i I informeer bij ons eens naar een AEG centrifuge 1 I I i Visaanvoer Stormschade Fa. D. Westerhuis wordt vervolgd. Süd 72—74 Workum Telefoon 554 geschreven door GRÉ DE BOER 9 i Tijdens de zuidwesterstorm is bij de havenwerken te Staveren een baggermolen van de uitvoerder Van Hattum van Zaltbommel gezonken. Omstreeks twee uur dinsdagmiddag maakte de molen water en kwam scheef te liggen. Tegen drie uur is de bemanning van boord gehaald. Ge beukt door de zware zeeën maakte de molen slagzij en dreigde te kap seizen. Tegen zes uur verdween het onderste gedeelte onder water. Ook aan de strekdam is schade aangericht Een gedeelte dat nog niet met asfalt bedekt was, is weggeslagen. Tenslotte mag nog even vermeld worden dat de heer Offringa bij z’n reportage voor de microfoon met de uitnodiging kwam tot degenen, die zelf eens wilden meemaken hoe dit waterskiën nu eigenlijk in z’n werk ging. Van te voren diende echter wel vast te. staan, dat de gegadigden de zwemkunst goed meester waren. Een drietal personen meldde zich en al liep het aanvankelijk op mislukte proeven uit, de achttienjarige B. Dijkstra van Hemelum bracht het er later toch heel aardig af, zelfs in de bochten met één hand soms en met een behoorlijke snelheid. Dé juiste houding moest natuurlijk nog gevon den worden. Veel applaus en een complimentje van de leiding was echter volkomen verdiend. Orgelconcert Feike Asma De tweede orgelbespeling in de zomeravondserie die onder auspi ciën van de Stichting Orgelcentrum in de Martinikerk te Bolsward wordt georganiseerd, zal plaats vinden op dinsdag 14 augustus. Organist is dan Feike Asma. Het programma vermeldt: 2 be werkingen van Jan Zwart; Sinfohia in D en twee koraalvoorspelen, J. S. Bach; concerto no. 2, G. F. Handel; Scherzo, uit symph. no. IV, Ch. M. Widor; Toccata, J. Grison; Medita tion, E. Lemaigre. Feike Asma be sluit met Postludium en Fuga Ps. 72 ,Zijn Naam moet eeuwig eer ontvan gen,' van Jan Zwart. Aanvang 8 uur n.m. van de club, de heer G. Offringa aan wijzingen en toelichting op hetgeen gedemonstreerd werd. Het begon met parade; men zou het ook vloot- schouw’ kunnen noemen. De tien bootjes welke aanwezig waren, voe ren in flinke snelheid en maakten daarbij ook de vlugge wendingen. De heer Offringa vertelde onderwijl van elk der bootjes iets,noemde ei genaar en de motor met haar P.K.'s. Zo vernamen we dat er ook zelfbou* wers bij waren en dat de leden van de F.B.C. wonen in diverse plaatsen tot zelfs in de stad Groningen. Na dit inleidende deel werd een programma afgewerkt, waarbij de mogelijkheden van deze .watersport in opkomst' op veelvuldige wijze werd gedemonstreerd. Het is niet no dig ze alle te noemen, maar wel mag worden vastgesteld dat de toeschou wers, voor het overgrote deel jeug dige personen, dit machtig interes sant vonden. Het aantal mogelijkhe den van dit waterskiën is vrijwel on beperkt: de piramide was het meest spectaculaire, maar ook hetgeen ver toond werd op de ronde schijf, op één ski, turnround, planking, of hoe ver schillende'onderdelen ook mochten heten. Deze sport is afkomstig uit Amerika In Friesland mag maar op enkele plaatsen op onze meren deze sport beoefend worden, maar ze groeit gestadig. De prij suitdeling werd gehouden in de kajuit van de .IJsselstroom’ dus wel in een passende omgeving. Door de voorzitter van V.V.V., de heer M. Drijver, werd in een kort woord ter begroeting dank gebracht voor de bereidwilligheid van bestuur en le den hier te willen demonstreren. Spreker meende te moeten vaststel len, dat hetgeen gebracht was, door 't publiek zeer gewaardeerd werd. Een moeilijke, bijna onmogelijke taak was het om hier persoonlijke prij zen uit te reiken, 't Was immers alles zo mooi en daarom meende het be stuur van V. V. V. en zeilvereniging het beste te handelen door de drie prijzen te schenken aan het bestuur van de F. B. C., dat er dan zelf de ge wenste bestemming aan kan geven. Het waren drie prachtige kunstvoor werpen, geschonken door Gemeen tebestuur, Zeilvereniging en V. V. V. Ter herinnering aan deze avond werden vervolgens enkele tientallen verzilverde lepeltjes met ,De Vrou we van Stavoren' aangeboden aan de diverse deelnemers en hun be manningsleden. De voorzitter van de F. B. C., de heer Braams, wist in goed gekozen bewoordingen dank te brengen aan de gastheren, aan de B.P. welke maatschappij geheel gratis de nodige brandstof had geschonken voor deze demonstratie en hij vertelde nog en kele bijzonderheden; Daarbij om. dat deze sport toekomst heeft, haar enthousiaste beoefenaren eigenlijk één familie vormen, waarin een ster ke kameraadschap allen bindt. De wijze waarop men hier te Staveren was ontvangen, had allen zeer ge troffen en het hoeraatje met krachtig applaus kon de gastheren wel over tuigen dat deze woorden door allen onderstreept werden. Hij knikte. Kijkt u maaar gerust,' moedigde hij aan. ,Daar komt een sleep stroomafwaarts, daar, vlak langs de wal. Moet u eens opletten, dan kun je duidelijk de naam van de sleper lezen.' Ze wendde de kijker en knikte. .Volharding 2' las ze. ,Zo duidelijk alles. Machtig mooi met zo'n kijker. De kapitein riep door de micro foon: .Links ziet u het industriege bied van Hamborn. En daar, waar u dat kleine sleepbootje ziet, is de Ruhr, een zijrivier van de Rijn’. De vrouw keek naar de Ruhrmon- ding en knikte. ,Zo duidelijk alles, hé?' Ze gaf hem de kijker terug en zakte achterover in haar stoel. ,Gek is dat, jaren hebben we dat geleerd bij de kaart van Duitsland, de steden in 't Roergebied: Duisburg, Oberhau sen, Essen en zo, en erbij verteld, dat dit een der belangrijkste industrie gebieden van Europa was. Maar het was allemaal grauwe theorie, omdat je er nooit zelf was geweest. En nu, na zoveel jaren, zie je het eens met eigen ogen. Hij keek haar van terzijde aan ,Bent u onderwijzeres?' Ze legde haar han den onder het hoofd. ,Was ik. Ik ben later weer gaan leren. Nu ben ik op een huishoudschool. Het is wel zo interessant'. ,Dus u bent lerares'. ,,Och ja, zo noemt men dat. 't Maakt weinig uit. Het verschil is, dat je kin deren groter zijn. Niet meer zo nuch ter. Dat heeft z'n voordelen, maar ook z'n nadelen. Ze voelen zich en je kunt ze nu eenmaal niet zo be handelen als op de lagere school. Vooral meisjes nemen dat niet meer. Daar moet je nu eenmaal re kening mee houden. In het begin had ik er nog wel' eens moeite mee. Die koffer had gehaald en tuurde in de aangegeven richting. Elf uur varen vandaag, dat werd een genot. Ze kwamen ook nog langs Düsseldorf, de eerste eigenlijke stad aan de Rijn na Arnhem. Nou, hij zou zich vandaag best vermaken. De stoel naast hem was nog onbe zet, toen juffrouw Verleun op het dek kwam. Ze bleef staan en keek hem aan. ,Is die nog vrij?' Hij knikte en kwam overeind om haar door te laten. ,Het gaat wel, dank u. Zo, nu blijf ik rustig zitten tot etenstijd. De kof fie kan me vanmorgen geen zier schelen. Ik heb een paar appels mee genomen. En er is genoeg te zien. Dit is dus het Roergebied?' Hij knikte en wees naar de kade. ,Ziet u daar diie mensen lopen? Voor die goederenwagens?' ,Ja?’ Met de kijker in zijn hand wees hij nog eens. ,Moet u nu eens zien door de kijker. Als-ie wazig is, kunt u hem hier verstellen.' Ze nam de kijker over en tuurde in de aangegeven richting. Meteen uitte ze een kreet van verrassing.. ,Nee het is alsof ze vlakbij zijn. Je kunt zelfs hun gezichten duidelijk zien. Wat komt het allemaal1 scherp naar voren. Mooi is dat, hé?’ overgang, van het lager naar het nij verheidsonderwijs. Geleidelijk aan groei je mee en pas je je aan. Vroe ger gaf je een lastig kind 'n draai om de oren. Dat moet je eens proberen met zo’n blaag van twaalf, dertien jaar. Heb je dezelfde dag nog de moeder op je dak. Ze zijn te groot voor servet en te klein vooor tafel laken.' Hij lachte even. ,Mijn moeder zei vroeger ook wel zoiets'. Ze draaide zich naar hem toe. ,Hoe vindt u het gezin Jansen? Die man met zijn bieten...' Hij knikte. ,Een eenvoudig, zonnig mens. Ongecompliceerd. We kun nen misschien nog wel meer genoe gen aan hem beleven'. .Gistermiddag zat hij naast me op het dek. Vertelde van zijn werk. Weet u, wat hij doet voor de kost?' ,Geen idee.’ .Vuilnis ophalen in Amsterdam. Je maakt op zo'n reis ook met allerlei slag mensen kennis.' ,Het lijkt me nuttig werk. En te genwoordig, met die moderne rol- trommels...’ ,Dat zei hij ook. Ik kan, zei hij, ge rust in m’n zondagse pak mijn werk doen. Komt er geen smetje op. Alles is tegenwoordig hygiënisch. Hij is al van zijn zestiende jaar af aan de ge meente. En nu is hij verleden jaar bevorderd tot voorman of zoiets.' ,Ja, dat zei hij ook tegen mij.' Ze gingen de spoorbrug onder door, waarover net een trein reed. Toen de bel ging voor de koffie, zei ze nogmaals ,Ik bedank vanmorgen. Ik blijf hier rustig zitten.’ Hij kwam overeind. ,Ik heb er evenmin trek in. We zullen het even melden, zodat de meisjes niet voor niets inschenken.' Hij liep naar de salon en pakte ge lijk zijn doos sigaartjes, die hij bij het raam had laten liggen. Daarna ging hij even naar zijn hut en nam een pakje sigaretten uit de slof. Een paar minuten later was hij weer aan dek. ,Een appel?' bood ze aan. .Graag. Dank u wel. Fruit is beter voor me als koffie.’ Ze aten enige tijd zwijgend, terwijl ze naar de oevers keken, naar de grote bedrijven en het verkeer op het water. ,U bent zeker al vaker in Duitsland geweest?' Hij knikte. .Vroeger toen mijn vrouw nog leefde, gingen we ieder jaar een paar weken. Maar ik ben er nu in lange tijd niet geweest. Het laatst een jaar of vier geleden, voor zaken.' Ze aarzelde even. ,Ik. misschien lacht u erom.... ik ben voor het eerst van mijn leven in het buitenland. Vorige week kreeg ik mijn pas. Ik weet niet hoe het komt, maar het idee, een buitenlandse reis te maken, kwam eigenlijk nooit in me op. M'n collega's gingen naar de Ardennen, naar het Zwarte Woud en onze di rectrice is dit jaar zelfs naar de Ri- vièra. En dan vertelden ze na de va kantie van hun belevenissen en lie ten foto’s zien. Ik ging altijd alleen maar in pension, ergens op de hei of zo. Of naar zee. Dit jaar evenwel kreeg ik zin in 'n reis over de grens. Ik ben op kamers in Utrecht. En m'n hospita is verleden jaar met zo'n Rijnreis mee geweest Die gaf er hoog van op, dat het zo mooi was. Toen kreeg ik de smaak te pakken. En voila, nu ben ik een buitenlandse toeriste geworden.' Demonstratie raceboten en waterskiën Dat de V.V.V.'s in de Zuid westhoek een grote activiteit aan de dag leggen en ze steeds meer tot de erkenning komen dat meer met onderlinge samenwerking bereikt wordt dan met een afgunstige rivali teit, is een gelukkig verschijnsel. El kaar om de beurt de bal toespelen is verstandiger dan tegelijk iets op touw zetten, waardoor de strop van de een alleen maar wat kleiner kan worden dan van de ander. Bekend heid met-, tijdig overleg en voor ei kaars plannen de belangstelling aan moedigen, daar moet het heen! De dag van het skütsjesilen had Staverens V.V.V. benut voor een aantrekkelijke demonstratie van de F.B.C. (Friese Buitenboordmotoren Club) in de spoorhaven, welke daar toe bereidwillig was afgestaan door de N.S. In verband met de veerdienst StaverenEnkhuizen moesten deze wedstrijden gehouden worden tus sen 6 en 8 uur 's avonds. Ook hier voor was een behoorlijke belang stelling, nl. ruim achthonderd per sonen. Via de microfoon van radio de Vries te Koudum gaf de secretaris Raad Staveren Na opening met formulierge bed door de voorzitter burgemees ter van Hout, en goedkeuring van de toegezonden notulen der vorige ver gadering, kon de raad beginnen aan de behandeling van de acht punten tellende agenda. Afwezig wegens ziekte de heer Andries Visser. Zonder bemerkingen werden de drie mededelingen ontvangen, nl. goedkeuring door gedeputeerde sta ten van voorschot gem.- personeel 4% over eerste kwartaal 1962, be noeming van mej. S. A. Visser te Staveren tot typiste aan de secreta rie der gemeente, dit wegens bevordering van de huidige functi onaris J. Visser tot klerk le klasse. En verder verdaging van de beslis sing op het raadsbesluit betreffende het in erfpacht geven van een per ceel grond voor de bouw van zomer woningen. Een tweetal ingekomen stukken werd volgens voorstel van b. en w. voor kennisgeving aangenomen, nl. rapporten centr. verificatiebureau te 's-Gravenhage, inzake controle kasopname enz. van gem. ontvanger en de gem. bedrijven, en rekening en verantwoording schoolartsendienst in de kring Wymbritseradeel over 1961. Een derde ingekomen stuk werd echter met volledige instemming van de raad in handen van b. en w. gesteld voor nader advies. De voor zitter deelde daarbij mee dat dit stuk pas 17 juli, midden in de vacantietijd was binnengekomen. Het betreft hier een schrijven van het bestuur van de De voorzitter meende wel aïler tolk te zijn als hij dank bracht voor het meente deden. Om materiële belan gen behoeft men 2ich in gemeenten werk dat zij in het belang van de ge- als Staveren niet voor het raadslid maatschap beschikbaar te stellen; al leen liefde voor de eigen plaats en haar belangen moet de drijfveer zijn. De goede verhoudingen in de raad droegen daar mede het kenmerk van en daarvoor wil spreker beiden har telijk dank zeggen. Beste wensen werden hier voor persoon en gezin nog aan toegevoegd. De heer de Vries beantwoordde deze waarderende toespraak. Hij be gon met z’n voldoening uit te spre ken over het feit dat de voorzitter geen begrafenisplechtigheid van dit afscheid had gemaakt, maar voegde daar aan toe hoe zijn persoonlijke mening over de waadde van een ge meenteraad in onze tijd is, nl. geheel overbodig, daar de leden toch niets te beslissen hebben,- door hogere in stanties worden de zaken pasklaar gemaakt. Daarom wilde hij persé niet weer op een plaats van de candi- datenlijst welke hem kans op herkie zing gaf. Hij hoopte dat de andere le den meer voldoening in hun lidmaat schap mochten vinden dan hij. Voor de goede onderlinge verhouding bracht hij allen gaarne dank. Deze enigszins verrassende ver klaring van hun medelid belette ech ter de anderen niet als om strijd de heer IJ. B. de Vries ook dank te bren gen voor hetgeen hij tijdens deze zit tingsperiode op z'n eigen manier naar voren bracht. De verschillende fracties hadden daarbij hun woord voerder in: J. Smits (c.h.) R. Visser (p.v.d.a.) en S. Gijzen (a.r.). En daar uit bleek wel dat men nergens beter dan in een kleine gemeenschap voor elkaar waardering weet op te bren gen. Ijsclub .Eensgezindheid' over haar bezwaar tegen het ontwerp van het plan tot herziening van het uitbrei dingsplan (recreatieplan). Wegens vertrek van twee ambte naren, de heren K. Visser en J. E. Stallmann, zijn twee vacatures ont staan bij ambtenaren van de burger lijke stand. Bij schriftelijke stemming werden gekozen wethouder J. K. Visser en klerk le klas Jan Visser. Na een korte discussie werd het voorstel van b. en w. tot wijziging van de Gemeenschappelijke Rege ling tot het instellen van een genees kundig schooltoezicht in de gemeen ten Wymbritseradeel c.a. zonder stemming goedgekeurd.Uit de schrif telijke toelichting en nadere uiteen zetting van de voorzitter bleek wel dat deze wijziging nodig was gewor den door uittreding van een viertal gemeenten Hindeloopen, Workum, Ijlst en Sloten. Toch werd uit billijk heidsoverwegingen voorgesteld om het oude tarief voor vergoeding van onkosten eigen auto van de genees heer te handhaven. Bij invoering van het nieuwe tarief van 14 cent per kilometer zou door hem ruim vier honderd gulden minder ontvangen worden dan tot dusver met de pro gressieve berekening en dan zouden daarmee de werkelijke onkosten niet gedekt zijn. Het nieuwe tarief is, zo merkte de voorzitter op, zeer scha delijk voor hen die geen groot aantal kilometers rijden, omdat de eerste 5000 km. bij het oude besluit vergoed, worden met 20 cent per km. Voor onderzoek geloofsbrieven van de nieuwgekozen raadsleden wees de voorzitter aan: de heren J. Smits en R. Visser. Na dit onderzoek gaf de heer Smits te kennen dat alles in orde was bevonden en de even on derbroken zitting kon dus worden hervat. Over het volgende punt werd door de voorz. nog het nodige gezegd ter toelichting. Wil men de begroting 1962 sluitend maken, dan zal toeken ning van een subjectieve verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het dienstjaar 1962 nodig zijn. Groot zijn de ver wachtingen in dit opzicht niet, doch het dient geprobeerd te worden. On danks het feit dat de eigen bronnen van inkomsten tot het hoogste peil werden opgevoerd, de bezuinigingen ver werden doorgevoerd (verder te gaan betekent het verzorgingspeil der gemeente aantasten), is door hoogstnoodzakelijke kapitaalswer- ken het tekort gestegen tot f 13.372.- Eerst was dit geraamd op f 7624. en door bezuinigingen zelfs nog te ruggebracht tot f 4000.Z.h.s. kon de raad geheel met de gegeven toe lichtingen instemmen, nadat nog een enkele vraag was gesteld. Voor de rondvraag was geen be langstelling, doch voordat de voor zitter met formulier-dankgebed sloot hield hij een korte, waarderende toe spraak tot de scheidende raadsleden A. Visser en IJ. B. de Vries. Tot 's sprekers spijt was eerstgenoemde, die reeds 'n jaar lang de vergaderin gen van de raad wegens ziekte niet bijwoonde, ook nu nog verhinderd en zal hij schriftelijk worden bedankt. STAVEREN. In de week van 30 juli tot en met 4 augustus werd aan het gem. visafslagbedrijf alhier aan gevoerd: 1399 pond lijnaal f 1.573.12 p.p. 1640 pond baars f 0.680.78 p.p. 325 pond bot f 0.42 p.p. 421 pond snoekb. f 1.19—1.33 p.p. 1289 pond witvis f 0.02 p.p. Dit staatje vertoont eenzelfde beeld als dat van de week daarvoor Aanvoer van de lonende vis zeer matig tot slecht. Prijzen blijven mis schien mede daardoor hoog; bot no teerde voor de eerste maal sedert weken boven de veertig cent, nog maar een prijsje voor zo’n gastmaal. Jansen dacht even na. ,Ik vond het al zo gek. Want wie gaat er nu 's avonds om negen uur nog warm eten? En dan uitgerekend bieten. als het nou nog bloemkool was....!’ Juffrouw Verleun hing in haar stoel en had de slappe lach. ,O, houd u alstublieft opik kan niet meer dit vergeet ik nooit. Als ik vanavond ergens naar binnen ga schiet ik vast en zeker meteen in een lach, als een dienster of zo naar me toe komt.’ ,Tja Jansen keek een beetje bedremmeld, ,ik ken geen duits dat was er voor ons soort mensen vroeger niet bij. Ik ben al blij,dat ik behoorlijk m’n naam kan schrijven. Enfin, bier is hetzelfde, dat verston den ze wel. En met dat geld viel het ook mee.’ Juffrouw Verleun bedaarde en schudde nog eens haar hoofd. ,Wat een mens al niet kan meemaken,’ mompelde ze in zichzelf. Om halfnegen scheen het zonnetje al vrij sterk. De Haan dook in een luie stoel op het dek, stak een sigaar tje op en keek naar de grote bedrij ven, die ze links en rechts passeer den. Af en toe gaf de kapitein via de microfoon een uitleg over wat men passeerde en dan nam de Haan zijn kijker, die hij 's morgens uit de PLAATSELIJK NIEUWS t FEUILLETON Iet meisje van Opa L •*-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 4