Het modeblad „Marion" Concert in liet Park Veiling Huis te Workum afwezig Veiling huizen te Workum te geven door Crescendo GAASTRA’S BOEKHANDEL De schilder van de Scheene Boottochten en vissen Advertenties I. II. Speel niet op verkeerswegen DONDERDAG 12 JULI 8 UUR woning Dwarsnoard gun- twee jonge meisjes 's morgens of de hele dag Br. of inl. Bureau Friso Luitzen B.z.a. Nette Jongen als vakantie-hulp vanaf 16 juli-17 aug, Inl. Bureau Friso Dr. C. S. Wallenburg Vrouwenarts van 7 t.e.m. 31 juli BOUKE DOOPER en MARGARETHA SOPHIA VOGELZANG HET NIEUWSTE enkele oude nummers zolang de voorraad strekt a 45 cent verkrijgbaar Notaris P. Niemantsver- driet zal op dinsdag 17 juli 1962 om acht uur n.m. in HotelDe Wijn berg’ te Workum finaal verkopen het huis met garage, erf en tuin Süd 53 en 55, be woond door de heer J. Twijnstra Bod: f 27.560.— Beh. toest. vanB.enW. in eigen gebruik te aan vaarden op 15 septem ber 1962 Bezichtiging op de dagen der verkoping van 24 uur n.m. Alles breder bij biljetten omschreven Geslaagd De 50 is direct na de ning in eigen gebruik te aanvaarden, beh. toest. van B. en W. Finale verkoping in het café ,De Zwaan’ te Wor kum op dinsdag 31 juli Bezichtiging op de dagen der verkoping van 24 uur n.m. Alles breder bij biljetten omschreven Mooie verkeersverbetering met katte-ogen’ Notaris P. Niemantsver- driet te Workum zal op dinsdag 17 juli 1962 om acht uur n.m. in het Hotel ,De Wijnberg’pro visioneel verkopen het huis met erf Dwarsnoard 45 en 47 te Workum, be woond door de he ren J. de Jong en A. Heins, het huis met erf Dwarsnoard 50 te Workum, laatst be woond door wijlen de heer I. Sijbrandij tografen hebben de foto’s voor positie beschikbaar gesteld; de brengst van bestemd worden Geschenk. Dinsdag 10 juli zal Zijne Konink- Bieden zich aan Ned. Herv. Vrouwenvereniging maakte mooie dagtocht Raadsvergadering Staveren lijke Hoogheid Prins Bernhard de expositie openen in het Rijksmuseum te Amsterdam; gelijktijdig zullen dan ook exposities van deze foto’s geopend worden in het stadhuis te 's Graven- hage, in het Provinciehuis te Arn hem en in het Kunstcentrum Prinse- tün te Leeuwarden. Staverse boot vaart in vacantie vaker en nog „Jong Frysian” 16e sportdag Gitaren Accordeons Mandolines Blokfluiten vanaf f 4.75 Gitaarelementen ’tHuis met de Notenbalk TE SNEEK ,Z.V.W.’ Foto’s Koninklijk bezoek Een aantal vooraanstaande landelij ke persfotografen verenigd in de zo genaamde .Pool 25' heefteen tachtig tal kleurenfoto’s gemaakt van het be zoek van het Koninklijk Gezin aan de provinciale hoofdsteden. Deze fo- ex- op- de toegangsgelden zal voor het Nationale Druk bezochte Doopsgezinde Gemeentedag Vogels passen zich aan bij de winterse zomer In het Kunstcentrum .Prinsetün’ te Leeuwarden wordt tot 19 juli een ten toonstelling gehouden van werk van Dirk K. Koopmans uit Balk. Deze kunstenaar een boerezoon, af komstig uit Oldelamer, heeft vele ja- ren in Zuid Amerika gewoond; daar na vestigde hij zich aan de Scheene en thans woont hij in Gaasterland. Hij heeft een zeer grote collectie te keningen, houtsneden enz. van de ver schillende perioden en streken waar hij gewoond heeft, tentoongesteld. Vele nu reeds verdwenen hoekjes aan de Scheene, in Gaasterland, in Wonseradeel en het oosten van onze provincie, zowel in Drente en Gro ningen, vindt men op deze expositie terug. Voor gemeentebesturen en organi saties die een artistieke documentatie van een bestaande streek willen aan leggen, zijn er honderden tekeningen te zien. De tentoonstelling zal in Leeuwar den geopend zijn alle werkdagen van 917 uur en op woensdag 11, don derdag 12, vrijdag 13 en maandag 16 juli ook des avonds van 19,30 tot 21.30 Orgelconcert Feike Asma Beitje Tjerkstra houden op de reservedatum, zaterdag 7 juli dat van july 1962 uur Mei tankbrens enbliidskip jowe wy tynge fan de berte fan üs soantsje en broerke Op de rijbaan spelen is verboden, zo bepaalt de Motorwet Ouders, 't is dus Uw belang ook, dat ge op Uw kind’ren iet L. Stellir.gwerff J. Stellingwerff-van Dijk en bern Warkum, 28 juny 1962 Spükersleane 5 ZONDAGSDIENST ARTSEN WORKUM Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgep 7 uur S. Jj OUDEBOON j TEL, 234 sjdie zal in behandeling worden genomen bij de begroting 1963. Het verzoek van de Nederlandse vereniging bescherming voet gangers te ’s-Gravenhage, om toekenning van een jaarlijks subsidie, alsmede een verzoek van de commissie voor gemeente lijk en provinciaal schoolkaatsen in Fries land om een subsidie werd afgewezen. Voor het volledige diploma B kleuter leidster slaafden c(tr. mej. Betty Akkerman te Koudum en mej. M. Jansen te Warns resp. werkzaam aan de chr kleuterschool ,,’t Haventje’’, te Staveren en de chr. inter kerkelijke kleuterschool „Blier Bigjin” te Warns. Beiden waren leerlingen van de chr. opleidingsschool vor kleuterleidsters te Leeuwarden. Voor het Mulo-examen slaagden uit deze omgeving voor diploma B de heren A. S. Wierda, Hemelum; IJ. Smid, Koudum en W. Roeievink, Balk. Voor diploma A de dames S. de Zwart, Workum; A. S. M. Fluitman, Balk; C. Ch. E. Galama, Harich; IJ. Elzinga, Parrega, G. Hagen, Hemelum P. Boonstra, Kolderwolde; D. de vries en S. Faikena’ Harich; F. Hornstra, Sondel. Voor diploma B: *mej. W. A. M. van der Weij, Oudemirdum; L. Hepkema en *M. H. Stegenga, Wijckel. Voor diploma A. de da mes W. J. de Vries, Sondel; A. Boersm®, Nijega (H.O.); A. Hjelkema, Harich; K. Ste genga, Balk; E. C. Valk, en J. Lootsma,, Workum. De personen voor wier naam een is geplaatst slaagden tevens voor het midden standsdiploma. ds B. Klopman Warns (Herv.) Voorm. 9 uur en ’s av. 7.30 uur ds Th. Hettinga Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur Dienst 's Av- 7.30 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) ’s Av. 7.30 uur ds J. T. Niel sen van Leeuwarden Een goed voorbeeld van beveiliging van het wegverkeer werd verkregen met het aanbrengen van zgn. „katte-ogen” op de weg driesprong Koudum—Hemelum—Rijs tot aan ’t dorp Hemelum en op enkele gedeelten van de weg Hemelum—Warns. Deze weg was reeds voorzien van witte strepen, waardoor er twee rijbanen ont stonden, maar door deze „katte-ogen” is de wegverdeling bij avond en bij mist nog duidelijker te onderscheiden. Dat b- en w. van de gemeente Hemelumer Oldeferd en de directeur van gemeentewerken e^n dus danige verkeersbeveiliging hebben laten uit voeren, is een teken dat de Zuidwesthoek wel degelijk met de tijd wil meegaan. Heden behaagde het de Here nog vrij on verwacht in Zijn hemel se heerlijkheid op te nemen onze geliefde zoon en broer De Ned. Herv. Vrouwenvereniging .van Warns trok er met een bus van touringcar-, bedrijf De Zuidwesthoek op uit, voor haar jaarlijks uitstapje. De tocht ging ditmaal naar HeerenveenOranjewoud waar de prachtige volière van de heer Wink werd bezocht Van hier Vertrok men naar Emmen waar de dierentuin met een bezoek werd vereerd. Dit trof buitengewoon gunstig, want hier arriveerde men juist, toen de wilde dieren werden gevoederd, waarvoor de dames wel bijzonder veel interesse, had den. Vanhier ging het terug over Steenwijk door de polder weer huiswaarts. Te onge veer zeven uur arriveerden allen in op gewekte stemming weer in on® dorp. De raad van Staveren ging accoord met de nadere raming van de kosten be treffende de bouw van de schutsluis goed te keuren en de hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat in Friesland te machtigen de sluiswerken gelijktijdig met de gemaalwerken aan te besteder^ Door gedeputeerde staten werd goedge keurd de bouw van twee woningwet woningen waarop besloten werd deze on derhands te gunnen aan de Fa. W. Aibada en Zn. te Staveren. De raad kon zich ver-j enigen met de aankoop van enkele percelen grond, groot ongeveer 4369 M2 van Maat schappelijk Hulpbetoon voor de prijs van f 1.— per M2, alsmede met de wijziging van- de erfpacht-overeenkomst met A> Scheltinga, timmerman en aannemer te Staveren. Besloten werd de salarisveror dening van het gemeentepersoneel over eenkomstig aan te passen aan de Rijks- regeling. Een verzoek van de federatie van verpleeginrichtingen voor langdurige zieken te Middelburg om toekenning van een sub De zomerdienstregeling van de Ned. Spoorwegen, eind mei reeds ingegaan, toon de voor de naaste omgeving minder ver anderingen met de voorgaande winterdiens'f dan met die van de vorige zomer. Toch zaten er op verscheidene plaatsen nog wel enkele minuten verschil en dan is ’t na tuurlijk riskant om op fret oude spoorboekje te zeil te gaan. Als nieuwigheid kwam er in voor, dat alleen in de vacantietijd door de veerboot Staveren—Enkhuizen extra vaarten zullen worden gemaakt, dus niet gedurende de gehele tijd dat de zomerdienstregeling geldt zoals voorheen meestal het geval was- Vanaf 7 juli tot en met 25 augustus is er een gelegenheid meer om naar of van Holland te komen. Vertrek Workum 6.55 op werkdagen, dan is men reeds vóór tien uur in Amsterdam. De volgende bootver- binding is dan; vertrek trein Workum 10.01, dat is dus enkele minuten voor één in Amsterdam. Die extra vroege trein rijdt zondags niet, dan is ’t zoals tot deze week dagelijks, nl. 8.03 vertrek Workum, maar dan ligt op de normaal door-de-weekse boottrein: vertrek Workum 13.01, ook des zondags een boot te wachten. Omgekeerd zijn er voor de reizigers uit Holland in diezelfde periode van 7 juli tot en met 25 augustus ook extra gelegen heden om naar Friesland te komen. Even eens op werkdagen een vroegere trein en des zondags een gelegenheid die anders alleen voor werkdagen gold, ’t Lijkt wat ingewikkeld en overzichtelijk staat het trouwens ook njet in het spoorboekje aan gegeven, omdat daar alles nauwkeurig met tal van verwijzingen moet worden vermeld maar men zal er spoedig aan gewend zijn. Ais we mettertijd een spoorboekje krij gen, dat voor een heel jaar geldt, zoals dat in de bedoeling schijnt te liggen, dan zullen de aanduidingen voor welke perioden uitzonderingen worden gemaakt, nog wel yeelvuldiger voorkomen, dus dan zal men de bril «r wel goed bij moeten opzetten. Voor volgende week woensdag 11 juli hebben de R.K. jeugdorganisaties J.B.B. en JlB.T.B. een sportdag uitgeschreven, die hier op ’t gemeentelijk sportterrein wordt gehouden. Dat wordt dan de 16e sportdag „Jong Frysian”, Nadat ’s morgens halfnegen in de Paro chiekerk van de H. Werenfridus te Workum door alle deelnemers en deelneemsters een H. Mis bijgewoond zal worden, verwacht men om ongeveer kwart over negen een défilé te kunnen houden op ’t sportterrein waar dan allen in sporttenu en met de afdelingsvlaggen voorop zich zullen pre senteren. Des morgens worden dan verschillende athletiekwedstrijden gehouden, zoals: ver springen, hordeloop, kogelstoten, hoogsprin gen, harddraven 100 m. en 1500 m., ryth- mische oefening en estafetteloop. ’s Middags halftwee beginnen zowel de volleybal- als de korfbalwedstrijden, waar aan ploegen van een zestal afdelingen zul len meedoen. Er wordt op twee velden tegelijk gekorfbald en als dit wat vlot wil verlopen, hoopt men om drie uur de finale volleybal te kunnen spelen. Daar tussen in, zo mogelijk om circa kwart voor drie, staat er nog touwtrekken op het programma. De uitreiking van medailles en wissel- prijzen vindt ’s avonds te Bolsward plaats. Alles tezamen een aantrekkelijk, goed voor zien programma, dat bij fraai weer zeker ook nog v erscheidene belangstellenden kan trekken. in prijzen vanaf f 38. tot f260.— 3 bas vanaf f 95; vanaf f4. vanaf f 8. Komt kijken dat kost niets in De negen jachten in de 16 M2 klasse A gaven een mooie strijd te zien bij de tweede onderlinge wedstrijd op de Grote Gaast- en Zandmeer. Na een mooie start nam Adonis de lei ding, maar na een halve route vergiste hij zich in de baan en verspeelde aanvankelijk twee plaatsen. Met vele wisselingen jn dez® klasse werd tenslotte Sietske eerste, Adonis tweede, Marjan derde en Aeolus vierde. Ih de 16 M2 klasse ongeregistreerd kwam weinig verandering. Kon-Tiki won onbe dreigd, gevolgd door Brekfugel III. Uitslag, 16 M2 klasse A: 1. Sietske, F. J. Robijns 2. Adonis, D. Venema 3. Marjan, H. S. Schaap 16 M2 klasse ongeregistreerd. 1. Kon-Tiki, E. Terpstra, Gaastmeer 2. Brekfugel III, S. W. Valkema OudegaW De derde onderlinge wedstrijd wordt ge_ MARTEN ALBERT WINIA en JANKE VAN DER WAL dogge mei üt namme fan har alden to witten dat hja fan doel binne to trouwen op D.V. freed 13 july o.s. om 12.10 ure yn it gemeintehüs to Warkum Tsjerklike ynseiniging om 1.15 ure yn ’e Herf. Tsjerke to Heidenskip, troch de Rju Earw. Hear Ds, G. van Ze- ben fan Warkum Nijegea, H.O. 82 Heidenskip 16 Tiid to lokwinskjen de mid- deis fan 2.30 oant 5 ure yn 't Doarpshüs to Heidenskip KOUDUM. Voor akte A kleuteronderwijs slaagde deze week mej. W. de Jong alhjer, die inmiddels reeds benoemd werd aan de chr. kleuterschool hier ter plaatse. RIJS. Alhoewel het weer zondag nu niet bepaald ideaal was voor een samenkomst in de openlucht, bestond er ditmaal voor de jaarlijkse Gaasterlandse doopsgezinde gemeentedag, wel bijzonder veel belang stelling. Vooral bij de samenkoriist in de namiddag was de toeloop zeker groter dan ooit- te v oren. In de morgendienst hield ds. Postema van Ytens een predikatie naar aanleiding van Handelingen 9 43, waarbij de gemeen tezang werd begeleid door enige koperbla zers, onder leiding van de Staverse organist Jan Draayer. DE MIDDAGSAMENKOMST Zoals gezegd bestond voor de middag- samenkomst, wel bijzonder veel belang stelling. In deze samenkomst trad op ds. Beekhuis van Veenwouden. Als onderwerp had ds. Beekhuis gekozen „Spiegeltje, spie geltje aan de wand”. Na een korte, doch rijkelijk met humor doorspekte inleiding, wees spreker er op dat de doopsgezinden wel wat in de diepte zitten. En er moet aldus spreker, een weg worden gevonden om uit de diepte weg naar boven te komen Het religieuze leven moet vanuit het gezin naar de gemeente groeien. Spreker wees er op dat sommige ouders er niets 'op tegen hebben, dat hun kinderen naar de cate chisatie gaan, terwijl ze soms zelf niet in de kérk komen. En dit brengt twijfel, stemt de jeugd wel eens tot nadenken^ Het gaat niet aan om de jeugd de schuld te geven van wat de ouderen vaak niet goed doen. Aan wie is het eigenlijk te wijten dat de nozems zich soms, naar de opvattingen van de ouderen, zo vreemd kleden. Wie heeft deze kleren ontworpen? Zijn dit de nozems of komt dit van de ouderen. Hij zou dan ook gaarne zien dat wat het religieuze leven betreft, de ouders een voorbeeld gaven en in de eerste plaats meer geregeld de godsdienstoefeningen zou den bezoeken. Na afloop van deze lezing had een zeer drukke en soms vrij diepzinnige discussie plaats, waaraan zowel dames als heren deelnamen. Het doopsgezinde koor van Wórkum ver leende hierbij z’n medewerking. FR. ZUIDWESTHOEK. Aan het gedrag van vogels worden wel heel wat weers voorspellingen toegeschreven, o.a. is het geval bij bepaalde soorten trekvogels zo tegen de winter. Wilde zwanen erf ganzen, maar ook andere watervogels als vele .soorten duikeenden (in de open winters bij duizenden overwinterende op het Ijs selmeer) doch ook kieviten en goudplu- vieren worden onder bepaalde omstandig heden beschouwd als voorspellers van kou de en vorst, bijvoorbeeld als ze in de herfst- of wintermaanden plotseling grote haast maken om naar zuidelijker streken te verhuizen. Menige natuurkenner zal in het voorjaar bij koud en veelal nat weer gezien, hebben hoe de kievit haar jongen als een kloek onder haar vleugels bergt om ze te be schermen tegen de koude. Het is steeds weer een allerleukst tafreeltje. Dat dit thans in de eerste julidagen, midden in Je zomer, nog steeds waargenomen kan worden, i- wel het overtuigendste bewijs hoe extra laag de temperatuur is. Deze week troffen wij dit aan bij de weg Hemelum—Warns, waar drie misschien ruim een week oude kievitjes hun warm plekje verlieten, toen ze onraad bespeurden, maar kort daarop ook rap w.èer de moederwarmte opzóchten WARNS. Aan de chr. kweekschool te Sneek zijn geslaagd voor de aantekening nuttige handwerken de dames R. de Vries, G. J.Schiistra en KI. Visser, allen van Warns Mede namens onze ouders, betuigen wij u onze harte lijke dank, voor de vele be langstelling bij ons huwelijk ondervonden Sj. Westendorp E. J. Westendorp-Faber Leeuwarden, juni 1962 Berkenstraat 10 Het bestuur van onze plaatselijke V-V.V. probeert ook Vóór de komende va- cantiemaanden het verblijf van toeristen en kampeerders in onze omgeving wat aantrekkelijker te maken. Dat is een zeer lofwaardig doel en als deze of gene in gezetene dan meer bevoordeeld wordt dan de ander, is dat moeilijk te vermijden1. Het ligt ook dikwijls voor de hand, dat bepaalde zaken of bedrijven er in de eerste plaats van profiteren, maar tenslotte komt dit het algemeen belang ook weer ten, goede. Dus met kritiek,’ goed of verkeerd bedoeld nog daar gelaten, is men gauw te haastig. Het voornaamste is: als er maar wat gebeurt, want niets doen is nog veel erger. Intussen zjjn voor verscheidene data boottochten uitgeschreven,waarover in een advertentie in dit nummer wel iets naders te lezen valt. Van de te volgen route hoor den we vorig jaar en dat is zonder overM drijving verscheidene opgetogen (verhalen zelfs bij minder gunstig weer. Voor sportvissers is er nu ook een prach tige attractie om een dagje met de W.K. 1 de visrijke plekjes in het IJsselmeer te gaan opzoeken. Voorlopig is dat alleen op zaterdagen en er moet voldoende deelname voor zijn. Verder zijn door V.V.V. een vijftal wan deltochten samengesteld, waarover belang hebbenden nadere bijzonderheden kunnen bekomen aan het informatie-adres (apo theek Beetstra). Over verhuur van boten, over pensions, kortom óver allerlei andere vacantie-aangelegenheden strekken zich de bemoeiingen van V.V.V. uit en daarover kan men dus allemaal inlichtingen krijgen. 9.10 uur Leesdicnst. uur ds geven mede namens weder zijdse ouders kennis dat ze voornemens zijn elkaar het Sacrament van het Huwelijk toe te dienen op woensdag 18 juli a.s. ’s morgens 10 uur in de parochiekerk van de H. Werenfridus te Workum, I waarna een gezongen H. Mis zal worden opgedragen om Gods zegen over hun huwe lijk af te smeken Workum, juli 1962 Dwarsnoard 15 Dwarsnoard 2 Receptie op de trouwdag in het St. Jozefgebouw te Wor kum, 's avonds van 19.30 tot 22,30 uur Toekomstig adres Workum, Turflan 12 Muziekliefhebbers worden er aan herinnerd dat volgende week vrijdag in de Grote kerk te Sneek een orgelconcert word-t gegeven door de zeer bekende organist Feike Asma, een naam die voor velen de beste waarborg is voor een pracht avond. Met de trein: vertrek Workum 19.39 kan men nog prachtig op tijd aanwezig zijn, zodat van het hele concert niets gemist behoeft te worden, en per auto is ’t ten slotte ook maar een eindje. Dus de reis-? gelegenheden kan men zjch eigenlijk niet geschikter wensen en wat het programma betreft, dat staat aangekondigd als een Jan Zwart-herdenking. Het één met het ander kan dus aanleiding zjjn om die avond nu alvast voor dit zo gemakkelijk bereikbare concert te reserveren. Ja, doen Zondag 8 juli 1962 Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds W. E. Verdonk H. Doop ’sAv. 7.30 uur ds G. van Zeben Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerk Latijnse School en in Ons Gebouw (Doopsgez.) Voorm. 9.30 ds J. T. Nielsen van Leeuwarden (Gerei.) Voorm. 9 uur ds D. Middelkoop *s Av. 7.30 uur ds D. Middelkoop (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds F. Hofhuis Voorm. 11,15 uur Zondagsschool in Bethel Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur ds W. E. Verdonk (Geref.) Voorm. Nam. 1.30 utir Dienst Ferwoude (Herv.) Nam.' 1.30 uur ds p. E. van Ooyen H.D. en Voorber. H.A. Gaast (Herv.) Voorm. 9 uui; ds P. E. Ooijen Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds G. van Zeben van Workum, Voorberj H.A. ’s Av. 7,30 uur de heer Meerholtz van Sneek (Doopsgez.) Voorm. 10.45 ds J, T. Nielsen vap Leeuwarden Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 J. Tammeling H.A. nam. 2 uur ds. J. Tammeling H.A. Molkwerum (Herv.) Voorm. 9 ds B. Klopman ’s Av. 7.30 uur geliefde echtgenoot van Aaltje Pietersma op de krachtvolle leef tijd van 39 jaar Gezang 27 2 Workum, D. Tjerkstra E Tjerkstra-Klapper Sneek, A. Tjerkstra Weesp, B Tjerkstra T. Tjerkstra de Valk Groningen, W. Tjerkstra G. Tjerkstra-van Zanten Haren, H. Kortlever-Tjerkstra J. Kortlever Dieren, T. Grouwstra-Tjerkstra P. Grouwstra Workum, H. Tjerkstra G. Tjerkstra-Deihum D. Tjerkstra P. Tjerkstra-Smid J. Tjerkstra Wommels, 29 juni ’62

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 2