Landbouw-actiialiteiten Coöp. Grasdrogerij Workum en Vil in staat productie te verdubbelen door nieuwe drooginstallatie Gebreksziekten Gekneusd hooi Pekeibak in de weide Sj. W. Koopmans i Visaanvoer vc dc (V gy va m< sir tu: Sn de tij' ke tie OVi de d d IJ tr d- h; z h C v h d E d; gi Sr V ve dt w V di er m Kortingsperiode Grondonderzoek J Merkwaardige bodemvondsten Elimwerk Zwembad Het ,Lyts Bigjin’ is uitgegroeid tot een volwassen paviljoen. De exploi tant is een voortvarend man, die weet wat hij wilMen moet daar alle waar dering voor hebben. Zijn persoonlijk zakelijk belang gaat daarbij voor een groot deel gelijk op met het belang van de ontspanning zoekende gemeen schap. Hoe beter het paviljoen loopt, des te meer service kan er verleend worden aan bezoekers en kampeerders. Toch dreigt er m.i. iets mis te gaan. Afgelopen weekend ging ik voor het eerst in dit seizoen zwemmen. Een klerenhaak moest ik ergens van de grond opvissen en later met de kleren aan een lijntje buiten ophangen. Toe zicht op mijn en andermans eigen dommen was er niet. De daarvoor bestemde ruimte was in gebruik als opslagplaats voor het paviljoen. On der het uitkleden werd het hokje een keer of drie opengetrokken. Mijn ge woonte om mezelf centimeter voor centimeter te water te laten in het Zool kon ik niet volgen omdat van de kippenladder alleen nog twee paal tjes uit het water staken. Liever dan iemand daarvan verwijten te maken, willen we hier denken aan stoornissen als gevolg van snelle groei. Wel is het hoog tijd dat een organi satievorm wordt gevonden waarbij het oorspronkelijke doeleen zwembad voor Workum, niet geheel wordt prijs gegeven. Misschien is het daarbij ge wenst paviljoen en zwembad ruimte lijk en organisatorisch te scheiden. Ruimtelijk omdat reeds nu de uit breidingsmogelijkheden van het zwem bad in het gedrang komen. Organisatorisch omdat één paviljoen houder—badmeester onmogelijk de uiteenlopende behoeftes van paviljoen- bezoekers, kampeerders en zwemlus- tigen tegelijk behoorlijk kan dienen. Het zwembad wordt daarbij, omdat het zakelijk bezien het minst oplevert, het kind van de rekening. Maar abonnementsgeld is toch ook welkom IJsselmeerrace PLAATSELIJK NIEUWS 1 te 1 Gemeente Workum Van 13 t.e.m. 19 juni 1962 Het comité van actie te Workum De collecte ten bate van het Rode Kruis te Staveren heeft f 283.91 opgeb'racht 3528 25 428 110 pond pond pond Stiveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur Dienst ’s Av. 7.30 uur ds B. Koole van Tjerkwerd (Doopgez.) Voorm. 9.30 uur mevr, de Jóng van Drachten ZONDAGSDIENST ARTSEN i WORKUM Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur M. W. J. M. MUDDE - Tri. 535 en ook STAVEREN. Geslaagd voor het diploma Zwakzinnigenzorg mej. T. S. Zwaan, alhier. V( BURGERLIJKE STAND Volgens deskundigen worden de gevaren voer tekorten aan natrium en chloor bij het vee steeds groter, graslanden die op zandgrond zijn gelegen. Vooral melkkoeien hebben naar verhouding een groto'-'hoeveelheid natrium en chloor nodig, omdat de melk nogal wat van deze elementen bevat. Aangezien er steeds meer gezuiverde meststoffen worden gebruikt die weinig of geen nuttige ballaststoffen bevatten, wor den de gevaren voor tekorten aan b-v- natrium en chloor, steeds groter. Volgens een deskundige zou het chloorgehalte van het gras de laatste 20 jaren tot 20 °/o zijn gedaald. Uit dit oogpunt zijn binnen een aantal jaren gebreksverschijnselen alleszins mogelijk. per f 0.85 per per Ook op het landbouwbedrijf komen de laatste jaren steeds meer nieuwe ontwikke lingen in het teken van de belangstelling. Zo bestaat er thans een machine die het hooigras dat voor hooi bestemd is gaat kneuzen. De stengel van het gras wordt hierbij flink gekneusd, zodat het droog- prbees aanzienlijk wordt verkort. Het weer- risico wordt hierdoor belangrijk verminderd omdat het hooi korter op het veld blijft liggen. Door gebruik te maken van een hooiventiiator, waarbij koude lucht dóór de hooiberg of tas wordt geblazen, kan oók de periode van nadrogen op het land nog weef 1 a 2 dagen worden verkort. De ver liezen aan fijn materiaal zijn bij kneuzeta echter veel groter. Al met al kan de boer door gebruik te maken van deze nieuwe methoden het weerrisico bij het hooien belangrijk verminderen. met name op de 1 De kortingsperiode voor het grondonder- 1 zoek bij het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek, I waarin 15 o/o korting op de onderzoekings- I kosten van het grondonderzoek wórden 1 gegeven, eindigt dit jaar op 30 juni. I Behalve voor standaardonderzoek dus 1 onderzoek op pH, humus, fosfaat, kali en 1 magnesium geldt deze korting ook voor aanvullend onderzoek op sporenelementen! I Voor dit onderzoek komen speciaal gras landpercelen in aanmerking die meer dan acht weken geleden een bemesting met fosfaat, kali enz. hebben ontvangen. Stik-. I stofbemestingen vallen hier geheel buiten.' I In het algemeen zijn dit percelen die pas I gemaaid zijn voor hooien of voor inkuilen. I Hindeloopen (Herv.) ds B. Klopman van ’s Av. 7.30 uur ds mr q. Rovers, Warns (Doopsgez.) Voorm. 10.45 uur mevr, de Jong van Drachten Voorm. 9.30 uur Molkwerum Donderdag 14 juni is bij de kanaal- werken te Staveren een kogel opgebaggerd met een middellijn van 25 cm. Tevens is het fundament van een kelder blootgelegd, De oudheidkundige dienst te Leeuwarden is Van een en ander op de hoogte gesteld en zal een onderzoek instellen naar de oorsprong en oudheid. Reeds eerder is een kleinere kogel opgebaggerd, weike naar het Fries Museum te Leeuwarden is op gezonden. De vereniging tot stichting en exploitatie van Chr. Gezondheidskoloniehuizen in Ne derland, bestaat dit jaar veertig jaren. Vele zwakke en nerveuse schoolgaande kinderen uit de noordelijke provinciën zijn op medisch advies in de huizen Elim op Schiermonnikoog en ’t Ruigeveld te Rolde zes weken verpleegd'. De verpleegprijs,’ welke gedeeltelijk wordt gesubsidieerd door de overheid en door de afdelingen gedeeltelijk wordt inge zameld, wordt door de vereniging zo laag mogelijk gehouden om alle kinderen, die voor uitzending in aanmerking komen, oók u^t te zenden, zodat er geen kinderen om financiële redenen behoeven achter blijven. Nu staat de vereniging voor grote moei lijkheden. Het zeehujis moet worden ver nieuwd. Deze verbouwing wordt op f 500.000— geraamd. Dit [moet ujt eigen middelen worden betaald, want hiervoor wordt geer subsidie gegeven. (Binnenkort zal er een beroep op u wor den gedaan fn de vorm van een bouw steentje verkoopactie, om oók uw bijdrage voor de vernieuwing van het Elimhuis te geven. Laat dit een jübileumgift zijn. Op deze wijze tonen wij onze dank voor wat Elim in het verleden voor onze kinderen gedaan heeft y manier aan te duiden dat de olie, die van het C.B. betrokken werd weer voor een groot deel in het eindproduct teruggeleverd werd. De heer R. H. Jonkman feliciteerde na mens de standsorganisaties het bestuur met de geweldige uitbreiding die de grasdro gerij heeft ondergaan en wenste het toe wijsheid, verstandig beleid en een zegen rijke toekomst. De heer R. de Groot roerde bij z’n feli citatie ook de coöperatieve gedachte aan, waarin hij zich als directeur van de land bouwschool geen partij behoorde te kiezen maar de voorstanders kunnen er hier zeker wel feller actie voor gaan voeren met er op te wijzen wat in de loop der jaren hier tot stand is gekomen. Dat er thans zoveel geld gestoken is in deze nieuwe droogin stallatie is bovendien wel het bewijs dat men de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaat. De heer Beuker feliciteerde het bestuur ook hartelijk met de ingebruikneming van deze belangrijke uitbreiding, dankte voor het zo onvoorw,aa,rdëlijk inhem gestelde vertrouwen en deed mede namens de beidé andere aannemers, de fa. Broere, Gouda en Westerhuis, z’n woorden vergezeld gaan van een padeautje, dat bij de te houden bestuursvergaderingen zeker wel eens te pas zal komen. Ook had spr. nog zeer waarderende woorden voor de welwillende medewerking van de directeur van gemeen tewerken, waardoor dit werk zo vlot en op zo’n prettige wijze gereed was gekomen. Z’n complimentje aan het adres van de beheerder was ook oprecht gemeend. De heer D. van der Zee toonde zich zeer erkentelijk voor de ontvangen uitnodiging, was er eigenlijk wat door verrast, maar nu met de kwaliteit van het gedroogd gras cok de gezondheid van het vee ter sprake kwam, voelde hij wel iets, maar toch wilde hij er voor waarschuwen dat juist wanneer de dieren het te goed krijgen ook zijn hulp nog wel eens ingeroepen zal moeten wor den, ondanks het feit dat de C.A.F. de samenstelling voor een juiste voedering wel weet pan te geven. Tot slot richtte de heer H. de Jong, die vanaf de oprichting op zo’n voortreffelijke en voortvarende wijze de leiding in handen had, nog zeer hartelijke woorden van dank tot de vertegenwoordigers van de fa. Broere te Gouda, die de nieuwe trommel- drpger met alle toebehoren correct én nog mooi op tijd geleverd had. Bij het proef draaien behoefden we maar te kikken en er was direct deskundige hulp, zo nodig de baas zelf, die hier aangekomen dan meteen in de overall stapte en de nodige aanwij zingen gaf. Die service meende spr. hier beslist even te moeten noemen. Daarna konden de genodigden zich nog te goed doen aan een extra-verzorgde uit smijter en er waren maar weinigen, die er aan dachten dat het misschien voor, hun ook schadelijk kon zijn als ze het te goed kregen. Toegegeven moet worden dat de waarschuwende persoon voor zich zelf on verbiddelijk consequent bleef. Maar het gres was onverbeterlijk, voelde meer voor een tevreden, prettige stemming, die ook paste bij deze heugelijke gebeurtenis. Naarmate er meer van de gtond het vee wordt gevraagd, moeten er hogere eisen aan de bemestingstoestand worden gesteld. Meer opbrengst betekent immers een grotere onttrekking van plan- lenvoedingsstoffen aan de grond. Deze moeten door bemesting worden aangevuld; Wanneer deze aanvulling onvolledig is zul len er op den duur gebreksverschijnselen bij de gewassen en ook bij het Vee optreden Deze gebreken zijn niet altijd direct te zien# In vele gevallen is reeds 30 o/o opbrengst- derving geleden alvorens de afwijking wordt geconstateerd. Door tijdig en regel matig grond-, gewas- en aaltjesonderzoek I te laten verrichten kan deze belangrijke schade worden voorkomen. i veren aangevoerd.: pond lijnaal, f 1.31—2.11 pond snoekbaars, pond baars, f 0.360.40 pond witvis, f 0.025 per pond Aanvoer deze week bedroevend slecht, wat snoekbaars en baars betreft- De baars was bovendien laag in prijs; lijnaal onge veer prijshoudend, maar deze kpn hetf slechts voor een enkele vjsser goedmaken; Door de*Nederlandse regenboogclub afdeling Friesland werd zondag j.l. voor de derde achtereenvolgende maal de IJs selmeerrace tussen Staveren en Enkhuizen vice versa gehouden, waaraan door zeven Friese regenboogzeilers werd deelgenomén met daarnaast, voor de tweede maal, zes 22 m2-zeilers. De einduitslag was: Regenbogen: 1.' Joh. Albada 34 pnt; 2, E. ‘K. Hoekstra 27 pnt; 3. Mr. A. van der Werf 24 pnt; 4. J. de Wilde 17 pnt; 5. A, van der Zee; 6. H. H. Rófekamp en 7. H. de Vries, allen 10 punten. Alle zeilers Jn deze klas wonen te Sneek. De 22 m2 klasse: Mr. H. P. Linthorst Homan, Leeuwarden 28 pnt; 2. Ir. A. Bonnema, Leeuwarden 24 pnt; 3. J. A. van Drooge, Warga 19 pnt; 4. N van der Beek, Leeuwarden 19 pnt; 5. T. Pasma, Sneek 13 pnt; 6. G. Doevén-, dans, Sneek 7 pnt;. De wedstrijden werden gehouden onder auspiciën van de Sneeker Zeilclub, terwijl in Enkhuizen de Watersportvereniging „Al- mére” medewerking verleende bij de fi nish en start. Aan het gem. visafslagbedrijf te Sta- werd in de week van 11—16 juni Zondag 24 juni 1962 Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, 's Av. 7.30 uur Lof (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds W.E. Verdonk Voorber. H.A. ’s Av. 7.30 uur vicaris C. van Qoyen Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerg Latijnse School en in ons Gebouw (Doopsgez.) ’s Av. 7.30 uur ds Kater van Leeuwarde11 (Geref.) Voorm. 9 uur en nam. 2 uur ds D. J. Coumou uit Haarlem, Voorbed H.A. l i i (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds F. Hofhuis Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Bethel Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur ds W E. Verdonk Voorber. H.A. (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdie’nst. Nam. 1.30 uur ds Bakker van Hemelum Ferwoude (Herv.) Nam. 1.30 uur ds P. E. van Qoyen H.D. Gaast (Herv.) Voorm. 9 uur ds P. E. van Ooi jen Woensdag' 6 juni j.l. werd de nieuw ste Broere-drooginstailatie officieel in wer king gesteld door loco-burgemeester Ai Gaastra, die daartoe één van de vele knop pen omdraaide, waarmee het hele drogings- proces en de automatische verwerking te regelen is. Van te voren had de directeur H. de Jong al een kleine toelichting gegeven. Het eigenlijke drogen geschiedt in een enorme trommel en via de grote cycloon op dak wordt de waterdamp afgevoerd, terwijl in de vier kleinere cyclonen de zuig- en blaaslucht van het transport kan verdwijnen. Vandaar kan het product ver der tot meel of tot brokjes verwerkt wor den en vooral deze laatste vorm is nieuw en zeer practised. Die brokjes (waarvan de dikte iongeveer gelijk is aan een pijpje schoojbordkrijt en de lengte naar verkie zing enkele centimeters of korter kan zijn) worden door de smalle buis geblazen, die over de verkeersweg naar de beide silo’s (elk een inhoud van ongeveer dertig ton-) en desgewenst ook verder naar het pak huis voert. Aan de genoemde silo’s, vervaardigd uit afgedankte olietanks van eigen bedrijf, kan dan de aflevering van het product heel gemakkelijk geregeld worden. De auto’s of wagens, die voor het eindvervoer ge bruikt worden, kunnen naast de silo ge reden worden en dooi een trechter zijn ze in enkele ogenblikken gevuld. Dan naar de weegbrug en men weet met hoeveel ton de voorraad in de silo geslonken is, zodat die even later weer bijgevuld kan worden. Pas wanneer ze beide vol zijn, dus bij een voorraad van zestig ton voor aflevering gereed product, wordt de afvoer ingeschakeld via de buis die naar het pak huis loopt. Voor het zo ver is, zijn er natuurlijk nog wel enkele bewerkingen aan te pas gekomen, waarin meespelen een grof baksel- en snijmachine, elevator, hamer- molen, af voer van de brokjes op een, keel band en vandaar naar een weegautomaat, maar het belangrijkste is toch wel dat met mjnder personeel de capaciteit van de nieuwe drooginstallatie veel groter is dan voorheen, zodat de jaarproductie bij vol- doende aanvoer wel ongeveer verdubbeld kan worden. Dat betekent dus meteen dat de leden ook profiteren van deze grotere en snellere verwerking. Bij de bezichtiging van een en ander bleek dat de oude drooginstallatie maar een heel bescheiden plaatsje meer innam en al het -overige, betonvloeren en ver sterkte muren incluis was nieuw- De ge nodigden waren stuk voor stuk onder de indruk zowel van deze geperfectionneerde uitbreiding als van het dynamische karak ter van dit bedrijf. Het vast personeel bestaat thans uit twintig man, terwijl voor de aanvóer zo regelmatig een man of tien werkzaam zijn. Met een zestal auto’s wordt gras of lucerne aangevoerd en in die mate dat er ’s nachts doorgedraaid kan worden, zodat daarvoor een buffervoorraad op het terrein aanwezig dient te zijn, die met hei oog op broeien ook binnen een bepaalde tijd weer verwerkt moet worden. Dus steeds een behoorlijk kloppende roulatie. Om dat alles zo doelmatig mogelijk en zonder stag natie te laten verlopen, daarvoor is wel enige ervaring en verstandig beleid nodig. Maar dit met een gerust hart aan alle medewerkenden van dit bedrijf overlatend, werd na de bezichtiging koers gezet naar de bovenzaal van „De Wijnberg”. De voorzitter van de coop, grasdrogerij, de heer M. J. van der Zijpp, heette hier allen hartelijk welkom en het verheugde hem dat zovelen gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging om deze grote uitbrei ding te bezichtingen. Het deed spreker persoonlijk ook een genoegen dat het juist de loco-burgemeester, de heer A. Gaastra was, die de installatie in gebruik stelde,, waarbij hij er aan herinnerde dat de sa menwerking met het gemeentebestuur altijd erg prettig en stimulerend was geweest Verder werd het bestuur van de V.C.G. van harte welkom geheten, als ook de zusterorganisaties: de C.A.F., coop. zuivelfaJ briek, coop, boerenleenbank en coop, centr. landbouwboekhouding. Genoemd werden verder nog de collega’s grasdrog.ers, ver tegenwoordigers van het centraal bureau, van de s fondsorganisaties, bedrijfsvoorlich ting, de heer R. de Groot, directeur land bouwschool, de heer H. Wildschut als boek houder van het bedrijf, de aannemers fa. Broere, Gouda en Beuker’s Bouwbedrijf en electr. bedrijf Westerhuis, beiden te Workum, oud-bestuurslid de heer Sj. de Witte en de heer D. van der Zee, dierenarts. Van de ontwikkeling van het bedrijf gaf spr. een kort overzicht, waarvan v°rige week trouwens ook al de belangrijkste ge-, gevens zijn gepubliceerd. Spr. herinnerde er aan dat in ,’t begin de meningen van buitenstaanders nogal deprimerend waren, maar reeds direct kon ook de aanvoer van derden verwerkt worden en later werd dit uitgebreid met aankoop van lucerne. Dat deze nieuwe trommel-drooginstallatie, ge leverd door de machinefabriek en electr. technisch bedrijf fa. Broere te Gouda, in ’t belang van onze leden zal zfjn en tevens het algemeen agrarisch belang mag dienen, was dan de slotwens bij dit openingswoord. Loco-burgemeester A. Gaastra verklaarde dat in een agrarische gemeente zoals Wor kum- naar voren komt, vooral deze agra rische industrieën op hun plaats zijn. Dank zij de ondernemingsgeest en het enthou siasme waarmee herha'aldelijk de uitbrei dingsplannen werden uitgevoerd, zijn hier in Workum toch maar de grootste zuivelfa briek en de grootste grasdrogerij van Friesland ppgebouwd. Vermoedelijk zullen er pp het terrein van de grasdrogerij nog wel meer veranderingen moeten komen, omdat de verkeersweg dwars door dit be drijf -doopt, maar op dit moment hóópt spr. van harte dat bestuur en leden een grote bevrediging zullen vinden in de stap die nu gedaan is. Namens het bestuur van de V.C.G. wilde de heer S tienstra veel lof toezwaaien aan bestuur en b eheerder, die maakten dat de grasdrogerij te Workum steeds zo’n voor aanstaande plaats innam. Dit seizoen be staat deze drogerij vijftien jaar. y/erd be gonnen met een productie van 800 ton, na drie jaar was dat al 2500 ton en de laatste keer liep het tegen de 3400 ton; terwijl dat nu zeker wel tot 4500 ton op- gevoerd kan worden. De grasdrogerijen zijn uit de nood der tijden geboren en waren gericht op eiwitwinning uit eigen bedrijf, omdat men toentertijd moest uitzien naar een vervangend middel voor krachtvoer*. Intussen heeft men dé waarde van het gedroogd gras ingezien, omdat die eiwit- winnlrig van zoveel belang bleek te zijn en het ook de gezondheidstoestand van het vee ten goede [kwam. De grasdrogerijen hebben zodoende een belangrijke ontwik-, keling meegemaakt en dat is bovendien een uitkomst voor de boer nu de arbeidsvoor-, ziening in de landbouw steeds moeilijker wordt Spr. wenste het actieve bestuur voor de toekomst het allerbeste toe. De heer van der Werf sprak namens de C.C.L.B. ook hartelijke gelukwensen uit en deed zich kennen als iemand, die niet blfnd is voor de schoonheid van het Friese land- landschap, maar die uiteraard toch ook be landde bij de zakelijke aangelegenheden en daarbij wees op de bedrijfseconomische afdeling van de C.C.L.B. om daaraan een kleine beschouwing te wijden. Het gemeen schappelijk doel is: verbetering van de opbrengsten van de boerenbedrijven. En dit kwam deze morgen ook vooral tót uit drukking met de officiële ingebruikstelling van de nieuwe drooginstallatie, die naar spr. hoopt ook aan de bloei van Workum, ja van heel Friesland mag meewerken. De heer W. Tijsma sprak namens de verschillende plaatselijke coöperaties en verheugde -er z'ich over dat men zo actief bezig is om daarmee te bereiken dat dé boer zich kan handhaven. Daaruit blijkt dat het samenspel van de coöperaties zo goed 'is en als een symbool van die Samenwerking en bundeling van krachten, bood spr'. na mens de zuivelfabriek, boerenleenbank en C.A.F. een voorzittershamer aan. We kunnen trots zijn op deze grootse bedrijfsuitbrei- ding en dat deze mag strekken tot verhef fing van het platteland, tot vrreugde van het bestuur en tot welzijn van de'bevolking, hoopte s pr. van harte. Namens de coöperatieve grasdrogerijen gaf de heer Konst van Harich uiting aan zijn felicitaties en bewondering voor deze ondernemende bedrijfsvoering, daarbij het vertrouwen uitsprekend dat de grasdrogerij in Gaasterlarid voor haar onproductieve uren weer toevoer uit Workum mocht krijgen. De heer A. Verweys, vertegenwoordiger in de Noordoostpölder, juichte de bedrijfs- uitbreiding van harte toe, had optimistische verwachtingen, want een grotere capaciteit was immers in de voorgaande jaren al verantwoord geweest. De heer de Klerk, sprekende namens het Centraal Bureau, getuigde van een prettige samenwerking en wist het op een aardige Geboren, gehuwd en overleden. Geen Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur en nam. 2 uur candidaat R. Holverda Molkwerum (Herv.) Voorm. 9 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds B. Klopman iVarns (Herv.) Voorm. 9 uur ds Q. Rovers. Nam. 2 uur ds mr Q. Rovers Het Yale Universiteits Symfonie-orkest en het Rutgers Universitair Mannenkoor heeft bij hun bezoek aan de hoofstad een concert gegeven op de Dam. In het zonnetje de orkest- en koorleden aan het werk. Op de achtergrond het Paleis en de Nieuwe Kerk in restauratie.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 4