„FRISO" TWEEDE BLAD Vrijdag: 22 juni 1962 nam 1 hadden in wijde omtrek gen, iedereen wilde ze stelde de organisatoren op ’t gebied van de muziek Te Koudum heerst een Poppenprijsvraag Naar aanleiding van de uitgeschre ven prijsvraag stellen F.F.F.F en --- zich voor bij de stichting van Heren le klas 1_ Bol sward 2e prijs Makkum I Heren 2e klas le prijs Vo.VeRo., bepaaïde C.V.W., Witmarsum. Dames le klas: C.’.'.W., Workum; 2e prijs Set Up I, Bolsward’ Dames 2e klas: le prijs V.I.O.S.. Workum 2e prijs Vo.Ve.Ro., Rood huis; 3e prijs Ü.D., Sneek. Voorzitter van der Ploeg reikte de prijzen met een hartelijke felicitatie uit en dankte allen voor hun mede werking. Radio de Vries maakte zich verdienstelijk als omroep en voor mu ziek. Een voor de volle honderd pro cent geslaagde sportmiddag. Echter met te weinig publiek. ’s Avonds vond op hetzelfde ter rein weer de traditionele voetbalwed strijd plaats tussen ambtenaren en timmerlieden, welke ontmoeting ein digde zonder dat er punten gescoord werden, dus dat is wel eens spannen der verlopen, hoewel er 1 menten waren, die in één woord briljant genoemd mochten worden. Bij dames le klas wist S.V.W. te zegevieren, wat dit clubje misschien wel vanzelfsprekend vond, maar wie daar te stellig op rekent, wordt nog Uitermate spannend was de reeds hierboven genoemde eindstrijd Oever- zwaluwen-U.D., waarbij eerstgenoemd team krachtig werd aangevuurd door eigen mensen en uiteindelijk ook met 2—0 wist te winnen, wat het kam pioenschap in deze klas opleverde. Overtuigend spel brachten ook de heren le klas van Set Up en Mak kum I. Bij de 2e klas domineerde Vo.Ve.Ro., Roodhuis met acht punten en een krachtig werkend Staveren moest de reeds tweemaal gewonnen wisselbeker - - -o—» aan haar afstaan met slechts één punt Oeverzwaluwen haar lustrumtournooi verschil. naar het Geslaagd Volleybaltournooi KOUDUM. Begunstigd door goed zomerweer met grauw bewolkte lucht, hield zaterdag j.l. de sportvereniging volleybal, oorspronkelijk genoemd het volleybalclubje en dus was deze middag eigenlijk het vijfde .Slaen Del’-tournooi. De leiding was I de afd. volleybal, de heren F. van Piebe Bakker, wiens naam als dirigent reeds door gans Nederland een goede klank heeft, mag dit dorp bogen op meerdere jonge mensen, die (we mo gen het misschien zó uitdrukken) zich geroepen voelen ook in de muziek hun levensdoel, ja eigenlijk hun le vensgeluk te zoeken. Onder hen mag men een oudere bekende dirigent re- die reeds tijd meerdere muziekverenigingen als directeur diende, doch naderhand te rugkeerde naar ’t Heitelan en naar pisch gebied ligt, nl. ponny-dressuur, Dit nummer zal worden gebracht door een ponnyclub, welke enkele weken geleden in Duitsland voor tienduizen den bezoekers met enorm succes op trad. In Friesland krijgt men natuur lijk niet zoveel mensen bijeen, maar gelukkig zijn ook hier tallozen, die van paarden houden. Het behoort tot de goede en ver- br^van onze" btkenTe c J tt^udVm ook, de kenen, de heer H. Bakker, me reeas g JaarllJkse show in de provincie Noord-Holland inder- in te schakelen. Met hun heeft men f het immers ook aangedurfd (nu zes toch spelmo- jaar geleden) om dit experiment aan uaui t grijpen. Zo zal dan ook het publiek zjjn geboorteplaats. weer kunnen genieten -R Zaterdag boekte deze directeur H. de gymnastiekvereniging .Oeverzwa- bakker op het tweedaags muziekcon- luwen’ te brengen en het aandeel dat cours te Garderen (Gld.) met de door de leerlingen van de chr. landbouw- kem sinds enige maanden geleide chr. muziekvereniging .Harmonie’ te Sneek een vijfvoudig succes. Harmonie won nl. vijf eerste prijzen, w.o. één ,met lofdat was bij de concertwedstrijd. Bij de marswedstrijd eveneens een eerste prijs;, bij de wedstrijd van de _j na afloop ge houden erewedstrijd eveneens een eerste prijs en tenslotte de toppresta tie, nl. voor het hoogste aantal pun ten over beide dagen in de concert wedstrijd. En deze prijs was nu eens geen krans, tak of medaille, maareen - schilderij, vervaardigd en aangeboden H. K H. Prinses Wilffelmina. Wel een heel mooi aandenken aan Se“ deze succesrijke dag 1 In het eerste lustrumjaar: 1961, n. kwam men met een opvallend en i rv “"ii gevarieerd programma, dat alle Overgangsklasse heren,: le prijs gaande overtrof, ook te l bij deze show weer 1 van een massale vrije oefening door luwen’ te brengen huishoudschool elk jaar geven. .Euphonia’, de chr. muziekvereni- J van Wommels, heeft een keu- --- -in een aan- naam gekre- trekkelijke show wel tonen wat ze zien! Maar dit waard is, terwijl ten slotte ,Nij Lib- voor een ui- I en moesten de bei de hoogstgeplaatsten van elk nog weer tegen elkaar uitkomen. De ontmoe- -prijs win- - -SU. ein digde in een 0—2 overwinning voor als nummer 1 het de dames niet het team en te krijgen wel vanzelfsprekend vond Show 1962 te Koudum k” i i *r’ -Het is voor de zesde maal dat bij het bestuur van wel eens verrast. Koudum haar jaarlijkse show van IJpma en’l Klompmaker welinve^' SesPee.ld en moesten de bei- De voorbije jaren ging het steeds ho- trninvrlp handpn Marlot 't-t- eT de hoogstgeplaatsten van elk nog weer ger en ook de publieke belangstelling ging der Ploeg met een kortTToesmaak t?gen e^kaaruitkomen. De ontmoe- nam telkens toe. Deze muzikale shows Hge drumband en die zal L had aeonend kon dp «trild P k ting tussen de beide eerste prijs win- hadden in wijde omtrek naam gekre- trekkelijke show wel tonen 5en,de.clubs V«-V..Ro-V.I.O:S. eto- gen iedereen wilde ze i.lL ui. ,kj - z, g S digde in een 0—2 overwinning voor stelde de organisatoren voor een ui- ben’ met haar moderne marsmuziek tambours idem; bij de Er namen 25 teams aan deel l—j -j_. dat waren van de volgende vereni gingen: Animo. U.D, en N.O.H. van Sneek; Set Up, Bolsward; S.V.W. en V.I.O.S. (dames Workum; Oldeho- ve, I dum; Witmarsum; Wêz wis, Oldeboorn en twee geplaatsten lukte iets nieuws, iets aantrekkelijks op het het publiek veeleisend, wil het in aller stelling te houden van een deel mee 1 kroonde poppen. De jury j<ende de prijzen toe aan Uar- degarijp); Afke Eekma (Hindelóopen); Sietske Boersma, (Leeuwarder Ind. en -opge- Huishoudschool). Vijf inzendsters kre- wekt cultureel leven, althans voor wat gen eervolle vermeldingen; zij allen muziek en zang betreft. Naast de heer ontvingen afzonderlijk bericht er een passende muzikale glans aan te geven. Uit de hier genoemde volgorde i conclusies trekken ten opzichte „7'1 van 1___. Immers dan zouden de laatstgenoem- kwalificeerd worden en dat is geens zins de bedoeling. Tot slot mag de aandacht van de j nog even gevraagd worden voor voorverkoop van entreekaarten, waarmee een vlottere gang van zaken allemaal nog bij de ingang van het F.A.F., Weerd 11, Leeuwarden daar de- de gehele zaak daar, ’t Zou en de Workumer dames. Van de beide terst moeilijke taak, nl. elk jaar weer het geheel zal completeren door van Oeverzwaluwen programma te zetten. Op dat punt van U.D. op de knie- is het publiek veeleisend, wil het - zo--zij moesten met de steeds .verandering van spijs’. Leeuwarden; Overzwaluwen. Kou- vierde plaats genoegen nemen en vie- Staveren; Makkum; C.V.W., len daarmee juist buiten de prijzei w w “U, Oldcbc- Hier volgt de volledige uitslag: o. e.Ro., Roodhuis. Gespeeld werd ;ieicn ie priJS gaande overtrof, ook wat het ditmaal m overgangsklas heren en le Oeverzwaluwen I; 2e prijs U.D. te bezoekers betrof. Show 1962 i en 2e klas heren; dames le en da- Sneek. anr|oro mes 2e klas. Op vlotte wijze werd het zeer uit voerige programma door absentie van heren SWW. (Workum had zelf tegelijkertijd een gymnastiekdemonstratie) voorde aan vang nog moest worden omgezet, maar meer nog door een te spelen beslis singswedstrijd in de overgangsklasse tussen Oeverzwaluwen I en U.D., Sneek, die beide zeven punten had den verkregen, raakte men iets op het gCi,uiuiaei tijdschema ten achter. Deze middag door de heer Noordhuis te Sneek, Railipiuens. kenmerkte zich door een zeer spor- kwamen bij de heren aan: Oeverzwa- ploeg lange mat met tevens een spec- tief karakter. De goede geest was luwen, Set Up en Vo.VeRo bij de overal op het veld merkbaar, ook bij dames aan S.V.W. en V.I O.S., beide de meest spannende ontmoetingen, van Workum. van medewerkenden, moet men generlei van rijk de belangrijkheid voor- het aantal den als de minst betekenenden -is weer iets anders ontworpen en wie vorige x?rtHS §etr Up> week in de advertentiekolommen van - --3e dit blad de betreffende aankondiging lezers afgewerkt, dat PTO Oeverzwaluwen II. |as, 2al Opgemerkt hebben hoe één de o las t.le prlJS Vo VeRo., bepaalde naam alreeds bij een groot deprus deel van het uitgaande publiek zal bevorderd' wordt“.' RA.K Ïp nrü c \7 \xt werken als een electrische schok. An- auemaai nog dij ae ingang GeeSIJk' d® werHdkampioen judo terrein gekocht worden, dan stagneert 22 juni tot 8 juli a s. een ’tëntoon- die naar Koudum komt om daar de- de gehele zaak daar, ’t Zou in aller stelling te houden van een deel van Si?p°fr e demonstreren. Maar daar belang zijn, daar rekening mee te de inzendingen, waaronder de be- op het zo prachtig gelegen .Vendu houden. e De Tivoli’ zal men meer kampioenen Dj fraaie wisselbekers, geschonken kunnen bewonderen op het gebied van r» iue a - J 1 'T desport.nl.de Nederl. kampioens- Prachti£e" meervoudig SUCCes Mevrouw D. Eilander Kerkhof, (H; spor- kwamen bij de heren taculair nummer tafelspringen. Van geheel ander karakter is een derde onderdeel, dat eigenlijk op hip- PLAATSELIJK NIEUWS der Pinpa vnnrvi'ttpr Q.UUoUx a“ B1J de 2e klas werd in twee afde- sPort en muziek krijgt gepresenteerd. I. A 1. 1 ZA ZX

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 5