Hindeloopen, op Woensdag 5 Juni, (1912) ’s avonds 7 uur. Punt VI. Verzoek van den hulpagent van politie A. de Boer, om ver» hooging van salaris wegens te wachten meerdere drukte door bezoek aan de de badplaats. De voorz. vindt dat de Boer wel wat voorbarig is, wij dienen eerst af te wachten of er ook meerdere drukte komt. De heer v. d. Kooi deelt die mening. De heer Simonides acht politiehulp geheel niet meer noo- dig; één kan het wel af, vroeger was het wat anders, toen ging het veel ru moeriger toe. Wat betreft de nachtwacht, is hij het met de voorz. en som mige leden eens, dat daarvoor ‘s winters wel twee nodig zijn. Er wordt al- zoo op het verzoek niet ingegaan.’ Pelysje de Boer krige dos nul op it rekest. Punt VIL Van de badvereeniging Hindeloopen is een schrijven ingeko men, dat de vereeniging een verzoek heeft gericht aan Ged. Staten om de Oude dijk, tusschen Hindeloopen en de handwijzer bij de Nieuwe aanleg, voor de passage van automobiels enz. open te stellen. Tevens verzoekt de vereeniging den Raad adhaesie met dit verzoek te betuigen. Met de stem men van de heeren de Boer en Simonides tegen, wordt hiertoe besloten.’ Wy sille it hou fan ’e wike hjir mar by litte en in oare kear in for- slach jaen fan de iepening. O *4 OFFICIËLE MEDEDELINGEN OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET C.H.U. en die alleen Workum, 24 mei 1962 D. PLAATSELIJK NIEUWS Noard 47, tel. 282 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Bsn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151=314 Postrekening 882259 Abonnementsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf HEMELVAARTSDAG S. J. OUDEBOON - TEL. 234 ZONDAGSDIENST ARTSEN WORKUM Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur M. W. J. M. MUDDE Tri. 535 Aanvang 2 uur Vertrek-3.30 uur i i De burgemeester van Workum J. RUSSCHEN Telefoon 495 Süd 18 Workum, 23 mei 1962 Burgemeester en wethouders voornoemd, J. RUSSCHEN De secretaris, VAN DER GOOT DE SPECIAALZAAK VOOB Zwitserse precisie- naaimachine LAAT VERZORGEN WORKUM. Gelijk bekend, is aan onze burgemeester wegens het bereiken van dé pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 juni a.s. eervol ontslag verleend. Daar Hemelvaartsdag dit jaar op 31 mei valt en de daaraan vooraf gaande woensdag 30 mei, de verkiezingen voor de gemeente raad worden gehouden, is het afscheid, dat de burgemeester van de gemeente zal né men bepaald op dinsdag 29 mei a.s., ’s Middags om half drie is een openbare raadsvergadering belegd, waarin de burge meester afscheid neemt van de raad en Burgemeester en wethouders van Wor kum brengen ter kennis van ouders en) voogden, dat per 1 September 1962 nieuwe leerlingen kunnen wonden toegelaten tot de openbare lagere school alhier. De kinderen moeten op 1 oktober a.s. de leeftijd van 6 jaren hebben bereikt). Aangifte bij het hoofd der school, de heer Th. Breukelaar. Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van bulten Friesland 9 ct: per m.m. Contracten volgens algemene regeling Workum 2—O.N.S. 2. Workum 3—De Walde 1. Junioren: Hark. Boys IA—Workum IA. Vertrek 1.30 u. Workum 2A—q.V.C. 2A. Q.V.C. 1B—Workum 1B, NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) De burgemeester van Workum maakt be kend dat er op woensdag 30 mei a.s. van des voormiddag 8 tot des namiddags 7 uur de stemming ter verkiezing van de leden van de raad dezer gemeente zal worden gehouden. Hij herhinnert een ieder, die ingevolge de kiezerslijst bevoegd is aan de stemming deel te nemen, aan zijn verplichting om op het stembureau te verschijnen. Degene, die op dinsdag 29 mei a.s. nog geen oproepingskaart heeft ontvangen, wordt verzocht dit ter gemeente-secretarie te melden. van de instanties waarmee hij ambtelijk in betrekking stond. De beperkte ruimte in de raadzaal maakte het noodzakelijk de uitnodigingen tot het bijwonen van deze vergadering zeer beperkt te houden en daarom zal er des avonds van 7.30—9 uur aan plaatselijke verenigingen, corporaties en ingezetenen gelegenheid worden gege ven van de burgemeester en mevr. Rus schen afscheid te nemen. Voor een goed verloop van deze in de raadzaal te houden afscheidsreceptie is het, al weer met het oog op de beperkte ruimte, wellicht gewenst, dat eerst de ver tegenwoordigers van corporaties en ver enigingen afscheid komen nemen en daar na de particuliere ingezetenen. De ledenvergadering van de zeilver eniging „Workum” welke op woensdag 16 mei gehouden werd, stond behalve de ver slagen van de secretaris en de pennürig- meester geheel in het teken van „planning’ voor het aanstaand seizoen. Het aantal leden en donateurs bedraagt ruim tweehonderd. Het aantal zeiljachten is in de laatste jaren flink toegenomen. Tengevolge van de hoge kosten der laat ste jaren was het kassaldo f 74,56, nie,t daverend. Er wordt een flinke deelname aan de onderlinge wedstrijden verwacht. Besloten werd alle 16 M2 jachten, dit zijn er onge veer 12 a 14 die met dacrontuig varen, in één klas te laten starten nml. in de 16 M2 klasse A. De ongeregistreerde jach ten zullen varen jn de 16 M2 klasse C. Op 14 juli wordt de grote open wedstrijd gehouden; het ligt in de bedoeling dat er dan vooraf, ’s morgens om elf uur, een éénmanswedstrijd zal plaatshebben. Verder zal men proberen op een nadei te bepalen datum nog een dames wedstrijd te houden. De data van de onderlinge en andere wedstrijden zijn als volgt: Opening 31 mei, Hemelvaartsdag, 2e wed strijd 2 juni; Oudega 23 juni 3e wedstrijd 30 juni; reserve 7 juli; open wedstrijd 14 juli; 4e wedstrijd 11 augustus; clubtocht 12 augustus; 5e wedstrijd 8 september; Oudega 15 september; reserve 22 sëpt Starttijd 31 mei en 14 juli twee uur pre cies, andere wedstrijden drie uur. Clubtocht start twaalf uur bij de Sont. Programma zaterdag 26 mei Senioren. Workum 1—V.V.T, (bekerwedstrijd) Aanvang 4.15 uur Aanvang 3.15 Uur Aanvang 5 uur Meubelhuis Inconé - Workum Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Twee begrippen die al jarenlang samen gaan, ook dit jaar. Donderdag 31 mei organiseert de actieve MAC „J.C. Visser’’ te Sneek n.l. voor &e 12e maal deze Elfmerentocht. Wilt u rustig genieten van het prachtige merengebied van Friesland, neem dan deel aan de toertocht. Voor deze tocht van plm. 150 km. lang starten de bromfietsen tussen 10—11 uur, de auto’s, motoren en scooters tussen 11—12 uur. Houdt u van wat meer spannjng, dan kunt u om 13 uur starten voor de van plm. 90 km (bromfietsen 60 km). De inschrijving en de start zijn bij „Ons Gebouw” aan de Westersingel te Sneek. Voor het parkeren dient u de aanwijzingen van de politie op te volgen, Iedere deelnemer die een van de beide tochten volbrengt, ontvangt een prachtige standaard met plaquette, alsmede een her- inneringsvaantje. Bovendien is nog een groot aantal extra prijzen beschikbaar. We kunnen u slechts één advies geven, reserveer Hemelvaartsdag voor deze Elf merentocht, u krijgt er geen spijt van. M.A.C. „J.C. Visser”, Sneek Zondag 27 mei 1962 en Hemelvaartsdag Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, 's Av. 7.30 uur Lof (Herv.) Voorm. 9.3o uur vicaris C. van Ooyen. ’s Av. 7.30 uur ds G. van Zeben Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerg Latijnse School en in ons Gebouw Hemelvaartsdag Voorm. 9.30 uur Gs“ G. van Zeben (Doopsgez.) ’s' Avr 7.30 Onze vroegere stadgenoot ds. J Haan stra zal zondagmorgen 27 mei a.s. om t_en uur jn de kerk aan de Herenwal te Nije- haske afscheid nemen van de hervormde gemeente van Njjehaske en Haskerdijken en de week daarop, n.l. zondagmiddag 3 juni a.s. om kwart voor twee, na vóóraf ’s morgens om half tien te zijn bevestigd door dr. F. J. Fokkema uit 'Doetinchem, oud-rector van de Nederlandse Zendjngs- hogeschool te Oegstgeest, intree doen als predikant van de hervormde gemeente van Opende in de classis Groningen, waar hij beroepen is in de vakature van ds. B. C. Juckema, die op 11 februari van dit jaar naar Marknesse in de Noordoostpólder is vertrokken en die daar een week later intree heeft gedaan. Ds. Haanstra werd op 8 februari 1909 te Nijland géboren. Hij studeerde aan c> Nederlandse Zendingsschool te Oegstgeest en aan tie rijks universiteit te Leider^ Nadat de heer Haanstra in juni 1935 door de z.g. Haagse Commissie van de Prote stantse kerk van Nederlands Oost Indië was benoemd tot predikant bij de Protestantse Kerk in het voormalige Nederlands Oost Indië, werd hij op 10 juli van datzelfde jaar (1935) door ds. A. K. Straatsma, toen nog predikant te 's-Gravenhage en thans emeritus predikant te Wassenaar, in 'de Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam ais zodanig bevestigd en ingezegend. Ds. Haanstra diende in het voormalige Ne derlands Oost Indië eerst enige tijd de Nederlandse gemeente van Banda—Neira pp de Molukken. Daarna was hij nog ongeveer vijf jaar werkzaam te Amahai op Oost Ceram en vervolgens nog korte tijd te Piroe op west Ceram, waar hij in april 1942 door de Jappen werd geïnterneerd!. Na de bevrijding van het voormalig Ne derlands Oost Indië in augustus 1945 was ds. Haanstra eerst enige tijd tijdelijk pre dikant te Makassar en in 1946 keerde hij terug naar Piroe op West Ceram. Nadat ds. Haanstra in februari 1947 naar Neder land was teruggekeerd en hij daarna enige maanden te Workum werkzaam was ge weest als hulpprediker, werd hij Op 17 augustus 1947 door ds. Jac. van Leusden uit Leidschendam, toen nog predikant te Burgwerd, bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Löllum en Waak- sens in de classis Franeker. Op 26 maart 1950 verwisselde ds. Haanstra deze ge meente met die van Spijk in de classis Appingedam en sinds 3 oktober 1954 dient hij de hervormde gemeente van Nijehaske en Haskerdijken in de classis Heerenveen. waar hij werd bevestigd door dr. F. J. Fokkema uit Doetinchem. uur ds C. P; Hoekema van Haarlem. Coll. Bouwfonds Voorm 11.15 uur Westhill kinderdienst (Gerei.) Voorm. 9 uur ds D. MiddelKOop *s Av. 7.30 uur ds D. Middelkoop Hemelvaartsdag. Voorm. 9 uur ds Middelkoop. (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds F. Hofhuis Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Bethel Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur vicaris C. van Oojjen Hemelvaartsdag. Voorm. 9 uur ds W. E. Verdonk. (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds D. Middelkoop Ferwoude (Herv) Geen dienst Hemelvaartsdag. Voorm. 9 uur ds P. E. van Oojjen Gaast (Herv) Nam. 1.30 uur ds P. E. van Oojjen Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. Klopman van Molkwerum. ’s Av. 7.30 uur ds Kaastra van Oosthem Hemelvaartsdag. Voorm. 10.30 uur ds W. E. Verdonk van Workum (Doopsgez.) ’s Av. 7.30 uur ds J. T. Niel sen van Leeuwarden Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. J. Riemersma van Staveren. ’s Av. 7.30 uur ds iJtsma van Hemelum Molkwerum (Herv.) Voorm. 9.30 uur Leesdienst Nam. 2 uur ds B. Klopman Hemelvaartsdag. Voorm. 9.30 uur ds B. Klopman. Warns (Herv.) Voormf 9 uur en nam'1 2 u(uM Eerw. Heer Lammertsma van Sneek Hemelvaartsdag Voorm. 9 uur ds mr. Q. Rovers Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur Leesdienst 's Av- 7.30 uur ds B. J. Riemersma Hemelvaartsdag. Voorm. 9.30 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) Niet ontvangen •■'1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1