ROBIJNS woninginrichting ELNA I WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Paardenfokdag fe Makkum Dames tricotages Ewfi I ■■MM S.V.W. AGENDA RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE IJEME DE BOER Fré de Boer Fyftich j‘ier lyn - 27 AUTO" VERHUUR met en zonder chauffeur (All-rjsk verzekerd) 85ste JAARGANG No. 30 VRIJDAG 27 JULI 1962 gen weg en wel door elkander te steunen in de opvoeding Makkum in het teken van het warmbloedpaard de 70 jarige Landelijke Rijverenigingen in illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Zaterdag 28 juli a.s. openen wij onze gemo derniseerde winkel- en toonruimten Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in Noard 47, tel. 282 Geslaagd voor het Mulo-exa- men A en middenstandsdiploma onze stadgenoot T. Siemensma, leerling van het St. Radbout pensionaat te Medemblik. ken bij hoefgetrappel dag in het teken staan WORKUM. Geslaagd voor 't Mulo- diploma A onze stadgenoten Y. Boer- sma, T. Bouma en J. Bouwhuis, ter wijl voor diploma B slaagde R. Ade- ma, allen leerlingen van de R.K.- Ulo-school te Bolsward. Na afgelegd examen werd he den het middenstandsdiploma uitge reikt aan de dames PI. Ketelaar te Nijhuizum, H. de Jong te Ferwoude, F. Lootsma te Workum en aan de heren J. de Groot te Hieslum en P. Hiemstra voorheen te Workum. Allen volgden de middenstands- cursus hier ter plaatse. Toelating leerlingen Openbare Lagere School Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 Tweede zomeravond kerkconcert De Culturele raad van Workum mag worden geprezen voor haar ini tiatief ter voorbereiding en verzor ging van deze kerkconcerten gedu rende de zomermaanden. Voor dit tweede concert zomer 1962 had men wel een uitstekende keuze gedaan met de heer Piet Kee orgel en mevr. Kee-Lemaire mezzosopraan uit te nodigen. Het is wel enigszins teleur stellend dat voor deze hoogstaande concerten ook deze avond de belang stelling niet bijster groot was. Wat betekenen nu zo’n 125 mensen uit stad, omgeving en Zuidwesthoek. Het programma voor deze avond bevatte werken van een zestal com ponisten, w.o. zeer bekende als J. S. Bach, G. F. Handel en Andriessen, maar ook minder bekende als Sam. Wesley (1766-1837) en J. F. Dandrieu (1682-1738). Naast werken voor orgel alleen, viel' er ook te genieten van prachtige muziek voor zang en orgel. Reeds het tweede nummer van dit gevarieerde programma droeg dit karakter. Het was de Aria ,Veni, o figlio’, van G. F. Handel, Italiaanse tekst en voor mevrouw Kee als Francaise een ge ëigend numme. Het publiek kon dan ook volop genieten van deze heerlij ke zang. In de loop van de avond trad mevr. Kee nog tweemaal op; eerst zong zij met afgewogen orgelbegeleiding van haar man een drietal geestelijke lie deren, geschreven en gecomponeerd door de grootmeester der muziek kunst J. S. Bach. De beide eerste lie deren hadden eenzelfde karakter, de slotregel was er een sterk voorbeeld van. Ook in deze Bach-liederen wist de zeer begaafde zangeres te over tuigen, hoewel deze op koraal lijken de liederen voor mevr. Kee beslist geen zware opgaaf waren. Haar laatste optreden was gewijd aan een tweetal Franse liederen, ge componeerd door Andriessen; zij wa ren gekozen uit ,Miror de peine'. Het Uniek in de geschiedenis der sa menwerkende verenigingen, n.l. het Plaatselijk Belang te Makkum en de Paardenfokvereniging te Sneek is, dat ze zich beide geroepen voelen in Mak kum iets groots op touw te zetten, daar er niet alleen in Makkum zelf, doch in de wijde omgeving reeds eni ge jaren naar werd uitgezien, dat al daar eens een echte hippische dag kon worden gehouden. De samenwerking kwam vlug tot stand en de voorbereidingen voor het grote feest op donderdag 2 augustus a.s. zijn bij het ter perse gaan in volle gang. De inschrijving door de leden der fokvereniging is zeer groot. Alle be kende stallen uit de gehele Zuidwest hoek onzer provincie hebben inge schreven. In totaal komen er in de morgen- keuring meer dan 150 dieren, allen van zeer hoge klasse en waarde in vijf banen voor het voetlicht, paarden van het Groninger-Oldenburger ras. Ook hier heeft zich reeds, zoals meer in deze gejaagde tijden voorkomt, mis schien een gewijzigde, hopelijk een verbeterde fokrichting voltrokken, n.l. de kruising van het oude-zware Gro- en gezelligheid eerste een ietwat weemoedig wiege liedje, het tweede weesheen naar het lijden en sterven van de Grote Vriend der wereld. De componist be doelde er mee de Smart te vertolken van Maria bij het Kruis. Maar geluk kig greep hij in de slotregels hoog uit boven deze klaagliederen: de tri omf van de Koning, le Roi. De heer en mevrouw Kee zijn in Workum geen onbekende verschij ningen en wat meer zegt, zij worden zeer gewaardeerd. Prachtige ingeto gen zang en muziek van klasse. Want over het aandeel van de heer Kee bij dit concert moet men niet te licht denken; naast een prachtvolle en goed afgewogen begeleiding der zang, werden ook enkele orgelcom- posities gespeeld. Als eerste een werk van een der zoons van J. S. Bach: Fantasia en fuga, vervolgens een werkje van Sam. Wesley: Air and Gavotte en daarna een orgel- nummer van de Franse componist J. F. Dandrieu (1682-1738). Het behoeft nauwelijks gezegd dat de heer Kee hoe verschillend ook van karakter, alle nummers recht deed wedervaren Maar bij het laatste nummer, impro visatie over een op te geven nummer er waren een groot aantal binnenge komen waaruit de sympathieke or ganist er 2 koos, nl. ,Op bergen en in dalen' enz. en Gezang 174: .Vaste Rots', kon de heer Kee laten horen welk een meester hij is op dit gebied. Dat was wel uitzonderlijk mooi. Zo mogen dan ook deze keer de organisatoren terugzien op een ge slaagd concert. Zeer sympathiek was de wijze waarop de heer Kee iets vertelde over het orgel, maar ook de toelichting op de uit te voeren nummers was leerzaam. Na afloop werden de persmensen verzocht om met de leden van de Culturele Raad, de burgemeester en secretaris van de gemeente naar Vanaf drie uur 's middags hopen wij u de nieuwe omgeving, als vanouds, voor 100 pet van dienst te kunnen zijn (■Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel ,Te Rotterdam is opgericht de vereeniging .Vaders van groote gezin nen’; haar statuten zijn opgenomen in de Staatscourant van eergister avond. De vereeniging stelt zich ten doel de zedelijke en stoffelijke be- C. GORTER ninger paard met >/3 Holsteiner heng sten. Op deze paardendag wordt publiek en kenners getoond wat hiervan de resultaten zijn. Men kan hier ken nis nemen van de vooruitgang der paardenfokkerij in het werkgebied van de Paardenfokvereniging Sneek en Om streken. Ook het presenteren vaneen twintigtal jonge dieren afstammende van een Engelsche volbloed hengst, iets nieuws voor geheel Noord-Ne- derland, zal alleen al de moeite waard zijn deze keuring te bezoeken. Overtuigd zijn de organisatoren van een hevige strijd om de kopplaatsen en het Algemeen Fokdagkampioen- schap. Ook zes Landelijke Rijverenigingen komen metc.a. 100 ruiterpaarden haar wedstrijden houden n.l. dressuur, springen en achttalrijden. Het middagprogramma begint om 1 uur met een défilé op het keurings- terrein en door Makkum, terwijl er vanaf half twee een non-stop pro gramma is op het feestterrein, een Concours-Hippique, nl. een twintigtal paarden voor concours wagen, boeren luchtwagen, alsmede voorrijden onder het zadel in stap, draf en galop. De boerenzoons en dochters, leden der Rijverenigingen geven natuurlijk een springconcours (vorig jaar tot 1.80 meter hoogte), in de klassen B. L, N. en Z., terwijl ze ook gaan rijden met hun edele viervoeters voor de concourswagen. Makkum zal op 2 augustus ontwa» en de gehele van het paard. nou just net sa’n moai foarüt- sjoch wie om aid to wurden, biwiist wol it neifolgjende: ,Door het bestuur den Bond voor Staatspensionneering is een on oudere ingezete- VOETBALTOTO van de afdeeling Dokkum van derzoek ingesteld om te weten, hoeveel van de 70 jarige en oudere ingezete nen der stad verzekeringsplichtig zouden zijn volgens het ontwerp Talma. Het bleek dat in Dokkum woonachtig waren 212 personen van 70 jaar en ouder, waarvan 123 behoeftig waren. Van die 123 zijn slechts 13 in loondienst, slechts 13 zouden de f 2 pensioen ontvangen, terwijl 110 niets krijgen.’ It sil yn oare plakken wol net sa hiel folie better west hawwe, tink. ,De inwoners van Potschefstroom in Zuid Afrika, hebben .prettige da gen’ doorgemaakt. De 23 jarige pianist William Bendell had zich voorgeno men het wereldrecord voor pianospel te breken. En dit is hem inderdaad ge lukt. De barbaar heeft 74 uur lang onafgebroken op de piano gespeeld. Een groote menigte vulde het plein voor de zaal en stemde geestdriftig in met het ,Rute Brittania’, waarmede de held zijn prestatie besloot.’ Ja, as soks yn üs tiid barde, soe der grif al gau sein wurde: ,Die jon- gerein fan tsjintwurdich wit stiver seis net hoe mal en healwiis hja har oan stelle sille.’ Mar dat soks fyftich jier lyn ek al barde. wiist der wol op dat er eins neat gjin nys under de sinne is. Yn Wolvegea waerd yn in it lést fan july 1912 in saneamde ,vlieg- week’ op tou set. Jan van Bussel wie der mei syn .eendekker’ om de min- sken sjen to litten hwat hy wol koe. Der wiene neffens ik der oer lés, mar efkes tusken de acht en njoggen tüzen minsken op ta setten. En hwat sea- gen hja? Dat nei uren wachtsjen, de man de jouns om sawn ure mar leafst ,ruim 8 minuten in de lucht bleef.” F. en letter minister, in üntwerp makke om it ,ald helpen. Dat it foar fierwei de measte minsken langen der leden te behartigen; zij tracht haar doel te bereiken langs wetti gen weg en wel door elkander te steunen in de opvoeding en plaatsing der kinderen; elkander hulp te verlenen in moeilijke omstandigheden niet van financieelen aard; het geven van cursussen in onderwijs, inzonderheid am- bachts- en handelsonderwijs; het verschaffen van gepaste betrekking, huis vesting en uitspanning, het geven van voorschotten om de kinderen in de gelegenheid te stellen zich te vestigen, en het beleggen van vergaderingen.’ Om lid fan dy forienging wurde to kinnen moast men minstens 25 jier wêze; op syn allerminst 5 bern hawwe, en ,geen middelen goedkeuren tot beperking van het aantal kinderen. Ensfh. ensfh. .Tegenwoordig wordt in de omstreken van Haarlem in Gladiolus bol len een handel gedreven, die doet denken aan den beruchten tulpenhandel. Sommige soorten gelden ongehoorde prijzen. Een kweeker, die enkele jaren geleden voor f 3000 Gladiolus bollen kocht, kon nu de partij overdoen voor f 50.000. Hij sloeg het bod af.’ Sa’n goed fyftich jier lyn wie de nou noch bisteande ,Bond voor Staats pensionneering’ aerdig yn opkomst. Yn hast alle plakken, itsij lyts of great, bistiene ófdielingen of waerden oprjochte. Yn 1912 hie de bikinde Ds. A. Talma, keamerlid foar de A.R. partij, en earm’ üt de tiid to HliillilliilllliiilHillllillIlllliilllllllillllilliilllllllllIIIIIIIIIIIliHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllll OPELS v.w. BUSJES CHEVROLET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllilll maandag 27 t HEROPENING da. Meer- Hylkema OFFICIËLE MEDEDELINGEN Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa; Tl GAASTRA Btn. Drukkerij en Boekhandel Workum Abonnementsprijs f 1.20 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Telefoon Redactie en Adm. 05151:314 Postrekening 882259 ZONDAGSDIENST ARTSEN WORKUM Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur S. Jl OUDEBOON - TEL 234 Burgemeester en wethouders van Wor kum brengen ter kennjs van ouders ert voogden, dat per 1 september 1962 nieuwe leerlingen kunnen worden toegelaten tot de openbare lagere school alhier. De kinderen moeten op 1 oktober a.s. de leeftijd van 6 jaren hebben bereikt Aangifte bij het hoofd der school, de heer Th- Breukelaar. Workum, juni 1962 Burgemeester en wethouders voornoemd, Mr. B. VAN HAERSMA BUM A De secretaris, VAN DER GOOT AFD. VOETBAL VACANTIE jeugdtrajning tot en met 27 augustus. AFD. GYMNASTIEK VACANTIE Hervatting van de lessen augustus. LAAT UW VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR PLAATSELIJK NIEUWS Zwitserse precisie- naaimachine Van verslagen; berichten enz; gaarne spoedig opgaaf NOARD 69 WORKUM Meubelhuis Inconé - Workum OPTICIEN HORLOGER Telefoon 310 r Workum I TELEFOON 306 b.g.g. 437 uur ds Zondag 29 juli 1962 Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds G. van Zeben ’s Av. 7.30 uur vicaris C. van Qoyen Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Ker^ Latijnse School en in Ons Gebouw (Doopsgez.) Geen dienst (Gerei.) Voorm. 9 uur ds D. Middelkoop Nam. 2 uur ds D. Middelkoop (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds F. Hofhuis Voorm. 11:15 uur Zondagsschool in Bethel HeiwMischap (Herv) Voorm- 9 uur Vicaris C. van Ooyen (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdie*nsfc Nam. 1.30 uur ds Bakker van Hemelum Ferwoud» (Herv) Voorm. 9 uur ds F. E. Ooijen Gaasl (Herv) Nam. 1.30 uur ds P. E. van Ooijen Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds. J. Tammeling van Koudum. 's Av. 7.30 uur ds. Bruinsma van Gaastmeer (Doopsgez Voorm. 9.30 uur dink-v. d. Ban van Baarn. Koudum (Herv.) Voo^m. .9.30 Hylkema van Willemstad ’s Av. 7.30 uur ds J. Tammeling Molkwerum (Herv.) Voorm. 9 uur Leesdienst •s Av. 7.30 uur ds B. Klopman Warns (Herv.) Voorm. 9 uur ds Q. Rovers. Nam. 2 uur ds mr Q. Rovers Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uür Leesdienst ’s Av. 7.30 uur ds mr Q. Rovers van Warns (Doopsgez.) Voorm. 10.45 uur da. Meer- dink-v. d. Ban van Baarn Wjlt u het Domende seizoen meespelen in de vioetbaitoto Haal dan vandaag nog een deeinemersformuijer bij sigarenmagazijn Piet Faber. Inleveren van deze formulieren aan het zelfde adres voot 1 augustus Advertentietarief: 7 cent per m.m: Adv. van buiten Friesland 9 ct: per m.m; Contracten volgens algemene regeling Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags^ morgens 10 uur I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1