ISKfei ELNA WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages AGENDA MAISON IRENE RADIO HINGST uw RADIO SN TELEVISIE 11 AUTO-VERHUUR Fré de Boer Fyftich jier iyn - 30 1 VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1962 No. 33 85ste JAARGANG BURGERLIJKE STAND Officiële mededelingen Gemeente Workum HONDENBELASTING Van 8 t/m 14 augustus 1962 v.w. BUSJES CHEVROLET Workum, 15 augustus 1962. ryksdaelder is verhoogd, waartoe zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. Speel niet op verkeerswegen PLAATSELIJK NIEUWS l L: Maak een reëel gebruik van de parkeerruimte. Neem niet de plaats in welke geschikt is Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in I Noard 47, tel. 282 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa: Tl GAASTRA Ben. Drukkerij en Boekhandel Workum y.an verslagen, berichten enz; gaarne spoedig opgaaf Abonnementsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Telefoon Redactie en Adm. 05151=314 Postrekening 882250 Op de rijbaan spelen is verboden, zo bepaalt de Motor wet Ouders, 't is dus Uw belang ook, dat ge op Uw kind'ren let AFD. VOETBAL De competitie voor Workum 1 be gint 1 sept., voor de overige elftallen 15 sept. Zij die nog wensen mee te spelen in de a.s. competitie kunnen hun pas foto nog inleveren voor 1 sept. Bij de pasfoto 1 gld. inleveren. Dit geldt voor junioren en senioren. De Voetbal-Toto start op 26 aug. Deelnemersformulieren verkrijgbaar bij Piet Faber. AFD. GYMNASTIEK Hervatting van de lessen maandag 27 augustus. Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 I i X verdisconteer bij stadsbezoeken het zoeken naar parkeerruimte in uw tijdschema, op tijd komen is nog altijd een vorm van welle vendheid en dat kunt u door vroeger weg te gaan. Door deze .gulden regels' toe te passen gedraagt u zich als heer in 't verkeer. Burgemeester en wethouders van Workum brengen ter algemene ken nis, dat ieder die binnen de gemeente één of meer honden houdt, verplicht is voor iedere hond hondenbelasting te betalen. Zij, die in de loop van 1962 houder van een hond worden, zijn VER PLICHT binnen veertien dagen na het tijdstip, waarop zij de hond(en) hebben gekregen hiervan opgaaf te doen ter gemeente-secretarie. De aanslag van hen, die niet aan deze verplichting voldoen zal met het twee-voud worden verhoogd. Advertentietarief: 7 cent per m.m; Adv. van buiten Friesland 9 ct: per nun. Contracten volgens algemene regeling het parkeren onderstaande fatsoens normen in acht te willen nemen: voor het parkeren van twee wagens Geboren: Anne, zv Rinze van der Duin en Maaike Bruinsma. Lammert, zv Epeüs Vlieg en Klaaske Bajema. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen. Overleden: Geen. TELEFOON 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) IJEME DE BOER X maak een reëel gebruik van de beschikbare parkeerruimte en neem niet de plaats in welke ge schikt is voor het parkeren van twee wagens; X sluit andere .parkeerders' niet in: X zet bij een insteekhaven en witte strepen de wagen in de aangege ven richting tussen twee lijnen, en niet midden op of dwars over een witte lijn; X zorg bij het parkeren in een file dat er voor en achter de auto zo mogelijk één meter ruimte over blijft (zoals in België verplicht is); X snoep niet de parkeerruimte weg van een ander die net eventjes eerder was; X betracht bij het achteruit-parke- ren de grootst mogelijke voor zichtigheid en wellevendheid je gens het andere verkeer en voor al tegenover fietsers en bromfiet sers; X heeft u het ongeluk een andere auto licht te beschadigen, laat dan op z'n minst op de beschadig de auto een kaartje met uw naam en adres achter; X betoon u ook een heer indien het vinden van parkeerruimte niet direct lukt; Voetgangers: Loopt bij avond links van de weg Elk jaar verliezen honderden voetgangers hun leven, omdat zij ’s avonds of 's nachts aan de rechter zij de van de weg van achteren worden aangereden. .Links lopen, gevaar ontlopen', zo moet de regel luiden voor alle voet gangers, die donkere wegen zonder voetpaden opgaan. Er is een autorit bij avond voor no dig om met eigen ogen te kunnen constateren, dat de wandelaar, die aan de rechterkant van een donkere weg loopt, met zijn leven speelt. De achteropkomende automobilist kan n.l. een voetganger niet of nau welijks onderscheiden, omdat zijn koplampen veelal vlak voor hem op het wegdek gericht zijn. Vooral wan neer een voetganger donkere kle ding draagt, kan hij pas op korte af stand worden waargenomen en dan is het vaak al te laat. Gaat u dus bij avond gerust aan de linker zijde van de rijweg lopen. U kunt dan zelf het tegemoetko mende verkeer op grote afstand zien en door tijdig op de wegberm te stap pen een aanrijding vermijden. Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftija mee Jnconê voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Meubelhuis Inconé - Workum Parkeer als heer! Als goed weggebruiker kennen wij allen het blauwe bord met de ro de rand en de diagonale rode streep. Wij passen de regel welke bij dit bord hoort dan oók stipt toe. Maar zodra dit bord ontbreekt en wij ons vervoermiddel vrij mogen parkeren, breekt in ons binnenste iets los en willen de wrok van het niet kunnen parkeren op andere plaatsen in één keer inhalen. Nu de vakantietijd is aangebro ken, willen duizenden toeristen ge nieten van het vele natuurschoon in onze steden. Vele toeristen maken daarbij gebruik van eigen vervoer middelen. Het Verbond voor Veilig Verkeer vraagt de weggebruikers bij Half miljoen A.N.W.B.-leden Reeds in de eerste helft van augus tus telde de Koninklijke Nederland se Toeristenbond ANWB 500.000 le den. De mijlpaal van een half miljoen leden verwachtte de Bond eerst be gin november, doch juist in de afge lopen maanden steeg de leden aan was tot een ongekende hoogte. In slechts vier jaar tijd groeide deze grootste toeristen- en verkeersorga- nisatie met honderdduizend leden. De ANWB meent zijn huidige zeer snelle groei te kunnen danken aan de voortdurende toeneming van zijn diensten, vooral die ten behoeve van de weekend-recreatie in eigen land, waarvan vele niet-gemotoriseerden gebruik maken. Ook de uitgebreide hulp die de Bond verleent aan leden die in het buitenland in moeilijkhe den komen te verkeren hulp die varieert van het verstrekken van kredieten om autoreparaties te beta len tot het repatriëren van veronge lukte voertuigen en complete gezin nen de onderhouds- en aankoop keuringen van auto's voor leden en de hulp die men verwachten kan van de Wegenwacht, brengen velen er toe een lidmaatschap aan te gaan. Bejaardentocht 1962 HEIDENSCHAP. Op 10 augustus j.l. werd 's morgens om kwart voor acht gestart. Plaats van samenkomst was langs de weg bij de school. Door het minder gunstige weer liet men zich natuurlijk de stemming niet bederven. Zo’n dagje gezamen lijk er op uit behoeft in deze tijd van 't jaar alleen om het weer toch niet te mislukken, hoewel een vriendelijk schijnend zonnetje het uitzicht op stad, dorp en land anders wel kan opfleuren. Maar ja, .poeste' van de warmte of een onweersbui is ook al niet zo aangenaam. De deelnemers zijn op een leeftijd, die hun geleerd heeft de lichtpuntjes te zien en hun grootste wijsheid is dan ook dik wijls: 't kon nog minder, dus moedig voorwaarts! En dat was in dit geval via Koudum, Gaasterland, Lemmer door de Noordoostpolder naar Zwartsluis, waar koffie gedronken werd en al was het een vroeg bakje’, het smaakte er extra lekker om. Over Vollenhove en nog een aan tal plaatsen ging het naar Emmen, het hoofddoel van de reis. Daar werd gegeten en het reusachtige dieren park met speeltuin bekeken. Dat was voor de oudjes’ een ware verras sing, want wat daar aan dierensoor ten bijeengebracht is, overtrof alle verwachtingen. Dan zijn er gauw een paar uurtjes verstreken. Het plan was om als laatste plei sterplaats ook Oranjewoud nog even aan te doen om met eigen ogen te zien wat .Tropenfauna' nu eigenlijk is. Oud-plaatsgenoot en eigenaar van dit in ons land zo bekende oord, de heer F. Wink, was blij weer ,guon üt it Heidenskip to sjen'. Hier werd gezellig koffie gedronken en daarna konden de prachtig ingerichte voliè res bewonderd worden met hun be kende en ook met vrij zeldzame be woners. Maar de tijd van vertrekken naderde, zodat de bus weer voorge reden werd. In 't Heidenschap aangekomen, stond het plaatselijk muziekcorps .Studio' weer klaar om met een pit tige mars de oudjes een welkom toe te blazen. Voorzitter Westra van Dorps- en Streekbelang sprak nog enige woor den van dank en de heer A. M. Brandsma was zeker de tolk van alle tochtgenoten toen hij de spontane medewerking roemde. Na het ko raal, dat werd gespeeld en gezongen, ging ieder weer voldaan naar huis. Aan het adres van de commissie van Dorpsbelang, aan de chauffeurs en aan de leden van Studio' wilden de bejaarden graag hun dank bren gen bij het stukje, dat van deze tocht in de krant zou komen. Nou vooruit, dat gebeurt dan bij dezen. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur REINIGINGSDIENST WORKUM Wegens a.s. pensionering van de tegenwoordige worden gegadigden opgeroepen voor de functie van werkman bij de reinigingsdienst, die in 't bijzonder belast zal worden met het reinigen der straten. Leeftijd niet boven 45 jaar. Loon: bruto f. 88,20 per week, plus f. 3,75 huurcompensatie en 4°/o va kantietoeslag. Aanstelling op arbeidscontract met kans op vaste aanstelling. Nadere inlichtingen worden door de Directeur van Gemeentewerken verstrekt. Sollicitaties aan de burgemeester voor 1 september a.s. 67 der gemeentewet, dat voorschiijft dat de Burgem. de ingekomen stukken opent en direct ter kennis van de vergadering brengt.’ Mar de foars. lit him net fan de wize bringe en seit: .Stukken die niet door B. en W. zijn behandeld, worden daarom niet op de agenda geplaatst.’ As it oan de rounfrage ta is, is 't opnij Hobma dy’t it wurd freget. ,De heer Hobma wijst er op dat genoemd artikel toch duidelijk genoeg zegt dat ingekomen stukken terstond ter kennisgeving van de vergadering moeten worden gebracht, en laatst, bij eenzelfde geval, de behandeling 4 weken moest wachten. De Voorz, begrijpt dat drijven van den heer Hobma niet, wijl toch van ’s morgens ingekomen stukken geen directe behandeling kan worden ge- geëischt. Nogmaals het ter tafel brengen der stukken ligt geheel aan B. en W.’ Punt 3, Rapport van het onderzoek, voorloopige vaststelling der Gemeen- terekening en goedkeuring der Wees- en Armvoogd ij-rekeningen over 1911. De comm. stelt voor de eerstgenoemde rekeningen tot die bedragen goed te keuren en de Gemeenterekeningen voorloopig aldus vast te stellen. Zij maakt echter de opmerking, dat sommige luxe posten wat hoog zijn op gevoerd wat het Weeshuis betreft, en de zuinigheid daarbij meer dient te worden betracht. De voorz. zegt dat B. en W. de opmerking inzake het Weeshuis volkomen beamen en ook hen de bedoelde posten niet zijn ont gaan, n.l. een uitgaaf van f 84 voor stoelen; van f 7 voor een Amerikaan- sche tapijtschuier en f 34 voor een pendule, benevens een uitgaaf van f 10 en f 20 als gratificatie.’ Ja, ja, dy .weesvoogden’ kochten mar en joegen mar jild üt.Maritsoe tonei oars, hja mochten fuortoan gjin jild mear ütjaen sünder tastimming fan de Ried. Wy hawwe it forliden jier ek alris hawn oer de kloklieders. Dy fortsjinnen nei har sin fiersto min. Hja hiene der doe in ryksdaelder by krige en wiene nei ’t ik mien fan tsien op toalf en in heale goune kom men. Mar nou fregen hja opnij forheging, hwant ik lês ,Punt 5.. Adres van de klokluiders op Zon- en Feestdagen, om verhooging hunner jaarwedde. In het adres, voorgelezen door den secretaris, onderteekend door Haringa, M. de Jong, I. Valk en J. de Jager, wordt gewezen op het bepaalde en bin dende dier functie, waarvoor f 12.50 te weinig wordt geacht en eene ver hooging tot f 15 wordt gevraagd. Waartoe met algemeene stemmen wordt besloten.’ Nou hiene de .werklieden bij de gemeentereiniging’ ek mear lean frege. ,Een loon van f 8.44 achten zij niet voldoende, èn met het oog op hun vereischten gezondheidstoestand èn in verband met de verhoogde uitgaven' sa skriuwe hja oan de Ried. .Namens B. en W. wordt voorgesteld afwijzend op het verzoek te beschikken, wijl het vorig jaar hun salaris nog met f 25 is verhooed. waartoe zonder hoofdeliike stemming wordt besloten.’ F. Sa foar en nei haw ik noch al gauris hwat oernommen fan hwat er foar fyftich jier, vn de Warkumer Ried bihannele waerd. Nou foun ik de léste tiid nou just net safolle hwat de muoite wurdich wie om hjir oer to nimmen. Mar dizze kear foun ik wer hwat. Ik nim it oer üt it .Verslag van de Vergadering van den Raad der gemeente Workum, op Donderdag 8 Augustus 1912, 's nammiddags 5'/z uur. Voorzitter de heer T. M. ten Berge, Burgemeester, Punt 2. Mededeelingen van ingekomen stukken. Nei 't alle stikken foarlêzen binne en foar kennisjowing oannommen, freget de heer Hobma it wurd. ,De heer Hobma vraagt of er geen stukken meer zijn ingekomen, waarop de Voorz. te kennen geeft, dat dit wel het geval is, deze echter nog niet door B. en W. zijn behandeld en daarom niet op de agenda zijn aangebracht. De heer Hobma vestigt de aandacht op,art. C. GORTER OPTICIEN HORLOGER Telefoon 310 Workum 1 RISO L„. t i OPELS lllllllll IHIIIHIIIIIIIIIHIH III HHIIIIIillllllllll IlilHHIII HUH II lllilllll Hill IIIUOIIH I lllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllillllltlIlllHIHIIIIIIIIIHIIIIIIIliHIllillllliHIlliHIlIllIllllllll L I l l DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT VERZORGEN Zwitserse precisie- naaimachine NOARD 69 WORKUM f ■M

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1