ELNA WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages Dit nummer bestaat uit twee bladen S.V.W. AGENDA Speel niet op verkeerswegen MAISON IRENE RADIO H1NGST cw RADIO EN TELEVISIE ■JEME DE BOER AUTO-VERHUUR Fré de Boer B No. 29 85ste JAARGANG VRIJDAG 20 JULI 1962 I, Verkoping Schoolreis klas twee en drie Ned. Roode Kruis Mulo-examens klas 4 en 5 Het tweede concert in de Ned. Herv. Kerk Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in! Geslaagden aan L.T.S. te Sneek en H.T.S., Leeuwarden Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 Toelating leerlingen Openbare Lagere School Geslaagde schoolreisjes en gezelligheid ,Z.V.W.’ Het schoolreisje van JYÏeubelen van Jnconê gaan een mensenleeftijd mee Jnconê voor kwaliteit Voordeel Bromfiets ongeval Zonnige Sportdag Jong FryslSn’ in Workum Afdelingsprijzen voor Joure en Workum C. GORTER 1 FRISO PLAATSELIJK NIEUWS OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET 3. AFD. GYMNASTIEK maandag 27 Cl IIIIII1IIUIII llllll lllltll I llllllll lil I1III1H1 III III III HIIIII1IIIIHI Illi III III II illlll IIHIII1III1IIII llllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii Voorm. Joure. ds Voorm. 9.30 uur van uur 'i Advertentietarief: 7 cent per m.fn: Adv. van buiten Friesland 9 ct: per m.m; Contracten volgens algemene regeling Noard 47, tel. 282 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa: Tl GAASTRA Bnt Drukkerij en Boekhandel Workum Van verslagen, berichten enz; gaarne spoedig opgaaf Telefoon Redactie en Adm. 05151:314 Postrekening 882259 L 2. 3. 4. WORKUM. Geslaagd voor ’t eindexamen van de H.T.S. te Leeuwarden, afd. weg- en waterbouw, onze stadgenoot de heer George Th. Jongstra. Eénmanswedstrijd 16 M2 klasse A.: Sietske, F. Robijns, Workum. Hannie, J. Veldstra, Leeuwarden Windekind, A. Visser, Workum Noordster, Th, de Haan, Sneek Op de rijbaan spelen is verboden, zo bepaalt de Motorwet Ouders, 't is dus Uw belang ook, dat ge op Uw kincfren let 1. 2. Abonnementsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar 2. 3 DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT VERZORGEN 1. 2. 3. 4. Zwitserse precisie- naaimachine «1 9.30 ',UUf De opbrengst van de collecte voor het Ned. Rode Kruis in de gemeente Wor kum gehouden, bedroeg dit jaar f 1032,65, te weten in Workum’ f \87R 90 in, 1961 f ©77148 Heidenschap f 156.75 in 1961 f 141.Alle gevers en medewerkers hartelijk dank voor het mooie resultaat. Burgemeester en wethouders van Wor kum brengen ter kennis van ouders enj voogden, dat per 1 september 1962 nieuwe leerlingen kunnen wonden toegelaten tot de openbare lagere school alhier. De kinderen moeten op 1 oktober a.s. de leeftijd van 6 jaren hebben bereikt Aangifte bij het hoofd der school, de heer Th. Breukelaar. Workum, juni 1962 Burgemeester en wethouders voornoemd, Mr. B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT ZONDAGSDIENST ARTSEN WORKUM Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7; uur M. W. J. M. MUDDE Tel; 535 VACANTIE begint vrijdag 20 juli Hervatting van de lessen augustus. Voor verslagen van de twee school reisjes op vrijdag 13 juli in groepsverband gemaakt, zorgden enkele leerlingen resp. van de 3e en 5e klas van de School met de Bijbel. AFD. VOETBAL VACANTIE jeugdtraining vanaf 20 juli tot en met 27 augustus. Dinsdagavond werd in het hotel De Wijnberg door de notaris P. Niemantsver- drjet publiek verkocht, het huis met garage erf en tuin staande en gelegen te Workum aan het Sud, plaatselijk gemerkt met de nummers 53 en 55, eigendom van en be woond door de heer J. Twijnstra. Bij de inzet was geboden f 27.560.00, Bij de finale verkoping is verder door niemand meer geboden, zodat de heer Jac. Boersma, bedrijfsleider bij de Gemeente alhier, koper is geworden voor na te noe men lastgever, voor gemeld bedrag. NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) uur Zondagsschool in Bethel v.) Nam. 1.30 uur ds Deze prijs werd beschikbaar gesteld door de Boerinnenbond van de afd. Workum. De prijzen en wisselbekers werden ’s avonds in De Doele te Bolsward uitgereikt. Maandag 23 juli a.s. om 8.15 uur ’s avonds begint het tweede concert in de reeks zomerconcerten, die uitgaat van ae Culturele Raad. Het belooft dit jaar het derde jaar van deze reeks toch wel een heel belangrijke reeks te worden. Dit concert zal Piet Kee met zijn echtgenote musiceren, beiden in Workum en omgeving toch wel heel bekend. Wie herinnert zich niet zijn beide fraaie concerten van vorige jaren, zijn sympa thieke en zo heldere uitleg? Zijn klaar, helder en daardoor ook voor de leek zo verstaanbaar spel. Ook dit jaar zal er weer gelegenheid zijn hgm een thema op te geven voor de improvisatie aan het slot. Op het programma zult u een strook aan treffen, die u ingevuld bij hem kunt in dienen. Al met al reden te over om ook de 23e weer naar de kerk te komen.. Ook nu zult u nog in de gelegenheid zijn een abonnement aan te 'schaffen, dat u op de gehele reeks belangrijke reductie geeft. Aan alle leden voetballers wordt bekend gemaakt, dat de Voetbalbond voor het a.s. seizoen heeft ingevoerd dat alle spelers een identiteitskaart met deugdelijke pas foto moeten hebben. Voor het maken van deze foto kan mei» zich vervoegen bij foto Walta-Conens vóór ’n speciaal tarief voor S.V.W. nl. 3 voor 1.50 Zij die voor 4 augustus geen foto’s (2 stuks) hebben ingeleverd bü Fré de Boer mogen voor de a.s. competitie niet wórden opgesteld. Deze bepaling geldt voor alle spelers die op 1 september 1962 twaalf jaar en ouder zijn. Zaterdag 14 juli hield de zeilvereni ging „Workum” haar open wedstrijd op de Grote Gaast- en Zandmeer. Het was jammer dat de wind verstek liet gaan, waardoor het behalve tijdens de éénmans- jvedstrijd, die ’s morgens gehouden werd, VS middags helemaal een drijfpartij werd, liet aantal routes werd sterk ingekort. JDe uitslag is als volgt: Ondanks het feit dat de meeste jon gelui in de Zuidwesthoek, die in de tech nische vakken gaan studeren aan de L.T.S. te Lemmer, Koudum pn Bolsward hun eerste opleiding ontvangen, zijn er toch oók nog verschillende die aan de oudere en zeker zeer gunstig bekend staande techn. school te Sneek de voorkeur geven. Zó vinden wij dan ook onder de geslaagden enkele namen van jongelui uit onze geving en voor hen en de families is toch vermelding in het eigen streekblad wel van belang. Voor de afd. Electrotechniek slaagden de heren P. Klaaren, Hindeloopen en P. F. Wesselius te Molkwerum. Timmeren: J. J. van Elselo, Hindeloopen. Kopklasse auto techniek: A. Hoekstra, Bakhuizen; G. Bron, Hemelum. Afd. Fijn metaal: J. Hoekema, Koudum Metaalwerken: J. Luinenberg, Oudemirdum; L. Albada, Sloten; A. Silvius en P. Wouda, Woudsend. Avond-techn. school Sneek, afd; Schilde-, ren: M. Wink, Ouidega (H.O.) en K. de Vreeze, Bakhuizen. Aan de Hogere Techn. School te Leeuwar den slaagde in de afd. Waterbouwkunde G. Th. Jongstra, Workum; Afd. bouwkunde J. Boelsma, Sloten. Onder de 28 geslaagde.’" in deze afd. waren twee dames mej. Bonnie Hendriksma en mej. Marieke Th. ter Horst. Dames met durf en geen alledaags ver-j schijnsel. De examenresultaten, behaald door ^e chr. Ulo-school te Workum waren óók dit jaar weer uitstekend. Van de 21 examinandi (19 voor het A- tliploma en 2 voor het Aanvullingsdiploma) slaagden er 18. Dat is 86 O/o, waarmee Workum dus de traditie handhaafde, dat het aantal geslaagden boven het landelijk gemiddelde (79 O/o) ligt. De namen der geslaagden zijn: de dames A. de Boer en T. Stellingwerf, Ferwoude; H. de Boer, Gaast; C. Bosma, Hindeloopen. R. de Boer, J. Bouma, E. Harkema, B. de de Jong, M. Riemersma, G. Spijksma, J. Visser, T. de Vries, G. Wuy-ts, S. de Zwart (allen uit Workum); en de heren J. Lootsma E. Valk, C. Wesselius en H. Wouda, allen uit Workum. te Ï5ijega (H.O.) en 22 jaar te Workum. Overleden: Grietje Teffer, 78 jaar, ongeh. ,uur Leesdicnst» dal van Heeg (uur ds P. E. Vrijdagmorgen 20 over 6 vertrokken we naar Den Haag. Het leek niet mooi weer te worden, maar hoe meer we naar het zuiden gingen hoe warmer het werd We reden over de Afsluitdijk, en dnaLzagen we bunkers uit de 2e wereldoorlog. Toen kwamen we langs een eilandje, en de chauffeur vroeg hoe het heette. Het heette Breezanddijk. De grens van Noord-Holland en Friesland was aangegeven met een don kere paal. Toen kwamen we in Noord- Holland aan. Bij Velsen gingen we ondef fièt Noord-Hollandskanaal door. Later gin? gen we onder drie bruggen door, en even later zei de chauffeur dat er aan de rechter Zijde een vliegtuig stond, dat te koop was; Daarna kwamen we langs een munitie- opsiagplaats. Even later kregen we Exotai Dat smaakte erg fris. Toen we in Den Haag kwamen, gingen we eerst naar de Gevan genpoort. Daar vlakbij stond een stand-? beeld van Jan de Witt In de Gevangenpoort waren allemaal cellen en martelwerktuigen. We zijn in de donkerste cel geweest, waar tekeningen in de muur waren gekrast door oude gevan- genen. Daarna gingen we naar de ziekenzaal waar Cornells de Witt heeft gelegen, en Meubelhuis Inconé - Workum Verleden week óverkwam de hecr J- Visser, handelaar in grafstenen, een vrij ernstig ongeval met zijn bromfiets. In het losse grjnt op de nieuwe begraaf plaats slipte de brommer, met het gevolg dat hij kwam te vallen. Door deze val kreeg hij een bloedende hoofdwonde er: een hersen schudding. Toch heeft hij nog kans gezjen per brommer naar huis te rijden. Zondag 22 juli 1962 Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof <Herv.) Voorm. 9.30 uur ds G. van Zeben ’s Av. 7.30 uur vicaris C. van Ooyen Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerk Latijnse School en in ons Gebouw (Doopsgez.) Voorm. '9.30 uur ds Heynes v’an Balk. Collecte voor het Bouwfonds -el.) Voorm 9 uur ds D. MiddeUoop ato™ o’ !uur ds D- Middelkoop XN dill, (Bapt) Vo'ofm' 9'30 uur dS F’ Hofhuis Voorm. 11.15 Heidenschap (Hei G van Zeben k (Geref.) Voorm. 9.10 Nam. 1.30 uur ds Rozem Ferwoude (Herv.) Nam; 1.30 Ooi jen Gaast (Herv.) Voorm. 9 uur dsF- van Oojjen Hindeloopen (Herv.) ds mr Q. Rovers waar hij het huis van zijn broer en zichzelf in de muur gekrast heeft. Toen gingen we naar de Ridderzaal, waar 5 stoelen stonden, waarvan de groot ste voor de Koningin was bestemd. Daar waren de vlaggen van alle provincies. Maar de Friese vlag hing verkeerd. Ook hebben we foto’s van het koninklijk geslacht gezien. Hierna zijn we naar Pano rama Mesdag geweest. We stonden op een verhoging en keken om óns heen. In wer-> kelijkheid was het op een groot doek ge schilderd, maar het leek net of je op een duin bij Scheveningen stond. Toen we ook dit weer bekeken hadden, gingen we naar Ma-' durodam. Daar hebben we allemaal bekende gebouwen in het klein gezien. Ook waren er bekende boten b-V, de Oranje. Ook heb-? ben we de watersport bezichtigd. We stapten in de bus en reden verder, We gingen naar ’t zee-aquarium in Scheve- ningen, we zagen zeepaardjes, zeeanemonen zeesterren, zeepaling en nog veel méér zeevissen. Ook dit was weer gauw voorbij en gingen we huiswaarts. Bij Schoorl gin gen we er nog even uit om in de speeltuin te spelen. Er was ook een heel hoog duin waar we af holden. Toen dit voorbij was gingen we weer naar huis. Kwart over negen kwamen we in Workum aan. Enige leerlingen van klas 5 BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Van 10 t.m. 17 juli 19Q2 Geboren: Eelkje, dv Hendrik Tjerkstra en Grietje Deinum; Esther, dv. Foppe Vrolijk en IJmkje Bijlsma;. Aaltje, dv Johannes van Stnen en Trij|ntje Smits. Ondertrouwd: Tjeerd Buma, 23 jaar, en Hötske Haanstra, 21 jaar beiden te Workum Gehuwd: Rudolf Feldman, 25 jaar, te Amsterdam en Jeanette Venema, 22 jaar te Workum;. Marten Albert Wjnia, 24 jaar, Janke van der Wal, Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags- i morgens 10 uur ’s Av. 7.30 uur ds Griffioen, Oudega -H.O. ((Doopsgez.) Voorm. 10.45 uur ds Lauras* van Bolsward l Koudum (Herv.) J. Tammeling ’s Av. 7.30 uur ds J. Tammeling MalMverum (Herv.) Voorm. 9 ds >R- Klopman Nam. 1.39 uur ds mr Q. Rovers 'vW.arjs (Herv.) Voorm. 9 uur Leesdienst ,’s Av. 7.30 uur ds mr Q. Rovers Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. J. Riemersma H.A. ■s Av- 7-30 uur ds B. J. Riemersma Dankz. (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur ds Laurense van Bolsward 16 M2 klasse B 1. Aeolus, P. Dijkstra Workum 2. Hennie, Sj. Wiersma, Workum Middagwedstrijd Non Pareil, H. A. Minks, Leeuwarden Noordster, Th. de Haan, Sneek Sietske, F. Robijns, Workum Cadozo, J. Andringa, Joure De J.B.B. en J.B.T.B. troffen het wel heel bijzonder met hun jaarlijkse sport dag, die dit jaar te Workum werd gehouden De zon goot praktisch de gehele dag zijn verwarmende stralen over het veld uit, zodat er ook vrij veel publiek aanwezig was om te kijken naar de jongelui die op sportieve wijze streden om de hoogste eer. De dag werd geopend met een H. Mis in de Parochiekerk, daar begaven de bijna driehonderd leden van de J.B.B. en J.B.T.F), zich naar het sportveld, waar alle afdelin gen zich in tenue opstelden met hun afdelingsvlaggen. Na het zingen van het Friese volkslied konden allen zich volledig aan de sport wijden. Het programma vermeldde ’s morgens atletiek en ’s middags volleybal, korfbal en touwtrekken. Bij de J.B.T.B. ging de afdelingsprijs naar Joure, dat met slechts een heel gering ver schil van Workum won. Bij de J.B.B. ging de afdelingsprijs naar Workum, 2e werd Joure. De prjis voor de beste persoonlijke pre-: statie, die aangeboden was door de A.B.T.B afdeling Workum, ging naar Klaas Tadema uit Joure en Hans Weitenberg uit Workum. Uitslagen J.B.T.B.: Hoogspringen: IJ KI. Tolsma, Bakhuizen; 2. KI. Tadema, Joure; 3. Jan Mosterman, Joure; 4. KI. Rijpkema Blauwhuis. Kogelstoten: 1. Hans Weitenberg, WorkUm 2. J. de Wolf, Joure; 3. D. Kramer, Bols ward; 4. J. Dijkstra, Bakhuizen. 100 meter hardlopen: 1. H. Lenes, Joure, 2. KI. Tadema, Jóure; 3. KI. Tolsma, Bak huizen; 4. KI. Postma, St. Nicolaasga. Verspringen: 1. C. Lenes, Joure; 2. Hans Weitenberg, Workum; 3. KI. Postma, St- Nicolaasga; 4. KI. Tadema, Joure. 1500 meter: 1. Jitte Feenstra, Workum; 2. KI. Postma, St. Nicolaasga; 3. D. Rijp kema, Joure; 4. P, de Jong, St. Nicolaasga. Volleybal: 1. Roodhuis; 2. F.H.D. Touwtrekken: 1. Joure; 2. Bakhuizen. Estafette: 1- St. Nicolaasga; 2. Workum. Uitslagen J.B.B.; Verspringen: 1. Anny Roorda, F.H.D.2. Liset Bax, St. Nicolaasga; 3. Tiny Weitenberg, Workum; 4. C. Lenis, Joure. Hordenlopen: 1. K. van der Werf, St. Nic.; 2. Cilia Hylkema, Workum; 3. G. de Wolff, Joure; 4. L. Bosma, St. Nicolaasga Hoogspringen: 1. M. Hylkema, Blauwhuis; 2. M. Minnema, Joure; 3. A.‘Dijkstra, Heeg; 4. M. Wiersma, Joure. Estafette: 1. St. Nicolaasga; 2., Blauwhuis Korfbal: 1. Joure; 2. St. Nicolaasga. Volleybal: 1. Bolsward; 2. Ritmische oefening: 1. St. Nicolaasga; 2. F.H.D. De beste prestatie bij de J.B.B. werd geleverd door: Anny Roorda, F.H.D.; M. Hylkema, Blauwhuis; K. van der Werf, St. Nicolaasga. Wilt u het kjomende seizoen meespelen in de vloetbaltoto Haal dan vandaag nog een deelnemersformulier bij sigarenmagazijn Piet Faber. Inleveren van deze formulieren aan het zelfde adres voot 1 augustus 16 M2 klasse B: 1. Aeolus, P. Dijkstra, Workum 2. IJdwine, mej, J. Steensma, Leeuwarden Sam-Sam, P. Douma, Workum Pampusklasse: Ljip, P. de Jong, Sneek Koufurd, K. Jissink, Sneek Vlerkje, H. de Jong, Sneek Ongeregistreerde 16 M2 klasse: Maysicht, G, Cnossen, Gaastmeer Kemphaan, J, Bouma, Workum Tjotters: 1. Hoants, P, Piersma, Heeg 2. Wink, J, W. Menzo, Jeugdherberg Heeg Gemengde klasse van leden: 1. Agile, G, van Wieren, Nijhuizum 2, Skarlun, Sj, Steensma, Leeuwarden Dit zeilfestijn werd besloten met een gezellige bijeenkomst in hotel „De Wijn berg” waar de prijsuitreiking plaats vond. Om kwart over acht waren we bij school. Om half negen vertrok de bus. We kwamen langs Parrega. Daar was een koe met een vis in zijn bek. En we hebben ook plaatjes gedraaid. Het mooiste vonden we: Janus, Janus pak me nog een keer. We zijn door Bolsward gereden. We hebben het stadhuis ook gezien. Toen gingen we naar Sneek. Daar kwam meester Krol in de bus. En we kwamen bij Heerenve.ejh; daar hebben we een rondje gedraaid. In Beetsterzwaag zijn we in de speeltuin ge weest. Die speeltuin in Beetsterzwaag heet ,,’t Witte Huis”. En toen zijn we naar Appelscha gereden. En daar hebben we prik-limonade gehad. Toen zijn we in het bos geweest. En we zijn ook op de uit kijktoren geweest. Daar zag je het hele bos van boven. Toen hebfbejn, we in de kelder gegeten. En daar hebben we cho colademelk gehad. Daarna zijn we in de speeltuin gegaan. Daar hebben we leuk gespeeld. We zijn langs Wolvega gereden. En daar zagen we de Rivella fabriek. Toen we in Oranjewoud waren, zijn we in het dool hof geweest. Telkens liepen we dood. Later waren de meesters en juffrouws al bij de lachspiegels. Klara en Hieke niet, want die konden het niet vinden. En toen begon Hieke te huilen. Later zijn ze er toch weer uit igekbmen. En toen hebbed we nog een p oosje in de speeltuin gespeeld Daarna zijn we naar Tropenfauna ge gaan. Een papegaai zei: „Ja”. Toen kwam er een oppasser en die had een,pepermuntje En die zei: „Hoe smaakt dit Lorre?” Hij zei: „lekker”. Toen zijn we naar huis ge reden en waren om 6.15 uur in Workum terug. Het was een fijne dag. Enige leerlingen van klas 3 C/PTICIEN HORLOGER Telefoon 310 r Workum -41

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1