ELNA WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland fa. Wester hu is radio en televisie Dames tricotages I S.V.W. AGENDA z.v.w. RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE AUTO*" VERHUUR met en zonder chauffeur (All-rjsk verzekerd) Fyftich jier lyn - 23 85ste JAARGANG No. 26 VRIJDAG 29 JUNI 1962 Dit nummer bestaat uit twee bladen Ronkende motoren 1 Eerste zomeravondconcert in de ned. herv. kerk Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Noard 47, tel. 282 Süd 72-74 Uw adres voor Een verkeersongeval Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 1 ge- volgende maand, yn july krektfyftich IJEME DE BOER Anjerdag 1962 S.O.S. Geachte lezers en medeburgers Op maandag 2 juli a.s. te 20.00 uur zal in het Olympisch Stadion te Amsterdam onder auspiciën van de K.N.M.V, de landenontmoeting Ne derlandDuitsland Speedway op grote motoren (500 c.c.) plaats vinden, Naar gemeld wordt, zullen bij dit unieke sportevenement de sterkste en meest representatieve teams tegen elkaar in het strijdperk komen. Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftija mee Jnconê voor kwaliteit Voordeel en gezelligheia Fré de Boer Nogmaals de turn-rayonbetoging Fr. Zuidwesthoek 20 Juni. De weg door de Noordermeer, zoo dringend noodig voor het verkeer op Holland via Station Stavoren is er nog niet dóór. De aangelegen Gemeentebesturen (Stavoren en H.O. enN.) stellen over en weer ultimatums, - men weet er komt oorlog van - en Gaasterland houdt de knoop op de beurs óf Gaasterland géén belang had! Och, waren alle menschen Vader Camphuizen wist het wel nu moeten we baggeren door en glijden op meerdrek, dat kleeren besmeurt.’ Ja, oer de oan to lizzen wei troch de Noardermar moast hiel hwat praet wurde ear ’t men der oan bigoun. It skynt tusken H.O. en N. en Staveren wetter en fjür west to hawwen. Hwant men kin üt de jierren 1911 en 1912 gjin riedsforslach fan dy twa gemeenten under eagen krije of men fynt der hwat yn oer de ,weg door de Noordermeer.’ ,Met zekerheid kan de Lwd. Crt. mededelen dat de Leeuwarder meentelijke electrische centrale in de eerste dagen van stroom zal leveren.’ Nefïens dat bericht soe it dos nou jier lyn wêze dat Ljouwert elektrysk Ijocht krige. En nou ’t wy it dochs oer Ljouwert hawwe, liket it my wol aerdich om jimme in skriuwen léze to litten hwat B. en W. fan Ljouwert, bigjin july 1912, oan ,Het onderwijzend personeel van alle lagere scholen’ stjürden. ,Het komt herhaaldelijk voor, en in reisbeschrijvingen over ons land wordt er geregeld over geklaagd, dat de op straat verkeerende jeugd op ver regaand baldadige wijze tegen vreemde toeristen optreedt, hen hinderlijk volgt of aangaapt, uitjouwt of met vuil of steenen gooit. Nederland komt hierdoor in een slechten roep te staan en zeer tot schade van velerlei be langen schrikt het hen, die voornemens waren ons land te bezoeken, van hunne plannen af. Moet, zoo is gevraagd, in een Staat, die op den naam beschaafd aanspraak maakt, niet meer dan tot dusver doordringen het be sef dat de ware beschaving zich allereerst openbaart in het nalaten van bal dadigheid en schooiersmanieren? Het wil ons voorkomen, dat voornamelijk de onderwijzer geroepen is tot het verkrijgen van op dit punt betere toe standen. Ook in onze stad, want ook hier zijn vreemdelingen b.v. bij het bezoeken van de Oldehove, op de meest ergerlijke wijze gemolesteerd. De invloed ten goede van den onderwijzer op het schoolkind kan niet worden ontkend. Goed ingeprente en met overtuiging gegeven lessen werken bij den leerling na voor zijn geheel volgend leven, doch dan moet hem niet een maal maar bij voortduring voor oogen worden gehouden, dat een ingetogen en beschaafd gedrag buiten de school niet minder onmisbaar is dan wat hem daarbinnen overigens wordt onderwezen. Wij noodigen u uit het onderwijzend personeel aan uwe school met het vorenstaande in kennis te stellen en zijne ernstige medewerking, ter be reiking van het aangegeven doel, in te roepen.’ Dat wie lang net mis soe ’k sa sizze. ,Het vierkante stuivertje met ronde hoeken. In een der jongste Kamer vergaderingen zijn eenige proefexemplaren van den vierkanten stuiver in wandeling gegeven. Het stuivertje is vierkant met ietwat afgeronde hoeken. De voorzijde vertoont het cijfer 5 met een kleine c rechts boven, een en ander in een uitgeschulpte cirkel, waaromheen weder een kralencirkel, aan de vier hoeken van de munt gebroken door vier schelpornamentenhet jaartal is over twee van die ornamenten verdeeld.’ F. Vi OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET Programma zaterdag 30 juni te 2. Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa; Tl GAASTRA Utat Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 03191*314 Postrekening 882298 Abonnementsprijs f 1.29 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Toen mevr. B. de Boer—Mensonides vrijdag in de stad was om een paar bood schappen te doen, js zij door een wielrijder omver gereden, en kwam hierbij met haar hoofd op de straat terecht. Met een bloedende wonde en vermoei delijk een lichte hersenschudding is zij toen binnen gedragen bij de familie E- Zijlstra. AFD. VOETBAL Senioren: Workum—Heerenv. Boys Aanvangsuur: Zie clubkastjo AFD. GYMNASTIEK Zaterdag 30 juni jeugd-vaardigheidsproevent ’s namiddags twee uur. PLAATSELIJK NIEUWS wat tijd> het LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOB 1. 2. 3. 4^ A. Holkema, Leeuwarden secretaris-penningmeester G. Faber—Hornstra, Leeuwarden J. J. Keuning—Zandstra, Dantumawoude M. Kramer—Bruggenkamp, Berlikum T. Pasma—Velde, Joure L- Post—Beuckens, Veenwouden A. C. Wiersma—Risselada, Beetsterzwaag K. Bosje, Oldeberkoop R. Boomgaardt, Huizum Mr. H. W. Kuipers, Wommels J. Piebenga, Leeuwarden H- K. Schippers, Drachten F. Schurer, Heerenveen R. J. Sipkens, Sneek B- Tuinstra, Wommels Dr. H. G. W, van der wielen, Bakkevedn. NOARD 69 WORKUM Zwitserse precisie- naaimachine Zoals de lezers bekend zal zijn, wordt jeder jaar op of omstreeks de verjaardag van Z.K.H. prins Bernhard (29 juni) een Anjerfondscollecte gehouden. Landelijk wordt deze collecte georganiseerd door het Prins Bernhard Fonds, een stichting, staan de onder het regentschap van Z.K.H. Prins Bernhard. Het grootste deel (80 van de in de provincies gehouden inzameling wordt uit- gekeerd aan instellingen en verenigingen in de betreffende provincie, die de zelfwerk zaamheid van de bevolking op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur bevor deren. Het bestuur van het Provinciaal Anjer fonds Friesland beslist op de uit Friesland komende aanvragen om subsidie. Uit de opbrengst van de {n 1961 gehouden collecte werd een totaal-bedrag van f 154OO.— (vorig jaar f 7700.—) aan een groot aantal very enigingen en instellingen toegekend, waar bij het begrip „Cultuur” in zeer ruime zin is genomen. De komende collecte zal plaats vinden door verkoop van insignes en van een fotó van het Koninklijk gezin. Het bestuur van het Provinciaal Anjer fonds heeft voor de organisatie va" de ko mende collecte de medewerking van de ondergetekenden jngeroepen, die gaarne éen warm beroep op de bevolking dóén, om deze voor het culturele leven in de pro vincie zo belangrijke collecte zo goed mo gelijk te doen slagen. Het Provinciaal Anjerdag-Comité Mr. H. P. Linthorst Homan, Leeuwarden voorzitter Inzending van advertenties vóór of woensdagmorgen Familieberichten uiterl(jk donderdags^ morgens 10 uur Er kon on de avond van de 19de juni helaas maar een handjevol bezoekers worden geteld bij dit prachtige concert; afgestemd op de Sweelinck-herdenking. Misschien dat het er 125 waren, maar dat is veel te weinig. Dat had gerust eens, of liever nog enkele malen zo veel mogen zijn Direct mag wel vastgesteld worden dat de thuisblijvers iets heel moois gemist hebber, en (du,s jhpt ongelijk aan hun kant haddeta. Dit Sweelinck-concert kenmerkte zich door een zeer gevarieerd programma: zang met orgelbegeleiding, vier- en zesstemmige koorzang en orgelsoli. De uitvoerenden, het NCRV Vocaal En semble, onder leiding van Marinus Voorb.rg orgel de heer Wim van Beek, kan men ook niet tot de onbekenden rekenen, vandaar Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van bulten Friesland 9 ct: per nun Contracten volgens algemene regeling Nadat de hulp van dr. Mudde was in geroepen is zij per auto naar huis gebracht De oorzaak van dit ongeval was, dat mevr, de Boer bij het oversteken van de Wijmerts te laat richting aangaf en niet voldoende acht sloeg op het verkeer dat achter haar aan kwam. Van jong tot oud weet iedereen deze drie letters betekenen ,in deze Want ook sedert het vergaan van grote en trotse schip „de Titanic" 50 jaar geleden, heeft ook vele malen deze nood kreet door hét luchtruim geklonken, ja, ook nog dagelijks brengt deze kreet om hulp nog velen in beroering. En het valt dan zeer zeker niet te ontkennen, dat me nigeen (dank zij de uitvindingen van dé laatste tijd) door het beantwoorden van deze kreet, nog op het laatste moment gered kon worden van een gewisse dood. ’t Is daarom dat ondergetekende nog eens met aandrang terug komt op het be langrijke en het noodzakélijke van de ver spreiding en de verkoop van Gods Woord: de bijbel. Velen gaan hier de ogen voor open, .'(want de'tijd is nabij), dat zelfs onder alle gezindten, mede de Rooms Katholieken de begeerte steeds duidelijker TELEFOON 306 b.g.g. «7 en groter wordt tot het verspreiden, het lezen en het persoonlijk bezit van de H. Schrift, als de enige oplossing en het, grote doel, waartoe God ons tot gesteld heeft n.L: Zijn koninkrijk te verwachten en te bevorderen, door te geloven in de Naam van Zijn Eéngeboren zoon „Jezus Christus’,’ als de ware weg tot behoud en redding en om ’t toekomend óórdeel te ontvlieden. Geachte vrienden, zeer zeker zult ge reeds op een of andere wijze medewerkén en uw hulp verlenen voor de steeds groter en dringender nood der wereld, en ge doet daaraan goed, maar wil intussen niet vergeten (to put first things first) groot is de nood en de vraag naar de levende woorden Gods, gegeven voor heel de wereld Door het Nederlands Bijbelgenootschap is reeds veel gedaan in het verleden en ook nu weer is in 1961 prachtig werk verricht en tot s tand gekomen door verspreiding verkoop en vertaling der Heilige Schrift. Waarde lezer, gaarne zou ik daarom nog; maais de nadruk willen leggen op boven genoemde letters S.O.S., welke letterlijk betekenen: „Save our souls” (red onze zie len) opdat velen (zij het ook nog misschien ter elfder ure), nog gered kunnen worden van het eeuwig verderf (de tweede dood). God wil immers toch dat de zondaar leve en niet sterve, en indien door genade gij zelf gered zijt, wil dan ook mede helpen anderen te redden uit de macht van Satan en zonde, opdat zij ook mogen delen in de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Lees dat Boek, dat kostelijke Boek (the bestseller of all books) ja, het Boek der boeken, en help mede het te verspréi- den, want dit is de welaangename tijd en de dag der zaligheid. Dit Boek, dat zich weet te handhaven trots alle valse zlg.n. wetenschap en wijsheid, en dat de eeuwen overleeft. Dit Boek dat de sleutel tot de ware wijsheid in handen geeft, en een brof van geluk opent voor een ieder die gelooft. Nogmaals, dit boek dat weliswaar spreekt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar Gode 2ij dank, tevens van liefde, genade barmhartigheid en eeuwige zaligheid, ja dat boek, dat voor vele miljoenen dierbaarder is geweest, (en nog is) dan alles hie<“ op aarde, ja ook deze Bijbel ons gegeven als de enige hoop voor dit leven niet alleen, maar bovenal voor het leven na rie dood nl. het eeuwige leven. Met vriéndelijke aanbeveling lw dw. „de cent en zilver actie’’ (sand of silver) d.i, één cent per dag of één kwartje per maand (wordt afgehaald). Aanmelding bij S. Leenstra, Sud 115 Workum. TSvens worden geldelijke bijdragen in ontvangst genomeh en bezorgd voor dit doel; U, geachte redactie dankend voor do plaatsing. WORKUM. Onze vroegere stadgenoot de heer K. Groenhof, gezagvoerder grote handelsvaart, werd met ingang van 1 juli a.s. benoemd tot rijks-havenmeester Terneuzen. Meubelhuis Inconé - Workum stemde begeleiding van het orgel droeg het hare daartoe bij. Reeds bij de inzet van dit concert, een vierstemmig gezongen psalm, kreeg men bewondering voor de dirigent, die zangers rustig en beheerst wist te leiden. Ook de stemmenverhoudingen lagen heel goed en zo viel er deze avond te genieten van schone zang. Van de beide laatste nummers: Psalm 109 (zesstemmig) en Psalm 122 (vierstemmig) liep het karakter qua tekst nogal uiteen Laatstgenoemde psalm geniet bovendien grotere bekendheid en dan is men licht geneigd daaraan persoonlijke voorkeur t* geven. Maar toch kwamen bij de zesstem mige zang v an de 109e psalm de prestaties van dit fraaie koor wel het duidelijkst naar voren. In een drietal orgelsoli toonde de orga nist Wim van Beek zijn meesterschap pp dit instrument. Geen al te overheersende registers en dit bekoorde in veel opzichte», vooral bij de verklanking van Koraalva- riaties: Vater unser im Himmelreich, Meek dit al even overtuigend als in Psalm 114 Echo fantasie in C droeg weer een ander karakter, waarvan het laatste gedeelte on getwijfeld het meeste aansprak. Bij de begeleiding van de koorzang toonde de heer van Beek zich een meester op dit gebied; een afgewogen en zeer fraaie begeleiding) Met dit eerste concert had Workums Cul- turele Raad toch maar weer een goede keus gedaan. Dat het tweede concert op 23 juli aal worden gegeven, mag nu meteen wel even aangekondigd worden., Dan treden op de heer en mevrouw Piet Kee, orgel en zang. Noteert u maar direct de datum. Vorig jaar maakte dit kunstzinnige echtpaar hier „een uitstekende beurt” zoals dat dan heet Ja; dat is werkelijk de beste aanbeveling om nu die avond reeds voor dit concert te reserveren. Maar de Workumers mogen we, een beetje meer waarderen, dat er té hun nent mensen zijn, die deze prachtige con certen mogelijk maken. Van verslagen; berichten ena gaarne spoedig opgaaf Wegens tekort aan plaatsruimte is een verslag van de avond-demonstratie de vorige week er bij ingeschoten en dat laten we nu alsnog volgen. Na de mars door de stad stelden alle gymnasten zich op ’t voetbalveld op; de vaandeldragers marcheerden naar voren en tijdens het spelen van het turnlied brach ten zij de vaandelgroet. Daarna was ’t woord aan fie voorzitter van ’t rayon Sneek, de heer Kan. Hij feliciteerde S.V.W. met ’t 15-jarig bestaan en tevens de vereniging met haar actie! bestuur. Hij bracht dank aan de juryleden, die ’s middags de wedstrijden had den beoordeeld, en aan de dames die de telcommissie vormden. Daarna gaf hij de leiding van deze avond m handen van de heer S. de Jong van Boisward, de tech nisch leider van ’t rayon. Op een bijzonder vlotte wijze werd het programma van vijftien nummers afgewerkt De rythmische oefening door de dames van Lycurgus Wilhelmina, o.a. een taal oefening, en de knotsoefening van de da mes van S.V.W. werden keurig uitgevoerd. De springnummers waren als steeds spec taculair. Daar er op drie plaatsen tegelijk verschillende springnummers werden ge geven, had men ogen tekort. Het trempljn tafelspringen was hier nog nooit eerder vertoond. Het nummer trempün paard van de jongens en heren S.V.W. viel bijzonder in de smaak, vooral toen er vijf jongens boven op ’t paard zaten en daar overheen moest worden gesprongen. Het was een enorme hoogte. Het individuele werk aan balk en brug ongelijk dames en hoog brug en _rek heren stond op een góed peil. De massale vrije oefening is steeds een lust om te zien en toen als laatste nummer het gehele voetbalveld werd gevuld met de pittige vrije oefening van de meisjes, had menigeen dit nummer nog wel ééns willen zien. Na ’t beëindigen van deze oefening ble ven de meisjes op hun plaats staan ed kregen we de opmars van de vaandels en fle vlaggen. Tien kleine meisjes in het wit kwamen naai; voren, met ieder een vaantje in de hand. De vaandels neigden ejn 'de meisjes bevestigden het vaantje aan hel vaandel. Daarna ging ieder in de ruststand staan en was het woord aan de presidente van de afd. gymnastiek van S.V.W., mevrouw Schaap. Het was met grote dankbaarheid, dat zij het woord tot allen richtte. Dank baarheid dat deze dag zo goéd was ge slaagd, want tijdens de maandenlange voor bereiding had het bestuur wel eens gedacht, wat zijn we biegonnen. Financieel bracht het Veel zorgen mee en ook de medewér-i king was wel eens moeilijk. Gelukkig wa3 er ook wel spontane hulp, waar zij vooral dank bracht aan de heer de Jong. Mede werking van b. en w., hoofden en besturen van de scholen, van de beide muziekcorpsen politie en E.H.B.O. Zij bracht dank aan alle gymnasten, die maandenlang voor deze dag hadden gewerkt en door hün aller medewerking was er hier zo’n prachtige propaganda voor de gymnastiek gemaakt. De leiders van S.V.W., juffr. v. d. Berg en de heer Jansen werden niet vergeten, De gymnasten werd nogmaals op ’t hart gedruk he‘t devies van ’t K.N.G.V. hoog te houden: „Mens sana in corpore sano’,’ (,F.en gezonde geest in ’n gezond lichaam’) en dus ook de scholen, waar men zich had kunnen verkleden, netjes te verlaten. De aandacht werd nog gevestigd op de jeugd-vaardigheidsproeven, die a.s. zater dag 30 juni plaats vinden om twee uur op het sportveld. Dit 'is voor alle S.V.W1I- leden beneden de twaalf jaar. Daarna dankte zij de belangstellenden voor hun gulle applaus en wenste zij een ieder welthuis. dat men had mogen verwachten hierbij een groot aantal muziekminnenden aan te treffen. De zangnummers zonder orgelbegdeidina werden gezongen jn het koor van de kerk, terwijl de zangers(essen) met hun dirigent naast het orgel waren opgesteld bij het zingen van de beide nummers 'met orgelbe geleiding. Dat waren: ,',O Domlne Jesu Christe’, en „De profundis ciamavi’’. Vooral Rit laatste nummer werd ontroerend mooi gezongen en hierbij was wel zeer over- tuigend het karakter van tekst en com- positie weergegeven. Ook de prachtig afge-- Met medewerking van de Oudegaaster leden en de verhuurbedrijven van de heer R. de Groot te Oudega en Gebr. Bootsma te Blauwhuis, hield de zeilvereniging „Wor kum” op zaterdag 23 ,uni een onderlinge wedstrijd pp de Brekken. Op de goed uitgezette baan, waarbij een flink kruisrak wed fel gestreden door 22 jachten, negen in de 16 M2 klasse A en dertien in de ongeregistreerde 16 M2 klasse Uitslag. 16 M2 klasse A: 1. Adonis, D. Venema, Workum. Sietske, F. Robijns, Workum 3. Windekind, A. Visser, Workum. 16 M2 klasse, ongeregistreerd: ferekfugel V, J. Wijnja, Oudega (W.) Marsicht, G. Cnossen, Gaastmeer. N.N., S. Kalksma, Oudega (W.) Brekfugel HI, S. W. Valkema, De eerstvolgende onderlinge wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 30 juni op de Grote Gaast- en Zandmeer. op

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1