Mr. B. van Haersma Buma als burgemeester van Workum geïnstalleerd ELNA WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor en fa. Wester hu is radio en televisie Dames tricotages de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland S.V.W. AGENDA MAISON IRENE RADIO HiNGST uw RADIO EN TELEVISIE -« VRIJDAG 22 JUNI 1962 No. 25 85ste JAARGANG Dit nummer bestaat uit twee bladen •Süd 72-74 Uw adres voor Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Toelating leerlingen Openbare Lagere School Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 IJEME DE BOER AIITO-VERHUUR en gezelligheid Meubelen van ünconé gaan een mensenleeftija mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel Fré de Boer C. GORTER PLAATSELIJK NIEUWS OFFICIËLE MEDEDELINGEN OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET Workum, juni 1962 lllilHHillHIItllillilliHIHIUlUiilllllUIHIHIIHillHIlllUllUIIHIiHlilliHIIHIIIIlHlIIIIIIIIIIIHI HiMllllimiHlilllllliHIilHHIIlilllllllHllllllHlllllltlIinilimillllllllllilllllillllllllllillilIlilll -A Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Btn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151-314 Postrekening 882259 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Noard 47, tel. 282 Burgemeester en wethouders van Wor kum brengen ter kennjS van ouders erf voogden, dat per 1 september 1962 nieuwe leerlingen kunnen worden toegelaten tot de openbare lagere school alhier. De kinderen moeten op 1 oktober a.s. de leeftijd van 6 jaren hebben bereikt Aangifte bij het hoofd der school, de heer Th. Breukelaar. Burgemeester en wethouders voornoemd, Mr. B.'VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT AFD. GYMNASTIEK Zaterdag 30 juni jeugd-vaardigheidsproevent ’s namiddags twee uur. j Wil ieder die aan deze proeven meedoet volgende week naar les het welbekende kwartje meebrengen; De tien kilometer wordt gelopen woens dag 27 juni, vertrek schoolplein vijf uur. soms prins, DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT VERZORGEN Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van bulten Friesland 9 ct: per m.m. Contracten volgens algemene regeling Zwitserse precisie- naaimachine Geslaagd voor het toelatingsexamen van de rijks h.b.s. te Sheek, onze stadge-> noot Tj. Beetstra, leerling van de o.l.s. alhier. NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) Maandagmiddag werd de nieuwe bur gemeester aan de gemeentegrens op de Bolswarder trekweg door het gemeentebe-| stuur officieel welkom geheten en daar bood het vijfjarige dochtertje van wet houder J. D. de Jager aan mevr, van Haersma Bftma-van Heloma bloemen aan Dat ze deze bloemengroet mocht brengen, had ze te danken aan haar voornaam: Elly, die ^oor het burgemeestersgezin gemak kelijk te onthouden was en wel een heel bekende klank had. ’t Is bij de jeugd altijd al zo geweest, dat wanneer alles goed en prettig verloopt of als zich leuke verras singen voordoen, de naamgenoten allebei hun vreugde en voldoening er rijkelijk aan beleven, maar als er iets onbegrijpelijks! gebeurt, dan. kan elk voor zich zo heerlijk onbekommerd denken; ’t zal mij wel niet .aangaan. Maar natuurlijk gebeurde er deze middag niets verkeerds, alleen de intocht was vroeger dan de meesten gedacht had den, waardoor zoals later bleek de kinderen van de St Ludgerus-school niet keurig opgesteld stonden. Maar wel waren aanwezig zes lande lijke ruiters, die op hun „Mustangs” het escorte vormden tijdens de rit door Wór- kum, van Dwarsnoard tot Séburch en terug naar’ het stadhuis. Dit gebeurde vlugger en stiller dan men verwacht had en de burgerij scheen daar toeft wel een min meer door Reveil beïnvloede kerkelijk en gods dienstig leven zo’n grote rol speelt Op vallend is ook de aandacht die het rapport van de commissie „Toerisme Zuidwest- Friesiand” aan de geestelijke aspecten be steedt. Het lijkt mij niet het minst inte>- ressante deel, deze beschouwing er over. Het is van zo grote betekenis, wanneer, juist een typisch kerkse streek openheid en begrip toont voor het bestaan van ver schillende opvattingen naast elkaar en be seft terughoudend te moeten zjjn met het opleggen van eigen opvattingen aan toe risten die een andere zienswijze gewend) zijn. In een gebied met een veelkleurige gees telijke structuur bestaat het gevaar, dat men andere bevolkingsgroepen als in ze kere zin vreemde elementen beschouwt én min of meer geïsoleerd langs elkaar heen leeft. Men fteeft echter ook de kans, vanuit de eigen overtuiging te streven naar het sa menleven met een ontmoeten van de ander De oecumenische kerstfeestvieringen in Workum waren in dat opzicht een voor beeld, een verrassende gebeurtenis, die ook buiten Friesland de aandacht heeft ge-, trokken. Na deze vanzelfsprekende fragmentari sche opmerkingen in meer algemene zin zou ik nu pen enkel woord van persoon lijkeftard willen spreken. Voor mies past het mijn eerbiedige dank te richten tot Hare Majesteit de Koningin voor mijn benoeming tot burgemeester van Workum. Dat u, mijnheer Russchen, op de avond van mijn benoeming, als oud-burgemeester met wethouders en secretaris ons in Assen kwam gelukwensen, heeft ons bijzonder getroffen. ’Er zjjn vele redenen om vandaag nog eens te memoreren, wat u in uw ambts periode voor Workum hebt betekend en u daarvoor de u toekomende lof toe te zwaaien. Er zijn echter twee redenen om het niet te doen. De eerste ïs, dat ik van daag alleen mechanisch zou kunnen nas- praten wat anderen mij voorzeggen. In de praktijk van de komende maanden zal ik dat pas langzamerhand zelf ontdekken. De tweede is, dat het grotendeels ver geefse moeite zou zijn, omdat u er volgens uw eigen woorden toch onmiddelijk 90 °/o van zóu aftrekken. Toch zou ik één ding, dat mij sterk aan sprak, haar voren willen halen. Het is, heb ik begrepen, vooral aan uw initiatief te danken, dat de laatste jaren in Workum een, ik mag wel zeggen model-uitvoering van dï Matthaus-Passion plaats vindt. Met vreugde heb ik uit uw hand, wet houder Gaastra, de ambtsketen ontvangen. Ik dank u zeer voor uw vriendelijke toe spraak, waarmejó u “mij hebt willen inleider Meubelhuis Inconé - Workum matig over land naar Holland reist, ’t filiaai van ’n gloeilampen-jndustrie Jn Staphorst. In de noordelijke provincies is en blijft de landbouw een belangrijke welvaartsbron. Het rapport over het noorden des lands pleit in dit verband voor een harmonische ontwikkeling tussen agrarische en niet-agrarische 'bestaansbronnen- Verme den dient te worden, dat met de groei van handel en industrie in de meer stedelijke centra een kloof zou gaan ontstaan tussen welvaart en w’elzijn op het platteland en in deze centra. In natuurlijk sterk ver kleinde proporties geldt dit ook voor de gemeente Workum. Het is verheugend dat in de laatste tijd met de ontsluiting van het Hejdenschap goede vorderingen worden gemaakt. De aanwezigheid van een grote zuivelin_ dustrie herinnert caórhaast op haar wijze aan de betekenis van de agrarische sector voor de welvaart in ons gewest. De ontwikkeling van de recreatie heeft hetzelfde effect als de kus van 'de die Doornroosje tot nieuw leven wekte. Ik denk nog even terug aan het ro mantisch waas van wat men noemt de dode steden aan de Zuiderzee- Het is opmerkelijk hoeveel voorzieningen op het gebied van de openluchtrecreatie de laatste tijd langs de randmeren en het Ijsselmeer van de toe komst zijn ontstaan of ontworpen. Een onderdeel van die alleiwege zichtbare ontwikkeling is het vacantiecentrum „IJs- seimeer”, dat hier in aanzet aanwezig is. Onlangs kregen de inwoners van Assen een genummerde folder in de bus van het Workumer vakantiecentrum. Op 253 num mers, zo vertelde de folder, valt een prijs. De eerste prijs is een gratis vakantie in Workum voor 2 personen gedurende één week. De uitslag kan men alleen door een bezoek aan Workum te weten komen. u be grijpt dus, dat wij met spanning naar de dag van vandaag hebben uitgekeken. Al zou ik niet durven beweren, dat de gebraden recreatieganzen de bewoners van de IJsseimeerkustpiaatsen binnenkort in de mond zullen vliegen, perspectieven zijn hier bepaald aanwezig. Aan de oostkant raakt de gemeente aan het grote merengebied. Het is duidelijk, dat daar in het verband van de Marrekrite het nodige voor een verantwoorde ont sluiting te doen zal zijn. Het de vorige week verschenen rapport van de studiecommissie „Toerisme Zuid west Friesland” bevat ongetwijfeld waarde volle richtlijnen. Het feit, dat in de com missie overheidsorganen van allerlei aard en particuliere organisaties van de meest verschillende soort waren opgenomen, maakte het rapport hoogst belangwekkend. Een zekere wrijving tussen de belangen van landbouw en recreatie is van tijd tot tijd denkbaar. Het komt mij voor het is trouwens de mening van de in 1960 ver schenen brochure van het Landbouwschap dat met goede wil en overleg in de meeste gevallen een oplossing moet zijn. Na de recreatie enkele opmerkingen over de cultuur. Niet dat de cultuur er zou zijn om het recreatieve klimaat wat op te Keuren. Wei kan men zeggen, dat een levende en be leefde cultuur mede een zinvolle betekenis voor de toerist heeft en zijn belangstelling, boeit In Friesland heeft het culturele steeds een sterk accent gehad. De Friese taal is daarvan een opvallende en voorname uiting Ik' hoef u dat 'piet duidelijk te maken, maar acht het een voorrecht mijn werkkring in de grootste Fries sprekende stad te hebben gevonden. 'Bj een ander element van de cultuur blijf ik nog even stilstaan, wie van ver komt en het zware bakstenen torengevaarte van de Grote kerk ziet oprijzen, verwacht al een stad van historische schoonheid. Workum mag zich inderdaad verheugen in een keur van openbare gebouwen, die zich jdoor merendeels recente restauratie^ in een uitstekende staat bevinden. Bovenaan de Grote kerk, dan stadhuis, waag en vermaning. Nog niet zo lang geleden gou men met een dergelijke op-, somming hebben volstaan. Tegenwoordig is het besef gerezen, dat stedelijke schoon heid niet alleen gevormd wordt door een groter of kiejner aantal monumentale ge bouwen, maar ook dóór het stadsbeeld) door het fijn uitgebalanceerd geheel van verhoudingen en tinten, waarin de een voudige gevel evenzeer een functie vervult ais het m het oog springende architechri tonische monument Voor het bewaren van een dergelijke jn woorden nauwelijks te vangen sfeer zijn twee dingen nodig: een zorgvuldig in stanft houden van de samenstellende elementen en een waken tegen storende, schrille ac centen. Deze vereisten zijn van één voor waarde afhankelijk: liefde van de burgerij voor de karakteristieke schoonheid van de eigen stad. Verscheidene gevels zijn hier uitstekend gerestaureerd. Dat lijkt mij een duidelijke aanwijzing dat dit bewust zijn aanwezig is. Het geestelijk leven is niet vatbaar voor planmatige benadering door de overheid. Wie zou dat niet beseffen, juist nu, zo kort na de viering vah het Pinksterfeest", Toch zóu ik gaarne enkele opmerkingen, hierover maken. Zeker lijkt mij dat op zijn plaats, omdat in de Zuidwesthoek het Workum en zijn strijd tegen het water in een boek over Friesland, dat een paar jaar na de oorlog is verschenen. Wij worden in gedachten verplaatst naar de sfeer van de „villes mortes”, de dode steden aan de Zuiderzee. In het woordenboek van de overheid ko men dode steden niet voor. De overheid spreekt tegenwoordig om precies te zijn: sinds 1959 wel over probleemgebieden^ Het zou kunnen zijn, dat met beide ter men ongeveer hetzelfde wordt bedoeld. En als men zijn oor te luisteren legt, lijkt dat soms ook wel zo. Want hoe vaak klin ken niet uit de probleemgebieden geluiden als: „Er gebeurt hier niets meer. De jeugd trekt weg. De middenstand kwijnt. Ons dorp gaat dood”. Er is een latent pessimisme, dat van tijd tot tijd in courantenartikelen of brochures een uitlaatklep vindt. Met wat nukkige ge zichten zet men zich dan af tegen de grote industriële-, handels- en bevolkingsconcen traties in de Randstad, die zoveel meer schijnen te bieden dan een leeglopend platteland. Intussen, het gaat bij de probleemgebie den om iets anders. Probleemgebieden zijn als couveusekindertjes- Het leven zit er in, m|aar moet wat worden opgekweektf Of, om het wat meer kanselarij-achtig te zeggen: er worden bijzondere stimulerende voorzieningen getroffen r,m de welvaart en welzijn te bevorderen. De noordelijke provincies hebben begre pen, dat men, om iets te bereiken, het beste doet de handen peen te slaan. Samen zijn ze sterk, gewesten, die naar bevolking en historie zo verschillend zijn, maar als ge- buren geplaatst voor dezelfde problematiek. Het is verheugend, dat de drie provincies in een gemeenschappelijk ontwikkelingsplan hun visie op de toekomst van het noorden des lands hebben neergelegd. Aan de gemeenten is het, om op allerlei punten pphjun Wijze en met de .ter, beschik king staande mogelijkheden op dit stramien voort te borduren. Iedere gemeente zal over haar rol en taak daarbij haar eigen voorstelling hebben |en zich op de uitwerking daarvan toeleggen^. Dat ligt in de aard van de gemeentelijke! zelfstandigheid. Maar opmerkelijk is nu, dat in allerlei streken jn het noorden des lands gemeen ten zoeken naar samenwerkingsvormen om gemeenschappelijk nieuwe kansen op te vangen en aan nieuwe Ontwikkelingen het hoofcMe bieden! De samenwerking, die de laatste tijd in de Zuidwesthoek is gaan groeien, is daarvan een goed voorbeeld)- Ik zou ook kunnen denken aan het op treden van de Marrekrite. Op weer ander terrein is de stichting „Sudergoa’1 bezig, krachten te bundelen. Dergelijke aaneensluiting tot gemeen schappelijk beraad coördineerde actie ver dient ieders instemhipg en medewerking. Ik zou mij overigens kunnen voorstellen dat men p Workum met weemoed terug denkt aan het jaar 1504, toen de Workumer el als lengtemaat voor heel Friesland werd voorgeschreven. Ik betwijfel of Workum nu nog evenzo de maat aangeeft. De industrialisatie is het primaire en meest spectaculaire onderdeel van het pro. bleemgebiedbeleid. Kan ik daar niet stilzwijgend aan voorbij gaan, waar Workum toch geen industriekern is Me dunkt van niet. Het industrialisatie- beleid gaat natuurlijk in de eerste plaats de kernen aan. Het heeft nogal wat contro versen opgewekt' Men kan gaan twisten over de vraag, hoeveel plaatsen voor kern- aanwijzing in aanmerking komen en in hoeverre bij industrievestiging buiten de kernen faciliteiten moeten worden verleend. In groot verband bezien moet de kernen. politiek in beginsel als juist worden be schouwd. De praktijk heeft bovendien laten zien, dat niet alleen de kerngemeenten po sitieve gevolgen van het industrialisatiebe leid ondervinden. Dit doet zijn invloed veel breder gelden. In de eerste piaats bereikt men, dat de bevolking in de provincie, en dan niet al leen in de aangewezen kernen, maar ook in een brede rpg platteland daaromheen wordt vastgehouden. Dat is op zich zelf een niet te onderschatten winstpunt. In de tweede plaats blijkt ook buiten de kernen het gunstige gevolg van de verbe tering van het industriële klimaat. In ver schillende plaatsen, die niet onder de pre mieregeling vallen, komen industrievesti gingen tot stand. Ik denk nu, om geeft voorbeeld in de omtrek te noemen, aan een vestiging die iedereen kent, die regel- WORKUM. Onze oud-stadgenoot ds. B. Fabrie zal zondagmiddag 24 juni a.s. om twee uur a fschejd nemen van de Baptisten gemeente van Noordbergum en de week daarop, n.l. zondagmiddag 1 juli a.s. om vier uur, na vooraf ’s morgens om tien uur te zijn bevestigd door de consulent, ds- J. Reiling uit Bilthoven, rector van het Baptisten ^Seminarium te Bosch en Duin, intree doen als predikant van de Bapt’sten Gemeente van Haulerwjjk, waar hij be roepen is in de vakature van ds. N. Band- stra, die op 16 april van het vorige jaar naar Borne is vertrokken en die daar veer tien dagen later intree heeft gedaan. Ds. Fabrie werd op 20 januari 1900 te Maastricht geboren en was na het vol brengen van zijn militaire dienstplicht vele jaren werkzaam als chef in een groot concern. Naderhand studeerde hij nog aan het Spurgeon’s College te Londen jn Enge land en op 30 april 1936 werd hij in de Emmanuel Baptist Church te Enfield in Engeland door Rev. Thomas H. Squire, D. D. bevestigd als predikant ten behoeve van de arbeid voor „The International Old Baptist Union” met als standplaats ’s-Gra- venhage. Na de oorlog kreeg ds. Fabrie toestem ming om zich te voegen bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland en werd op 14 december 1947 bevestigd als voorganger (predikant) van de Baptisten Gemeente van Yandbulten. In 1950 ver wisselde ds. Fabrie deze gemeente met dié van Workum en Makkum, vanwaar hij op 11 april 1954 naar die van Enschedé vertrok. Sinds 12 oktober 1958 dient ds. Fabrie de Baptisten Gemeente van Noordbergum, waar hij werd bevestigd door ds. K. Rei ling, emeritus predikant te Hengelo in Overijssel. Ds. Fabrie was ongeveer drie jaar sekre- taris van de Bond van Baptisten Gemeenten in Friesland en van zijn hand verschenen enkele vertalingen van Engelse geschriften. Abonnp^—’tsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar onbehaaglijk gevoel van te krijgen, want wie gaat zo plotseling in die -Stilte staan zwaaien of juichen en nog veel „slimmer” was het, dat dit niet zo hartelijk aandeed voor de nieuwe burgers. Maar deze waren er even vriendelijk om, dus dat viel mee. Gelukkig dat het zulk mooi weer is en de zon er tenminste vrolijk bij schijnt, anders was de inkomst toch wel heel triest geweest, aldus een opmer king die de gemoedstoestand van de wach tenden op de Merk wel aardig juist weergaf Ja, en juist omdat die zon er was, moest er gewerkt worden en konden niet genoeg muzikanten bij elkaar getrommeld worden. Zo is er dan ook altijd wat en wie begrip heeft voor de moeilijkheden van an deren, vraagt zich af welke te leerstellingen tegenover elkaar komen te staan en dan het zwaarste moeten wegen inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Dan is ’t maar net wie het eerst zegt: It rédt ’m dochs ek wol weren dan, behoeven ze daarmee nog niet eens het zelfde te bedoelen. Toen de auto’s voor het stadhuis, stopten en deinzittenden tussen een zestal in telligente paardenhoofden door naar de stadhuistrap liepen, steeg toch een schuch ter handgeklap op, waarvan de goede be doelingen zowaar nog wel wat indruk sche nen te maken. Daar werd kennisgemaakt met de raadsleden en langzamerhand kwa men toen meer en meer genodigden op dagen, zodat er een tekort aan zitplaatsen in de raadszaal dreigde te komen, maai de dicht opeengeschoven stoelen waren juist geteld. Loco-burgemeester A. Gaastra opende de vergadering met voorlezing van het for muliergebed, waarna door de secretaris het enige ingekomen stuk werd voorgelezen, nl. het Koninklijk Besluit waarin melding werd gemaakt van de benoeming van Mr. B. van Haersma Buma tot burgemeester van Workum. Door de beide jongste raads leden, de heren Bakker en Limonard, werd de burgemeester met z’n echtgenote bin nengeleid. De heer Gaastra sprak toen de eerste woorden van welkom en constateerde daar bij dat het voor ons allen een prachtige dag was. We zijn blij dat juist u hét is, die tot burgemeester van Workum is be noemd. Ons stadje is maar klein en daarom! hopen we oprecht dat het niet nog kleiner gaat worden, dat we met uw steun en leiding daar iets aan kunnen doen, bij voorbeeld door kleinere industrieën aan te trekken. Een jachthaven is verder onze wens, waarvoor de plannen al gereed lig gen en op het gebied van recreatie zijn hier ook zeker perspectieven. Een begin is er al mee gemaakt, maar er moet nog veel meer gebeuren en nu hopen we maar dat u ons vlug kan helpen om dat met versnelling tot stand te brengen. Ik kan u verzekeren dat we graag met u samen werken zo lang ons dat vergund is. Dat God u moge behoeden en Zijn zegen mag geven aan u en uw gezin. De installatie werd daarna bezegeld door het omhangen van de ambtsketen. De toespraak, die de burgemeester toen hield was dan wöordèlijk als volgt: Mijne heren leden van de Raad. „Zo is Workum geworden wat ze is, een verstild stadje, waarover de glans ligt van haar vroegere glorie en een kustplaatsje, dat door weinigen bezocht wordt en het daarom juist zo de moeite waard is’”. Met deze zin eindigt de beschrijving van OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 - Workum

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1