Kerkconcert SNEEK-WEEK ELNA I I I 1 •i ^1 KRANT WORKUMER Nieuws- en en F Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages I I S.V.W. AGENDA I RADIO H1NGS7 RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE Fyftich jier lyn - AUTO" VERHUUR VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1962 No. 31 85ste JAARGANG |||||||lj|||||||||||||||||||||||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim Dit nummer bestaat uit twee bladen AANVANG 'S AVONDS 8 UUR TOEGANG F 1.50 ■■IIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIIIIIN 28 gezelligheid Kerkconcert 5 18—23 augustus Wees heer ook tegenover buitenlanders op zaterdag 4 augustus 1962 in de Ned. Herv. Kerk te Workum Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in Noard 47, tel. 282 Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 Fré de Boer C. GORTER ^ft» BURGERLIJKE Si BEKENDMAKING VREEMDELINGEN verplicht is hiervan binnen 24 uur opgave te doen. As ik sa yn de aide Friso's fan fyftich en sechtich jier lyn sit to sneu- pen, dan kom ik der faek al gau ta om in forgeliking to meitsjen tus- ken de tiid fan doe en dy fan nou. En ik sjoch dan yn de Friso sfan dizze tiid de greate rige forslagen fan de reizen dy’t de skoallebern; de ün- derskate jongfeinte en jongfamme foriengingen, ja seis de alden fan dagen tsjintwurdich meitsje, dan binne wy yn üs jonge jierren dochs wol tige by krapperein kommen. En ek hwat oanbilanget de fekansjes, ek doet wy noch op skoalle wiene, dy wiene frijhwat koarter as nou it gefal is. Ja, ik wit wol de measte memmen founen dy fekansje al fiersto lang, en faek lang net sun der reden. De bern sa’n wike as trije om ’e doar to hingjen wie lang net alles. Hwant och folie fortier wie der almeast ek net. Binammen net as it min wear wie. Och as it hwat simmerje woe dan formakken wy üs wol. Mar freegje my mar net hoe t wy dan faek thüs kamen, ,smoarch en ungedien Verkoping IJEME DE BOER Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftija mee Jnconê voor kwaliteit Voordeel en Viswedstrijd voor de dames Speedwayrenners zondag; a.s. in Drente door de Cantorale Instrumentaalgroep uit Aurich, Oostfriesland met medewerking van solisten Leiding Wilfried Bergmann, cantor te Aurich. Uitgevoerd wordt muziek voor koperblazers, strijkers, zang door Wilhelm Pommerien (bas) en orgel. hiele lai.~ grif wol si* gp liedsters dy’t sa’n dei balden oan de liedei. balden, en de bern wer feilich hwat bvelkoar i bja de hannen fol hiene. Hwant tink er on. -- - net hoe ’t wy dan faek thüs kamen, ,smoarch seit men dan wolris. Yn üs tiid wie der fan skoallereiskes gjin sprake. Dochs wiene der in stikmanich foriengingen dy’t sa ienris yn ’t jier in reiske makken. Dat wie ne op it fóarste plak de .Knapenvereniging De Jonge Samuel’; De 'Vrien denkring’ en net to forjitten de .Kinderbond De Hoop der Toekomst. En hwat de oare foriengingen oanbilanget, dy fan de alderen dan, dat wiene de ,Chr. Nat. Werkmansvereniging' en de werkliedenvereniging Helpt Elkander en miskien nog in inkelde oaren dy’t sa yn de simmer wolris in dei in üt- stapke makken. Doch ik woe it nou dizz’ kear hawwe oer de .Kinderbond. Hoefolle bern der yndertiid wol lid fan west hawwe, stekt net sa lyk. Och it koste ommers mar in sintmanich en hwat krige men der allegearre wol net foar? Hwant ja, dat wie dochs mar in foarnaem ding. Winterdeis sa jouns yn it lokael .lichtbeelden.’ En dan net to forjitten de feestjoun, mei samen- spraken en voordrachten. Mar de haedsaek wie tinkt my dochs wol de reis yn de simmer. Almeast mei ien fan de Warkumer boaten, dy fan Groenhof of ien fan Faber. Dagen, ja wiken fan tofoaren waerd der al nei de greate dei üt sjoen. En der wiene grif hiel hwat dy’t de nacht foar de reis oan- gean soe süver hast gjin wink yn ’e eagen krigen, Dea binaud dat heit en mem harren forsliepe soenen. Hwant forjit net dat men moarns al ierenbi- tiid óf sette. As ik de Friso fan 3 aug. 1912 opslaen, fyn ik der in forslach yn fan sa’n reis. .Woensdag hield de kinderbond ,De Hoop der toekomst haar gewoon jaarlijksch uitstapje, waaraan een 60-tal kinderen deelnamen, ’s Morgens om 5 uur verzamelde men zich in het locaal .Rehobot’ vanwaar men zich in optocht naar het Noord begaf, waar de stoomboot .Mintje’ ka pitein F. Faber Jr. gereed lag om het gezelschap naar Sneek te breagen, waar de boot omstreeks 8 uur aankwam. Daar ging men in optocht naar het tram station. waar allen in een groote, mooie tramwagen plaats namen om naar Heereriveen te vertrekken. Ongeveer 10 /3 uur arriveerde men daar. In optocht ging het vervolgens langs de binnenwegen naar Oranjewoud, waar de kinde ren in den speeltuin van den heer Tjaarda volop konden genieten van schom mel, ringen, wipplank enz. Nadat eerst de proviandkast was aangesproken pn ieder wat gebruikt had, werd een tocht door het bosch begonnen. Qm healwei fjouweren wer op ’e tram nei Snits, goed seis ure op ’e boat eft orn ketier foar njoggenen hinfte wer yn Warkum en doe ta bislüt noch yn optocht nei de Merk. .Waarna ieder hoogst voldaan en dankbaar Afwaarts ging.’ j hU1' L«au mar grif dat de bern de jouns skjin har nocht hiene, hwant de dei drok yn it spier west, fleane en drave, dat hja sille de nachts hawwe. Ik foar my tink noch altyd mei greate bi^ündering ,sb en liedsters dy’t sa’n dei balden en kearen hiene om it spul de liedei. Kalden, en de bern wer feilich en wol thüs to ^ringen. Mooi succes I OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET maandag 27 tl Tl uiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiHiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii te da C. F/ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiittiiiu 9.30 uur 9 uur f Abonnementsprijs f 1.28 pet kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa; Tl GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 08101:314 Postrekening 882250 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf 5 augustus 1962 7.30 uur Vroegmis 7,30 uur Lof Lugtigheid AFD. VOETBAL VACANTIE jeugdtraining tot en met 27 augustus. AFD. GYMNASTIEK OFFICIËLE MEDEDELINGEN VACANTIE Hervatting van de lessen augustus. PLAATSELIJK NIEUWS LAAT UW VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum DE SPECIAALZAAK VOOB Zwitserse precisie- naaimachine OPTICIEN - HORLOGEE Telefoon 310 - Workum Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ct: per nun. Contracten volgens algemene regeling werd met Ulonky eerste in klasse B. WORKUM. Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur M. W. J. M. MUDDE Tel. 535 Heidcnschap (Herv.) Nam. l Burgemeester en wethouders van Workum brengen ter openbare k'ennis? dat de ge meenteraad in zijn vergadering van 30 juli 1962 heeft besloten, op grond van art- 72 der lager onderwijswet 1920 gelden be schikbaar Je stellen aan het bestuur der Nieuwe Vereniging voor Christelijk school onderwijs alhier, voor bestrijding van de extra kosten, die voortvloeien uit het feit, dat de van die vereniging uitgaande lagere school contact-school is van het Christelijk Paedagogisch Studiecentrum. Binnen dertig vrije dagen, te rekenen van de dag van deze bekendmaking, kan ieder ingezetene van bovenvermeld raadsbesluit in beroep komen bij Gedeputeerde staten van Friesland. Workum^ 1 augustus 1962 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT De burgemeester van Workum brengt ter algemene kennis dat een ieder, die aan vreemdelingen (buitenlanders) nachtrust verschaft Formulieren voor deze opgaven zijn ter gemeen te-secretarie kosteloos verkrijgbaar Workurrf, 2 augustus 1962 De burgemeester voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA zegevierde met Trix in ”"s Speel uw Spel”, waar- 25-tal ruiters deelnamen). Geboren: Anja Jolanda, dv Doekele Haag- sma en Dieuwke Kok, geboren te Sneek. Ondertrouwd: Pieter Jan de Vries, 23 jaar te Makkum en Hendrjkje Adema, 21 jaar Gehuwd: Tjeerd Buma, 23 jaar en Hotske Haanslra 21 jaar. Overleden: Geen klasse L. (licht) L.R. „Tusken L.R. „Waard- ,Wees heer óók tegenover buitenlan ders’. Dit is één van de facetten, welke het Verbond voor Veilig Verkeer in het kader van zijn kernthema-actie Blijf heer irt het v»erkeer’ extra belicht- Want inmid dels is het vakantieseizoen in volle gang en berijden talloze buitenlandse automo bilisten onze wegen. En hoewel achter de schermen hard wordt gewerkt aan een uniforme verkeerscode in een groot aantal Europese landen, het ideaal is nog lang niet bereikt; en tot zolang zullen we rekehing moeten houden met buitenlanders, die de in ons land geldende verkeersregels niet voldoende kennen of hierop niet voldoende tijdig reageren. Zo kan het voorkomen dat Duitse toe risten niet weten dat zij op een verkeersn plein (aangeduid met het zgn. ,mole|n-! bord”) aan van rechts komende automobi listen voorrang moeten verlenen. Reken er dus op dat zij wel eens voorrang kunnen nemen. U moet niet verwonderd kijken als Bel gen daar inhalen, waar het verboden is. In België geldt namelijk, dat wanneer het bord inhalen verboden’ binnen honderd meter niet wordt herhaald-, het verbod niet meer van kracht is. In Frankrijk verliezen voorrangswegen binnen de bebouwde kom automatisch hun status van voorrangsweg. Het kan daarom gebeuren dat Franse automobilisten op voorrangswegen binnen de bebouwde kom van rechts komende weggebruikers voor rang verlenen en plotseling vaart minde ren. Houd dus voldoende afstand tussetti u en uw franse voorrijder. In geen enkel ander land behalve Ne derland en Luxemburg is de regel snel verkeer gaat vóór langzaam verkeer’ be kend. Verwonder u dus niet en pas uw rijstijl bij deze wetenschap aan als een buitenlander een file veroorzaakt omdat hij van rechts komende fietsers voorrang geeft. Met de hierboven gegeven opsomming in het achterhoofd zhl het niet zo moeilijk zijn in het verkeer een begrijpender glim lach op te brengen voor de buitenlanders Jie toch al zo klagen over het Nederlandse verkeer. Geen wonder overigens, want veel al worden zij overrompeld door de vele fietsers en bromfietsers, de grote verschei denheid aan autotypen, ze weten de weg niet en dan óók nog andere verkeersre gels Het is om deze reden dat het Verbond voor Veilig Verkeer elke Nederlandse wég-; gebruiker vraagt begrip op te brengen voor de fouten van de buitenlandse toe rist,e n zich daarbij te realiseren dat de Nederlandse automobilist in het buitenland zich óók lang niet altijd foutloos en feilloos gedraagt. Wees heer in het verkeer ook tegenover buitenlanders, Dinsdagavond werd door de notaris P. Niemantsverdriet in het café „De Zwaan” publiek verkocht: het huis met erf, staande en gelegen aan het Dwarsnoard, plaatselijk gemerkt met de nummers 45 en 47. Nummer 45 is verhuurd aan de heer J. de Jong, en nö. 47 aan de heer A. Heins. Na enige verhogingen van het bod f 2222.— 'is koper geworden de heer A. de Jager, timmerman en aannemer alhier, voor de som van' f 2720.—. Het huis staande aan het Dwarsnoard, plaatselijk gemerkt nummer 50, laatst be woond door wijlen de heer I. Sijbrandij, is gekocht voor de som van f 2200.door de heer D. ten Dam voor na te noemen lastgever. WORKUM, Dezer dagen slaagde te Nij megen voor het Mulo-diploma A, B én Middenstand, onze stadgenoot de heer H. E. Albada Jelgersma. In de serie zomer-kerkconcérten, ge organiseerd door de Culturele Raad Workum, wordt het volgende concert ge houden op zaterdag 4 augustus a.s., des hvonds 8 uur in de Ned. Herv. kerk. Dit concert wordt verzorgd dóór de Can- torale Instrumentaalgroep uit Aurich, Oost- friesland onder leiding van Wilfried Berg mann, cantor te Aurich. Als solisten werken mede: Wilhelm Pom- merien, Essen (bas), Egmont Ganss,j Kasfeel (viool), Ulrike Just Fulda (viool), Werner Delbanco, Heidelberg (violoncello!). Het concert begint met een feestelijke inleiding van de 17eeeuws Middenduitse meester Johann Pezelius voor 5 koperbla zers. Bovendien zullen vervolgens door bla zers'•'een koraalbewerking over „Nun lob mein Seel den Her.en’ van Michaël Pré- torius en een sonate van Gottfried Rejche, de trompetter van Joh. Seb. Bach, worden gespeeld. Wilhelm Pommerien zal twee werken voor bas, strijkers en continuo zingen: het gewijde concert van Schutz „Herr, nun laszt Du Deinen Diener” en de cantate van Buxtehude „Mein Herz ist bereit”. De strijkers zullen tevens in een zelfstandig stuk optreden, het concerto gros po, op. 3 in ld-moll met twee solo-violen en solo-cello van Vivaldi. Wilfried Bergmann zal vervolgens or gelwerken van Buxtehude (Preludium in g-moll) en van Joh. Seb- Bach (koraalbe- werkingen Wir glauben all an einen Gott’t, „Vater unser im Himmelreich” en het be roemde Praludium en Fuga in a-moll) spelen. Dit concert, met een programma van prachtige „in' het gehoor liggende” muziek en met een afwisselend optreden van bla zers, strijkers, zang en orgel zal ongetwij feld velen kunnen boeien. TELEFOON 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-rjsk verzekerd) NOARD 69 WORKUM ZONDAGSDIENST ARTSEN - Zondag Workum (R.K.) Voorm. 10 uur Hoogmis, ’s Av. (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds i van Den Haag, Jeugddienst ’s Av. 7.30 uur ds G. van Zeben Zondag geen zondagsschool (Doopsgez.) ’s Av. 7.30 uur Offerhaus van Franeker. (Geref.) Voorm. 9 uur ds P. M. Brouwer van Wommels ’s Av. 7.30 uur ds D. Middelkoop (Bapt.) Voorm. 9.30 uur de heer de Boer van Leeuwarden, Geen zondagsschool, vacantie tot 26 aug. 1.30 uur ds B. Klopman van Molkwerum, Jeugddienst '(Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdicnst Nam. 1.30 uur ds Hoogsteen van Staveren I Ferwoude (Herv.) Nam; 1.30 uur ds P. E. Ooi jen I Gaast (Herv.) Geen dienst Hindeloopen (Herv.) Voorm. ds mr Q. Rovers van Warns ’s Av. 7.30 uur ds B. Koole van Tjerkwerd (Doopsgez.) Geen dienst. I Koudum (Herv) Voorm. 9.30 J. Tammeling Nam'. 2 uur ds J. Tammeling H. Doop Molkwerum (Herv.) Voorm. ds B. Klopman H. Doop ■s Av. 7.30 uur ds B. Klopman War is (Herv.) Voorm. 9 uur Leesdienstf ’s Av. 7.30 uur ds mr Q. Rovers Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B J Riemersma H. Doop ■s Av 7-30 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) Niet ontvangen inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur - Woensdag 25 juli j.l. organiseerde de buurtvereniging „Oer de Dolte” een vis wedstrijd, deze keer speciaal voor de vrou welijke leden boven de zestien jaar. 'Een twintigtal deelneemsters hebben sportief gestreden om een prijsje. Een en ander werd geregeld door de bestuursleden mevr. Nauta en mevr. Haagsma. Aan de volgende personen kon door hén een prijsje worden uitgereikt.: Ie prijs (meeste vis) een verchroomde flessenopener met de toren van Workum er op. aan Marry de Groot; 2e prijs (eerste vis) een kop en schotel, aan mevr. Smidt, 3e prijs (grootste vis) een luxe vaasje, even eens aan Marry de Groot. Zondagmiddag 5 augustus om drie uul ■zullen in het Sportpark „Veenoord” te iSleen de speedwayrenners weer voor spec- ttaculaire duels zorgen. De deelnemers ko men uit niet minder dan acht landen. Top- coureurs uit Nederland, Engeland, Australië West Duitsland, Denemarken, Nieuw Zee- land, Finland en Zweden zullen strijden om -de fel begeerde Gouden Helm van Drente. uur ds Gemeente Workum van 25 juli t.m7 1 Augustus 1962 de z2e ïuli gehouden streek- succes deelge- morgen-wedstrjjden Wist J- Speer- stS me* Ibfrta m de klassen N-dressuur besiaG te 0P de P Het" 4-tal wist zich in de 1. ais eer 'tte te plaatsen boven de Mar. Ven” Woudsend en ruiters” Makkum. L. Kamt*® het springen C. PcVtma het ■springconcours bezette d^ eerste Plaats met 680 punten, Ongeveer tweehonderd Punten boven de ^tweede geplaatste.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1