i I ELNA 5t I d I Pypskoft WORKUMER KRANT I GAASTRA’S Boekhandel Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages I Boekenstandertje slechts f 5 95 in ’t bijzonder geschikt voor enkele pockets tot ongeveer een twintigtal EFKES MAISON IRENE RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE S.V.W. AGENDA AUTO"" VERHUUR E 6 I ■I VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1962 85ste JAARGANG No. 34 le Nu solied 39.— 58.— 328.— 355.— BURGERLIJKE STAND IETS NIEUWS - IETS GOEDS Dat vindt u in Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in 1 Beheer Rijks Landbouwschool te Sneek overgedragen Bij Koninklijk besluit aldus deelt het ministerie van landbouw en vis serij mee is per 1 september 1962 als rijksschool opgeheven de rijks middelbare landbouwschool te Sneek en gelijktijdig in beheer overgedra gen aan de Vereniging Christelijk Middelbaar Landbouwonderwijs te Sneek. De competitie voor Workum 1 be gint 1 sept., voor de overige elftallen 15 sept. Zij die nog wensen mee te spelen in de a.s. competitie kunnen hun pas foto nog inleveren voor 1 sept. Bij de pasfoto 1 gld. inleveren. Dit geldt voor junioren en senioren. De Voetbal-Toto start op 26 aug. Deelnemersformulieren verkrijgbaar bij Piet Faber. AFD. GYMNASTIEK Hervatting van de lessen maandag 27 augustus. AFD. VOLLEYBAL Aanvang van de lessen volgende week dinsdag 28 augustus. de prijsvergelijkingen van de diverse voedermiddelen hierover raadplegen Waarschijnlijk zal ook dit jaar per voederwaarde-eenheid het kracht voer goedkoper zijn dan de ruwvoe- dermiddelen. Op die bedrijven waar dit enigszins mogelijk is zal de aan koop van ruwvoer daarom beperkt moeten blijven. Sneek, augustus 1962 R.L.V.D. Sneek. et d' in ti: at e- Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 :n et et 1' it ,d Is 130.— 44.— 86.— 24.50 er n, et Is a, is 4- al >n u r- er a- s- at a- el ?- AFD. VOETBAL Aan- en verkopen. De vraag rijst wat we nog kunnen of moeten doen als we rekening hou den met het bovenstaande. Allerlei mogelijkheden staan open. De voor naamste ervan zijn het nog zoveel mogelijk winnen van eigen voer; vroegtijdig afzetten van overtollig vee; tijdig aankopen van voer en daarbij rekening houden met de prij zen. In de landbouwbladen kan men - I r. I r- e- te :k in m Een vergelijking. Het is misschien nuttig een jaar waarin de voerpositie krap was te vergelijken met jaren waarin dat niet het geval is. In het boekje „Landbouwcijfers" van het L.E.I. vin den we hierover interessante gege vens. en overal rekening te houden met wat een medeweggebruiker doet of niet doet, gedaan heeft of zal gaan doen. Dat is geen gemakkelijke opga ve. Goed weggebruiker zijn is niet al leen alles voorzien en de ander door zién, maar bovenal de medemens ontzien.... Rekening houden met mogelijke fouten van anderen is niet alleen een morele maar ook een juridische plicht. Er zijn al heel wat weggebrui kers in den lande die uit de mond van de rechter hebben moeten horen, dat weliswaar, de ander” fout was maar dat een goed weggebruiker met de mogelijkheid van een dergelijke lout rekening had behoren te houden. Op kruispunten doen zich herhaal delijk situaties voor, waarbij het goed is om a priori rekening te houden met de mogelijkheid dat een op de zijweg naderende automobilist een fout zal maken door bijv, geen voorrang te verlenen. Daarom is het zaak om bij nadering van een kruising van gelijk waardige wegen niet alle aandacht uitsluitend te concentreren op even tueel van rechts naderend verkeer met de gedachte: links moet mij toch voorrang geven. Dat kan afschuwe lijke gevolgen hebben. Nog onlangs heeft een Hof overwogen „dat voor rang hebben niet impliceert dat men die onder alle omstandigheden mag nemen” en dat „de tot voorrang ge rechtigde niet ontheven is van de plicht om rekening te houden met mogelijk van links komend verkeer, aan welke plicht allereerst moet wor den voldaan door bij een kruising ook naar links te kijken." In dezelfde procedure noemde de Advocaat-Ge- neraal van de Hoge Raad het „een voor de veiligheid van het verkeer zeer gewichtige plicht van iedere verkeersdeelnemer” om tot op zeke re hoogte rekening te houden met de mogelijkheid dat een ander geen voorrang verleent. Er zijn in het verkeer talloze om standigheden waarbij wij moeten trachten andermans fouten te redres seren. Het Verbond voor Veilig Ver keer doet daarom in het kader van zijn actie voor meer wellevendheid op de weg een beroep op alle wegge bruikers om altijd rekening te hou den met een ander, ook met zijn fou ten. Dat in zijn rijstijl te verdisconte ren getuigt niet alleen van vakman schap achter het stuur, maar is te vens de meest opvallende manier om „heer in het verkeer” te zijn èn te blijven. IJEME DE BOER Erecomité ,50+' Voor de tentoonstelling „50 die van 22 tot 26 oktober ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Kaascontrolestation „Friesland" in Leeuwarden georganiseerd zal wor den, heeft zich een erecomité ge vormd. In dit erecomité hebben zitting ge nomen: De Minister van Landbouw en Visserij, Z. E. Mr. V. G. M. Ma- rijnen. De Commissaris der Koningin in de provincie Friesland, Mr. H. P. Linthorst Homan. De Commissaris der Koningin in de provincie Over ijssel, Ir. J. B. G. M. Ridder de van der Schueren. De Commissaris der Koningin in de provincie Drente, Mr. J. Cramer. De Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, Mr. C. L. W. Fock. Gemeente Workum Van 15 t/m 22 augustus 1962 Geboren: Frederik Willem, zv Fre- derik Boersma en Wilhelmina Maria Voets; Jacob, zv Reinder de Jong en Richtje Koopmans. Ondertrouwd: Johannes Julius Jo seph Smit, 25 jaar, te Nunspeet en Hedwig Susanna Faber, 23 jaar, te Workum; Bernardus Faber, 29 jaar, te Workum en Joukje Sikkes, 24 jaar te Workum. Getrouwd: Eile Jetze van der Valk 26 jaar, te Leeuwarden en Luusje Ha gen, 24 jaar te Workum. Overleden: Pier Douma, 88 jaar, wedn. van Jeske Fledderus; letje Boonstra, 37 jaar, echtgen. van Freerk de Lange. HOGE VOER- EN LAGE VEEPRIJZEN Hoge voer- en lage veeprijzen zijn niet aantrekkelijk voor de greid- boer. Toch is de kans groot dat hij hiermee de komende herfst en winter te maken krijgt. Waarom? De tot nu toe gewonnen hoeveel heid ruwvoer stelt teleur. Misschien kan er nog iets op de achterstand worden ingelopen, maar het feit van een krappe voerpositie zal voor veel bedrijven werkelijkheid blijven. Dat hiervoor vrees bestaat, is merk baar aan de stijgende ruwvoerprijzen Het aanbod van hooi, erwtenstro, bieten, aardappelvezels en pulp is beperkt. De grote vraag naar deze producten heeft prijsstijging tot ge volg. GEBOUWENPRAAT XV Een hele tijd heb ik niets van me laten horen. Echt niet omdat er niets meer over gebouw gezegd hoefde te worden. Neen, deze zaak is niet op gegeven, niet ter ziele, zoals som bere Workumer profeten altijd maar willen. Ik vraag me wel eens af, hoe dat komt dat ze hier voor dit soort zaken altijd zo somber kijken. Zou den die mensen zichzelf niet vertrou wen als ze zeggen: „hier kan toch niets”? Zou het een methode zijn om de hand op de beurs te houden: „er komt toch niets van terecht”, zouden ze voor Workum eigenlijk niets goeds willen? Ik weet het niet. En het heelt ook weinig zin zich in zo'n zee van moedeloosheid te verdiepen Wal heb je aan mensen, die de han den niet uit de mouwen steken? Zouden ze ook zo praten als ze een borreltje zien staan: ,,'t is toch bocht; als het op is, heb je maar hoofdpijn". Maar goed, er is de afgelopen maanden hard gewerkt. Zo hard, dat •de officiële subsidie-aanvrage voor -een gebouw per 31 augustus a.s. in zee gaat. Dan zijn dus alle desbe treffende stukken klaar. En..,., om u nu een geheim te vertellen: (u mag het niet verder vertellen, natuurlijk!) mondeling is ons de subsidie op het ■gebouw officieel toegezegd voor het komende jaar. Nu moet ik even ver der denken: als dus alles goed zou gaan, zou dat kunnen betekenen, dat we volgend jaar kunnen gaan bou wen. Stel dat ijs en weder dan dienen, dan zou dat betekenen dat in 1964 het gebouw er stond, alle sombere profetieën ten spijt. Dat betekent, dat ‘er dan eindelijk een eind is aan heel veel getob. Maar ach, waarom zou ik verder 'schrijven? Ze zeggen straks toch weer: 't lukt niet. Want ze willen zidh niet laten overtuigen. En wat moet je daar nu aan doen? Stichting Cultureel Centrum Nationale Trekpaarden tentoonstelling Op vrijdag 14 en zaterdag 15 sep tember a.s. wordt dit jaar de Natio nale Trekpaardententoonstelling ge houden. Deze manifestatie zal traditiege trouw wederom plaats vinden te 's-Hertogenbosch. Naast het uitgebreide keuringspro- gramma en verschillende bijzondere attracties, zal tijdens deze dagen een demonstratie van gecombineerde akkerbouwwerktuigen voor paarden- tractie worden georganiseerd. Hieraan wordt o.m. medewerking verleend door de Alg. Technische Commissie van het Landbouwschap, het Rijksconsulentschap voor land bouwwerktuigen en het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationa lisatie te Wageningen. Een automatisch bestuurd schip Een nieuw uniek motorschip dat op de Dnjepr verschenen is, heet „Laboratori”. Die naam draagt hij niet toevallig. Er zijn hier geen ka pitein, geen matrozen en geen bedie nend personeel voor de machines. Het motorschip wordt automatisch bestuurd. Het schip manoevreert precies bij zwenkingen in de vaarweg, vaart om zandbanken heen en vertraagt en en gezelligheid Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftija mee Jnconê voor kwal heit Voordeel Fré de Boer versnelt tijdig zijn snelheid. Echo- peilingen houden scherp de diepte in het oog, de snelheidsmeters reageren ogenblikkelijk op een verandering in de snelheid. Signalen van de talrijke installaties komen onmiddellijk naar de reken-beslis-apparatuur, dat het motorschip „commandeert" in over eenstemming met de bestaande situ atie. Op het nieuwe motorschip houden medewerkers van de Kiëwse insti tuten, hydrologen en radiotechnici onderzoekingen met verschillende varianten van de automatisering van de scheepsbesturing. Geleerden zijn op het idee geko men om een origineel elektrisch loodstoestel te construeren. Het prin cipe volgens hetwelk het werkt, is eenvoudig. Er wordt een kabel ge legd tot de bodem van de rivier. De stroom die door deze kabel heen loopt, schept een magnetisch veld. Een scheepsradiotoestel vangt de magnetische afwijkingen op en houdt het schip zonder inmenging door de mens in zijn koers. Volgens de mening van specialis ten is de tijd niet ver, dat het moei lijke werk van de stuurlieden op de riviervaart volledig geautomatiseerd zal zijn. Met behulp van radio en televisie zal men vanaf de oever tientallen schepen kunnen besturen. De veeprijzen. De prijzen van het rundvee zijn lager dan andere jaren. Er is meer vee dan in de voorgaande jaren. Het is een normaal verschijnsel dat de veeprijzen in de herfst het laagste zijn. Op grond van het grotere aan bod, de krappe voerpositie en daar door een verminderende vraag naar vee, ligt het niet in de lijn van de verwachting dat de veeprijzen nog dit jaar zullen aantrekken. Houd er rekening mee Het rekening houden met de ander is niet alleen één van de peilers waar op wellevendheid jegens de mede- n?ens is gebouwd, het is ook een grondwet voor veiliger verkeer. De veiligheid op de weg staat of valt im mers met onze bereidheid om altijd Europazegels Voor de derde maal zal, zoals reeds eerder werd medegedeeld, in het kader van de .Conférence Euro- péenne des Administrations des Postes et des Télécommunications’ (CEPT) een Europazegel worden uit gegeven, waarvoor uit 25 inzendin gen het ontwerp van de Luxemburg se kunstenaar Lex Weyer werd ge kozen. Het ontwerp symboliseert - in de vorm van een jonge boom met 19 bladeren - de gemeenschappelijke in spanningen en de groeiende samen werking van de 19 Europese landen, waarvan de PTT-administraties deel uitmaken van de CEPT. Behalve door Nederland zullen voor zover thans bekend is, zegels naar dit ontwerp worden uitgegeven door de PTT-administraties van Bel gië, Duitsland, Frankrijk, Grieken land, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Turkije, IJsland en ook Zwitserland, terwijl Portugal een eigen motief voor de Europazegel zal bezigen. Evenals in de vorige jaren wordt de Europazegel van Nederland in twee waarden uitgegeven, t.w. 12 ct. en 30 ct. De achtergrond van de zegel van 12 ct. is goudachtig geel; van de ze gel van 30 ct. blauw, de bladeren zijn op beide zegels citroen-geel; de stam van het boompje, de tekst en de waardeaanduiding zijn zwart. De zegels zullen voor het publiek verkrijgbaar zijn van 17 september t.e.m. 13 oktober 1962, of zoveel lan ger als de voorraad strekt. De geldig heid voor frankering eindigt op 31 december 1963 GEMENGD NIEUWS ;e I ït I Het telen van aaltjesresistente rassen T)e Thoeheidsverschijnselen in de gewassen als gevolg van aaltjesaan- tastiugen hebben ook de belangstel ling van de mensen die zich speciaal bezig houden met het kweken van nieuwe rassen. Hierbij is gebleken (dat de wilde aardappel (uit Zuid- Amerika) en de wilde zeebiet, waar .onze cultuurgewassen van afstam- niet door de aaltjes worden aan- geta-*^ De vei:MetesjS Zljn om deze eige Gemiddelde prijs per ton 1958/'59 1959/'6O 1960/61 Weidehooi f 130.— f 180.— f 146.— Erwtenstro 77.50 Voederbieten 25.50 Voederaardappelen 46.— Eiwitrijk krachtvoer 340.— We weten dat in 1959, als gevolg van de droogte, de voerpositie op de bedrijven krap was. Het gevolg is een sterke stijging van de vraag naar ruwvoedermiddelen. De prijs van het krachtvoer is in vergelijking daar mee maar weinig gestegen. i nu druk bezig >Q§cha^pen door kruising ook in onze ^tuingewassen in te i Ze «termate moeizaam telen Dit is een u. mef zeer en tijdrovend werk a worden veel teleurstellingen x. vanteU yan gerekend omdat aan de kv wor. de gewassen de hoogste eis. den gesteld. Bij het kruisen mei stammen worden zo gemakke. J minder gewenste eigenschappen m- gekruist. Bij de aardappelen zijn reeds successen geboekt in die zin, dat er aardappelrassen zijn die min der vatbaar zijn voor het aardappel- cystenaaltje. u 'F' - een sierlijk en Gemakkelijk om de hobby- en woordenboeken voor de hand te houden en tevens staan ze zo gezellig te pronk Ook zeer geschikt als ca deautje, want dit zal in ge bruik zeer gewaardeerd worden OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET 21 NoarJ 47, tel. 282 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Abonnementsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa; Ti GAASTRA Bztt Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151-314 Postrekening 882258 DE SPECIAALZAAK VOOR in LAAT VERZORGEN r ir k el J- e- le i- ir i- re W- Zwitserse precisie- naaimachine Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 9 ct: per m.m. Contracten volgens algemene regeling TELEFOON 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) 3t NOARD 69 WORKUM ■9 Meubelhuis Inconé - Workum Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur 'e

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1