II I Is er dan ook wat 1 pakhuis Advertenties mooi geslaagd feest. Suiker uit een boom Een nieuw Frans rundveeras Lammert Te huur Aangelopen Te bevragen bij jong cypers katje 7. A. VEINUM Doltewal 4 op het Dwarsnoard l i l t Inlichtingen i Gaastra’s Boekhandel Keuringsdag 26 sept. Ook voor dit jaar is de jaarlijk se fokveekeuring weer vastgesteld op de vierde woensdag van septem ber, dat is dus de 26 ste. Het mag dan nu nog bijna acht weken duren, maar men schrikt er toch wel even van dat het zonder overmatig transpireren al zo dicht bij is. mann, een heel goede keus had ge maakt. Dit tien personen tellende ge zelschap, waarvan enkelen meer dan één instrument bespeelden, telde ook een paar dames, onder wie een soliste voor viool: Ulrike Just te Ful da. Als solist trad tevens op de bas Wilhelm Pommerien uit Essen, viool- solist Egmont Ganss te Kassei en Werner Delbanco te Heidelberg, cel- losolist. Zij bleken voor hun taak berekend; de bas had een goede stem, sterk ge noeg voor een behoorlijk groot ge bouw, want het gaf de indruk dat hij zich niet bovenmate behoefde in te spannen. Dit programma ,Abendmusik' be vatte werken van Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Heinrich Schütz, Antonio Vivaldi en van een paar minder bekende componisten, o.a. Gottfried Reiche, wiens werkje voor koperblazers: Fuga in d-moll voor vier blazers werd uitgevoerd. En deze instrumentaalgroep wist dit zeer aantrekkelijk te brengen. Van Bach kregen de luisteraars en kele werken te horen, die ze zeker gedeeltelijk herkend zullen hebben: koraalbewerkingen voor orgel van een drietal vrij bekende melodieën: ,Nun komm der Heiden Heiland' ,Von Gott will ich nicht lassen' Vater unser im Himmelreich'. De organist W. Bergmann bleek de kunst te verstaan en speelde alsof hij dagelijks op dit instrument oefende. Aan het slot van dit zeer veelzijdi ge muziekprogramma werd nog het machtige Praludium en fuga in a-moll van deze grote onder de gro ten ten gehore gebracht en het werd ook een machtige verklanking, waarbij zowel de fraaie registrering als de mogelijkheden welke dit orgel van de Workumer Grote Kerk biedt, tot volle gelding kwamen. Golven van muziek vulden het ruime ge bouw Het derde nummer voor orgel was reeds in het eerste gedeelte van dit concert uitgevoerd, een vijfdelige Praludium van D. Buxtehude, even eens een aansprekend orgelstuk, maar minder hooggrijpend dan Bachs werk. Van Vivaldi brachten de strijkers het fraaie Concerto grosso, op. 3, nr. 11 in d-moll ten gehore. Deze Itali aanse componist behoorde tot de grootste componisten van zijn tijd en dit concerto leverde daarvan wel het bewijs; het werd licht en door zichtig gespeeld. Van de beide werken voor bas en strijkers was het vooral de Kantate van Buxtehude, waarin de bas met z'n gevoelvolle stem meesterlijk be geleid werd door de strijkers. Het .Konzert für bas, 2 violinen en continuo' van Schütz, de voorloper van Bach, mag ook gerekend worden tot de aansprekende ernstige muziek Met overtuiging gezongen, terwijl ook de violisten geen moeite van hun spel schenen te hebben, paste dit ook typisch bij het gegeven programma. Muzikaal gemeten was het be slist een geslaagde avond, dus jam mer dat de belangstelling zo beschei den bleef. Jodium in geltemelk Benoemd tot onderwijzeres aan de R.K. school te Bakhuizen onze stadgenote, mej. N. Ketelaar. kunnen ingaan, moet dat nog tot een volgende gelegenheid worden uitge steld, waarvoor onze verontschuldi gingen hopelijk aanvaard mogen worden. Dezer dagen slaagde te Den Haag voor het examen aannemers- diploma wegen- en waterbouwkun de onze plaatsgenoot, de heer Enne de Vries. Prachtige verbouwing Het gereedkomen van de drastisch vergrote en geheel gemo derniseerde zaak van fa. Robijns was natuurlijk voor de fam. Robijns een grote gebeurtenis, maar dat is het ook voor geheel Workum. Daar op de Merk valt zo'n prachtig geslaagde vernieuwing nog extra op. Van bui ten is vorm, kleur en uitvoering zon der overdrijving: keurig gedistin geerd en de neonlichtreclame met:. ROBIJNS woninginrichting zet als 't ware de kroon op het werk. Het interieur is al even fantastisch ingericht en vele malen groter dan voorheen met een moderne verlich ting, die maar zelden op volle sterkte zal behoeven te branden. Bij de heropening was er een enor me belangstelling en de gelukwen sen, die meestentijds in velerlei bloe menpracht een tastbare vorm had den gekregen, stroomden binnen. Hoewel we gehoopt hadden ditmaal op deze vernieuwing uitvoeriger te Kerkconcert te Workum zaterdag 4 aug. j.l. De Culturele Raad van Wor kum doet deze zomer wederom haar best om door stijlvolle kerkconcer- ten het muziekleven in de Zuidwest hoek te stimuleren en door een stoot je in de goede richting te geven, al dus de weg omhoog te wijzen. Deze mensen beijveren zich om van tijd tot tijd uitstekende musici aan te trek ken, hetgeen op zichzelf al niet zo gemakkelijk moet zijn. En als men dan de voldoening mag smaken ge slaagd te zijn en daarover dankbaar gestemd is, volgt op de avond van optreden soms de ontnuchtering: er is onvoldoende publieke belangstel ling, schijnbaar gelooft men het wel. En dat is zeer betreurenswaardig en kan zo gemakkelijk leiden tot ont moediging. Er zijn maar weinig mensen, die geen behoefte hebben aan begrip voor hetgeen zij belangeloos ten ge rieve van hun medemensen nastre ven. De leden van Workums Cultu rele Raad zullen daarop geen uitzon dering maken en daarom is het te be treuren dat deze hoogstaande zomer- avond-kerkconcerten slechts be zocht worden door een aantal perso nen, dat ligt tussen 100 en 150, al thans dit seizoen kwam men daar nog geen enkele keer boven uit. On ze Zuidwesthoek moest toch min stens een dubbel aantal kunnen op brengen?! Met een bloeiende mu ziekschool en een respectabel aantal uitstekende fanfarecorpsen is dit im mers de streek waarvan zo dikwijls gezegd en geschreven werd, dat het muziekleven er op hoog peil staat. Of geldt dit alleen voor de blaasmuziek, voor onze fanfarecorpsen? Zo ja, dan mag men deze eenzijdigheid betreu ren, eenzijdigheid welke misschien ontstaat door onbekendheid. Maar waarom dan weg te blijven van deze concerten, waarbij kennismaking toch kan leiden tot een sterkere bin ding? Deze inleiding klinkt jammer ge noeg minder opgetogen dan de rest, doch ze was wel noodzakelijk, alvo rens over dit laatste concert een en ander te schrijven. Ook j.l. zaterdagavond bleek dat de Culturele Raad met het laten op treden van deze Cantorale Instru mentaalgroep uit Aurich (Oost- Friesland), leider de cantor-organist van dit Duitse stadje Wilfried Berg in deze rubriek worden korte aan kondigingen van vergaderingen en bij eenkomsten kosteloos opgenomen. Graag zo spoedig mogeljjk opgaaf, want dan heeft het de meeste zin voor andere verenigingen om met de be zette data rekening te houden. Agatha Hoekstra aan enkele belhamels ligt en men niet te gauw moet generaliseren, dat de jeugd tegenwoordig geen veran- woordelijkheid kent. Intussen mag zeker nog genoemd worden het concert van ,Nij Libben', waarbij o.a. de voor het wereld-mu- ziekfeest te Kerkrade ingestudeerde werken werden uitgevoerd. Het lui sterende publiek kon spontaan er kennen dat .Nij Libben' een muziek vereniging van formaat is. die wel wat aan durft met haar zeer bekwa me en enthousiaste dirigent Piebe Bakker. De film Stille Helden' daar na via het projectie-apparaat van de chr. l.t.s. gebracht, bleek een tame lijk oud geval te zijn met minder goe de geluidskwaliteit dus dat werd geen onverdeeld succes. Een grote verbetering was de ro yalere verlichting bij de consumptie- verkoop in de groenteveilingshal. Zulke onkosten komen er in de vorm van een ordelijker verloop van de avond beslist dubbel en dwars weer uit. Alles bijeen genomen, mag de Oranjevereniging terugzien op een STAVEREN. Tot hoofd van de openbare lagere school te IJsbrech- tum is benoemd de heer P. Bonnema, h.d.s. alhier. L.R. .Mustangs’ Op 2 augustus j.l. werd te Makkum de paardenfokdag voor het bovenlands ras gehouden, gecombi neerd met een streekwedstrijd voor landelijke rij verenigingen. Ook de .Mustangs' waren weer van de partij Ze kwamen voor het eerst uit met een achttal, hetwelk in de klasse L (licht) meedeed. De Donia's werden eerst in deze klasse, de Mustangs tweede. Bij de individuele dressuur klasse N werd B. Spieksma met N.N. eerst; S. C. Postma met Trix werd derde in het springen klasse L. Verder bezette onze vereniging de derde en de vierde plaats in de ru briek: .Landbouwrijpaajrden voor concourswagen' en in de rubriek on der het motto: .Mennen L.R.' Tweedaags feest te Koudum trof mooi weer De Oranjevereniging organi seerde op bescheiden voet een twee daags feest. Twee onderdelen van het programma trokken sterk de aan dacht. nl. .Windhondenraces' w.o. een hordenren met hindernis en het optreden van Tetman de Vries met het nieuwste toneel-zangspel: ,Om- ke Doeke komt üt 'e hoeke’. In deze .Komeedzje yn trije bidriu- wen', zoals de ondertitel luidt, her kent men al aanstonds de schrijver van ,De tiid haldt gjin skoft'. Een luchtig gegeven met ernstige achter gronden. raak en scherp de karak terisering van bepaalde problemen van het .Heitelan’, recreatie en indu strialisering worden in .Ornke Doe ke' voor het voetlicht gebracht. Flit send en raak zijn af en toe de opmer kingen, waarvan men zou kunnen zeggen: ,Die zit!’ Kortom een opvoe ring zoals we van dit gezelschap ge wend zijn, doorvoeld spel van alle leden, ook in de dubbelrollen voor drie daarvan. De sterke mimiek op het juiste moment kan soms woord loos nog meer zeggen dan het ge sprokene. Het zeer verzorgde kapwerk van de heer R. Talman. Leeuwarden en de prachtige décors van Stinus Veld kamp zijn altijd weer verrassend goed en van Radio Faber van St. Ja cobi Parochie weet men in de loop der jaren zo langzamerhand wel dat geluidsversterking en verlichting bij haar in vertrouwde handen zijn. Ra dio Faber en Selskip Tetman met de bekwame pianist Cor Huisman gaan zo samen Friesland door. In dit zangspel viel genoeg te ge nieten. vooral van de komische situ aties en dit alles eindigde in een blij slot: vier gelukkige mensen en een vijfde teleurgestelde persoon, die toch de moed kan opbrengen zijn verlies te nemen. Niet het kapitaal, waarover de heibaas zo kon op scheppen, dat het zou winnen, kreeg hier de overhand, maar de vaste wil om niet te kapituleren voor deze macht en zichzelf te blijven, eenvou dig, rjucht en sljucht, droeg de zege weg. Dit avondprogramma trok naar schatting ruim vijftienhonderd per sonen en als het zo goed slaagt als ditmaal, maakt het meestal 't hele feest goed. Trouwens ook voor de hieraan voorafgaande windhonden- rennen was een flinke belangstelling Met alle respect voor de fraaie, snel le dieren en hun enthousiaste eige naren. kunnen de gedetailleerde uit slagen toch eigenlijk wel achterwege blijven, want naar al die namen is men in dit deel van Friesland nu een maal niet zo nieuwsgierig; hier heeft immers niemand z'n favorieten, waar hij alles van weten wil. De kinderen werden niet vergeten; ze maakten op de morgen van vrij dag 3 augustus op versierde land- bouwwagens een tochtje naar Gaas- terland, waar ze zich in de speeltui nen van hotel Jans en hotel Gaaster- land kostelijk vermaakten, de kleu ters bij laatstgenoemde de leerlingen van de beide lagere scholen bij Jans. Ze hadden later bij het optreden van het kindertoneelgezelschap Pander uit Amsterdam nog uitbundige pret. Dit reeds eerder te Koudum optre dende gezelschap bracht een pro gramma dat verantwoord en geheel op het jeugdige publiek afgestemd was. De heer Heidema. voorzitter van de Oranjevereniging bracht dan ook in hartelijke bewoordingen dank aan de leden van de .Pander’-groep. Aan het begin van de voorstelling waren zij door hem verwelkomd, evenals de ruim vijfhonderd kinderen en en kele ouderen. Bij de prijsuitdeling na de wind- hondenrennen kwamen ook enkele sprekers aan het woord met com plimenten over en weer. En voordat Omke Doeke arriveerde, sprak bur gemeester Pasma een inleidend woordje, met het verzoek aan de jeugd om niet door te grote luidruch tigheid anderen te hinderen. Onlangs bij de ,Show' was op sommige mo menten de rust ver te zoeken en den kelijk was dat de aanleiding tot dit waarschuwende woord. Het bleef deze avond gelukkig voor allen veel plezieriger, waaruit ook te conclu deren valt dat het meestentijds maar I Van 1 t.mf. 7 'augustus 1&02 Gemeente Hindeloopen Maand juli Sneon 18 augustus augustus 1962 1 Toekomstig adres Marssum 207F E. Vlieg K. Vlieg-Bajema Heidenskip 83, augustus 1962 T. Buma H. Buma-Haanstra ZONDAGSDIENST ARTSEN WORKUM Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur M. W. J. M. MUDDE Tel. 535 Naast biet- en rietsuiker, dat de belang rijkste suikersoorten zijn, wordt door de mens ook nog uit andere bron suiker ge wonnen. We denken bv. aan palmsuiker, glucose, melksuiker en ahornsuiker. De a; hornsuiker wordt voornamelijk jgewonnen in Canada en de Verenigde Staten en wel in het gebied'rondom de Grote Meren. Hoe be_ langrijk de ahorn of esdoorn in Canada is moge blijken uit het feit dat het ahornblad het Canadese nationale embleem is. De ahornboom komt er vóór in natuurlij ke bossen zowel als in aanplantingen rond de boerderijen. In de bomen worden één of Geboren en gehuwd. Geen Overleden: Jarig Jacob van Elselo, oud 89 jaar (16 juli) Workum, 3 augustus 1962 Tijdelijk: St. Ant. Ziekenhuis Sneek Kamer 152 Leeuwarden, Vierhuislerweg 16 Workum, Dwarsnoard 63 meer gaatjes geboord waarin een buisje wordt gestoken. Hieraan wordt een emmer gehangen. Door verhitting wordt het sap daarna ingedikt. De ahorn-suiker en -stroop zijn in Amerika en Canada een lekkernij waarbij de suiker als snoepgoed wordt ge bruikt en de stroop bij nagerechten zoals pannekoekent Augustus 22, 23, 24 Reunie van Ver. van Oud-Wor-; mers 24 Teenagershow September 26 Keuringsdag condoleance-correspon- dentie-adres: JanSta- pertlaan 6, Franeker Workum, 7aug. 1962 St. Gertrudis Klooster EILE JETZE VAN DER VALK en LOES HAGEN BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Gelegenheid te feliciteren op de trouwdag van 4.306 uur in ,De Wijnberg’ te Workum Heden werden wij door Gods goedheid verblijd met de geboorte van een zoon Wij noemen hem Geboren: te Sneek: Aaltje, dv Sape Fen- nema en Anna Struiksma; te Wcykurn: Klaas Thomas, zv. IJpe de Boer en Anna Agatha Miedema Ondertrpuwd: Eile Jetze van der Valk, 26 jr. te Leeuwarden en Luusje Hagen, 24 jr. te Workum. Anne Wouda. 26 jr. te Eindho ven en Antje Jonkman, 22 jr. te Workum. Gehuwd: Geen Overleden: Agatha Hoekstra, 87 jr. wed. van Christiaan de Vreeze Mei üt namme fan ós al- den sizze wy tige tank, oan allegearre dy't blyk jown ha fan harren bilangstelling en foar alle kado’s dy’t wy kri- gen ha Kerkelijke bevestiging om 2.30 uur in de Ned. Herv. kerk te Workum door de Weleerwaarde Heer Ds. W, E. Verdonk geven u, mede namens we derzijdse familie, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op D.V. woens dag 22 augustus a s., om 2 uur 's namiddags in het stad huis te Workum H E[DENSCHAP Augustus 30 Volksfeesten September 8 ’Balavond 15 Filmavond Rode Kruis 20 Ringvergddering Hervormde Vróuwen vereniging Opgave voor bovenstaand lijstje liefst zo spoedig mogelijk inzenden. Uit wetenschappelijk onderzoek is geble ken, dat 92 pet van het jodium in geitemelk vrij en gemakkelijk opneembaar is en slechts 8 pet is gebonden aan eiwit jeji daar-, door minder goed opneembaar. Bij andere diersoorten, o.a. het rund, is het jodiumge- halte in de melk lager en voor een gerin ger percentage opneembaar Geitemeik heeft daardoor het grote voordeel boven koemelk dat bij een goede jodiumvoorziening van de melkgeit (mineralenkoekjes met extra ge- jodeerd keukenzout), het een waardevolle bron van gemakkelijk opneembaar jodium voor de mens vormt Jodium is nodig voor een góede werking van de schildklier. Door jodiumgebrek, met als gevolg daarvan onvoldoende schildklier- werking, treedt verlaagde stofwisseling, traagheid van geest en vetzucht op. Jodium is dus een zeer belangrijk element in de voeding. l WORKUM KOUDUM. De heer P. Heidema, leraar aan de chr. landbouwhuis- houdschool alhier slaagde voor de acte Engels l.o. God nam tot Zich onze lieve moeke, schoon moeder, oma en over grootmoeder weduwe van Christiaan L. de Vreeze na haar gesterkt te heb ben met de H. H. Sacra menten der Stervenden in haar moedig gedra gen, bijna ondraaglijk, lijden Dankbaaar was ze voor haar hoge leeftijd van ruim 87 jaar Het Pl. H. Misoffer voor haar zielerust zal wor den opgedragen op za terdag 11 aug. a.s., ’s morgens 10 uur, in de Parochiekerk van St. Werenfridus te Wor kum, waarna haar stof felijk overschot op het R.K. Kerkhof aldaar begraven zal worden Uit aller naam: P. de Vreeze Frankrijk heeft verschillende rundveeras- sen, doch men heeft er nu weer een nieuw ras bij nl. een kruising van stieren van Jret Charollaisras met zwartbonte koeien uit Nederland. De nakomelingen brengt men op de markt onder de naam van Charollaji-* daiser vee. Deze dieren hebben een goede melkpro ductie en zijn tevens goed voor de vlees-* productie, aldus ,Der Tierzuchter’. uur ds Sneon 18 augustus o.s. bitinke wy mei üs leave alders J PH. BOUWER A. A. BOUWER HUITEMA I har sulveren houliksfeest J Har tankbere bern Nijhuzum 14, augustus 1962 j Tiid to lokwinskjen J jouns fan 7.3010 ure yn Hotel „De Wijn- r berg” to Warkum f i Zonfdag 12 augustus 1962 Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vfoegmls 10 uur Hoogmis, ’sAv. 7.30 uur Lof (Herv.) Voorm. 9.3o uur vicaris C- van Ooyen. ’sAv. 7.30 uur ds W. E. Verdonk Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerg Latijnse School en in ons Gebouw (Doopsgez.) Voorm ,9.30 uur ds. Heynes van Balk (Geref,) Voorml. 9 ,uuT en naml 2 uur ds. S. Roosjen van 'Bussum (Bapt.) Voorm. 9.30 uur dé heer de Boer van Leeuwarden Geen zondagsschool, vacantie tot 26 aug. Heidenschap (Herv.) Nam, 1.30 uur vicaris C. van Ooijen (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdie^nst. Nam. 1.30 uur ds. D. Middelkoop Ferwoud» (Herv) Voorm. 9 uur ds P. E. Van Ooijen Gaasl (Herv) Nam. 1.30 uur ds P. E. van Oofjen Jeugddienst Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur Dienst. Nam. 2 uur ds. W. E. Verdonk van Workum (Doopsgez.) Niet ontvangen Koudum (Hetv.) Voojtm. 9.30 OB. J. Riemersma van Staveren ’s Av. 7.30 uur ds J. Tammeling Molkwerum (Herv.) Voorm. 9 uur ds. B. Klopman H.A. Nam. 1.30 uur ds B. Klopman Dankz. H.A: Warm' (Herv.) Voorm. 9 uur ds Q. Rovers. ’s Av. 7.30 uur ds mr Q. Rovers StaVeren (Herv.) Voorm. 9.30 uur Leesdienst ’s Av- 7.30 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) Niet ontvangen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 2