3 HOOVERMATIC Illlll STENEN SPREKEN NOODAKTIE KERKBOUW TANGANYIKA f 895.— HOOVERMATIC een wonder van volmaaktheid. Garage Speerstra ME» Badpaviljoen JJsselmeer* Rollen kastpapier Bel 333 of 501 taxi en autorijles |NIEUW!| Tijdelijk aanbod Fa.WESTERHIJIS Fyftich jier lyn - 24 ra yn 1912 opnommen warden maar mij nog goed er BS dreech wier. U een gezellig zitje biedt geschreven door GRÉ DE BOER in Gaastra’s Boekhandel voor Wie een oude Hoover Wasmachine inruilt, ontvangt daarvoor f 100. en betaalt dus voor de mo dernste en soliede Hoovermatic De machine die beslist niemand teleur stelt Gem. Visafslag Staveren daar zal wel zo het een en ander aan geboden worden.’’ De ander knikte. „Inderdaad. Bedankt voor de tip. Je kunt nooit weten. Soms heb je wel eens geluk, als je met wat nieuws op de markt kunt komen.’’ „Als het iets goeds is, tenminste.” „Tja, dat is altijd moeilijk te be oordelen. Je weet, dat de smaak van het pubiek soms verbazend onbere- Goede resultaten van ,De Zuidwesthoek’ over 1961 Süd 7274 - Workum - Telef. 554 De prijs van die prachtige AAr HOOVERMATIC is: I 995. In de schaarse mooie da- gen, die we dit jaar beleef den, is toch wel ontdekt dat wanneer de zomer los» barst zal even bellen.” Dick de Haan stak een sigaret op en bekeek de folder, die zijn vader hem toeschoof. ,,Die lijkt me het meest geschikt hallo juffrouw ja, met de Haan. Het gaat om die Rijn reis, waarvoor ik vanmiddag van u een paar folders kreeg. Ik heb wel zin in een reisje met een schip van rederij Barnstra. Dat is in Rotterdam. O ja, u weet het al, welke ik bedoel. Moet u eens luisteren: woensdag ver trekt de geef me die folder eens even, Dick dan vertrekt de ,,Geer- truida”. Belt u die rederij even en vraag of er voor één man nog plaats is. En zo ja, boekt u dan voor me Zo mogelijk een éénpersoonshut. De extra kosten zijn me bekend. Juist ja. Belt u even terug? Mooi, ja, opm’n kantoor. Dan wacht ik maar rustig af. Bedankt voor de moeite. Dag juf Hij zuchte. ,,Zo, dat is dat. En nu maar duimen, dat ze nog niet uitver kocht zijn.” De jongeman bladerde intussen weer in de folder. „Ziet er niet gek uit. Zeg, misschien doe je nog nieuwe ideeën op voor wat be treft de souvenirs. Je komt voorna melijk in toeristencentra, zoals Kö- nigswinter, Boppard, Rüdesheim, en morgen met het schoolreisje meemag.” De Haan knikte bedachtzaam. „Mis schien voel ik me zo ook wel. Dick. Om je eerlijk de waarheid te zeggen: ik verheug me er op. Berends had wel gelijk: het wordt tijd, dat ik een poosje zaken en werk vaarwel zeg, Ik ben werkelijk aan rust toe. Ik voel het. Enfin, jij redt het wel hier.” „Ja daar zeg je iets Wacht, ik kenbaar is.” „Is Flip nog niet terug?" „Nog niet gezien vandaag. Maar komt hij wel thuis? Is hij niet naar Brabant?" „Best mogelijk. Dan zie ik hem morgenavond wel. ik ben namelijk mijn voorraadje spiegeltjes kwijt, zie je? Als hij er nu nog over heeft, weet ik er wel een klant voor.” „Blij toe. Dat is ook geen handel meer wel?" De jongeman schudde zijn hoofd. „Misschien over een jaar of tien weer. Nu ja, we zijn er zonder verlies van af gekomen. En dat is al heel wat.” De telefoon rinkelde en de Haan nam de hoorn op. „Ja, De Haan hier. O, juffrouw Winkel is het voor elkaar? Prachtig, prachtig, Wat zegt u? Nou, dat komt dan net mooi uit, hé? Ik kom morgen wel even betalen. Ja, m’n pas is in orde. Fijn. Hartelijk bedankt voor de moeite, hoor. Dag juffrouw Winkel." Hij legde de hoorn neer en keek met glinsterende ogen naar zijn zoon. „Het is voor elkaar. De schuit was vol, maar op het laatste moment heeft een echtpaar nog de reis geannuleerd, zo dat er een hut vrijkwam. Vertrek tien uur uit Arnhem.” Dick begon te lachen. „U ziet uit als een kleine jongen, die over» Hoofdstuk 3 Evelien vindt het maar eng Theo de Haan wuifde nog even achterom, toen de wagen optrok en keek naar de jongemannen op het bor des. Ze keken de wagen lachend na en staken hun hand op. Nog voor de auto de hoek om draaide, zag hij hen naar binnen gaan. Hij zuchtte en zocht automatisch naar zijn sigaretten. O nee, dat kon nu niet meer. De afspraak was: voorlopig geen sigaretten meer roken. In de koffer zaten een paar dozen kleine sigaartjes. Nu ja, dan rookte hij tijdens de rit maar niet. Evelien van Halmekerke, geboren de Haan, stuurde met vaste hand de wagen door het stadje en na enkele minuten hadden ze de bredeverkeers- weg bereikt. Ze trapte het gaspedaal dieper in, waardoor de wagen plotse ling met kracht vooruit schoof. De Haan knikte goedkeurend. „Zit wel pit in dat wagentje.” zei hij. „Wagentje,” lachte Evelien. „Laat Robert het niet horen, want niets krenkt hem zo als wanneer je misprij zend spreekt over z’n nieuwste aan winst. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, vooraleer ik z’n nieuwe Buick mocht nemen om jou naar Arn hem te brengen. Hij is als de dood dat er een schrammetje op komt.” Theo haalde z’n schouders op. „Hm, je rijdt anders beter dan Bobbie.” „Maar dat kan natuurlijk altijd. Ik zei al, dat het overal nog tamelijk druk is. Het heeft weinig zin om nu al bij de mensen aan te komen." „Dat past dan als een puzzel in el kaar. Moet je eens luisteren: ik ga varen, op de Rijn. Met een vakantie schip. Als het mogelijk is, wil ik woensdagmorgen vertrekken. Als één van jullie me dan met de wagen naar de boot brengt „Waar vertrekt die boot?” „In Arnhem. Aan de Rijnkade van- „Natuurlijk, dat kan. Heb je al be sproken?" „Nee, ik heb eerst gewacht, tot jij terug was. Dus je kunt me hier wel een dag of wat vervangen?" „Allicht. Ga maar gerust en ge niet. Als ik me goed herinner, is het al een poos geleden, dat je voor het laatst met vakantie ging, niet?" De Haan knikte. „Na moeders dood ben ik niet meer weg geweest, Och, alleen nu ja, ik zal me wel ver maken. Ik neem wat boeken mee?” „Als je woensdag al weg wilt, mag je eerst wel eens informeren, of er nog plaats is. Vergeet niet, dat we nog steeds augustus hebben.” Workum. Voor de Rechtbank te Leeuwarden werd j.l Maandag o a het volgende zaakje behandeld .Vrijheid, blijheid’ 1 Dat scheen de leus _van I I ,24 jaar zonder beroep te Workum te zijn, toen hij zich alhier den 2 Juni in kennehjken staat van dronkenschap op straat bevond de orde verstorende. Vermaningen van de politie mochten niet baten en moest met den krachtigen arm van de straat worden verwijderd. Daartegen heeft hij zich met geweld verzet, zich minachtend over de politie uitlatende Maandag, den dag zijner verantwoording, was hij absent. Eisch 1 maand.’ Ja, der wiene doedestiids in pear jongfeinten yn Warkum, dy’t it eltse amerij mei de pelysje oan e stok hiene. Né, sa gewoan wei net, allinne as nja dronken wiene en dat barde mar al to faek. Ingezonden. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. ,Net by detiid. TNei oanlieding dat üs toerklok jimmeroan de Warkumers yn de steek lit. En .Warkom wie syn tiid wer kwyt. Sa jowt dat ommers ek gjin byt. Is hjir yn Warkom what op til Och kranten hald.jimm’ dan mar stil. Want hingje 't oan de greate klok, Dan kry je 't meimanichoan 'e stok. Hja binne yn Warkom net heel plus Hwant de tiid is gauris ütfanhüs, De .badplaats’ saken hongen ynde loft Hwent ienig moai is hjir it stran. Mar Hynljippen lukt de greate kloft Fen minsken, en is nou üt de bran. Wol is dat ’n wünder freget men? Yn Warkom kin je ek de tiid net ienris sjen, De jier- en troudei fen forskate ljue Dy waerden glêd forgetten; En ek de üngelokjes woe men wol Yn dizze krante dan sette; Mar ho ’t men scruiwt en praet en tinkt Jy binne yn de tiid mar glêd forsint. Yn de hoop dat dit nou helpe scil, Haldt ik me dan mar fjirders stil. Foardat dit rymke hjir nou stiet Miskien de toerklok wol wer efkes giet. Wymer Warkoma.’ gedaan?” „Ingeruild. Hij was mij nog goed genoeg, maar ja meneer moest en zou een nieuwe wagen hebben, want Pa had er ook één.” „Soms zijn die Van Halmekerkes net kinderen.” „Grote kinderen ja.” Theo keek eens naar de snelheids meter en constateerde, dat hij over de honderd wees. „Lientje?” „Ja?” „Het gaat mij nu hard genoeg, hoor." Hij keek op z n horloge: „Ik heb nog bijna een uur." Ze liet het pedaal iets opkomen. „Ach u weet u wel dat hij dik honderdzestig haalt?” „Ik geloof het onmiddellijk. Je be hoeft het beslist niet te demonstreren.” Ze schaterde. „Die paps!” „Ja, lach jij maar. Ik rijd nu ruim dertig jaar en nog nooit een ongeluk gehad. En Bobbie? En jij? En Dick? En Flip?” „Nu ja, van mij was het pech.” „En van die anderen ook zeker?” Hij snoof. „Hoe hard reed Bobbie, toen die band klapte vorig jaar?” „Ach als je band klapt daar kun je toch nooit voor zijn?” „Lientje, als ik zestig rijd en m’n band springt, dan ben ik in staat om de wagen nog behoorlijk tot stilstand te brengen. Nlaar Bobbie reed zo on geveer het dubbele. Nog een wonder dat hij er afkwam met een paar schrammen.” „Hij is veel te zenuwachtig, ja, breng hem dat nu maar een? aan het verstand.” „Wat heeft hij met die Chevrolet What wie de Wark’mer vroeger bliid Bei, 't sjen fen de aide toer, Dy t nimmer seis yn bange tiid Syn holle bügje soe; De ieuwen forgongen ien for ien Mar stean bliuw hy, de klompe stien. En ek de toer wie soms wol greatsk By ’t sjen dat alle man, Fen 't earme of fan ryke skeai: Syn holle yn ’e nekke laei En dan de tiid opneam. Want lyts en great, foei it net swier To kypjen nei omheech; Want sunder mis, die toer sa Joech tiid en wyn oan, fêst en Mar nou is ’t mis, hwat is 't 'n boel Wy ken net mei dwaen, ’t is 'n griis, Us opsjen nei omheech, dat hat gjin doel Want Warkoms tiid is fen de wiis. De dokter waerd ’t al ringen sein En makket it spil foar ’t wurk wer klear; Mar pas wie hy nei Snits wer tein Mei, ’t spoar, om sa nei hüs te gean Of 't ürwurk bliuw wer stokstiif stean. Mei freunliken tank oan de Redakteur It like my wol aerdich om dit, sij it dan hwat lange, ynstjürde stik njir oer to mmmen sa t yn 1912 opnommen wurden is. F -x. UHIIIIHIIItlll FEUILLETON (Wordt vervolgd) PLAATSELIJK NIEUWS STAVEREN. Geslaagd voor het candi- daatsexamen in de Rechten te Groningen, onze stadgenoot de heer K. van 'Hout. Wit, gekleurd en afwasbaar .-wj Benoemd tot typiste bij de Psychia trische inrichting te Zuidlaren met ingang van 1 Bjugustus a‘.s. mej. S. W. Zwaan, alhier Zelfs in uw stoutste dromen kunt u van een wasmachine niet meer verlangen, dan de nieuwe Hoovermatic u biedt. De aanvoer in de afgelopen boekweek van 1583 119 366 266 424 overschot op van f 32.641.20, waarvan voór afschrijving en subsidies werd bestemd f 25.219.10. Het saldo ad f 7.422.10 werd bij het reservefonds gevoegd. Dit bedraagt thans f 220.429.23. De periodiek aftredende bestuursleden; de heren H. J. WitteVeen, H. B. van den Goot en W. Tijsma werden herkozen. Tot lid van de financiële coiAmissie werd ge- kozen de gemeente Staveren. De gemeènté Hemelumer Oldeferd trad af en was niet herkiesbaar. De Onderl. Brandwaarborg Mij. „De Zuidwesthoek” te Sneek boekte ook in 1961 weer goede resultaten, blijkens het door de directeur in de 58ste jaarvergadeing van deelnemers uitgebrachte jaarverslag. Het tegen brandschadfe, viemkerde kapitaal nam toe met ruim 21 millioen gulden en sjeeg tot bijna 305 millioen gid (13 millioen aan nieuwe posten en 8 millioen aan verho gingen van lopende posten). De brandschade was rond f 310.000.— of f 1.02 per mille (vorig jaat f 0.27)’ de toe name bedroeg dus 7.4 pet (6.7 pet), m de afd. bedrijfsschade verzekering was de toe name f 438.00Ö—Op 31 december ’61 was ingeschreven voor een bedrag van f 3'.635.00Q In deze afdeling werd geen schade geleden De explotafie-rekening leverde een bruto HINDELOOPEN. Afgelopen winterseizoen werden hier weer cursussen Algemene Ontwikkeling gegeven, die uitgaan van het Instituut voor Praktische Ontwikkeling te Ede, en geleid worden door de heer S Heida Aan R. Mieines kon het diploma van Cursus I wonden uitgereikt, terwijl voor het examen voor cursus II ped. taal, corres-i pondentie, handelsrekenen, boekhoudenj aardrijkskunde, geschiedenis, sociale wetge ving enz.) slaagden mej. S. Wiersma en de heer G. Vos. TO»,. v vraag de Hooverffiatic-folder en geef u op voor de gratis demon» «tratie bij: Het meisje van Opa Hij wast... en hij spoelt. en hij droogt... en dat alles In één doorlopende vloeiende ononderbroken handeling. 25—30 juni was als volgt: pond lijnaal, f 1.47-2.79 per pond pond snoekbaars, f 0,95—1.00 per pond pond baars, f 0.42—0.50 per pond pond witvis, f 0;02 per pond. pond bot, f 0.29—0.32 per pond. De vangsten blijven ver beneden normaal. De aanvoer van paljng is sedert enkele weken ,toit <bp de helft geslonken, snoek baars onbeduidend en ook de kleine vier honderd pond baars tegen een lage prijs brengt geen geld in ’t laatje. Lijnaal en snoekbaars beide hoog in prijs. Bot, voor het eerst in dit seizoen in een behoorlijke! hoeveelheid aangevoerd' (tot' nu toe was dit enkele ponden of nihil), tegen een be scheiden tot lage prijs, nl. maximaal 32 cent. Pan kan de liefhebber van deze lekkere vjs tegen ’n schappelijk prijsje smullen van een gebakken botje. Neen het loopt onze vissers allesbehalve mee. Of het vroege herfstweer dat we thans in hartje zomer beleven, ook een slechte invloed heeft, valt moeilijk uit te maken, maar men zal bij deze geringe vangsten zeker niet kunnen spreken van een lonend bedrijf. Jammer voor de betrokkenen. De gehouden Anjercollecte te Sta veren, Reeft f 53.30 opgebracht. BAKHUIZEN. Aan het Nederlandse in stituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht men zou het kunnen aanduiden als een conservatorium op kerkelijke grondslag, slaagde o.a. de heer iJme van der Wal, geboren te Ruigahuizen en af komstig van Bakhuizen, voor het eindexa men met als hoofdvak kerkorgel. Het mag wel een bijzonderheid genoemd worden dat gedurende deze vierjarige opleiding, deze jongeman, de enige leerling was afkomstig uit het Noordelijke Episcopaat en misschien ook wel de enige R.K. persoon uit de gemeente Gaasterland in enkele decennia door wie een dergelijke kerkelijk muzikale opleiding genoten werd. De heer van der Wal ontving reeds aan stonds bij zijn slagen een benoeming als organist-directeur aan een R.K. kerk in Amsterdam, nl. die van St. Rita. Zowel voor de heer van der Wal Ju. persoonlijk, als voor z’n ouders mag dit slagen en de benoeming zeker strekken tot dankbare voldoening na een ijverige studie, welke zeker niet zonder opofferingen van laatstgenoemden kon worden begonnen, voortgezet en beëndigd. T '1 TOUR DE FRANCE 1962. Zolang het terrein nog vrij vlak is, hebben de Neder landers tot nu toe geen slecht figuur geslagen. V.l.n.r. Ab Geldermans, die een goede partij meetrapt en de Belg Vandenberghen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 4