ELNA WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Pypskoft radio en televisie en. Dames tricotages fa. Westerhuis Dit nummer bestaat uit twee bladen EFKES /Adverteert in RADIO H1NGST ÖM 1 fi B. MVIO EN TELEVISIE MAISON IRENE „Friso’ S.V.W. AGENDA Fré de Boer E’ Fyftich jier lyn - 20 85ste JAARGANG No. 22 VRIJDAG 1 JUNI 1962 Frie- en Bedrijfsvoetbal ■H Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale Inl Noard 47, tel. 282 Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 IJEME BE BOER AUÏO-VERHUUR Sud 72-74 Uw adres voor en gezelligheid ,Verkeerssleutel’ Om te trachten de verkeersveilig heid op de weg te bevorderen heeft het Verbond voor Veilig Verkeer een populaire verkeerstheorie, de ,Ver- keerssleutel’, samengesteld; welke door bedrijven en instellingen aan hun werknemers ter beschikking kan wor den gesteld. De theorie heeft bewezen in een grote behoefte te voorzien menig bedrijf, ervan overtuigd dat onvol doende kennis van de verkeersregels een van de voornaamste oorzaken van de verkeersongevallen is, waardoor werknemers aan het arbeidsproces ont nomen worden en er produktieverlies optreedt, stelt de Verkeerssleutel’ gratis aan zijn werknemers beschik baar en looft prijzen uit voor de bes te resultaten. De cursus bestaat uit zes losse de len (hoofdstukken) en een boekje met verkeerstekens. De lessen kunnen zo wel thuis als in groepsverband (met toelichting) worden bestudeerd. In ieder hoofdstuk is een aantal vragen opgenomen welke door de cursist moeten worden beantwoord. De vra- gen mogen eventueel met behulp van het bestudeerde hoofdstuk worden gemaakt. De vragenlijsten worden col lectief aan het Verbond gezonden, welke ze corrigeert en weer terug zendt. Na de zesde les wordt een klein examen afgenomen waarin de stof uit Meubelen van Jneoné gaan een mensenleeftija mee Jneoné voor kwaliteit Voordeel alle lessen is betrokken. Het Verbond beoordeelt deze tests, geeft een cijfer en schrijft voor de geslaagden een certificaat uitbij dit certificaat be hoort tevens een draag(sleutel)-insig- ne. De certificaten en insignes worden in veel gevallen aan de cursisten uit gereikt tijdens een feestelijke bijeen komst. Heropening vergroot Badpaviljoen „Ijsselmeer” W Der sille moai grif noch wol hiel hwat minsken wêze dy't de iepening w fan it .Zeebad Hindeloopen’ meimakke hawwe en derom sille wy dan nou hwat üt it forslach fan dat feest, oernimme. It hiele forslach, sa ’t wy dat fine yn de Friso fan 15 juny 1912, is lykwols wol hwat to great om it hjir alhielendal oer to nimmen, derom sille wy it wat bikoartsje. .Opening Badplaats Hindeloopen. De eerste badplaats aan onze sche kust is Woensdag feestelijk geopend. Alles werkte mee om dien dag tot een feestdag te maken. Voor een dergelijk feest was het weer buitenge woon mooi en de stemming der Hindeloopers, misschien ook tengevolge daarvan, zeer opgewekt. De vele bezoekers aan de nieuwe badplaats zullen zich over de ken nismaking niet beklagen. Wel was hier en daar nog een op- of aanmerking te maken, doch niemand had op zpo’n druk bezoek gerekend, en de tijd van voorbereiding was ook kort geweest om alles in de puntjes te hebben. Zoo was b.v. de trap naar het strand slechts van één leuning voorzien en al het houtwerk door gebrek aan tijd nog ongeverfd. Reeds in den vroegen morgen wapperde van den toren en uit verschil lende particuliere gebouwen de driekleur. Een draaimolen, die den vorigen dag was opgebouwd en ook reeds dien avond eenige feestelijke stemming bij de ingezetenen van Hindeloopen, vooral bij de jeugd had opgewekt, zou ook weer heden zijn best daarvoor doen, ditmaal niet alleen voor ingezete nen doch ook voor bezoeksters en bezoekers van Hinkeloopen. Te ongeveer 2 uur stelde de optocht met muziek op en werden de raadsleden van het gemeentehuis gehaald. In den optocht bevonden zich verschillende dames en een meisje in oud-Hindelooper costuum. Na een wandeling langs den zee dijk in de richting van Schuilenburg bereikte men de badtent die onder aan den zeedijk tegen de palen is gebouwd. In deze badtent behoort gedurende het badseizoen de badmeester steeds tegenwoordig te zijn, om hen die een bad wensen te nemen van het noodige te voorzien, terwijl hij ook moet zorgen dat hongerige magen en dorstige kelen lafenis kunnen bekomen. Nadat velen door de tent over de trap het strand hadden bereikt om dit en de badstoelen en kleedtentjes in oogenschouw te nemen, hield de voorz. der vereeniging, ds. A. de Jong, de inleidingsrede. Hij zeide dat de openingsdag der nieuwe badplaats voor Hindeloopen een gewichtige dag was, wijl deze badplaats de eenige op de kust der Zuiderzee is. Met vertrouwen wordt de goede zaak begonnen. De zee is alle eeuwen door de geefster van goede gaven voor Hindeloopen geweest. Spreker herinnerde aan het groote verleden van Hindeloopen als koopstad, Hanzestad rijkdom en weelde was eens haar deel. Hierna geschiedde de officiëele opening door den burgemeester. Deze zeide, al jaren met het plan te hebben rondgeloopen, om, zoo mogelijk Hin deloopen tot een badplaats te maken. Maar dat stuitte dikwijls af op bezwa ren. Velen zagen er voor Hindeloopen geen levensvatbaarheid in. Doch toen spreker ongeveer een jaar geleden in dezen .haringvijver’ kennis maakte met den heer dr. Bouma van Sneek, die dikwijls hier met zoon en dochter en een goeden kennis kwamen genieten van het heerlijke zeebad en hem aan- moedigde, om hier een tentje te plaatsen waarin men iets zou kunnen ge bruiken, badstoelen aan te schaffen enz., kwam het langzamerhand tot ver betering van den toestand.’ Oan safier ta hwat der by de iepening sa al sein wurden is. Voor hen die gebruik van stoelen, tentjes en baden wenschen te maken geven we de volgende prijzen De stoelen worden verhuurd per uur 10 cents; per dag 25 ct, per week f 1.00, per seizoen f 2.00. Het recht van gebruik van kleedkamertjes, badcostuum, baddoeken waschkuipen kostper dag f 0.15, per week f 0.75, per seizoen f 2.00.’ Sa sil dos op 12 juny it .Zeebad Hindeloopen’ krekt fyftich jier bistean. En yn dy jierren is der jild fortsjinne, mar ek forspile. Der soe oer Hynljippen as badplaats in aerdich stikje skiednis skreaun wurde kinne. F - 5?- Zondag 3 juni 1962 OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET PLAATSELIJK NIEUWS R.L.V.D., Sneek MNM Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Ben. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151-314 Postrekening 882259 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Abonn^—-^tsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. J. Riemersma -s Av- 7.30 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) Niet ontvangen Warns (Herv.) Voorm. 9 uur Eerw. heer Meerholz van Sneek Nam. 2 uur ds <nr Q. Rovers da. C. E.' medewerking ZONDAGSDIENST ARTSEN - WORKUM Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur S. J: OUDEBOON - TEL. 234 BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Van 23 t.m. 29 mei 1962 LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOB Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ct: per num. Contracten volgens algemene regeling Geboren: Geert, zv Lieuwe Wijnja en Jeltje Ringnalda. Ondertrouwd: Folkert Muizelaar, 25 jaar te Koudum en Tjitske Smits, 25 jaar te Workum. Gehuwd: Folkert Bakker, 30 jaar te Nij- huizum en Catharina van der Wal, 27 jaar te Workum; Sjebe van der Wal, 24 jaar en Janke Buma, 20 jaar, beiden te Workum.; Seine Wolter Jan Sfeinen, 24 jaar te Ijmui- den en Grietje Busman, 23 jaar te workum- Tjaart Nieveen, 28 jaar te Vlaardingen en Ina Mulder, 25 jaar te Workum. Overleden: Geen Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur en nam. 2 uur ds Hoek van Doorn Moikwerum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. Klopman H.A, Nam. 2 uur ds B. Klopman Dankz. WORKUM. De Blauwe week-colleete, die de drankbestrijdingsverenigingen elk jaar zo omstreeks Hemelvaartsdag houden, heeft hier f 147.39 opgebracht. NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 -* b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verzekwd) Heia-nschap (Herv) W. E. Verdonk (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds Gros van woudsend Ferwoude (Herv.) Nam: 1.30 uur ds P. E. van Ooi jen Gaast (Herv.) Voorm. 9 uuï ds P. E. van Ooijen Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds mr q Rovers van Warns. Nam5 2 uur ds B. J. Riemersma van Staveren (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur de heer G. G. van Staden van Utrecht. Zwitserse precisie- naaimachine Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds G. van Zeben ’s Av. 7.30 uur ds W. E. Verdonk Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Ker^ Latijnse School en in ons Gebouw (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur Offerhaus van Franeker, kerkkoor. Nam. 2.30 uur Lentefeest van de Westhill. (Gerei.) Voorm. 9 uur ds D. Middelkoop Nam. 2 uur ds D- Middelkoop (Bapt.) Voorm. 9,30 uur ds F. Hofhuis Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Bethel Programma zaterdag 2 juni 1962 Senioren: Zeerobben 4—Workum 3. Vertrek 2.15 uur Junioren: Workum IA—BI. Wit IA— Aanv. 3.15 uur Q.V.C. 2B—Workum 1B. Vertrek 1.15 uur HERFINANCIERING BEDRIJFSSCHULDEN Bovenstaand opschrift heeft een lelijke klank bij elke financier. Toch komen deze woorden in deze tijd van het jaar nogal eens voor. Juist in déze tijd, omdat de kapitaalbehoefte op onze graslandbedrijven in het voorjaar het grootst is. Naast de krachtvoerrekeningen, die in de laatste maanden van de stalperiode het hoogst zijn, vraagt ook de bemesting in het voorjaar de nodige aandacht De fou- ragerekeningen over de maanden maart en april (waarop veevoer en kunstmest) zijn in de regel de dikste. Bovendien moe ten de meeste pachters per 1 mei de halve huur lOpbrengen. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat bij menigeen in mei de portemonnaie leeg is. Wanneer dan tevens alle rekeningen over voorgaande maanden betaald zijn, zit het wat de financiering betreft wel goed. Het komt echter ook voor dat men om deze tijd van het jaar nog meerdere maan den ten achter is met de betaling. In de zomer, wanneer de bedrijfsuitgaven het laagst zijn, wordt dit vaak wel weer inge haald, maar het bezwaar hiervan is, dat de boer dan met een lege portefeuille weer de winter (met lage inkomsten) in gaat, wat beslist geen plezierige gedachte is WAT ZIJN DE OORZAKEN HIERVAN Dit ten achter zijn met de betalingen kan meerdere oorzaken hebben: o.a. doordat men van den beginne af gestart is met te weinig bedrijfskapitaal. Als gevolg hiervan worden investeringen, die goed rendabel zijn, dikwijls achterwege gelaten, wat weer lagere inkomsten ten gevolge heeft. Zo draait men steeds in hetzelfde kringetje rond. Wat ook nogal eens voörkomt is, 'dat in de zomer investeringen gedaan worden, b.v. in gebouwen en machines, terwijl die niet geheel uit eigen middelen betaald kunnen worden. Wanneer deze investeringen ren dabel zijn, bestaat er geen enkel bezwaar tegen, hiervoor geld te lenen. Toch komt het nogal eens voor dat men dit om een of andere reden achterwege laat, in de hoop dat het ontbrekende in de lóóp van het jaar uit de bedrijfswinst gereserveerd kan worden. Een geringe tegenslag kan tengevolge hebben dat dit niet opgaat, waardoor de boer zonder enig bedrijfskapitaal de winter ingaat met als gevolg daarvan in het voor jaar bedrijfsschulden. Hierbij moet m«n niet vergeten dat bedrijfsschulden verplich tingen scheppen tegenover de leverancier). DIT IS NIET NODIG Dergelijke onplezierige situaties kunnen worden voorkomen door het tijdig opnemen van krediet Wanneer het gaat om de financiering van kort omlopend kapitaal, dient dit krediet bij voorkeur opgenomen te worden in de vorm van een lopende rekening. D.w.z. dat men op deze rekening dagelijks geld kan opnemen en storten tot bet maximum bedrag wat door de bank vastgesteld is. Bij een goede financiering wordt de kredietrekening zodanig gekozen, dat deze in het voorjaar, wanneer de ka pitaalbehoefte het grootst is, vrijwel ge heel is opgenomen. Gedurende de zomer kunnen vrijkomende geldmiddelen weer gestort worden, zodat de schuld dan weer praktisch afgelost is. Gedurende de winterperiode kan men daar na weer opnemen tot het maximum. Dat is beter dan het vormen van bedrijfs schulden. Meubelhuis Inconé - Workum Toen vorig jaar juli, eveneens op een zaterdagmiddag het nieuwe badpavil joen werd geopend, regende het dat het goot en stak er een hevige wind op. Men kon z;ch bijna geen onaangenamer weer denken. En nu zaterdag 26 mei was de lucht al even dreigend. In de loop van de middag viel de regen ook nu over-i vloedig neer, iets minder hevig dat wat men zich van het vorige jaar wist te herinneren, maar wel van langere duur toen de wind geheel ging liggen. Toch kwam kort na de opening het zonnetje er eventjes door en merkte men meteen hoe aangenaam het dan was om zich in die nieuwe aanbouw een tafeltje te kiezen. Aan het gebouwtje van Zwembad „Lyts Bigjin” werden alleen kleine onderhouds- karweitjes opgeknapt, maar op het terrein er voor staan nu een flink aantal wippen, schommels, draaimolen, (enz., kortom de hele inventaris van de Speeltuinvereniging „Bernewille” staat hier binnenkort volledig opgesteld. Aan de weg, die langs ’t Zool naar het zwembad voert, aan de kant van de zgn. crisisgracht werden nog twee keurige Zo merhuisjes gebouwd, in totaal zijn er nu dus vijf, waarvan in de volgende maand al enkele [regelmatig betrokken zullen worden Dat de gemeente voor een ruim toilet- gebouw zorgde, zal vooral door de kam peerders gewaardeerd worden, want zij die Jaier vorig jaar kwamen, waren vol lof over ondervonden service. Vandaar dan ook dat voor het a.s. seizoen op het kampeer terrein een aanzienlijk grotere drukte verwacht wordt. (Behalve electriciteit en waterleiding, waarvan in ’t vorige seizoen al geprofi teerd werd, krijgt het vergrote badpavil joen deze dagen ook telefoon. Het ge deelte dat er dit voorjaar bij aangebouwd is net zo groot als waarmee vorig jaar gestart werd. Dus wat dat betreft, zou men kunnen zeggen: Laat het bezoek ook ge rust maar verdubbelen. Voor die uitbreiding werd zaterdag j.l. even de aandacht gevraagd en dat ge beurde dan met een officiële open>ng door De Coöperatieve Grasdrogerij had voor maandag j.l. een elftal samengesteld versterkt met enkele monteurs van de fa. Broere uit Gouda, om te Hindeloopen het op te nemen tegen het bedrijfsteam van scheepswerf Vos. Het werd een zeer aantrekkelijke wed strijd, waarbij de sportiviteit hoogtij vierde. Uiteindelijk bleek de ploeg uit Workum1 hoofdzakelijk door de versterking iets beter te kunnen schieten, of het moet zijn dat de achterhoede van de drogers met de keeper aan het hoofd, een hechtere comJ binatie vormde, waar het voorhoede ge weld van de scheepsmagnaten tegen te pletter liep. Jammer dat ef maar enkele bedrijven in onze omgeving zijn die een elftal op de been kunnen brengen, want dergelijke wedstrijden zijn voor de arbeidsverhou dingen zeker van belang, terwijl de belang stellenden anderhalf uur aangenaam wor den bezjg gehouden. burgemeester Russchen, die een oranjelint doorknipte, waarna het gezelschap geno digden in het nieuwe gedeelte plaats nam. Burgemeester Russchen feliciteerde zowe} het bestuur van Plaatselijk Belang als de bewoners van het badpaviljoen, familie Bontekoe, en had voor hun voórtyarend- heid veel waardering. Spr. wees er op dat men[ het in deze omgeving vooral moest zoeken in samenwerking, waardoor geheel Sudergoa een recreatiegebied van betekenis zou worden. De heer A. Werumeus Buning dankte als voorzitter van Plaatselijk Belang voor de medewerking, die steeds van het ge meentebestuur en directeur van gemeente-, werken werd ondervonden. Ook het depar tement Workum van de Mij. tot Nut val ’t Algemeen, en wel in ‘t bijzonder de Nutsspaarbank, werd dank gebracht voor het prettige overleg dat aan de plannen was voorafgegaan. Het bestuur van Plaat, selijk Belang prees zich gelukkig dat met de heer Bontekoe wederom een overeen komst kon worden gesloten, waarbij alle partijen gebaat zijn. Het stevige vertrou wen dat er wederzijds gegroeid is, komt zodoende in een hartelijke samenwerking tot uitdrukking. Onze leus was en is: Dat moeten we zo houden. Namens de Nutsspaarbank sprak de heer H. S. Schaap en namens V.V.V.. de vicee voorzitter, de heer P. Niemantaverdr^et/ die bejden hartelijke woorden van geluk wens uitspraken. Tot slot kwam de heer Bontekoe nog even aan het woord, die verklaarde dat het in Workum prettig werken was. Dank zij al die spontane hulp kan hier iets goeds opgebouwd worden en zal het zeker mo gelijk zijn van de Zuidwesthoek een ge zocht recreatie-centrum te maken. De verschillende toespraken waren nog maar net geëindigd of de eerste deelnemers van een puzzelrit kwamen binnenvallen^ Er arriveerden successievelijk een twintig tal autó’s, waaruit allemaal artsen uit de Zuidwesthoek tevoorschijn kwamen. Met familieleden of kennissen in Sneek gestart^ moest als eindpunt het Badpaviljoen „IJs- selmeer” met een bezoek vereerd worden. Sommigen troffen hier bij het uitstappen een fikse stortbui en bij gevolg werd op de laatste meters te voet het voorgegchttH ven tempo vermoedelijk wel overschreden1. Dit bezoek gaf aan de opening toch even een gezellige drukte. Tegen zessen minderden de buien eq ’s avonds was het mooi stil weer, zodat' voor het openingsbal geen paraplu meege nomen behoefde te worden. Om goed half, zeven trof de wielerronde het bóven ver wachting ook nog uitstekend. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Voorm- 9 uur ds Houdt zaterdag 16 juni vrij voor de grote Rayonbetoging. Elf verenigingen met totaal 650 medewerkers.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1