s ELNA I fe' I 1 t I o*. WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Itl Lju dy’t hielendal net fan doel Dames tricotages wiene to foroarjen l! prakkeseare der al oars oer, sunt hja fan goekunde of famylje hearre hoe’t it dy foldocht by Philips yn Koudum, hokker LEANEN dêr 't en op heden fortsjinne wurde I Dêr freget men wer flinke mei gefoel foar technysk wurk nije wenten biskikber Om’t de fakansjes foar de doar steane is it ’t beste Philips, Ofdieling Personeelsaken, Drachten RADIO HINGST OW RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE Foar troude manlju komme der fan ’e AUTO-VERHUUR efkes in brief to skriuwen oan 85ste JAARGANG No. 27 VRIJDAG 6 JULI 1962 hjerst kreaze Sollisitaesjes: IIHIIIIhlllllllllllllhlhlllllllHIH IIIIIIIIIIIIIIIIIIhllllllllllllllllllllllllN Boottocht Chronische zieken Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Twee auto’s botsten tegen elkaar op Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 DE BOER IJEME Dienstregeling N.S. Publieke verkopingen Ontheffing Winkelsluiting Verkeersongeval JYÏeubelen van Jnconé gaan een mensenleeftija mee Jnconê voor kwaliteit Voordeel en gezelligheia Fré de Boer - C. GORTER t/PTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 Workum 1 OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET Workurn', 2 juli 1962 famkes en jongkeardels BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Gemeente Hindeloopen Maand juni 1962 Hen drie uur Man verslagen; berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Noard 47, tel. 282 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa: Tl OAAS.TRA Rm. Drukkerij en Boekhandel Workum Abonnementsprijs f 1.28 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar geworden heerlijke Donderdagavond kwamen bij de Be. Éhnebrug twee auto’s met elkaar in botsing. Persoonlijke ongelukken deden zich hierbij niet voor, alleen materiële schade. De veehandelaar J. Attema kwam met Zjjn auto van de Emmabuert en zijn collega W. Zijlstra uit Wolsum kwam uit de Begine Aangenomen kan worden dat de beide be- Aan de huishoudschool te Sneek is het getuigschrift kinderverzorgster uitge reikt'aan mej. KI. J. Bleeker, alhier. WORKUM. Aan de opleidingsschool vóór leidsters bij het kleuteronderwijs te Leeu warden, slaagde voor de akte A, onze stad genote mej. T. M. de Groot. Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT stuurders elkaar te laat hebben gezien, maar ook dat door één van beiden hier een verkeersfout is gemaakt. Wat dit laat ste betreft, dat zal wel door de politie zijn uitgezocht, die onmiddellijk met de aan rijding op de hoogte- werd gesteld. waar de aan wal met het warme OFFICIËLE MEDEDELINGEN an PLAATSELIJK NIEUWS 27.560.00. Voor buitengewoon „S.V.W.” NIEUWS AFD. GYMNASTIEK Geboren: Geen Gehuwd: Lijkele Tjalling Poepjes met Trijntje Bekkema te Hindeloopen (6 juni). Gerben Hajjtema met Sipkjen IJkema te Hindeloopen (14 juni). Overleden: Geen LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM NOARD 69 Zwitserse precisie- naaimachine De afdeling Sneek van het Nederl. Rode Kruis hield vrijdag j.l. haar traditi- onele boottocht met I30 chronische pa tiënten en hulpbehoevenden, waarvan een veertigtal uit Workum. De overigen kwa men uit Sneek en omgeving. Een pracht idee van ’t Rode Kruis om met deze mensen eens per jaar eén boot tocht te houden, wat is zo’n dag voor hun een blijde gebeurtenis en een waar gé- noegen. Maar wat is het ook een bijzondere dag voor de dokter, voor de verpleegsters en verder voor allen die meehelpen om de patiënten te verzorgen en op hun wen- Evenals voorgaande jaren wordt het pu bliek in de gelegenheid gesteld wensen en bezwaren aangaande de dienstregeling 1962 van de Nederlandse Spoorwegen in te die nen. Eventuele wensen en opmerkingen moeten voor 20 juli a.s. ter kennis worden gebracht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, Willemskade 29, Leeuwarden, welke dan voor doorzen ding aan de Spoorwegraad zal zorg dragen; Telefoon Redactie en Adm. 05151=314 Postrekening 882259 Van 18 juni t.m. 4 juli 1962 Geboren: Tjebbe Djrk, zv Rein M. Zein- stra en M. Westendorp; Luitzen, zv Luitzen Stellingwerf! en Jantje van Dijk; Harmina, dv Ane Brouwer en Marrigje Hoekstra. Gehuwd: Rink R. van Dijk, 23 jaar en Geeske Dijkstra, 20 jaar, beiden te Wor kum; Douwe de Jong, 22 jaar, te Parrega en Pietje Abma, 23 jaar, te Workum. Ondertrouwd: Rudolf Feldman, oud 25 jaar, te Amsterdam en Jeannette Venema, oud 22 jaar, te Workum; Marten A. Winia, oud 24 jaar, te Nijega H.O. en Janke van der Wal, oud 22 jaar, te Workum; Wopke Wiersma, oud 33 jaar, te workum en Jantje A. Harkema, te Koudum. cud 22 jaar.: Taek,e Wijnia, oud 20 jaar, te Workum en'Elisabeth M. Laütenschutz, oud 20 jaar, te Volendam. Overleden: Tietsje, oud vijf maanden, dv Jan van der Woude en Anna S. de Jóng; Freerk de Jong, oud 67 jaar> e v- Jank^f Demmer. Door de notaris P. Niemantsverdriet werd dinsdagavond in het hotel De Wijn berg, publiek verkocht, het huis met erf en tuin, staande en gelegen te Workum aan het JVoai)d, plaatselijk gemerkt met nummer 18, eigendom van de erven van wijlen mevr. K. Hielkema. Bij de inzet was geboden f 14.261.00. Na een aantal verhogingen werd koper de heer L. de Haan voor de som Van f 15.020.00 als mondelinge lastgever van de heer A. Dijk. Provisioneel wend op deze zelfde avond door bovengenoemde notaris geveild het huis met garage, erf en tuin, staande en gelegen te Workum aan het Sud, plaatse^ lijk gemerkt met de nummers 53 en 55 door de heer I TELEFOON 306 -= b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) Burgemeester en wethouders van Wor kum maken bekend, dat in verband met de door de bakkers getroffen vacantiere- geiing, voor de bakkerswinkels op de woensdagen, vallende op 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus 1962 ontheffing is verleend van het krachtens artikel 4, le lid der Win kelsluitingswet 1951 gestelde verbod, met djen verstande, dat de winkels op die dagen voor het publiek geopend mogen zijn tot 18 uur. Donderdagmorgen omstreeks acht uur had op de kruising van de weg bij café Séburch een verkeersongeval plaats. Het 14-jarig meisje B. Klaaren uit Hindeloopen kwam aldaar in botsing met de auto, be stuurd door de timmerman de Jager. Het meisje raakte hierbij aan haar hoofd en benen gewond en werd binnen gedragen in het genoemd café. Nadat dokter Oudeboon haar had on derzocht en verbonden, is zij per taxi naar huis gebracht Haar fiets werd hierbij totaal onbruik baar gemaakt en van de auto raakte een koplamp stuk. ken te bedienen. Want het is zulk een dankbaar werk, de oudjes en hulpbehoe venden bij te staan en te helpen. Te meer daar ook de liefdevolle hulp dóór hun zelf zo wordt gewaardeerd. Met particuliere auto’s werden de deel nemers aan de boottocht naar Sneek ge bracht, waar de twee boten Prjncehof er. de Toerist 1 gereed lagen voor een tocht over de Friese meren. ’s Morgens om acht uur waren de eerste patiënten al op de kade. Maar het was al kwart over negen voordat het personeel van het Rode Kruis het inschepen van al de deelnemers geregeld had. Van Sneek werd gevaren via IJlst, Heeg, Woudsend naar de stad Sloten, boten van twaalf tot hebben gelegen. Deze tijd is benut klaar maken van een maaltijd. Dit was voor het personeel een heel werk om voor zoveel personen eten te kokeni, (-naar het was dik in orde. Ook de koffie en thee, het snoepje en de bo terham, het was alles even fijn. Vanaf Sloten werd gevaren langs Follega Scharsterbrug, Langweer naar sneek, waar de boten op het afgesproken uur half zeven weer aan wal kwamen. Onmiddelijk werd met de ontscheping begonnen en werden allen weer met auto’s naar huis gebracht. Het weer had wel iets mooier (wat zon-, niger) kunnen zijn, maar niettegenstaande dat hebben allen het een heel mooie dag gevonden en zijn dankbaar en weltevreden naar huis gegaan. Blijft het Rode Kruis steunen met uw geld, opdat zij met dit mooie menslievende werk kan doorgaan. eigendom van te.ni (bewoond J. Twijnstra. Dit pand is ingezet op f deze verkoping was een grote belangstelling. Het winkelhuis van de heer G. Wouda; staande en gelegen te Workum aan het Noard, plaatselijk gemerkt met nummer 22 is enkele weken geleden ook publiek ver kocht Koper js hiervan geworden de heer K. Haitsma, Vivo-wihkelier. De heer Wouda gaat binnenkort zijn schoenwinkel verplaatsen naar de Merk in het woonhuis voorheen bewoond doóir de heer K. Meijer, hoofd van de U.L.O.-school, die wegens a.s. pensioen inmiddels al naar Leeuwarden vertrokken is. Meubelhuis Inconé - Workum Advertentietarief: 7 cent per m.m; Adv. van buiten Friesland 9 ctt per m.m. Contracten volgens algemene regeling Inzending van advertenties vóór of woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags-' morgens 10 uur Op zaterdag 30 juni zijn de jeugd leden weer in actie [geweest Voor de j«ug<fc vaardigheidsproeven- Defzfe ppoejvjen bestaan uit drie gedeelten A, B, en C. Aan proef A werd deelgenomen <ioor 43 meisjes en 12 jongens. Door 22 meisjes werd A gehaald; bij de jongens A werd er afgewezen. De geslaagden zijn meisjes A.: Joke Bajema, Sjetske Buning, Meiny Bijlsma, Tineke Boekema, Harmke Casteiein, [jskje Elgersma, Marietje Houtsma, Marjan Kem- ker, Elma Laan, Froukje Oosterhaven, Martje Postma, Tineke Pruiksma, Baukje Romkema, Rietje Schippers, Ellie Tjalsma Janke v. d. Valk, Tjitske Vinke, Pietie Huitema, Marietje Westra, Tineke Nauta) Tineke IJntema, Pietie Zijlstra. Jongens A: Henkie de Boer, Rudy Jan Kemker, Job Klijnstra, Tjipke Klijnstra, Cornelus de Jong, Jarig v. d. Veen, Jan Robijns, Bouke Draaier, Martien de Jong, Wabe Jager, Dikkie Nauta. Aan proef B werd deelgenomen door 49 meisjes en 10 jongens. Bij de meisjes wéiv Hen er 5 afgewezen, dus het resultaat was zeer goed. De geslaagden zijn: Hennie Adema, An-* nie Bouma, Ike Bouma, Anneke de Boer, Willy Bokma, Tineke de Boer Nienke Beetstra, Dutje Cnossen, Anneke Flapper; Umie Fekkes, Jellie Flapper, Trienke Geer,- ligs, Trijnie Haagsma, Janna Holkema, Marjan de Jong, Thea Kramer, Atie Limo- nard, Tettie Lantinga, Sjoekie v. d. Lage- weg, Dikkie v. d. Meer, Toos Monniét), Sfetie v. d. Meer, Hieke Pelle, Griet van Poelje, Martje Postma, Jettie Riemersma, Antina Scheltema, Froukje Speerstra, Griet v. d. Valk, Roosje Venema, Rimke Vrolijlsj Annemieke Visser, Corrie Wiersma, Marlies van Zeben, Hilly IJntema, Anneke Huls- man, Sjoke Hiemstra, Magda van Poelje, Ans Galerna, Corrie Bouma, Joke Walta, Rineke Boekema, Truus Houtsma. Bij de jongens B is er maar één afge wezen; de geslaagden zijn; Dirk de Boer, Jan Duin, Eile de Jong, Julius Kuipers, Reitze Jonkman, Henkie Nauta, Eddy Ros kam, Haentje IJntema, Roelof IJbema. Tot slot de meisjes en jongens voor C,' waaraan deelgenomen werd door drie meis-, jes en twee jongens. De verschillende on-* derdelen leverden geen moejlijkhedén op, zodat ze alle vijf slaagden en wel: Thea Abbring Hingst, Rjnnie Walthuis, Truus v, d. Werf, Gerard Slootjes en Joost IJntema, Vanaf deze plaats hartelijk dank aén diegenen die meegewerkt hebban deze mid. dag vlot te doen verlopen. op

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1