I ELNA k I KRANT WORKUMER Nieuws- en en Mr. B. fa. Westerhuis radio en televisie I Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland g H Haersma Buma van Workum Dames tricotages burgemeester ■■■■Ml S.V.W. AGENDA MAISON IRENE RADIO H1NGST RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR Fré de Boer 4 VRIJDAG 8 JUNI 1962 No. 23 85ste JAARGANG Dit nummer bestaat uit twee bladen Merk Süd Ncard H'schap Totaal Graag vroegtijdige opgaaf van advertenties 1 Weer een mooi succes Kind te water .Süd 72-74 Uw adres voor Hebt ii een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Fa. ROMKEMA - WORKUM IJEME DE BOER ,Z.V.W.’ en gezelligheid Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel Uitslag van de stemming ter verkiezing van de leden van de raad der gemeente Workum op 30 mei 1962 C. GORTER OFFICIËLE MEDEDELINGEN OPELS V.W. BUSJES GEMEENTE-REINIGING Stembureau: CHEVROLET. kandidaten Lijst no. C.H.U. 1. BURGERLIJKE STAND 1 Gemeente Workum 1 Van 30 mei t.mi. 5 juni 1962 731 92 257 258 124 K.V.P. 2. 2. 5 6 1 1 Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 478 37 302 47 92 13 A.R. 3. i 3 2 376 87 13 126 150 16 4. 1 490 17 90 160 223 Generaal-totaaï 159 2575 591 603 722 Eerste en Tweede Pinksterdag ■^WM^WZA^M*****^*»* PLAATSELIJK NIEUWS (Herv.) Eerste 9.30 uur ds de V Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Advertentietarief: 7 cent per m.m; Adv. van buiten Friesland 9 ct: per mjn. Contracten volgens algemene regeling Abonnementsprijs f 1.23 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa; Tl GAASTRA Drukkerij en Boekhandel E Workum Telefoon Redactie en Adm; 05151:314 Postrekening 882250 Noard 47, tel. 282 In de week van 11—16 juni 1962 wordt in plaats van op dinsdag, 12 juni op woensdag 13 juni haardas en vuilnis opgehaald. WORKUM zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdagmorgen 7 uur M. W. J. M. MUDDE Tri. 535 Geslaagd voor de akte onderwijzeres onze stadgenote mej. Nelly Ketelaar, leer linge der R.K. kweekschool te Steenwij- kerwold. 3. 4. 8. 9. 132 3 13 116 2 8 132 27 1 1 1 83 1 2 2 1 84 3 5 424 61 1 3 1 AFD. VOLLEYBAL Dinsdag 12 juni geen volleybal-les 4. 5. 6. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 186 22 19 20 1 8 203 20 208 11 24 3 7 3 274 20 2 99 5 2 12 2 1 n 73 14 36 1 Telefoon 495 Süd 18 j AFD. VOETBAL DE SPECIAALZAAK VOOR 82 4 2 1 2 40 2 432 27 4 1 13 344 6 23 577 41 50 35 10 12 2 2 1 1 LAAT UW 1 b VERZORGEN ZONDAGSDIENST ARTSEN Van Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof 1. Limonard, J. H. Westendorp, W. S. 3. Ketelaar, R. J. de Boer Sj. IJ. de Jong, John. R. de Jong, Andr. 7. walta, S. Koopmans, Sj. W. Brouwer, S. Gaastra, geb. Smid, A. 5. Jonker, F. AFD. GYMNASTIEK Houdt zaterdag 16 juni vrij voor de grote Rayonbetoging. Elf verenigingen met totaal 650 medewerkers. Zie S.V.W.-niauwa 1. de Jager, J. Hofman, P. de Groot, R. Smidt, G. Riemersma, B. Riemersma, Rzn., J. Friso, G. van der Goot, L. Programma zaterdag 9 juni Senioren; j f Workum 3—De Walde 1. Aanvang 3.15 uur Junioren: Hark. Boys IA—Workum 1A. Vertrek 3.30 u Voor Pinkstermaandag gaan Workum IA en Workum 1B naar het Black-Boys tour- nooj te Sneek. Voor opstelling en vertrek zie clubkastje. TELEFOON 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) NOARD 69 WORKUM I Zwitserse precisie- naaimachine Acht jury-leden beoordelen de volgende oefeningen; Meisjes vrije oef. en klassikaal laag brug. Dames knotsoef. en klassikaal evenwichtsbalk. Jongens vrije oef en klassi-; kaal langematspringen. Heren vrije oef. en klassikaal paardspringen. De meisjes van Workum werken om 1.30 en 2 uur. De jongens om 2.50, dé heren om 3.30 uur en de dames om 4.20 uur. Er wordt precies op tijd gewerkt}. De meisjes en dames van Workum werken door hun grote groep op zes bruggen en zes evenwjchtsbalken tegelijk. Iedere groep van zes met de zelfde oefening. Om halfzeven begint de optocht bij de grasdrogerij. De opstelling is als volgt: Muziekcorps Cres.endo, S.V.W., Tjerkwerd- Dedgum, P.S V.; Drumband van Lyc. Wilh., Lyc. Wilh., V. en O.', S.G.V., Muziekcorps „Studio”, D.E.S., Stanfries, Ontwikkeling, Drumband T.G.P., T.G.P., Oeverzwaluwên* Om kwart over zeven begint dah een grote demonstratie, waar alle verenigingen aan meewerken. Gezamenlijke vrije oefe ningen en individueel werk aan brug on gelijk, ringen, rek, evenwichtsbalk," hoog brug en vele springnummers. Er wordt dan alleen op het grote veld gewerkt, maar wel op een paar plaatsen tegelijk? om het uitgebreide programma voor donker te kunnen beëindigen. Wanneer het weer meewerkt, wordt dit voor de Zuidwesthoek een bijzondere dag en we hopen dat velen van hun belang stelling blijk zullen geven. Geboren: Barbara Maria, dv Bokke Taeke Huitema en Susanna de Jong. Ondertrouwd: Geen Gehuwd: Leo van der Pal, 30 jaar, te Workum en Sophia Theresia Boekema, 28 jaar te Akkrum. OverledenGeen Maandagvoormiddag raakte spelender wijs in de Diepe Dolte he't driejarig doch-: tertje van de familie Zijlstra, wonende in één Vïm Workums njeuwe woonwijken, nl. Fortun. Gelukkig werd dit aan de overzij van het water door bewoners van de Dol- tewaï opgemerkt en trouwens ook dóór de visserman M. Bijlsma uit het Heiden schap, die daar juist met zijn bootje aan wezig was. Maar voordat Bijlsma bij het drijvende kind was, had meester G. Hoek stra die daar in de buurt woont, zich te water begeven en deze mocht het genoegén hébben het kind tijdig te redden tot grot® vreugde e n dankbaarheid van de ouders. s De openingswedstrijd op Hemelvaarts dag van de zeilvereniging kon wegens het stormachtige weer geen doorgang vinden en moest verschoven worden naar zater dag 2 juni- Ook nu was het nog bar koud, doch de zeilers hadden hiervan weinig last want de stevige noordenwind zorgde wel voor volop werk en de nodige spanning. Om precies drie uur gingen acht 16 M2 jachten van start- Anneke wist goed weS te komen, nam de leiding en hield deze Meubelhvtls Inconé - Workum WORKUM- Dezer dagen slaagde te Steen- wijkerwold voor onderwijzeres mej. A. Bouwer te Nijhuizum, die kort daarop een benoeming kreeg aan de Bonifacius-school te Joure. Op het Hemelvaartsdag gehouden groot nationaal kleinkunst concours (Teen- agers-show) voor de drie noordelijke pro vincies te Augustinusga, hebben de Flevos: de gezusters Bijlsma alhier, weer een mooi succes gehad. Van de 25 deelnemers, die ’s middags optraden, werden de vijf besten ’s avonds; in de finale geplaatst, waarbij ook onze Flevo’s. De uitslag hiervan is geworden, dat aan de Flevo’s met vijf punten verschil op hun naaste concurrenten de eerste prijs werd toegekend. In de jury zaten de heren Johan Bok, muziekleraar te Sneek, R. de Jong, solo- fagottist van het Frysk Orkest te Leeuwar den en P. Damsma, student aan het muziek- lyceum te Groningen. MWW***»^W*AA*W**^< P.vd.A, 1. Gaastra, A. 2. 3. 4. 1. van der Wal, J. S. 2. Bakker G. Jonkman, R. H. Ruij ter, J. 5. Smits, S. 6. Hoekstra, G. J. 7. Dijkstra, E. U. van der Gaast, E. Folkertsma,. B. 10. Haanstra, H. De nieuwe burgemeester is in Staveren geboren, waar zijn vader eerst burge meester is geweest, vóór hij benoemd werd in Wymbritseradeel. Na het gymnasium in Sneek te hebben doorlopen, is mr. Buma in 1950 in Utrecht rechten gaan studeren. Na het behalen van de meesterstitel is hij eerst ruim twee jaar werkzaam geweest bij het kabinet van de burgemeester van ’s-Gravenhage, terwijl hij van begin 1959 af waarnemend chef van het kabinet van de Commissaris der Koningin in Drente is geweest Het besturen zit mr. Buma in het bloed. In Utrecht is hij lid van de senaat van. het studentencorps geweest en verder was hij algemeen voorzitter van de Christen Studentenvereniging. Buiten zijn eigenlijke werk in Assen is hij voorzitter van dé Jeugdgemeenteraad geweest, terwijl hij nu nog voorzitter is van de Oecumenische Raad van kerken in Assen. Mr. Buma is hervormd, terwijl hij politiek georganiseerd is in de CHU. In het politieke organisatie- werk heeft hij een actief aandeel. Hij is landelijk voorzitter van de Federatie van C.H. Jongerengroepen, terwijl hij secretaris is van de commissie ruimtelijke ordening van deze politieke unie, die hij ook nog dient in de commissie tot herziening van het beginselprogramma en de commissie' voor de ontwikkelingsgebieden. Op organisatorisch en bestuurlijk ter rein heeft - hij dus een brede scholing op gedaan. Workum zal ook profijt kunnen trekken uit enkele ambtelijke functies, die hij in Drente heeft vervuld. Zo is hij secretaris van de recreatiecommissie van. Gedeputeerde Staten- Verder is hij adjunct- secretaris van „Het Drentse Landschap’f, de zusterorganisatie van „It Fryske Gea”. Mr. Buma is getrouwd en vader van twee dochtertjes van respectievelijk twee en één jaar. Omdat hij in Friesland is opgegroeid, is hij in dit gewest bekend, in het bijzondejr jn Zuidwest-Friesland. „S.V.W.” NIEUWS -t. De afdeling Gymnastiek van S.V.W viert haar 15-jarig bestaan met een grote rayon betoging, waar elf verenigingen aan meewerken met plm. 650 leden. De 'deelnemende verenigingen zijn: Lycurgus Wilhelmina, Bolsward; T,.G.P„ Sneek; S.G.V., Sneek; Ontwikkeling, Lang weer; Oeverzwaluwen, Koudum; V. en O. Witmarsum; Tjerkwerd—Dedgum, Tjerk- werd; Stanfrjes, IJlst; D.E.S., Makkum; P.S.V., parrega; JS.V.W., Workum. De turners(sters) zijn allen 12 jaar en ouder en dus ook van Workum 'doen de jongste leden niet mee. Zij hebben eerst-, daags pp een zaterdagmiddag weer de jeugdvaardigheidsproeven- De Trayondemonstratie begint ’s middags om precies halftwee met wedstrijden. Er wordt op vier plaatsen tegelijk gewerkt. Meisjes en dames op ’t grote veld en jón gens en heren op het kleine. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdagse morgens 10 uur tot het einde. Adonis liep eveneens snel en werkte zich naar een goede tweede plaats- Pionier, Aeolus en Marjan streden om de derde plaats, maar Pionier moest wegens het raken van een boei de strijd staken. Het ging toen verder alleen tussen Aeolus en Marjan, hetwelk tenslotte in het voor deel van Marjan werd beslist. De rest van het veld kwam er ditmaal niet aan te pas, In de 16 M2 klasse ongeregistreerd startten twee schepen. Kon-Tiki ging te vroeg over de lijn en werd teruggeroepen om opnieuw van start te gaan. Marsicht won zonder strijd. Uitslag 16 M2 klasse A: 1. Anneke, W. Valk; 2. Adonis, D. Venema; 3. Marjan, H. S. Schaap. 16 M2 kiasse ongeregistreerd.: 1. Marsicht, G. Cnossen, Gaastmeer. Cnossen kwam in het bezit van de „Da Roos Cup”, welke ieder jaar in de openings wedstrijd, telkens in een andere klasse, verzeild wordt. De eerstvolgende wedstrijd wordt ge houden op 23 juni op de Oud,egaaster Brekken. (Doopsgez.) Eerste Pinksterdag ’s Av. 7.30 uur da. Blanksma—van der Zwaag van Pingjum. Koudum (Herv.) Eerste Pinksterdag. Voorm. 9.30 dur ds J. Tammeling H. Doop, ’s Av. 7.30 uur ds B. Kooie van Tjerkwerd. Tweede Pinksterdag Voorm. 9 uur F. Veldman van Drachten. Molkweruin (Herv.) Eerste Pinksterdag. Voorm. 9.30 uur ds B. Klopman H. Doop Nam) 2 uur ds B. Klopman, Gezjnsdienst Tweede Pinksterdag. V0orm. 9.30 uur ds mr. Q. Rovers van Warns Warns (Herv.) Eerste Pinksterdag. Voorm. 9 uur en nam' 2 uur ds mr Q- Rovers.; Tweede Pinksterdag. Voorm; 9 uur ds B. Klopman van Molkwerum- Staveren (Herv.) Eerste Pinksterdag. Voorm. 9.30 uur ds B. J. Riemersma H. Doop ’s Av. 7.30 uur ds B. J. Riemersma Tweede Pinksterdag Voorm. 9.30 uur Gemeenschappelijke Pinksterdienst. (Doopsgez.) Niet ontvangen Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof Pinksterdag Voorm. 9.30 uur ds. W. E. Verdonk, ’s Av. 7.30 uur ds G. van Zeben. Voorm. 11.15 uur zondagsschool in Kerk Latijnse School en in Ons Gebouw Tweede Pinksterdag Voorm. 9.30 uur ds G. van Zeben. (Doopsgez.) Eerste Pinksterdag, 's Av. 7.30 uur ds. Postema van Itens, Friese dienst Collecte voor Bizondere noden (Geref.) Eerste Pinksterdag Voorm. 9 juut en nan<. 2 uur ds D. Middelkoop Tweede Pinksterdag Voorm. 9 uur ds P. Brouwer van Wommels (Bapt.) Eerste Pinksterdag. Voorm. uur ds F. Hofhuis. Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Bethel Heidenschap. (Herv.) Eerste Pinksterdag. Nam. 1.30 uur ds G. van Zeben. 'Tweede Pinksterdag Voorm. 9 uur ds W. E. Verdonk'. (Gerei» Eerste Pinksterdag Voorm. 9.10 uur Leesd^enst. Nam. 1.30 uur ds Schra- yendeel véb Gaastmeer. Ferwoude (Herv.) Eerste Pinksterdag. Nam. 1.30 uur ds. P. E, yan Ooijen Gaast (Herv.) Eerste Pinksterdag, Voorm. 9 uur ds P. E. van Ooijen, Tweede Pinksterdag. Voorm. 9 uur ds Zwaan van Idsegahuizum. Hindeloopen (Herv.) Eerste Pinksterdag. Voorm. 9.30 ds Drent van Parrega. ’s Av. 7.30 uur ds iJtsma van Hemelum. Tweede Pinksterdag. Voorm. 9 uur Ge zamenlijke dienst, Herv. en Geref. Ais opvolger van de heer J. Russchen js tot burgemeester van de gemeente Wor kum benoemd mr. B. van Haersma Buma te Assen. In zijn persoon krijgt Workum een jonge burgervader, want mr. Buma is pas op 23 maart dertig jaar geworden. De nieuwe eerste burger van Workum stamt uit een geslacht van bestuurders, dat ook in dit gewest een goede naam heeft- De vader van de nieuwe burgemeester heeft het respect van heel Friesland af gedwongen door zijn onvervaard gedrag in oorlogstijd ais burgemeester van Wijmbritseradeel. Zijn houding van niet te willen buigen voor de bezetter heeft S. M. van Haersma Buma met de dood ïnoeten bekopen; op 11 decem ber 1942 js hij omgekomen in het concen tratiekamp Neuengamme- OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 - Workum

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1