ELNA s KRANT WORKUMER Nieuws- en en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Pypskoft feu F ■F .3 Dames tricotages W’ S.V.W. AGENDA EFKES MAISON IRENE RADIO H1NGST MDIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR Fyftich jier lyn - 29 VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1962 No. 32 85ste JAARGANG f® F. R.L.V.D. Sneek. Hebt tl een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in 1 Noard 47, tel. 282 Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 VREEMDELINGEN verplicht is hiervan binnen 24 uur opgave te doen. Dat dizze beide dames wiene in moai skoft under de (blauwe)pannen. IJEME DE BOER heid zulks openlijk te demonstreren dan op de weg. Laten wij niet vergeten dat de mensen die wij daar ontzien en wel willend behandelen dezelfde zijn waarvan het goede vaderlandse lied je zegt dat zij ,de kleur van onze das bepalen’.... Nu moge de klëur van on ze das ons koud laten, gemanierd willen we wèl zijn. Laten we daarom ook in het verkeer trachten heer te zijn.... èn blij veri? Want is daar niet juist het woord van Ruskin toepasse lijk dat ,heer zijn' bestaat in .intense menselijkheid....?' Een mooi succes HEIDENSCHAP. Op het 47ste chr. festival, gehouden op het landgoed .Nienoord’ te Leek (Gr.), behaalde de chr. gemengde zangvereniging ,De Lofstem' in de. afd. Uitmuntendheid een eerste prijs met 237 punten. Voor het behalen hiervan waren ten min ste nodig 224 punten. In bovengenoemde afdeling zon gen zestien koren; daarvan behaalde het chr. mannenkoor .Euphonia' van Grijpskerk 240 punten. Zodoende werden na het aflezen van de uitslag Grijpskerk en Heidenschap uitgeno digd om 's avonds deel te nemen aan de Ere-wedstrijd. De uitslag hiervan was Grijpskerk een A-prijs en -Hei denschap een B^prijs. Het verschil was miniem, alzo voor directeur B. H. Pruiksme van Workum, bestuur en leden een prachtig resultaat? - Het ligt in de bèdoeling om in de novembermaand ook weer deel te nemen aan het Bonds-zaalcoircottrs, dat wederom in de .Harmonie' te Leeuwarden zal worden gehouden. Geen wonder dat allen nu vol goe den moed zijn, al weet men overigens goed, dat elke vereniging haar ,ups and downs' kent, maar zoals de za ken er momenteel voor staan, kan men het eigenlijk niet beter wénsen. Ja, en nou fyftich letter is it der noch folie oars wurden. Hant noch ,A - r oer de striid tusken blank en swart. WORKUM. Verleden week woens dag heeft het Hervormd kerkkoor op het zangconcours in Leek, weer een mooi succes mogen boeken. In de Ere-afdeling behaalde het koor, on der leiding van haar directeur de heer J. Hoekstra van Koudum, een eerste prijs met 336 punten. Waterskiën Verleden week is door de heer Dijkstra van Hindeloopen, met me dewerking van V.V.V. in 't Zool een demonstratie gegeven van het wa terskiën. Hiervoor bestond een grote belangstelling. Het ligt in de bedoe ling van de heer Dijkstra belangstel lenden voor deze mooie watersport op te leiden door hen hierin les te geven. Deze eerste keer waren er al pnkele jongemannen die het gepro beerd hebben de skiën aan te doen. Na een gratis proeftochtje was het tarief een gulden. Volgens gemaakte afspraak zal a.s. zaterdag 11 augustus hiervoor we derom gelegenheid zijn. Wanneer de weersomstandigheden meewerken, zal deze sport ongetwijfeld opnieuw veel belangstellenden naar de Wor- kumerwaard doen trekken, waar in de omgeving van het zwembad de waterskiërs hun kunsten kunnen vertonen. Trouwens voor zwemmers, roeiers hengelaars en rustzoekenden zijn Meubelen van Jnconê gaan een mensenveeftija mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheia Fré de Boer bieraccijns betaald f 273.511,12. dat is per hoofd Mary Leigh, die tijdens het Dublin, op 18 Juli een poging brand te steken, zijn veroordeeld Zo zijn onze manieren Wij kennen het allemaal, het aar dige liedje dat onze ouders vroeger voor ons zongen. Misschien zingen wij het zélf van tijd tot tijd voor ons kind. Zoiets blijft van generatie op generatie hetzelfde. De weg naar Ro me ligt nog steeds tussen Keulen en Parijs en nog altijd moet ,al wie met ons mee wil gaan' terdege ,onze ma nieren verstaan'. In dat opzicht is er weinig veranderd. Maar op de weg naar Rome is er wel wat veranderd: het verkeer is er ettelijke malen drukker geworden. En hetzelfde geldt voor de weg naar Amsterdam, Beetsterzwaag of Krim pen aan de IJssel. Dat heeft conse quenties, ook voor onze manieren. Want niet alleen zullen die in de vorm van ons verkeersgedrag in derdaad .verstaanbaar' moeten zijn voor iedereen. Maar manieren alleen zijn niet voldoende op de weg. Wat wij meer dan ooit nodig hebben is gemanierdheid, wellevendheid. Wellevendheid jegens onze naaste onze medemens, wordt op de weg bepaald door onze gemanierdheid, door de wijze waarop wij onze mede weggebruiker .tegemoettreden’. Het gezegde ,wees heer in het ver keer' heeft in ons land opgeld ge maakt. Maar met het incidenteel in praktijk brengen ervan zijn wij er niet. Daarom doet het Verbond voor Veilig Verkeer in deze maan den een beroep op iedere weggebrui ker in het verkeer niet alleen heer te zijn maar ook te blijven. In de vakantietijd, wanneer onze levensblijheid extra groot en onze zorgen extra klein zijn en wij herade men door het wegvallen van de druk die klok en plicht anders op ieder van ons uitoefent, zijn wij méér dan ooit in de gelegenheid onze goede wil jegens de medemens op de weg te demonstreren. Als automobilist jegens de overstekende voetganger, als bromfietser jegens de rustzoe- kende wandelaar, als fietser jegens het spelende kind, als Nederlander jegens de buitenlander... Wie ,heer' wil zijn heeft geen betere gelegen- staat uit een mestbak of -plank die met behulp van een lier met staal- of nylonkabel door de grup wordt ge trokken. De mest wordt via een op- voergoot naar de mestvaalt getrok ken Bij gemengde bewaring gaat de mest naar de gierkelder of -put. Het terugtrekken van de bak kan mecha nisch of met de hand geschieden. De investeringskosten zijn bij dit systeem niet hoog. Toch geeft het een behoorlijke arbeidsbesparig en vooral verlichting van onaangenaam werk. Het volautomatische systeem. Bij het volautomatische systeem wordt de mest geheel’ mechanisch verwijderd? Handwerk is hierbij niet meer nodig. We onderscheiden hier het heen en weer gaande (schuif- stang) en het rondgaande (ketting) systeem. Beide systemen vinden vandaag aan de dag toepassing. De afvoer van de mest naar de vaalt vraagt eveneens een aparte voorziening. Vaak gebruikt men een zwenkbare transporteur, die verder voor dit doel is ingericht. Soms brengt men de mest direct op de wa gen naar 't land. Waar dit kan is dit de goedkoopste oplossing. Vaak is dit in verband met de toestand van het land niet mogelijk. Andere oplos singen zijn afhankelijk van de plaat selijke omstandigheden. Het volautomatisch afvoeren van mest geeft eveneens een aanzienlij ke arbeidsbesparing en verlichting van het werk. De investering is bij dit systeem aanmerkelijk hoger. Het past meer op bedrijven met een gro tere veestapel waar de arbeidsvoor ziening krap is. daar ook ideale plekjes te vinden en. men kan de kinderen er over een uitgestrekte strook water en dito speelterrein veilig laten rondsprin gen; ze zullen er zich kostelijk ver maken. Vo.or op z'n tijd een natje en een droogje hééft men bovendien, het Badpaviljoen ,Ï3sselïneerLhsdièKt bij de hand en met de daar verleende service wordt graag aan alle redelij ke wensefi voldaan. Speciaal voor kampeerders en huurders van de bungalows is er zoals voldoende bekend mag wor den geacht een keurig foiletge- bóüwtje, maar dat de inrichting en het onderhoud kan wedijveren met soortgelijke voorzieningen op vele malen grotere campings, mag tot slot nog wel even opgemérkt worden. alle dagen léze, hearre én sjogge wy Ut de Friso fan 10 aug. 1912. In 123 Limburgsche gemeenten met 332.293 inwoners waren op 31 December 1910 niet minder dan 1273 vergunningen en 5480 verloven d.i. een totaal van 6750 drankgelegenheden, gemiddeld één op 49 inwoners. Op 30 Sept. 1911 waren er van de 970 gemeenteraadsleden van 122 gemeenten 160 brouwers of herbergiers (31 brouwers, 127 herbergiers en 2 brouwers- herbergiers). Bovendien werd door 34 wethouders (11 brouwers. 22 herber giers, 1 brouwer-herbergier) 7 gemeente-secretarissen (2 brouwers en 5 herbergiers), 16 gemeente-ontvangers (1 brouwer en 15 herbergiers), 34 amb» tenaren van den burgerlijken stand (8 brouwers en 26 herbergiers) een dezer bedrijven uitgeoefend. In 1911 werd aan 80 cent. Twee suffragettes, Gladys Evans en bezoek van den eersten minister Asquith aan deden om den koninklijken schouwburg in tot vijf jaren dwangarbeid.’ HET MECHANISCH UITMESTEN Ongeveer de helft van de arbeids tijd op een graslandbedrijf is nodig voor de veeverzorging. Behalve het melken moeten de andere werk zaamheden veelal nog met de hand worden uitgevoerd. De veeverzor ging dreigt daardoor het knelpunt te worden. De wintertijd is nu al de drukste periode voor de boer. Me chanisatie van de werkzaamheden verbonden aan de verzorging van het vee is een dringende eis. Het probleem ligt hier moeilijker dan bij de werkzaamheden op het land. Voor hooien, inkuilen en stal- mestrijden kan desnoods het loonbe drijf worden ingeschakeld. Bij vee verzorging is de boer aangewezen op eigen mechanisatie. De eerste stappen. Hier en daar begint de mechanisa tie van de veeverzorging op gang te komen. Een voorbeeld ervan is het mechanisch uitmesten van de grup. Verschillende systemen vinden toe passing. Welk systeem men kiest hangt o.a. af van: le. de arbeidsbesparing die men wil bereiken. 2e de investering die men hiervoor verantwoord acht. 3e. de ligging van de gruppen in de stal en de plaats van de mestvaalt. Er zijn verschillende systemen in de handel. In grote trekken kan men onderscheiden het half- en volauto matische systeem. Het halfautomatische systeem. Het halfautomatische systeem be- Foar wy üt ein sette mei foar Fyftich jier lyn, earst efkes oer hwat oars. Derta moatte wy tobek'nei it .jier 1848. Doe kaem der yn War- kum de .Groninger portrettist Berend Kunst’ en tekene of skildereder de portretten fan forskate foaroansteande boargers. To witten: Ds. Tiddens en frou; Untfanger Koopmans; Boargam. Troste; K, Visser, frou en dochter; F. Visser en frou; J. H. Wetsinga en soan; Dr. van Leeuwen en frou; Ds. Sevensma en frou; Juf Hoekstra. Nou is my frege wurden of ik bij gefal ek wiste of der yn de iene of oare famylje noch,fan dizze portretten binne. Hiel tafallich wist ik in stik- mannich to finen om 't ik dy wolris hingjen sjoen hie. Mar fan fierwei it greatste part witte wy net hwer dy bleaun binne. Miskien binne der under de lêzers fan de Friso dy’t it wol witte. Soene dy sa freonlik wêze wolle my dan efkes to skriuwen en hwer wy dy portretten fine kinne? Graech yn ’t foar myn tank. Ut de Friso fan 3 aug. 1912. Het ligt in de bedoeling binnenkort de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te beleggen met afdeelingen marechaussees. Deze afdeelingen zullen voornamelijk bestemd zijn tot het verrichten van politiedienst langs de grenzen en buitenwegen der gemeenten. Het behoeft wel geen vermelding, dat deze maatregel ten goede zal komen aan de veiligheid die, blijkens de herhaalde klachten over kwartjesvinders, be volking van woonwagens en wat dies meer zij, in de omstteken dier steden veel te wenschen overliet.’ Negerhaat in Amerika. Uit Rome, in den staat Georgië (V. St.) komt het bericht dat daar zeven negers zijn vermoord door blanke inwoners en dat men vreest voor 'n algemeenen rassenstrijd inden genoemden staat. Twee der omgebrachte negers werden op de rails van den spoorweg vastgebonden even voordat een trein passeerde. De ongelukkigen werden letterlijk in stuk ken gereden. De andere vijf werden doodgeknuppeld. Bij de opstootjes, die met deze wandaden gepaard gingen, werden over de 20 negers en blanken gewond. s||| ;,Z :W_ - •o lit CHEVROLET maandag 27 OPELS V.W. BUSJES Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaat Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van bulten Friesland 9 ct: per m.m. Contracten volgens algemene regeling Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. T.' GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151:314 Postrekening 882259 Abonnementsprijs f 1.25 pet kwartaal per post f 2.75 per halfjaar AFD. VOETBAL VACANTIE jeugdtraining tot en met 27 augustus. AFD. GYMNASTIEK VACANTIE Hervatting van de lessen augustus. OFFICIËLE MEDEDELINGEN 1 PLAATSELIJK NIEUWS DE SPECIAALZAAK VOOR De burgemeester van Workum brengt ter algemene kennis dat een ieder, die aan vreemdelingen (buitenlanders) nachtrust verschaft Formulieren voor deze opgaven zijn ter gemeente-secretarie kosteloos verkrijgbaar Workumt, 2 augustus 1962 De burgemeester voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA LAAT UW VERZORGEN Zwitserse precisie- naaimachine F’ TELEFOON 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) NOARD 69 WORKUM I.' Inzending van advertenties vóór of woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Meubelhuis Inconé - Workum op Bloemencorso 1962 werd te Jersey (U.S.A.) volgens traditie begin augustus gehou den onder de naam Bloemenslag en daarbij was ook een door en door Neder- derlands tafereeltje te zien. Dit was een zeer geslaagd onderdeel van het fleurige corso. De wagen is bemand door .boertje’ Jane (4 jaar) en boerinnetje’ Carol (2 jaar) Letourneur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1