ELNA Raadsvergadering Workum WORKUMER KRANT 4 'Iusiho/m&m Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages S.V.W. AGENDA I MAISON IRENE RADIO HINGST HAD! O EN TELEVISIE Fyftich jier lyn - 31 VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1962 No. 36 85ste JAARGANG Ay i 2 3 4 1 2 Fries Mu- 3 4 5 Advertentietarief: 7 cent per nun. Adv. van buiten Friesland 9 ct! per nun. Contracten volgens algemene regeling Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in I Noard 47 - tel. 282 Telefoon Redactie en Adm. 05151=314 postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Bnt Drukkerij en Boekhandel Workum Abonnementsprijs f 1.25 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar AFD. VOETBAL Programma zaterdag 8 september H.J.S.C.Workum 1. Vetrek 2 uur Workum2Q.V.C. 2. Aanv. 4.15 uur Makkum 2Workum 3. Vertrek 1.45 Workum IA—Q.V.C. IA. Aanv. 2.30 Froonacker IAWorkum 2A Vertrek 2.30 uur Workum 2BWorkum 1B Aanvang 3 uur C. GORTER OPTICIEN HORLOGEE Telefoon 310 Workum Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 IJEME DE BOER NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 b.g.g. 437 AUTO" VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) Punt 4. Verkiezing van 2 leden van de commissie voor het gasbedrijf. (De heren Jonkman en Bakker heb ben thans zitting in deze commissie, waarvan een door ons aan te wijzen lid van ons college thans de heer J. de Jager voorzitter is). Na twee vrije stemmingen moest een herstemming gehouden worden zowel tussen de heren J. D. de Jager en R. H. Jonkman als tussen de he ren J. H. Limonard en G. Bakker. Uit slag van die beslissende stemming was: de heer J. D. de Jager 7, de heer R. H. Jonkman 4 stemmen; de heer J. H. Limonard 6, de heer G. Bakker 5 stemmen. Alzo werden gekozen de heren de Jager en Limonard. een perceel grond aan D. ten Dam en H. Punt 3. Verkiezing van 2 leden van de commissie voor de strafverorde ningen. (De commissie bestaat uit de heren G. Bakker en J. H. Limonard. De bur gemeester is ambtshalve voorzitter). Een meerderheid van stemmen kregen direct de heren G. Bakker en J. H. Limonard. Ledenvergadering op vrijdag 21 september 1962 in hotel „De Wijn berg". De agenda wordt in het club- kastje in de Begine, en in het gym.- lokaal aangebracht. Ieder lid kan zich dus met de diverse agenda-pun- ten op de hoogte stellen. heer van der Wal, stellen zij als te- gencandidaat voor beide zetels de heer de Jager. De heer Koopmans verklaarde dat het niet, zoals de vorige spreker ver ondersteld had, uit angst voor het verlies van een wethouderszetel was maar het gehouden vooroverleg raakt het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Met de heer Gaastra hebben we een ervaren wet houder. Onbetwistbaar is de C.H.U. sinds mensenheugenis hier de groot ste partij en overigens kon spr. de geopperde bedenkingen niet delen. Tegen iedere andere candidatuur zouden allicht nog grotere bezwaren zijn aan te voeren. De gang van za ken gaf, volgens hem, absoluut geen reden om zulke gevolgtrekkingen te maken, als die welke pas verkon digd werden. Bij de eerste stemming werden op de heer Gaastra 6 stemmen uitge bracht, de heer de Jager 3, de heer Limonard 1 en blanco 1. De tweede stemming bracht de heer van der Wal 7, de heer de Jager 3 en de heer Limonard 1 stem. Aldus waren de heren A. Gaastra en J. S. van der Wal tot wethouder gekozen en beiden namen hun be noeming aan, waarna de voorzitter met een korte felicitatie hen ver zocht hun zitplaatsen aan de over kant van de tafel in te nemen. Tot de heer de Jager richtte spr. zich nog met enkele hartelijke woorden van dank voor hetgeen deze in de 16 maanden van z’n wethouderschap had verricht, wat in de korte tijd die spr. hier meegemaakt had, altijd op correcte en pleziezige wijze had plaats gevonden. Van de recente suggesties en adviezen hoopte spr. dat deze in de toekomst hun door werking zullen vinden. Voor de raad in nieuwe samen stelling dinsdagavond 4 september bijeen, was op de publieke tribune wel belangstelling, nl. zegge en schrijve één en twintig personen, terwijl aan de perstafel ook nog een vijftal verslaggevers hun aanteke ningen zaten te maken, zij 't dan dat de twee gasten van elders al spoedig verdwenen waren, toen de beide eerste punten van een normale ver gadering de hamer gepasseerd wa ren. Ook de tafel waaraan de raads leden in volgorde van leeftijd geze ten waren, leek buiten de nieuwe gezichten heel anders dan men ge wend was met de lege stoelen aan de rechterhand van de burgemeester daar waar de te kiezen wethouders straks hun zetel zouden innemen. Alle raadsleden waren present. Voorzitter de heer B. van Haersma Buma, burgemeester; secretaris de heer D. van der Goot. Punt 2. Verkiezing van 2 wethou ders. De heer Limonard zou tevoren graag enkele opmerkingen willen maken, zowel namens de K.V.P. als mede namens de A.R.-fractie. Reeds vóór de voorbesprekingen bleken de C.H.U. en de P.v.d.A. overeengeko men te zijn om de heren Gaastra en van der Wal als candidaten naar vo ren te brengen. Alleen de combinatie van deze twee personen stuit op be zwaren. Beide heren vertegenwoor digen het agrarische deel van onze gemeente, beiden zijn woonachtig in 't Heidenschap, dat typisch andere problemen heeft dan het zuiver stadsgedeelte van onze gemeente. De achterstelling van de niet-agra- riërs en de stadsbewoners is een blamage en een belediging voor de hele gemeente. Is d£t gemeentebe lang of prevaleert nu toch het partij belang boven alles? In onze overwe gend christelijke gemeente was een andere verdeling zeker mogelijk ge weest en had een bredere christe lijke basis bereikt kunnen worden. De fracties van de K.V.P. en de A.R. menen zich te moeten distanciëren van de candidaten door de C.H.U. en de P.v.d.A. gesteld. Zij wensen niet mede de verantwoordelijkheid te dragen van de gevolgen, die uit de door deze partijen voorgestelde sa menstelling voortvloeien en omdat zij geen voorkeur willen uitspreken voor de heer Gaastra noch voor de Punt 7. Ingekomen stukken en me dedelingen. a. Goedkeuring door de gedeputeer de staten van de volgende raadsbe sluiten: Punt 6 Notulen van de vergade ringen van 30 juli 1962. De heer Limonard wilde het secre- tariepersoneel bedanken voor de keurige notulen, die de raadsleden ditmaal thuis mochten ontvangen en spr. zou het bijzonder waarderen als dit voortaan zo zou blijven gebeuren wat vermoedelijk wel' de bedoeling zal zijn. Dit complimentje, waarmee allen hetzeketwel eens waren, was verder de enige aanmerking. en gezelligheid Punt 1 Beëdiging en installatie van de nieuwbenoemde leden van de raad. De zuiveringseed en de eed van trouw of de verklaringen en beloftes werden achtereenvolgens afgelegd, zoals dat bij elke nieuwe zittingspe riode gewoonte is. Ditmaal was er een betrekkelijk groot aantal nieuwe leden en hoewel er in de Zuidwesthoek over het raadslidmaatschap onlangs nog erg pessimistische beschouwingen ten beste werden gegeven, meende de voorzitter dat de gemeenteraad ook in deze tijd nog een belangrijke taak te vervullen heeft Juist de agenda van deze vergadering leverde er immers het bewijs van dat de zelf standigheid van de raad ook nog vrij sterk tot uitdrukking kan komen. Punt 5. Verkiezing van 2 leden van de commissie van het landbouwbe drijf. (De heren Ketelaar en van der Wal hebben thans zitting in deze commis sie, waarvan een door ons aan te wijzen lid van ons college thans de heer A. Gaastra voorzitter is). Om de heren R. H. Jonkman en W. Westendorp met een meerderheid van stemmen tegelijk bovengenoem de functie te bezorgen, behoefde maar eenmaal gestemd te worden. Behalve dat de concierge het druk had met z’n theeschenkerij en al die schriftelijke stemmingen, liet de te lefoon hem bovendien niet met rust, zodat één van de nieuwe raadsleden de briefjes maar vlug even inzamel de. Aan ’t begin van de vergadering (dat is dan meestal vóór de notulen) wordt de naam getrokken van het raadslid dat bij hoofdelijke stemming het eerst z’n stem mag uitbrengen. Dat was nog niet geschied, maar 't kwam dan nu eigenlijk toch te rech ter tijd in orde, 't Was de heer Ruyter. Hoewel niet gebruikelijk, meende de voorzitter ter gelegenheid van de belangstelling op de publieke tribu ne, wel even voorlezing te mogen doen van een artikel waaraan het publiek zich te houden had. „Met ongedekten hoofde" en „rustig ge drag” kwam er o.a. in voor, maar als ernstige waarschuwing was het beslist niet bedoeld, want de uitwer king kon men (niet al te letterlijk s.v.p.) eerder averechts noemen. van dit schrijven voegen wij hierbij en is voorts toegezonden aan de be treffende gemeentebesturen in de Zuid westhoek, de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, het E.T.I.F., de Stichting Sudergoa en aan het gemeentebestuur van Enkhuken. Wij zullen de verdere gang van zaken met de grootste belangstelling en waakzaamheid volgen. Hier staat een specifiek belang van de Zuidwest hoek op het spel, dat met alle geoor loofde middelen verdedigd moet wor» den. Tot zover de schriftenjke toelich ting bij dit punt. De heer Jonkman was dankbaar voor de activiteiten die zijn ont wikkeld en spr. meende dat een mo tie van dezelfde strekking er moge lijk nog enige kracht aan zou bijzet ten. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterljjk donderdags?' morgens 10 uur Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftija mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel Fré de Boer Meubelhuis Inconé - Workum AFD. GYMNASTIEK De lesrooster is nu als volgt: Maandags: 4.155.15 kleuters 5 en 6 jaar 5.156.15 meisjes 8 en 9 jaar 6.157.15 meisjes 11 jaar 7.158.15 meisjes 12 jaar 8.159.15 meisjes 14 en 15 jaar 9.1510.15 dames (ryth. les) Woensdags: 5.15— 6.15 jongens 10, 11 en 12 j. 6.157.15 jongens 13, 14 en 15 j. 7.158.15 keurgroep adsp. dames 8.159.15 keurgroep dames 9.1510.15 heren Donderdags: 4.155.15 meisjes 7 jaar 5.156.15 jongens 7, 8 en 9 jaar 6.157.15 meisjes 10 jaar 7.158.15 meisjes 13 jaar 8.15— 9.15 dames 9.1510.15 sen. dames verkoop van bouwterrein aan de woningbouwvereniging .Volks huisvesting’; verkoop van een strook grond aan de Balkfinne aan P.T.T.; onderhandse verhuur van een ge deelte van de Dolte aan S. Schaap; aangaan van een geldlening, groot f 300.000,-. b, Verslagen over 1961 van: Instituut Ziektekostenvoorziening ambtenaren (I.Z.A.) Friesland; Provinciale Raad voor de Volks gezondheid in Friesland; Fries Genootschap en Fries Mu seum; Psychiatrische Inrichting te Fra- neker; Bond tegen het vloeken. c. Schrijven van de gedeputeerde staten waarbij toegezonden wordt, een verzoek van de n.v. Nederlandsche Spoorwegen aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat om de veerdienst Enkhuizen Staveren met ingang van een nader te bepalen, bij voorkeur met ingang van 30 septem ber as., te mogen staken. Gedepu teerde staten zullen gaarne het stand punt van de gemeente omtrent dit verzoek vernemen. Naar aanleiding hiervan is op ons initiatief in het stadhuis alhier een ver gadering van belanghebbende gemeen tebesturen uit de Zuidwesthoek van Friesland gehouden om gezamenlijk te overleggen welk standpunt ten op zichte van dit voornemen moest wor den ingenomen. Voor het verloop van deze vergadering mogen wij u verwij zen naar het bij de stukken overge legde verslag. Ons standpunt met betrekking to1 de voorgenomen opheffing van de veerdienst hebben wij neergelegd in ons schrijven aan de gedeputeerde sta= ten dd. 24 augustus 1962. Een afschrift de .Enkhuizen’, de en sterke skippen en oan de wal lizzen bleauwen. En hja hawwe hiel hwat reizen makke, foral op tiisdei en freed as der wit .hoefolle weinen mei fé oer setten wurde moasten. Mar ek yn de ierapeltiid. Ja, de H.N.S.M. en de S.S. wiene greate konkurinten fan eïkoar. Sadwaende dan ek dy tredde pont. Doch doe ’t yn 1917 de .fusie’kaem, de Ned. Spoorwegen it plak ynnaem fan de ünderskate maetskippijen, krigen de ponten sa stadich oan hoe langer hoe minder wurk, en rekken nei in jiermanich alhiel oan 'e kant. En nou fyftich jier letter binne der plannen om de hiele feartsjinst oan 'e kant to dwaen. F. Wy bigjinne mei nijs hwat stiet yn de Friso fan 17 aug. 1912. Jan Olieslagers van Enkhuizen naar Stavoren v.v. Jan Olieslagers is voornemens einde Augustus den eenen dag met zijn watereendekker met passagiers te vliegen van Enkhuizen naar Stavoren, den anderen dag van Stavoren naar Enkhuizen. Dit zal dan de eerste overzee vlucht in Ne derland zijn.’ Sahwat in wike letter, op 22 aug. komt it foarlopich komité nei Stave ren om de plannen to bisprekken. Der waerd yn Inkhüzen en yn Staveren in kommisje bineamd, ,tot het organiseeren van den voorgenomen overzee- vliegtocht door Jan Olieslagers,’ Doch ik leau net dat der hwat fan dizze plannen torjochte kommen is, hwant ik haw der yn de Friso neat mear oer fine kinnen. Hindeloopen, 15 Aug. Wat het weer betreft, gaat het in de vacantie- dagen niet naar wensch met het zeebad. Het bezoek valt nogal mee met het ruwe weer, maar op het aantal baden heeft het natuurlijk veel invloed. Op merkelijk is echter, dat bij lage temperatuur veel meer baden genomen wor den door dames dan door heeren. Het is geen zeldzaamheid, bij soms stevige bries, eenige dames met de schuimende golven te zien kampen, terwijl er geen heer in zee is. De vóór eenige dagen geannonceerde strandilluminatie wacht nog steeds op gunstige gelegenheid.’ .AdvertentianaTe koop 12 krielkippen met krielhaan aan de leg. Voor spotprijs te koop een goed onderhouden piano, vroeger eigendom van een beroemd kunstenaar met gedraaide pooten.’ Ut de Friso fan 24 aug. 1912. Workum. Onze stadgenoot de heer K. J. de Vries verwierf op de Bak kerij Tentoonstelling te Den Haag voor zijne inzending Roggebrood de hoogste prijs: Diploma voor Gouden Medaille’ Sneek. Maandag vergaderde alhier op uitnoodiging van het bestuur van het Dep. Sneek der Maatschappij van Nijverheid in overleg met het comité ter verkrijging van een electrische centrale voor licht en kracht te Sneek en Frieslands Zuidwesthoek met genoemd bestuur, vertegenwoordigers van de dagelijksche besturen van Sneek, Wymbritseradeel, Wonseradeel, Gaaster- land, Sloten en Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.’ It plan wie in sintrale to bouwen to Snits en dan derwei stroom to leverjen oan de hiele Südwesthoeke. Mar de plannen mislearren en wol troch de oprjochting fan it provinsiael bidriuw to Ljouwert. Miskien hie it Snit- ser plan noch wol kans fan slachjen hawn as daliks alle gemeenten meiwurke hiene. Mar Boalsert en ek Warkum mienden dat hja gjin forlet hiene fan elektrysk Ijocht. De haedsaek sil wol west hawwe dat dy gemeentebistjüren bang wiene dat it gasfabryk der skea fan ünderfine soe. .Generaal Booth, hoofd van het Leger des Heils, is Dinsdagavond te 10 uur 20 overleden, in den ouderdom van 83 jaar.’ .Tussen Enkhuizen en Stavoren is een derde stoompontjn dienst ge steld.’ Twa wiene der al, nammentlik de .Stavoren’ en tredde krige de namme .Leeuwarden’. It wiene moaije it moast al tige by tige min waer wêze as de ponten FRISO La OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET HIIHIIIIIÜlillUlillllUlltlIlHIllllllllllllllillllltlIllllllHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIII uiiuiiiuiiiuiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiuitiiiiiiiiiuiuiiiiiiHuiiiimii DE SPECIAALZAAK VOOB LAAT UW VERZORGEN Zwitserse precisie- naaimachine

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1