I l f l I l f f l i i spoorboekjes in Gaastra’s Boekhandel Veiling Huis te Workum Veiling Huis te Workum Advertenties De Commissie IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIhlllllllllhlllllllllN De nieuwe zijn weer verkrijgbaar 75 cent het huis met erf en tuin illllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIN Bod f 14261.— Fr. H. de Jong met zomerdienstregeling ingegaan 27 mei Freerk Hessels de Jong Noard 18 te Workum, laatst bewoond door wij len Mevr, de Wed. K. Hielkema.' Alles breder bij biljetten omschreven. Alles breder bij biljetten omschreven D. WESTERHUIS Wijke de Jong Bezichtiging op de dagen der verkoping van 24 uur n m. Opbrengst collecte I l f i Oudjesdag 1962 op maandag 25 juni Deelnemers voor de Boottocht met de Princehof kunnen zich t«m. zaterdagmorgen 12 uur van Duinen, Degenen die beslist niet op de Merk kunnen komen, moeten dit bij de aangifte even nadrukkelijk vermelden, Maandagmorgen half negen staan de bussen op de Merk gereed, en brengen ons in Sneek, waar we over stappen op de Princehof ’s Avonds brengt de boot ons te rug in Workum Notaris P. Niemantsver- driet te Workum zal op dinsdag 3 juli 1962 om acht uur n.m. in Hotel ,De Wijnberg’ te Wor kum finaal verkopen: Notaris P. Niemantsver- driet zal op dinsdag 3 juli 1962 om acht uur n.m. in HotelDe Wijn berg’ te Workum pro visioneel verkopen bet huis met garage, erf en tuin Süd 53 en 55, be woond door de heer J. Twijnstra Beh. toest. vanB.enW. in eigen gebruik te aan vaarden op 15 septem ber 1962 Finale verkoping in Ho tel ,De Wijnberg’ op dinsdag 17 juli 1962 Bezichtiging op de dagen der verkoping van 2—4 uur n.m. Freerk Hessels de Jong Direct na de gunning in eigen gebruik te aanvaar den, beh. toest. van B. en W. Gevraagd flink meisje niet beneden 18 jaar Ook wel voor ’s mid dags en ’s avonds H. SCHIPPERS Café ,De Zwaan’ Burg. mr. B. van Haersma Buma A, Gaastra H. de Vries G. Elzinga F. van Duinen 650 Jonge Amerikanen komen in Rotterdam aan Op 25 juni om 9 uur 's morgens komen met de Seven Seas’ aan de Holland Amerika Lijn kade in Rot terdam 650 Amerikaanse scholieren aan, die onder auspiciën van de Ame rican Field Service twee, zes of twaalf maanden de gast zullen zijn van ge zinnen in heel Europa en daarbuiten die hun huizen voor deze jonge am bassadeurs opengesteld hebben. Van deze 650 jongelui zullen er 48 in Nederland blijven (van wie 10 om hier de school te bezoeken en 38 om de twee zomermaanden door te bren gen) en zullen de anderen zich over alle windstreken verspreiden. Zo gaan er naar Denemarken, Noorwegen, Zweden, Duitsland, België, Luxem burg, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Engeland, Finland. Egyp te, Griekenland, Iran, Pakistan, Ugan da, Turkije en Spanje, Wat is het doel van de reis van deze Amerikaanse teenagers? Hun doel is ook het doel van de American Field Service: het bevorderen van het begrip tussen de volkeren door per soonlijk contact. Persoonlijk contact tussen de jeugd van de verschillende landen, in dit geval. Zo laat de AFS jongeren uit de hele wereld naar Amerika komen om daar een jaar naar school te gaan en zoon’ ofdoch ter’ te zijn in een Amerikaans gezin, en zo komen jonge Amerikanen een zomer in een ander land doorbrengen of gaan naar school in het buitenland. Dat deze programma’s aanslaan blijkt uit de cijfers. In 1947 kwamen een handjevol scholieren naar Amerika; nu zijn het er al 2200En voor het zomer- en het schoolprogramma is de belangstelling al evenzeer gestegen. Zeventig Nederlandse jongelui, die een jaar in de Verenigde Staten heb ben doorgebracht, worden op 24 juli in Nederland terug verwacht. HULP De rayonbetoging turnen te Workum voor eui hoe oud 72 jaar. Workum, 19 juni 1962 19 juni 1962 DE RAADFRACT1ES LIETEN ZICH HOREN Rintje Do uwe Auke Durk Geen receptie Workum, Emmabuert 14 Uit aller naam, S. Reinstra Workum, juni 1962 in de ouderdom van 72 jaar Folkert en Tjitske Koudum, juni 1962 Verl. Hoofdstraat 9 verschillende was kon men zjch van een hoogst welkome verfrissing voorzien. Daarna was gelegenheid om het echtpaar van Haersma Buma persoonlijk te felicL teren en welkom te heten. En kort daarna kwamen de vertegenwoordigers van diverse organisaties, verenigingen en instellingen' om kennis te maken met hun nieuwe bur gervader, 'JJ opgeven bij F. Süd 72^74 - Workum Onze hartelijke dank, ook namens wederzijdse ouders, aan allen die hun belangstel ling hebben betoond bij ons huwelijk en ook voor de vele cadeaus in de ouderdcm van 73 jaar, na een zeer geluk kige echtvereniging van 42 jaar Gezang 186 vers 1 De bedroefden L. de Haan Den Haag: J. D. de Haan IJ. de Haan-Bakker Westerbork: G. Deinum-de Haan D. Deinum en Kleinkinderen Workum, 16 juni 1962 Brouwersdyk 6 Namens de gezamen lijke Ingelanden van dePolder,De Vooruit gang’ te Heidenschap Voor de vele blijken van belangstelling voor en bij ons huwelijk ontvangen, zeggen wij hartelijk dank L. van der Pal S. van der Pal-Boekema Bakhuizen, juni 1962 De collecte voor het Algemeen So ciaal Fonds Bevordering van de Volksge zondheid „Draagt Elkanders Lasten” heeft hier netto f 175.— opgebracht. ontvangst. Spr, had voor ieder een ant woord, dat op het gesprokene aansloot) Altijd adrem, want dat de clh.u. momen teel niet in het college van b. en w. zitting had, kon men ook zien als een staaltje van ware democratie, die de minderheid volledig erkent. Boven de partijen staan, was bijvoorbeeld zonder meer; vanzelfspre kend, dus met dit zo speciaal te noemeln; kon alleen maar de schijn gewekt worden alsof het iets bijzonders zou zijn. Van de rijke ervaring, die de gem-secretaris had verworven, hoopte spr. ook nóg veel te leren. In die geest verliep de sympa thiek^ beantwoording van goede wensen en de betoogtrant rustig, bondig en boeiend. De officiële raadsvergadering werd ge sloten en tóen volgde er een THEEPAUZE Vanuit het St. Anto- nius ziekenhuis te Sneek heeft God hedenmid dag thuis gehaald onze zorgvolle lieve vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder Zeer tot ons leedwe zen geven wij u kennis van het overlijden van onze hooggeachte voor zitter, de heer elkaar en voor ons ge spaard mogen blijven, is de wens van 1 dankbare kinderen J. Attema-de Boer J. Attema i Sijtze Jan l Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve man. vader en grootvader in de ouderdom van 72 jaar Workum J. de Jong-Demmer Workum H. de Jong Workum M. Kuipers-de Jong P. Kuipers Oss P. Dijkstra-de Jong B. Dijkstra Wiske onder Workum N. Vaartjes-de Jong J. Vaartjes en kleinkinderen Liever geen bezoek De rouwdienst is be paald op vrijdag 22 juni a.s. om 1 uur ’s mid dags in de Doopsgezin de Kerk te Wprkum Workum, 19 juni 1962 Süd 54 Zijn voorbeeldige ijver voor onze bank, vooral in de jaren van zijn voor zitterschap van de raad van toezicht, zal bij ons in dankbare herinne ring blijven. ZO’N MODERN 5CHEERRPPRPRPT Voor de blijken van me deleven, ontvangen na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder, groot- en overgrootmoeder GOOITSKE Y. BOUMA betuigen wij onze hartelijke dank De hartelijke ontvangst die u en wet-, houder De Jager mijn vrouw en mij bij ons eerste bezoek aan Workum hebben bereid, doet mij het beste verwachten voor onze toekomstige samenwerking in het col lege van b. en w., al strekt deze toekomst zich, voorlopig niet verder uit dan sept. Met de secretaris zal ik meer dan met wie ook te maken krijgen. Mijnheer Van der Goot, voor uw hulp en adviezen, bij de voorbereidingen voor deze dag ben ik u reeds veel dank verschuldigd. Gaarne spreek ik de wens uit, dat wij dagelijks plezierig mogen samenwerken, waarbij ik van uw rijke ervaring in de gemeente-administra- tie zonder twijfel veel profijt zal kunnen trekken. Uit ervaring weet ik hoeveel waarde de arbeid van een toegewijd ambtenarencorps heeft en van hoeveel betekenis een goed samenspel tussen bestuurders en ambte-, naren is. Op die toewijding vertrouw ik; streven naar goed samenspel zeg ik van mijn kant gaarne toe. Mijne heren, leden van de Raad: Zoj be-i ginnen wij dan onze gemeenschappelijke arbeid ten dienste van onze stad. Mag het bestuur niet zonder problemen zijn, zon der perspectieven is het ook niet. Het zou onjuist zijn, zich te laten leiden door een pessimisme, waarvan ik in het begin sprak. Het is onze opdracht de vra gen waarvoor wij staan positief te bena deren met de wil tot een oplossing te komen. Maar bovenal, laten wij ons werk doen in vertrouwen op Hem, van wie de psalm'- regels zeggen: Wekke God net oer de stéd, gjin wacht sa wekker, dy’t har rédt- Eerst kreeg de heer R. H. Jonkman het woord, die namens de c.h. fractie van een onuitsprekelijke dankbaarheid getuigde voor deze burgemeesfersbenoemïhg». S!inid;s men senheugenis had Workum immers een c.h. burgemeester, uitgezonderd dan uw voor ganger, en dat die traditie nu weer in ere hersteld is, vindt spr. zeer verheugend. Dat de grootste raadsfractie momenteel niet in het college va-n b- en w. Is verte-* genwoordigd, mag een uitzonderlijke situ atie lijken, maar de belangstelling en medewerking van de c.h. raadsleden ten aanzien van allerlei gemeentelijke aan gelegenheden is er beslist niet minder om; Met hetgeen de kranten over uw bestuur lijke kwaliteiten wisten mee te delen, zijn in Workum te dien opzichte grote verwach tingen gewekt. Dit geeft ook grote ver plichtingen, We vertrouwen dat u uw hele persoon zult inzetten en nog vele jarefn Workum moogt dienen met een vooruit strevend beleid. Namens de k atholieke raadsfractie kwam de heer J. H. Limonard met gelukwensen. Er wordt wel eens voorspeld dat Workum, met een sterk verouderde bevolking, één groot bejaardentehuis gaat worden, maar met uw komst slaat de weegschaal toch krachtig de andere kant op. Twee deugden, die in uw voorganger bijzonder gewaar deerd werden, hoopte spr. graag terug te vinden. Dat was jn de eerste plaats stipt heid in optreden en ook wat de tijd be trof met daarnaast belangstelling voor ge. beurtenissen of gebruiken, die andere be volkingsgroepen dierbaar zijn. Dit is mo gelijk door hoog bóven alle partijen te staan en dan kan er ook van een krach tige samenwerking sprake zijn. Spr. wenste de nieuwe burgemeester tot slot een werk zame en genoegelijke tijd in Workum toe. De heer J. D. de Jager sprak namers de a.r. fractie en verzekerde dat met het volste vertrouwen uw komst en uw werk in Workum tegemoet wordt gezien. Zonder de zegsman zo voor te stellen, moet het wel een voorzichtig mens met levenser varing geweest zijn, die spr. dezer dagen zijn zienswijze toevertrouwde en dat in ,’t Fries zo zei; Nije doomny’s en nije boar- gemasters, it is bargeslachtsjen. Wat zo-, veel zeggen wil ais ’t Blijft afwachtenl (Geen slager zijnde, lijkt dit nog een vrij mild oordeel, want er zijn toch wej uitdrukkingen met sterkere contrasten.) De heer de Jager nam die uitspraak in tussen niet voor zijn rekening de ken nismaking werd integendeel bijzonder haU telijk genoemd en dat er alleen maar mee aangeduid werd dat een beetje Fries en een beetje gereserveerd nog wel eens samen kan gaan, dat was met klompen aan wel te voelen. Spr. eindigde met de bede, waarmee koning Salomo z’n troon aan vaardde: Schenk uw knecht een opmerk, zaam hart. Want daarmee is voor u burge meester, in Workum ook veel te bereiken. De secretaris, de heer D. van der Goot, wilde in de eerste plaats,, ook namehs het personeel der gemeente z’n gelukwen sen herhalen. In feen kleine gemee-nté, waartoe Workum. ook kan worden gere kend, is men. in velerlei opzichten op elkaar aangewezen. en dan is het van groot belang dat er 'Qen nauw contact bestaat tussen de burgemeester en de secretaris, waardoor de gedachtenwisseling over al lerlei zaken in een sfeer van vertrouwen en goede gezindheid jegens en tegenover elkaar kan plaats vjnden. Er zijn ver schillende redenen die een goede samén- werking doen verwachten en één daarvan is aan t e geven met een herhaling vant de woorden die bij een vorige burgemees- tersinstallatie in deze raadszaal zijn ge sproken: ik heb uw vader gekend. Uit de- contacten die we inmiddels hebben gehad, mocht met genoegen geconstateerd worden, dat u enkele gelijke karaktereigenschappen' bezit. Dat God u die gaven van verstand en hart wil schenken, die nodig zijn vooir een goede vervulling van uw mooi en' gewichtig ambt. Moge uw bestuursbeleid- er toe medewerken dat Workum een peri ode van hernieuwde bloei tegemoet gaat, Dat het u en de uwen in onze goede stad wel moge gaan, aldus besloot de secret- taris de rij van sprekers in deze iraadsJ zitting. Burgemeester Buma dankte allen zowel voor de hartelijke woorden van welkom en begroeting, als voor de vriéndelijk^ Zaterdagmiddag precies halftwee be gonnen 58 meisjes van S.V.W. met hun tweekamp. De vrije oefening ging goed; alleen jammer dat één rij een stip te ver zijwaarts ging. Ze kregen van de, beide juryleden resp. 7.8 én 8.—. Oefening op de brug ging keurig: 8.5 en 8.5. De tweede groep meisjes van S.V.W. deed het net andersom, ’n Goede vrije oefening 8.3 en 8.2. Brüg iets minder goed, nj. 7.4 en 7.—. Maar toch waren beide groepen ruim boven ’t minimum voor een eerste prijs. Groep I moest 25 punten behalen kwam tot 32.8; groep II 29 punten en be haalde er 30.9., Hoe kleiner groep, groter ,’t aantal punten moet zijn. De dames maakten één van de beste vrije oefeningen van de hele middag en kregen 9.2 en 9— met een compliment van de juryleden voor de leidster, juffr. v. d. Berg. Voor de balk kregen de dames 7.8 en 8.—. Samen 35.2, terwijl zij voor een eerste prijs 28 punten moesten halen, dus ruim negen punten over. Ook bij de b'alk kreeg juffr. v. d. Berg een compliment, want toen zes dames tegelijk op de balk moesten springen, mislukte dit bij één Deze sprong opnieuw terwijl de andere vijf onbeweeglijk bleven staan. Ze_ wisten niet wat er gebeurde, maar de leidster telde niet door en dan doe je niets. Dat is klassikaal werken. Zowel de jongens als de heren moesten met een tweede prijs tevreden zijn. Bij de heren scheelde het slechts 0.4 punt. Die moesten 30 punten zien te bemach tigen én ze haalden e r 29.6. Voor vrije oefening kregen ze 7.4 en 7.4 en voor het paardspringen 7.6 en 7.2. De jongens zouden 31 punten nodig ge had hebben voor een eerste prijs en daar bleven ze met 29 juist twee puntjes onder. Jammer dat ze zich vergisten bij de ver plichte sprong, want de vrije oefening ging heel behoorlijk, nl. 7.8 en 8.— voor lange mat springen 7 en 6.2. Bestuur, raad van toe zicht en kassier van de Coöperatieve Boeren leenbank Workum en Omstreken’ geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer Cijfers waaruit blijkt dat wanneer beide groepjes iets talrijker waren uitgekomen, ze met deze prestaties royaal een eerste prijs hadden gehaald. Het programma verliep de hele middag vlot. Er werd zelfs tien minuten Up het tijdschema ingelopen, wat erg'prettig was, want nu had iedereen gelegenheid om voor de optocht een hapje te eten, wat wel nodig was, als men weet, dat er enkele actieve mensen waren die na ’t ontbijt niets weer hadden gegeten. ’s Avonds om halfzeven werd er op het terrein bij de grasdrogerij gestart de optocht. Met Crescendo en Studio en verschillende tamboercorpsen was het een schier on afzienbare rij van meer dan zeshonderd gymnasten, die door de stad marcheerden; Een pracht gezicht. Op het sportterrein werden ’s avonds nog zeer aantrekkelijke gymnastiekdemon- straties gegeven en al was het niet volop zomer, ’t bleef ondanks dreigende luchten droog, zodat er ook nog een flink aantal publiek op de been was. ’s Middags had het even buiten de gemeentegrens nog ge regend en iets verder op stortten hevige plensbuien neer, dus ditmaal trof Workum het niet zo heel slecht. In elk geval beter dan men zich van enkele voorgaande kcrcfri nog wist te herinneren. D.V. zondag 24 juni a.s. hopen wij met onze f lieve ouders en groot- ouders f F. A. DE BOER E. DE BOER— HOEKSTRA J de dag te herdenken van j hun 25-jarige echtver- eniging Dat zij nog lang voor 11 - 0 hun Op de gangen werd wel enige verkoeling gezocht, maar bij de terugkomst in de raadszaal had men er niets aan gewonnejn|j Wethouder Gaastra las toen de namen van de lijst van sprekers op en zodoend^ kreeg eerst het woord mr. J. Crameir, jjmmissaris van de koningin in Drente, die veel goede, hartelijke en geestigé dingen wist te vertellen, op een briljante manier. Als een drietal opmerkelijke ka-; raktereigenschappen van de nieuwe bur gemeester werden genoemd: stiptheid, ge-s voel voor protocol en zin voor humor; En aan bewijsmateriaal, zowel van hu,-, moristische als van ernstige aard ontbrak het niet. En zeker niet toen het onder werp: recreatie ter sprake kwam. Als voorzitter van de oecumenische raad in Assen was de heer Buma op dit gebieft een bruggenbouwer geweiest, wat voort sproot uit z’n wezenlijke belangstelling voor de mens. Uit al idie woorden sprak een grote vriendschap en hartelijke genegenheid die ter introductie wel nuttig voor de Workumer bevolking werd genoemd. Burgemeester Russchen verheugde er zich over dat hij enkele weken na z’n af scheid (er werd een veel somberder woord genoemd) de ambtelijke erfenis in zeer deskundige handen zag overgaan. Daarbij is inbegrepen een prettige verstandhou-j ding in gemeenteraad en college van b en w. Spr. had de beste wensen voor de toekomst en schonk het volste vertrouwen aan z’n pjpvolger, hoewel deze öok wel eens genoodzaakt zal zijn de burgerij te verzoenen met de ontoereikendheid van de mogelijkheden. Als vroegere burgemeester van workum sprak de heer Oppedijk van Veen, thans burgemeester van Tietjerksteradeel, zeer waarderende woorden en wel speciaal over de eminente wethouders, die Workum in een lange reeks van jaren gediend hebben,. Trouwens alles wat deze spreker betoogde, zou goed geweest zijn om zelfs de grootste tegenzin in het burgemeestersambt te Wor kum met één klap te doen verdwijnen. Namens de kring van burgemeesters en tevens als familielid sprak Baron thoe Schwartzenberg en Hoheniansberg, burge meester van Gaasterland, een hartelijk welkoms woord. De heer L. E. Pasma, burgemeester van Hemelumer Oldeferd, wees op de gemeen schappelijke belangen zowel in het Hei denschap als met betrekkjng tot de werk plaats voor mindervaliden. Als gevolg daar van was er een vrij regelmatig contact tussen de gemeentebesturen en gelukkig altijd in goede harmonie. Spr. wenste z’n collega met gezin een prettige tijd in Workum. Majoor- G. van Dijk, sprekende namens de rijkspolitie, hoopte en vertrouwde dat de voortreffelijke samenwerking van voorheen bestendigd mocht worden. Wethouder G. Gerbrandy sprak namens de gemeente WymWritseradeel, in welke; gemeente de vader van Workums nieuwe, eerste burger, eveneens het burgemeesters-, ambt bekleed had. Aan zijn nagedachtenis bewaren de oudere ingezetenen nog dier bare herinneringen, want allen die hem van nabij gekend hébben, droegen hem veel achting, ja zelfs een zekere verering toe. Zeer velen in onze gemeente, aldus spr., zijn thans met de gedachten bij, u ei de uwen, vanzelfsprekend vooral bij uw moeder, voor wie dit tevens een grote dag moet zijn. Dezelfde spreker kwam ook nog namens het dijkbestuur van het waterschap Wes- tergo’s IJsseimeerdijken aan het woord en wat hij over de samenwerking met het gemeentebestuur mee te delen had, was beslist niet verontrustend. Geruststellend was in elk geval dat spr. volkomen ver-, trouwde op het gevoel voor juiste verhou dingen, dat altijd als de basis van alle besprekingen en onderhandelingen be schouwd mocht worden. Als vriend van wijlen burgemeester van Haersma Buma sprak de heer Boellaart Uit De Bilt enkele gevoelvolle woorden, die getuigden van z’n grote genegenheid voor z’n vroegere wapenbroeder en diens familie Het gesprokene kon, volgens spr., tevens gezien worden als een eerbiedige hulde en warme belangstelling uit de regionen van de oud-illegaliteit. Als studievriend van de pas geïnstal leerde burgemeester sprak mr. G. M. Bre- idius en deze leverde de geweldige prestatie om dat in ’t Fries te doen met zelfs heel typerende uitdrukkingen. Aan uitspraak en intonatie mocht dan af en toe wel iets mankeren, de hartelijke vriendschap, die er achter verscholen was, kwam er des te meer door tot uitdrukking. Als cadeau werd een klein hamertje aangeboden, dat buiten de gemeente gehanteerd diende té worden als een vermanend pf ongeduldig klopje nodig mocht zijn. Namens de familie sprak tenslotte de heer van Haersma Buma uit Rotterdam, die er op wees dat zijn familie met veel banden aan Friesland verbonden was, wat ook wel blijkt nu uit hun geslacht hier de tiende burgemeester geïnstalleerd werd. Daarom hoopte hij dat die traditie op waardige wijze voortgezet mocht worden. Al deze sprekers werden achtereenvol-; gens voor hun vriendelijke woorden dóór de nieuwe burgemeester bedankt en toen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 2