ELNA l badplaats sein hie. WORKUMER KRANT van Ons nieuwe feuilleton Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Het meisje van Opa fa. Wester hu is radio en televisie Dames tricotages S.V.W. AGENDA EFKES I Adverteert in „Friso’ RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE FYPSKOFT EJEME DE BOER AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) Fré de Boer Fyftich j’ier lyn - 22 85ste JAARGANG No. 24 VRIJDAG 15 JUNI 1962 fytse Wy léze yn dy tiid dan ek noch advertinsjes yn de krante boer en bedrijf werken en denken Overzicht V.V. Workum Dappere redding Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascontrale in! Süd 72-74 Uw adres voor Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 LAAI Orgelconcert Feikc Asm* en gezelligheid nou om it „adspirant”- ’t hja fytse Installatie burgemeester van Haersma Buma Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftija mee Jneoné voor kwaliteit Voordeel Workum Muzickstad Jeloersk ja, om ’t der aksje wie en om 't de minsken der wol hinne woene. Der waerd yn Hynljippen fan alles prebearre en fan alles op tou setten om minsken to lüken. Hwat foar in great diel ek aerdich goed slagge. Allinne it lei nou ienkear hwat ófgelegen en it wie foar in bulte minsken in hiele reis om der to kommen. Foar de jongerein wie it neat gjin beswier, hwant it fytsen kaem just om dy tiid hinne, danich yn 'e moade. Mar foar de hwat alderen wie en bleau it in hiele reis. Hwant de alderen weagen harren noch net op ’e fyts. Ja fyftich jier lyn kocht men al in moai splinternij karke foar fjirtich goune. Mar al hi? men in fyts, derom koe men noch net fytse! Wy léze yn dy tiid dan ek noch advertinsjes yn de krante: „Het leveren van eerste klasse rijwielen, tevens herstellen, verhuren, verruilen en leeren rijden.” Foral dat „leeren rijden” docht üs nou miskien wol hwat frjemd oan. Hwat soene wy nou greate eagen opskuorre as men in frommiske op ’e fyts sitten seach, mei in brede learen bên om ’e middel en neist har de fytsmakker dy ’t har oan dy ban fêsthalde. Hwant sa waerd der doe troch in bulte, almeast frouljt), it fytsen leard. Fytsen leare bitsjutte yn dy tiid hast like folie as nou it auto-riden. En leau my mar, der wiene wol dy ’t hast like folie uren les hawwe moasten om de fyts de baes to bliuwen, as rydbiwiis to heljen. En tink er om dat er hiel hwat fan dy fytsers yn en Onder it einekroas to lanne kommen binne ear koene. Mar komoan, wy geane noch efkes nei Hynljippen. De earste simn ers koe men fan Warkum óf mei de boat nei Hynljippen ta. Ja, allinne sneon- tomiddeis. Wy fine in kearmanich dizze advertinsje: „Stoomboot „Mintje”. Bij gunstig weder Boottocht naar het zeebad Hindeloopen op Zaterdag a.s. Afvaart van Workum ’s namiddags 2 uur. Deelname 40 ets. per persoon. F. Faber Jr.” Fan de earste reis foun ik dit forslach„Workum. Met de stoomboot Mintje organiseerde de heer F. Faber Jr, verleden Zaterdag een alleraardigst pleziertochtje naar de badplaats Hindeloopen. Omstreeks 1.30 uur vertrok de boot van het Noord, langs de Dolte, door de sluis in de haven, langs het torentje, de steenen beer enz. naar het badterrein. Met een vlet werden de verschillende tochtgenooten van de boot gehaald, om zich van de benoodigdheden voor het nemen van een bad te voorzien, waarvan de meeste dames en heeren gebruik maakten. Het tochtje is beslist aan te bevelen, de vergezichten vanaf de boot en langs de kust zijn zeer interessant. Na afloop kan men dan ook zeggen het aangename en het nuttige te hebben vereenigd. Aangenaam is voor ieder zoo’n reisje en nuttig een bad. Een Tochtgenoot. Naar wij vernemen bestaat het plan, bij voldoende deelname, een ge regelde dienst te organiseren. De Uitgever” Hoefolle fan dy reizen der makke binne, kin ik net nei gean. Mar ik tink net dat de „Mintje” faek it Soal léns gien is, hwant it waer wie yn july en augustus net sa tige by tige. „Gaasterland, 20 juni. Wij vernemen, dat alhier de badplaatsplannen weer aan de orde zullen komen. „Spitsbergen" ligt gereed d.w.z. het plant soen tot de zee is heerlijk aangekomen en wacht op de dingen die komen zullen en komen moeten. Verzekerd wordt ons van goeder hand, dat de te genwoordige gedelegeerde Commissaris der N.V. de man van het initiatief zal zijn." F. I Gemeente Workum Vap, 6 t.m. 12 juni 1962 OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET jaar en Gemeente Hindeloopen AFD. VOLLEYBAL Maand mei 1962 Redactie Friso’ deze 1951 Culturele Raad Workum Sneek, 8 juni 1962 R.L.V.D. Sneek Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van bulten Friesland 9 CK per nun. Contracten volgens algemene regeling Noard 47, tel. ?82 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. T! GAASTRA Balk Drukkerij en Boekhandel Workum Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Abonnr—""tsprjjs f 1.2S pet kwartaal per post f 2.75 per halfjaar DE KAPITAALBEHOEFTE NEEMT TOE Geboren: Pietje Marijke, dv Foeke Deï- num en Aaltje Bakker (1 mei).; Antje, dv Hendrjk Talhout en Doortje Amsterdam (23 mei). Gehuwd en overleden: Geen 22- jaar jaar te Itaveren (Herv.) Voorin. V.30 uur en 's av. 7.30 uur ds Th. Hettjnga, emer. predi kant te Olademirdum. (Doopsgez.) Niet ontvangen zondagsdienst artsen t WORKUM Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur Ji OUDEBOON t TEL. 234 PLAATSELIJK NIEUWS VERZORGEN BURGERLIJKE S1ANO ZrAiW'ÜS-’ precisie naniiiiacb.ne DE SPECIAALZAAK VOOR Aan de Chr. Kweekschool te Sneek slaagde voor de acte onderwijzeres onze stadgenote mej. P. Riemersma, die tegelijk een benoeming kreeg aan de Chr. Jyltana, school te Sneek. Zondag 17 juni 19g2 Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds A. de Jonge van Zaandam, Jeugddienst 's Av. 7.30 uur ds W. E. Verdonk Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Ker^ Latijnse School en in Ons Gebouw (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur ds N. van der Zijpp van Rotterdam (Gerei.) Voorm. 9 uur ds D. MiddelKoop Nam. 2 uur ds D. Middelkoop (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds F. Hofhuis Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Bethe) De veranderingen op allerjei terrein zijn in deze tijd groot. Als we om ons heen zien dan kunnen we talloze voonbeeldeb aanhalen. Woorden als mechaniseren, mo toriseren en automatiseren klinken ons al niet meer vreemd in de oren. Deze woor den lijken haast modewoorden te worden. Er moet in het dagelijks leven rekening mee worden gehouden.; Geboren: Geen Ondertrouwd: .R)ouwe de Jong, te Parrega en Pietje Abma, 23 Workum. Gehuwd: Njcolaas Huisman, 55 Aaltje Visser, 41 jaar, beiden te Workum; Sjoerd Westendorp, 39 jaar te Leeuwarden en Elisabeth Jacoba Faber, 35 jaar, Workum; Folkert Muizelaar, 25 jaar te Koudum en Tjitske Smits, 25 jaar te Workum. Overleden: Geen Gemiddeld grotere bedrijven vragen meer kapitaal om te beginnen. Daar komt nog bij dat arbeid vervangen wordt door ma chines en werktuigen. Dit laatste betekent dat er meer geld in het bedrijf gestoker moet worden dan vroeger. Enkele cijfers uit de bedrijfseconomische boekhoudingen (LEI) laten dit duidelijk zien Geldbehoefte per ha^ 5961i Waarde levende inventaris f 1208 f 1651.— f 726 NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 b.g.g. 437 Onder a uspiciën van de Stichting Orgel- centrum wordt op dinsdag 19 juni in de Martinikerk te Sneek een orgelconcert géj geven door Feike Asma, Het programma, samengesteld UH bé* kende en graag gehoorde werken, vepj meldt o,a.: Marche, M, A, Charpentier; Fuga*. Gigue in G, J. S, Bach; Concerto No. 5 in F, G. F. HandelScherzo, A. van Opstal; Andante, S. Landsman; Suite Gothique, L- poëllmann. Besloten (vordt met Toccata psalm 146 van Jan Zwart. Aanvang 8 uur ’s avonds, dus vanuit Workum en omgeving ook al heel geschikt om per trein te reizen en zo dit concert volledig mee te maken. Telefoon Redactie en Adm. 05151:314 Postrekening 882259 Weer ligt een seizoen voetbal achter ons, en zoals altijd is de balans dit jaar weer ver beneden verwachting gebleven. Ook dit jaar blijkt dat de meeste wed* strijden verloren zijn gegaan, tegen de zwakste tegenstanders. De oorzaak hiervan is dat de Workümers te weinig of geen eigen initiatief nemen om aan deze tegenstanders hun wil op te leggen. Onze jongens starten met on? voldoende zelfvertrouwen jn hun eigen kunnen en geven zodoende zwakker^ te-, genstanders gelegenheid hun primitief spel, let je te ontplooien, waar zij zich dan bij aanpassen. Resultaat: slechte wedstrijden-, Door gemis aan overtuiging verliest men de vechtlust en het enthousiasme om een tegenstander te dwingen zich naar het aangegeven speltype te voegen en wil men wat bereiken, dan moet men mentaal ie* dere wedstrijd weer geladen het veld in komen .met de bedoeling een overwinning uit het vuut te Slepen. De training is (overal elders voorlopig stopgezet om na een welverdiende rust voor het komende seizoen met frisse moed te starten. Als de Workumerg straks van begin af aan flink aanpakken én hun activiteit eensgezind naar voren Wengejn,, dan-zullen grotere Successen beslist nlej uitblijven. Kom, het kan immers veel be* ter, als allen daar tnaaT goed van door* drongen z|jn. 12 juni. Heden-, dinsdagmorgen om streeks halftwaalf geraakte een Amster dams logeetje van vijf jaar bij het Turflan te water. Haentje Yntema en Klaas de Jong, die toevallig aan de andere kant; van de Dolte aan het vissen waren, hoorden het hulpgeroep en sprongen onvervaard te water. Met een paar krachtige slagen had den ze weldra de drenkeling bereikt en wisten deze veilig op het droge te brengen. BOER WORDEN De vraag naar een boerenbedrijf is nog altijd groot. Hieruit zou de conclusie te trekken zijn dat het nog steeds een aan trekkelijk beroep is. Spelen traditie of on geschreven wetten hierin een belangrijke rol Dit is moeilijk te zeggen. Uit een onderzoek van jr, Maris bleek dat het aantal gegadigden voor een bedrijf groter is dan het aanbod. Per 100 bedrijven wa ren gemiddeld 124 gegadigden. De vraag naar een bedrijf was in het Zuiden groter dan in het Noorden, in het Zuiden war^n gemiddeld 143 gegadigden per 100 bedrij ven, in het noorden HO, Een opmerkelijk feit is dat de vraag naar kleine bedrijven kleiner is dan het aanbod. Zo waren er 63 gegadigden per 100 bedrijven kleiner dan 5 ha. Bij bedrijven groter dan 20 ha zag men het omgekeerde- Daar waren ge middeld 160 liefhebbers voor. Dit betekent dat de gemiddelde bedrijfs- grootte toeneemt Met dit feit zal in de toekomst Rekening moeten worden gehouden AFD. GYMNASTIEK Houdt zaterdag 16 juni vrij voor d» grote Rayonbetoging. Elf verenigingen met totaal 650 medewerkers. Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds. B. Koole. ’s Av. 7.30 uur ds Thijsse- ling van Oudemirdum. "(Doopsgez;) Voorin. 10,45 üur ds N- van der Zijpp van Rotterdam. Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds H. Bultje van Groningen ’s Av. 7,30 uur ds mr q. Rovers, Wam8 Molkwerum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. Klopman Nam’, 2 uur ds B. Klopman, Jeugddienst Warns (Herv.) Voorm. 9 uur ds Q. Rovers. Nam. 2 uur ds mr Q. Rovers WORKUM. De installatie van onze nieuw benoemde burgemeester Mr. B. van Haer sma Buma is bepaald op a.s. maandag 18 juni, ds namiddags halfdrie. Naar wij vernemen geldt voor „blijde incomste” ongeveer het volgende programma. Om 12 uur zal van de openbare ge bouwen de vlag worden uitgestoken. De burgerij wordt verzocht eveneens de vlaggen uit te steken om Workum een blij en feestelijk aanzien te geven. Om half twee zal het gemeentebestuur de nieuwe burgemeester en diens echtge note aan de grens van de gemeente (Bóls- warderweg) begroeten en verwelkomen. Daarna wordt in de richting van de stad gereden: zo mogelijk zal vanaf het Noard (R.K. kerk) de stoet worden voorafgegaan en begeleid door „Crescendo” en/of leden van de landelijke rijvereniging. Om 2 uur denkt men bij het stadhuis aan te komen, waar met de leden van de raad kennis zal worden gemaakt Een half uur later begint dan de raadsvergadering, waarin de installatie plaats vindt. Verwacht wordt dat deze vergadering om ongeveer 5 uur zal zijn afgelopen. Van 6—7 uur js er daarna voor vertegen woordigers van verenigingen en corpora ties en voor verdere ingezetenen gelegen heid pm in het stadhuis met de nieuwe burgemeester en diens echtgenote kennis te maken. Meubelhuis Incom - Workum De boer zal gedwongen door de om standigheden mechanisatie, motorjsatie en misschien wel automatisering op zijn be drijf moeten invoeren en inpassen. Dit proces is al in volle gang. Dit roept span ningen pp. Naast zijn dagelijks werk zal hij veel moeten denken op welke wijze hij allerlei problemen op zijn voordeligst kan oplossen; De boer van vandaag moei een goed werker en een groot denker! zijm Dit is geen lichte taak en mag niet worden onderschat. Boer worden is in deze tijd een kunst, boer blijven een nog grotere. Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur ds A. de Jonge van Zaandam, Jeugddienst (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdiénst. Nam. 1.30 üur ds van Dijk van Koudum Ferwoude (Herv.) Voorm. 9 uur vicaris van Ooyen van Workum Gaast (Herv.) Geen dienst Theo de Haan, een fabrikant van souvenirs, maakt voor zijn gezondheid een vakantiereis over de Rijn per schip. Daarop leert hij een lerares aan een huishoudschool in Utrecht kennen, Cobie Verleun. Ze vinden elkander sympathiek en in Boppard komen ze beiden plotseling tot de ontdekking, dat ze van elkaar houden. Maar Theo is 48 en Cobie 33. Bovendien heeft Theo drie getrouwde kinderen en is zelfs al twee keer opa. Hoe zullen de kinderen reageren Want kort na de vakantie komt men tot deze ontdekkingOpa heeft ver kering Lien, de dochter, is de eerste, die na de reis tot deze voor haar ontstel lende conclusie komt. Natuurlijk we ten de beide zoon* het kort daarop ook, want het onderwerp van gesprek is in die dagen: Wat gaan ze doen Zullen ze hun vader dit late geluk gunn«n? Of gaan ze proberen deze romance te verstoren. In ons nieuwe feuilleton, waar mede wij in dit nummer een aanvang maken, zult u de belevenissen van Theo de Haan, de achtenswaardige fabrikant uit Lcchem, en de terug houdende Cobie Verleun, de huishoua- schooljuf uit Utrecht, met belangstel ling en spanning lezen. Krijgen Theo en Cobie het geluk, dat hen plotseling in de schoot is ge worpen? Wij verklappen het niet. U zult dit zelf in de komende weken kunnen lezen en de naam van de schrijfster, Gré de Boer, is een garan tie, dat u aan het slot geheel bevre digd zult zijn. We wensen u veel ge noegen. inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten ulterRjk donderdags morgens 10 uur Zaterdag 16 juni Slaen Del-tournaoi te Koudum. (Vertrek 1 uur voor dames- en herenploeg Waarde dode inventaris f 458,— Totaal f 1666.—; f 2377.— De stijging van de geldbehoefte bij de levende inventaris is enerzijds een gevolg van de zwaardere veebezetting en ander zijds van de stijgende prijzen van het; vee. Bij de dode inventaris is dit eigenlijk ook zo, doch het machine- en werktuigenpark is in de laatste tien jaar zeer sterk uitge breid. De kapitaalbehoefte neemt toe, dat is een feit De taak van de boer is in de verande rende maatschappij ook anders geworden. Het werk mechaniseert zich, de geldbe-i hoefte per bedrijf neemt toe. Dit vraagt een grotere geestelijke inspanning vanj de boer. Ook dit jaar is er weer een serie be langrijke concerten in de Herv. kerk te Workum zo langzamerhand een goede traditie in déze stad. Vooral op het ope ningsconcert willen, we u wijzen. Het biedt een bijzonder mooi programma, dat ge wijd is aan één van de grootste Neder-f landse componisten; Sweelinck. In de dag bladen zult u ongetwijfeld nog wel een en ander over hem lezen, want in heel de pers wordt veel aandacht besteed aan zijn leven. Dit programma wordt uitgevoerd door het vocaal ensemble van Marinus Voor- bergh, dat u van radio-uitzendingen wel kent. Het is namelijk een van onze beste Nederlandse koren. Als organist werkt mee: Wim van Beek uit Groningen, Dat u deze keer een zeer bijzonder programma gebo den wordt, blijkt uit het feit, dat het zal worden opgenomen om later via de radio te worden uitgezonden. Voor de gehele concertenserie kunt u aar( de kérk een abonnement aanschaffen, dat u belangrijke reduktie geeft. Wilt u alleen dit concert bijwonen, dan is de entrée f 1.50; Scholieren en ouden van dagen1 f 0.75. Een unieke kans om goede muziek te horen. De aanvang is gesteld op 8.15 uur ’s avonds, zodat treinreizigers het concert gemakkelijk kunnen bijwonen. En de da tum vergeet die niet dinsdag 19 juni a.s Wy geane noch in kear nei Hynljippen. Hwant as ik sa al dy berichten fan fyftich jier lyn noch weiris under eagen krij, mien ik der wol üt opmeitsje to kinnen, dat forskate plakken jeloersk wiene op de „eenige s aan de Zuiderzee” lyk as ien fan de sprekkers by de iepening

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1