halfjaarlijkse opruiming Waf kost een paar schoenen? Wouda’s Schoenhandel ELNA i WORKUMER KRANT en Zuidwesthoek van Friesland r Dames tricotages Nieuws- GROTE EFKES I Dat weet u pas, wanneer u koopt in MAISON IRENE RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE FYPSKOFT AUTO- VERHUUR met en zonder chauffeur (All-rjsk verzekerd) Fyftich jier lyn - 25 S.V.W. AGENDA 85ste JAARGANG No. 28 VRIJDAG 13 JULI 1962 Dit nummer bestaat uit twee bladen ZIE ETALAGE Courante artikelen belangrijke korting Oud-leerling I Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale In! Noard 47, tel. 282 WAAR KUNNEN DE WeRKTUIGEN WORDEN OPGE'BORGEN? Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 derlandsche kwartjes te begeeren voor de vervaardiging van broches. Dat Winston Churchill fyftich jier lyn ek al lang gjin ünbikinde wie, IJENE DE BOER en gezelligheid Frysian diploma’s d’avondvracht langs bloem en purper razen, om niet te keren voor de nacht ontvlood. En scheidend houdt de del- ling in haar schoot, de blanke beer den, die al ruisend grazen En de Engelse literatuur in ,In strange company’ en .Misunderstood.’ Het is niet toevallig dat ik een de zer dagen het bekende boekje van James Hilton Good-bye Mr. Chips’ weer eens ter hand nam. Dit al thans naar mijn lekenmening uit zonderlijk aardige verhaal vol van de meer of minder weemoedige herinne ringen van een leraar aan een Engelse kostschool, sprak mij bij mijn mijme ringen over het verleden echt aan. Vooral wanneer ik mij dan probeer te stellen op de plaats van Meester Meijer. Ik wil dit vrij onsamenhangende verhaal nu maar beëindigen en be sluiten met het volgende. Ik heb mij er niet van overtuigd, maar ik bèn er van overtuigd te spre ken namens velen van uw oud-leer- lingen, Meester Meijer, wanneer iku nog een blijde en insiders zullen dit verstaan gezegende levensavond toewens. Dat u met uw vrouw, ook nog veel mag genieten van de talrijke herinneringen aan de ulo-school in Workum U hebt een belangrijk aandeel ge had in de vorming van vele jonge levens. Nogmaals het ga u verder zeer goed. Good-bye, Mr. Chips. Dag, Meester Meijer. Mijmeringen en nog wat. Ik weet niet goed hoe ik moet be ginnen. Binnen enkele weken of maanden zal de heer Meijer, of Meester Meijer zoals hij bij ons bekend is ,de weg van alle vlees gaan’, in dit geval met pensioen. Het leek mij juist om bij dit feit even stil te staan. Ik weet niet wat men in Workum van plan is. Het zal wel op practische moei lijkheden stuiten, maar wat zou het anders leuk geweest zijn wanneer alle oud-leerlingen bij het afscheid van Meester Meijer als hoofd van de u.l.o. tegenwoordig konden zijn. Een reünie van .jeugdige’ oud-Workumers. Een ieder heeft wel een periode in zijn leven waaraan hij met extra veel weemoed terugdenkt. Voor sommigen is het de lagere school, voor sommi gen het (soms korte) vrijgezellen-be- staan, voor anderen de militaire dienst tijd. Voor mij persoonlijk zijn het echter de ulo-jaren; waaraan ik altijd weer met veel plezier terugdenk. In gedachten zie ik ze dan weer voor mij, allen die ongeveer van mijn dich ting’ zijn. Male, Nunke, Carefully, Ploffie, Paula (waren de onvergete lijke woorden .It is time to go out hunting in the wide woods of Hei- denship’ niet van hem afkomstig?), Jor- rit, met z’n fantastische opstellen en verzameling monsters-zonder-waarde, Berend, die zo .geweldig goed kon leren’, Ane Baümpie, Lu, Houts, Ham, het deistoe’ en vele, vele anderen. Ik weet niet eens of allen wel de eind streep hebben behaald, maar wat doet het er toe? Wat zou het aardig zijn hen in .klasse’ verband te ontmoeten. Zou den we het nog kunnen, op sokken over de naald van het dak lopen? Of .taei-iizzje’ is er een betere win tersport denkbaar? op de gracht. Met dat verleden is onverbrekelijk verbonden de naam en de figuur van Meester Meijer. Hij was de altijd rustige en naar ons gevoelen de altijd blijvende figuur. Vroeger heb ik al tijd gedacht dat de school er met hem gekomen was en nu kan ik mij nau welijks voorstellen dat er een tijd aan staande is, waarin Meester Meijer niet meer aan de school zal zijn verbon den. Aan hem hebben wij veel te danken. Bijvoorbeeld, waarvan ik later veel plezier heb gehad, onze eerste kennis van het Engels. I like pikeflieke pie- ke). En dan onze eerste kennismaking met de Nederlandse literatuur. Ik be treur het nog op dit punt (een van de vele) niet nog meer mijn best te hebben gedaan. Maar wie van de toen malige leerlingen herinnert zich niet Wiegen de Dromer, ofzo schijnt de heide, waar wie honing lazen, met Meubelen van ünconê gaan een mensenleeftijd mee ünconê voor kwaliteit Voordeel Fré de Boer blykt wol ut in bericht hwat ik foun yn de Friso fan 13july 1912. ,De kussende minister. Winston Churchill, de Engehche minister van marine, heeft op et'n inspectiereis te Cork komende, den kasteelbouwval Blarney, befaamd om den Blarney steen bezocht. Deze bevindt zich aan de buitenzijde van een toren op een hoogte van 35 M. en 1 M. onder de borst wering. Wie deze steen kust, ontvangt naar het volksgeloof de door de Ieren hoog vereerde gaaf der welsprekendheid, waardoor zijn vriendschap gezocht wordt door mannen en vrouwen. Churchill, die zich vermoedelijk nog niet welsprekend genoeg acht, besloot den steen te kussen. Om dit kunststuk te volbrengen, moest hij over den rand van de toren met het hoofd naar vo ren overbuigen en om te beletten, dat hij in de diepte tuimelde, moesten een paar potige lieden hem aan de enkels vasthouden. Churchill ging plat op den buik liggen en Sir James Long en een ander hielden hem vast waar op Churchill zijn lippen op den steen kon drukken. De Ieren zullen nu wel met bijzondere aandacht er op gaan letten of in de redevoeringen van den minister de invloed van dezen kus zich zal doen gevoelen.’ It is miskien wol aerdich om noch werris to lézen hwat waer it wie yn juny 1912. Hwant wy yn üs tiid miene dan sa wolris dat der eartiids gjin .depressies” wiene, alteast dat men dat wurd net brükte. ,,Aan het weeroverzicht in Juni, opgemaakt door het Koninklijk Ne- derlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt, ontleenen wij het volgende: Evenals de voorgaande maand was ook Juni betrekkelijk rijk aan depressies, die over de Britsche eilanden naar Scandinavië trokken, en meerendeels hier te lande met onweer gepaard gingen. Hooge drukkingen werden in den loop der maand in verschillende deelen van het vasteland van Europa aan getroffen, terwijl een afzonderlijk gebied van den 3 tot 19 nabij Ijsland voorkwam. Gemiddeld over de geheele maand was de temperatuur ongeveer aan de normale gelijk; in de tweede dekade was zij er 1 beneden, in de derde bijna 1 boven. Ook de dagelijksche gang toonde gemiddeld weinig afwijking. Bijzonder hooge temperaturen kwamen op den 19, 23 en 28 voor; daaren tegen daalde op den 16 en 17 de temperatuur vrij laag. De bewolking was betrekkelijk zwaar; heldere dagen kwamen nagenoeg niet voor. Gemiddeld over het geheele land was de neerslag ruim de helft grooter dan de nor male hoeveelheid en bedroeg het aantal dagen met een neerslag van 1 mM of meer 16 tegen 9 dagen normaal.” En troch dat wiete waer krekt yn de üngetiid, barnden der letter hiel hwat pleatsen óf troch heabroei. F. ,Te Sneek zal binnenkort gevestigd worden een breikokerij ,Tyme is Money’ welke onder voortdurende scheikundige controle zal staan. On der taalkundig toezicht staat ze blijkbaar niet, merkt .Neerlandia’ op.’ Fr. Zuidwesthoek, 3 Juli. Zelden troffen onze veehouders het slechter met de hooioogst. Wat ’n voederwaarde er niet verloren gaat door regen is niet te benaderen en wat 'n werk zoo’n hooiïng niet meebrengt evenmin. Hooiomzetten, .dollen’ enz. is natuurlijk aan de orde van de dag. Koudum, 11 Juli. Twee vreemdelingen, man en vrouw en naar de klee- ding en opschik te oordeelen van Hongaarsche orgine hebben bij onderschei dene winkeliers alhier en te Molkwerum valsch geld weten te plaatsen. De vrouw, die .werkte’, de baas bestuurde den hittewagen gaf voor Ne- Plattelandsjongeren op naar Boornbergum OPELS Gemeente Workum V.W. BUSJES CHEVROLET *«***^*rtA*^*WlV R.L.V.D. Sneek PLAATSELIJK nieuws le 2e 3e 4e Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Bot Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151=314 Postrekening 882250 Abonnementsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar ENKELE BELANGRIJKE richtlijnen Van verslagen, berichten enz; gaarne spoedig opgaaf en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Aan de Bijzondere Hogere Landbouw school te Leeuwarden slaagde voor de op leiding ter verkrijging van de Akten LI en LII (Akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwonderwijs respectievelijk tuinbouwonderwijs) onze stadgenoot de heer Tj. de Zwart. WORKUM. Bij de te Den Haag gehouden examens voor het diploma A als scheeps- werktuigkundige, slaagde onze stadgenoot de heer A. J. Haagsma. Benoemd tot leidster aan de chr. kleu,- school „Beukerhonk” mej. T. de Gróót, al hier en mej. I. Sorensen van Rotterdam. DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN BURGERLIJKE STAND Zwitserse precisie- naaimachine HET OPBERGEN VAN LANDBOUWWERKTUIGEN Het doel van het opbergen van land bouwwerktuigen is tweeërlei. In de eerste plaats is dit om deze machine te bescher men tegen weersinvloeden en verontrei niging door dieren. Daarnaast is een goede bergplaats belangrijk voor een geregeld en goed onderhoud. Dit laatste vooral óm de gebruiksduur van kostbaar materiaal zoveel mogelijk te verlengen. Het is gewenst één en ander met zo weinig mogelijk kosten te bereiken. Over het al dan niet opbergen van land bouwwerktuigen lopen de meningen in de praktijk vrij sterk uiteen. Jaren lang er varing heeft wel geleerd dat ’n goede op berging Van landbouwwerktuigen altijd verantwoord is. ;Van‘ ,4 t.rrt.; 9 juli 1962 Geboren: Anne, zv Douwe de Boer en Hotske Koopmans; Edward Johannes, zv Petrus Allert Veldman en Cecilia Graafsma. Ondertrouwd en gehuwd: Geen Overleden: Simon Sjoerd Vlas, 77 jaar. In de eerste plaats kan de opslagruimte in de bedrijfsgebouwen worden gezocht De deel kan hiervoor zoveel mogelijk dienst doen. Is in het hoofdgebouw geen ruimte dan is het gewenst een aparte berg plaats op het erf te bouwen. Gaat u hiertoe over dan zijn de volgende punten van belang De bergplaats Bnoet niet onder zware bomen staan. Een verharding naar de bergplaats toe en een verharding ervoor is voor wen den en keren noodzakelijk. Bij een open bergplaats moet de opening niet op de zuid-westzijde liggen. Garage en werkplaats moeten op de zonzijde worden gjeplaptst De afmetingen van een bergplaats zijn moeilijk aan te geven. Dit hangt sterk af NOARD 69 WORKUM Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ct: per rn.ni. Contracten volgens algemene regeling Aan alle leden voetballers wordt bekend gemaakt, dat de Voetbalbond voor het a.s. seizoen heeft ingevoerd dat alle spelers een identiteitskaart met deugdelijke pas foto moeten hebben. Voor het maken van deze foto kan mei» zich vervoegen bij foto Walta-Conens vóór ’n speciaal tarief voor S.V.W. nl. 3 voor l.i50 Zij die voor 4 augustus geen foto’s (2 stuks) hebben ingeleverd bij Fré de Boer mogen voor de a.s. competitie niet wórden opgesteld. Deze bepaling geldt voor alle spelers die op 1 (September 1962 twaalf jaar en ouder zijn. Inzending van advertenties vóór of woensdagmorgen Familieberichten ulterRjk donderdags-; morgens 10 uur Trekkers moeten zoveel mogelijk in een aperte, afgesloten, brandvrije ruimte wor den opgeborgen, in de trekkerbox kan eventueel de werkplaats worden ingericht. Beter is echter garage en werkplaats ge scheiden te houden. In de garage mag geen brandstof zijn opgeslagen. De breedte van de loods en de plaatsing van de spanten worden bepaald door de breedte van het grootste werktuig. Dit geldt ook voor de hóógte van de lóöds. Elk werktuig moet bij voorkeur zonde? meer bereikbaar zijn en gebruiksklaar kunj nen worden gemaakt zonder verplaatsing var. andere werktuigen. Een goede verlichting (electrisch) is one misbaar, In de werkplaats zijn T.L.-buizen Aan de chr. industrie- en huishoud school „Prinses Marijke” te Leeuwarden slaagde voor het diploma inrichtingsas|Si-r stente mej. J. Nauta, alhier. Foar ’t eksamen Fryslan-diploma A; halden op 12 maeije to Ljouwert binne ut dizze omkriten u.o. slagge: G. E. Hoekstra, Koudum; jfr. Th. A. Mundt, Woarkum; S. G. Vrij, Woarkum; jfr A. J. de Vries, warns W. Wester, Eksmoarre; R. Abma, Aldegea W.';H. 'Boersma, Allingawier; S. Leenstra, Gaestmar; jfr. Gr. Steringa, Piaem. Ailegearre fan de KUStlike Kweekskoailq to Snits. TELEFOON 306 b.g.g. 437 Meubelhuis Inconé - Workum van het bedrijfstype akkerbouw- of weide- bedrjjf en aantal en soort werktuigen. In dR gebied komt men globlajaï opj 3 a 4 tai2 per ha. Soms is men gedwongen de werktuigen in open lucht op te slaan. Ook daaraan kunnen eisen worden gesteld. Eveneens niet onder bomen daar de werktuigen dan langer vochtiger blijven. Een luwe plaats bijvoorbeeld achter een muur is belangrijk, Elk geval móet apart worden bekeken. zeer geschikt. Daarnaast is een verwar mingsbron in de werkplaats van belang. Een goede verharde vloer is gewenst, terwijl dieren niet binnen moeten kunnen komen. Klein gereedschap kan in rekken aan de wand worden opgehangen. Gereedschappen voor dagelijks gebruik moeten goed be reikbaar zijn. Sneek, 9 juli 1962 Tot onze grote vreugde was de op komst van de afdeling Workum naar de Jongerendag, 7 juli, in Boornbergum zeer groot. Deze dag is voor de leden van De Jongeren, de afsluiting van het winterp seizoen. Het hoofdbestuur had dan oök voor een programma gezorgd dat beslist af was. ’s Morgens waren er wedstrijden waar aan alle leden konden deelnemen. Eén van onze leden mej. O. van zandbergen Brug- genkamp behaalde een eerste prijs bij het bloemenschikken. Wat terdege een felici tatie waard is, omdat er op zo’n dag de besten van Friesland naar voren komen. ’s Middags was er een lezing over „Met elkaar, waarom en hoe dan” door de weid eerwaarde heer ds. H. Groeneveld, Ned. Herv. predikant te Grouw, op onderhou dende wijze behandeld. Hierna kon men uit twee dingen kiezen nl. een wandeltocht door de prachtige bos sen in de omgeving of dansen in de tent met medewerking van de Johan Willem Friso kapel te Assen. Het avondprogramma werd door het Ne derlands Theaterbureau verzorgd, waaraan medewerkten o.a. De Selvera’s en de drie Jacksons. Al met al was het een schitterende dag, die ongetwijfeld alle Jongereinieden van Friesland nog lang zal heugen. Wilt u het kamende seizoen meespelen in de vloetbaltoto Haal dan vandaag nog een deeinemersformulier bij sigarenmagazijn Piet Faber. Inleveren van deze formulieren aan het zelfde adres voot 1 augustus op

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1