ELNA WORKUMER KRANT Nieuws- en Zuidwesthoek van Friesland \NV B? -k V J|W 1 z Dames tricotages fv MAISON IRENE RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE Rollen kastpapier AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) S.V.W. AGENDA IBb' - Fyftich jier lyn - 85ste JAARGANG No. 37 VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1962 32 OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET uur A F. Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in I Noard 47 - tel. 282 Advertentietarief: 7 cent per m.m: Adv. van buiten Friesland 9 ct: per m.nu Contracten volgens algemene regeling Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. T! GAASTRA Rnt Drukkerij en Boekhandel Workum Abonnementsprijs f 1.25 pet kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Dezer dagen slaagde te Rot terdam voor het diploma schoenwin- kelier onze stadgenoot, de heer A. Wouda. Van verslagen, berichten enz; gaarne spoedig opgaaf en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 DE SPECIAALZAAK VOOB i LAAT t UW VERZORGEN Muziekuitvoering 8 sept. J.l. zaterdagavond heeft het muziekcorps van het Leger des Heils uit Schiedam een uitvoe ring gegeven in de Hervormde kerk Voor deze uitvoering was een grote belangstelling. Ook velen uit de om geving van Workum, waren geko men om te luisteren en te genieten van een welverzorgd programma. Niet alleen instrumentale muziek werd ten gehore gebracht, maar ook hebben de muzikanten enkele liede ren gezongen op een wijze die wij van het Leger des Heils gewend zijn. Een woord van lof verdient wel de jonge trombonist die op verdienste lijke wijze een solo gaf van het lied „Tel uw zegeningen één voor één". Ook de cornetsolo was buitenge woon beschaafd en zuiver van toon. Met de samenzang lieten de aan wezigen zich ook niet onbetuigd. Wit, gekleurd en afwasbaar in Gaastra’s Boekhandel Concert in Ned. Herv. Kerk te WORKUM Maandag 17 september a.s. komt de heer Gezinus Schrik, orga nist van de Grote Kerk te Bolsward, hier concerteren. Aan dit concert werken tevens mee: het Ned. Herv. Kerkkoor te Bolsward, enkele leden van het Frysk Orkest, en de heer J. W. Boeijenga te Sneek voor de basso continuo partij. Het koor treedt op in koormantels. De heer Schrik studeerde muziek aan het Conservatorium te Den Haag Deed in 1932 eindexamen piano, in 1935 eindexamen orgel’ en in 1937 so listen examen orgel onder Johan de Zwaan, Cornells de Wolf en Adriaan Engels. Volgde contrapunt studie bij Henri Geraerdts. Het programma is: I. Preludium, fuga e chaconne d moll, Johann Pachelbel, (orgel); II. Cantate Rufet nicht die Weisheit, Johann Krieger, voor 4 st. koor, strijkorkest en basso continuo; III. Ehre sei dir Christe, Heinrich Schütz, (koor); IV. Und ich hörte eine grosze Stimm (koor) V. 3 choral voorspelen van Helmut Walcha (orgel); VI. 3 a capella liede ren voor koor van Anton Bruckner Workum IAZeeroben IA. Aanvang 4.15 uur PLAATSELIJK NIEUWS - IJEME DE BOER NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 b.g.g. 437 Telefoon Redactie en Adm. 05151:314 Postrekening 882259 Geslaagd te Utrecht voor het diploma bediende opticien onze stadgenoot, de heer W. Gorter, die daar ook reeds enige tijd als zodanig werkzaam was. der dit plan circa 29.000 aansluitin gen tot stand gekomen. Na de vol tooiing van dit Tiènjarenplan, waar bij het rijk de aansluiting van on rendabele percelen subsidieerde, resten in Friesland nog ongeveer 6500 verspreide percelen. Ook hiervoor is in Den Haag een subsidie-plan in de maak, doch jam mer genoeg zijn tot heden nog geen concrete gegevens bekend. Het zou te betreuren zijn als na 1962, wan neer het Tienjarenplan voltooid is, stagnatie zou optreden in de aan sluiting van de nog niet van leiding water voorziene panden, waaronder heel wat veehoudersbedrijven zijn die met verlangen naar de komst van leidingwater uitzien. B WORKUM. Wanneer de huisves ting van de betrokkenen geregeld zal zijn, gaat de leiding van het be jaardentehuis „Wymertshof" in an dere handen over. Daartoe werd in de vorige week gehouden raadsver gadering benoemd de heer H. van der Meulen en echtgenote te Noord- Bergum, die volgens een voorstel uit de raad voortaan met directeur en directrice aangesproken zullen wor den. Ja, er zit soms toch wel heel wat in een naam. Daar behoeft men geen beroemde schrijver bij aan te halen. Voor’n deel van ’t Heidenschap straks waterleiding De N.V. Intercommunale Wa terleiding Gebied Leeuwarden is de zer dagen begonnen met het ver voeren van allerlei materiaal, beno digd voor de aanleg van een water- transportleiding tussen Oudega (W en Workum. Daartoe werd eind vo rige week per spoor te Workum o.a. aangevoerd een zevental zinkers met een doorsnede van 200 mm. Deze zinkers, waarvan de kleinste 18 meter en de grootste 56 meter lang is, zijn vervaardigd van polyvinyl chloride. Hoewel dit materiaal best voldoet en steeds meer wordt ge bruikt, zijn er nog niet eerder zin kers gelegd van deze diameter en lengte. Het vervoer vond plaats op vijf aanééngekoppelde spoorwagons, want zelfs de grootste zinker (56 m.) bestaat uit één stuk. Tot dusverre was het gebruikelijk dat zinkers wer den vervaardigd van buizen elk ter lengte van ca. vijf meter. Deze bui zen werden door lassen of koppelin gen aan elkaar verbonden. Dit nieu we materiaal heeft het voordeel dat er geen enkele verbinding in de zin ker voorkomt en dat het betrek kelijk licht is. De langste zinker werd door negen man van de spoor wagons getild, waarna één der kort ste zinkers door vijf man naar het in de nabijheid in uitvoering zijnde werk werd gedragen. Voorzover mo gelijk zullen de verschillende zin kers achter een motorbootje naar hun plaats van bestemming gesleept worden. De zinkers worden gelegd te Ou dega, te Sandfirden (Ategracht), door Het Korte Vliet (56 meter) door de Haiema Dolte, door de Hörzea en de Diepe Dolte bij Workum. Zij vormen een onderdeel van de asbest-cemen- ten transportleiding die van Oudega (W.) naar Workum wordt gelegd. Deze leiding dient om de transport capaciteit van het leidingwater naar Workum en omgeving te vergroten, terwijl tevens ruim veertig percelen langs het tracé van de leiding en in 't Heidenschap op het net van het bedrijf aansluitbaar worden ge maakt. Hierdoor is het mogelijk dat een deel van het Heidenschap in het kader van het Tienjarenplan kan worden aangesloten. Het plan Heidenschap is een van de laatste projecten in Friesland val lende onder het Tienjarenplan voor de aansluiting van onrendabele ge bieden met rijkssubsidie. Dit plan heeft het mogelijk gemaakt om na 1952 alle nog niet op het net van de l.W.G.L. aangesloten dorpen aan sluitbaar te maken. In totaal zijn on- Vanaf het begin van de ontwikkeling van de vliegmachine is start en landen een probleem geweest. Met vertikaal opstijgen zouden immers kostbare banen overbodig worden. De Trexton Bell Vlieg tuigfabrieken menen dé oplossing gevonden te hebben, een helikop ter met draaibare rotors en straalaandrijving. Zo moet'ie worden! Reisvereniging „Oer de Dolte” Zaterdag j.l. maakte de in ja nuari opgerichte reisvereniging „Oer de Dolte" haar eerste uitstapje naar Urk, Giethoorn, Oranjewoud. Met de autobus van de firma Bouma uit Makkum werd om half negen met de reis een aanvang genomen. Was de lucht gedurende een korte tijd dreigend en vielen er stortbuien, de stemming was uitstekend. Om kwart over tien arriveerde-het gezelschap te Urk, alwaar koffie werd gedronken. Daarna werd dit kleine plaatsje met zijn grote vis sersvloot bezichtigd. Tegen twaal ven werd te Emmeloord de hoge uit kijktoren beklommen en vandaar had men een prachtig gezicht over de Noord-Oostpolder. Via Vollenhove ging de reis naar Giethoorn, alwaar in hotel „Hol lands Venetië" een schitterend ver sierde zaal was gereserveerd voor het nuttigen van een warme maaltijd. De maaltijd was keurig verzorgd en liet zich uitstekend smaken. Op het podium van deze zaal werd daarna door enige leden een gevarieerd pro gramma verzorgd, dat de lachspieren danig in beweging bracht. Nadien werd met een boot een rondvaart gemaakt door Giethoorn. Vandaar ging men naar Steenwijk, alwaar de markt en de tentoonstelling werden bezocht. De koffiemaaltijd vond plaats in hotel Schreur te Oranjewoud. Al daar oogstte dit gezelschap veel suc ces met het door hen gevormde zang koortje, onder leiding van een be kwaam dirigent. Ook de modeshow voor de lachspiegels in het doolhof te Oranjewoud, was een moment om niet spoedig weer te vergeten. De jury had geen gemakkelijke taak. Om ongeveer negen uur kwam het gezelschap weer in Workum aan. Gezien dit reisje, dat zo uitstekend is geslaagd, hebben de leden beslo ten thans te sparen voor een grote reis. Nieuwe leden (alleen van de buurtvereniging „Oer de Dolte") zijn van harte welkom. Bolswardia IAWorkum 2A Vertrek 3.15 uur Ledenvergadering op vrijdag 21 september 1962 in hotel „De Wijn berg". De agenda wordt in het club- kastje in de Begine, en in het gym.- lokaal aangebracht. Ieder lid kan zich dus met de diverse agenda-pun- ten op de hoogte stellen. JYleubelen van Jnconê gaan een mensenleeftija mee Jnconê voor kwaliteit Voordeel en gezelligheia Fré de Boer Meubelhuis Inconé - Workum Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterljjk donderdags-' morgens 10 uur en Felix Mendelsohn-Bartholdy; VIL a. Cantate; Alles was ihr tut mit worten oder mit werken van Dietrich Buxtehude voor 4 st. koor, strijkor kest en basso-continuo; VII b. Bach Choral: Herr Gott, Dich loben alle wir. Programma zaterdag 15 sept. AFD. VOETBAL 't Fean 1Workum 1. Vertrek 1.30 31. Wit 2Workum 2. Vertrek 3.00 uur Workum 3Zeerobben 4. Aanvang 2.30 uur Men zong de mooie liederen van har te mee en om niet te vergeten de beide koren: „Peilloze liefde van God" en het koor „Er zijn geen gren zen aan Jezus' macht". Twee leden van het muziekgezelschap gaven hun getuigenis en vertelden van de grote blijdschap die er in hun hart was gekomen sinds zij Jezus in hun hart hadden toegelaten. De kapitein van het Leger des Heils uit Sneek, A. Remigius, die deze muziekavond geheel had geor ganiseerd, opende met schriftlezing Ps. 145, gebed en een woord van welkom. In zijn openingswoord bracht hij een woord van dank aan de heren kerkvoogden die deze prachtige kerk gratis beschikbaar hadden gesteld voor deze muziek avond. Ds. G. van Zeben heette de leden van het muziekcorps hartelijk wel kom. „Ik ben er wel zeker van", zo merkte hij op, „dat het bij u niet al leen gaat om de muziek, maar dat u juist met de klanken van de muziek wil vertolken de blijde boodschap van het Evangelie. Moge het voor ons allen een gezegende avond worden." De grote aandacht die er de gehele avond is geweest voor hetgeen door de leden van het muziekkorps ten ge hore is gebracht, is wel het overtui gend bewijs, dat allen er volop van hebben genoten. Zo'n mooie muziek avond is inderdaad waard om nog eens herhaald te worden. Workum. Maandag en Dinsdag werd het personeel der Naaml. Venn. Kaas- en Roomboterfabriek voorh. Tjebbes en Co., directeur de heer B. N. Crol, door de hrma in de. gelegenheid gesteld de landbouwten toonstelling te Leeuwarden te bezoeken. Bij loting was bepaald wie tot de eerste helft, die op Maandag het uitstapje zou maken, behoorde, en wie tot de tweede helft op Dinsdag. Alle onkosten waren voor rekening der firma. Workum. Blijkens in dit blad voorkomende advertentie in onze plaats weer een vervoermiddel rijker geworden, en wel een automobiel, ’t Is de firma wed. F. J. Schootstra die de onderneming zal exploiteren om een automo biel te verhuren en die wij daarmede gaarne veel succes wenschen. En hjir is de advertinsje: Automobiel Verhuring. Door aanschaffing van een nieuwe le klas Landaulet wagen, gelegenheid voor ritten per auto. Over al te ontbieden. Gewoon tarief Telegram adres: Schootstra, Workum. Be leefd aanbevelend, fa. Wed. F. J; Schootstra. Dermei hie Warkum dos syn earste auto krige. En foar sa fier my foar stiet kamen doe al gau letter in pear by. Noch in advertinsje: Koninginnedag den geheelen dag Warme Oliekoe ken. Verkrijgbaar bij Jchs. Mink De oaijekoekbakkers(sters) dy’t jierren har fêst plak' under de waech hiene krigen dos konkurinsje fan de bakker. Programma’s Oranjefeest te Workum a 3 cents voorhanden in den boek winkel van T. Gaastra Bz. Ja, it koste doe ek al net folie, hwat wie nou trije sinten? Mar, en der hawwe wy it hjir al faker oer hawn, de sinten wiene doe ek krap. Workum. De loting voor de Nationale Militie zal voor deze gemeente plaats hebben op Donderdag 26 September, voorm, 9 uur. Hieraan moeten alléén zij deelnemen, die geschikt voor den dienst zijn bevonden. Dadelijk na de loting zal men thans kunnen weten of men al of niet voor den dienst is aangewezen. De ,lottersdei’ wie dos wer yn ’t sicht. Minsken noch ’n ta, hwat koe it er op sokke dagen dochs alderheislikst om wei gean. Heal- en stomdron ken jongfeinten, mei it nümer op ’e hoed of pet en de lange piipe oan, set ter! de hiele stêd op in ein en hellen faek rare en malle streken üt. Ja, it wie aimeast lang net moai hwat hja diene. Doch hawar, hja wiene mar ien- kear Joteling’ sille wy mar sizze. .Eergisteravond werd in Olympia te Londen de rouwdienst voor gene raal Booth gehouden. Het was een van de belangrijkste en plechtigste ge beurtenissen, die Londen ooit heeft beleefd. De reusachtige zaal was stamp vol. Er waren ongeveer 25000 personen bijeen. Op het podium stonden het orkest van het leger en honderden officieren, met de vlaggen van alle naties. Voor het podium lagen een groote menigte kransen. De stoet met de kist, waarin het stoffelijk overschot van den generaal, kwam onder de tonen van den marsch uit ,Saul’ te ongeveer halfacht de hall binnen en be= woog zich plechtstatig naar het podium. Tot de aanwezigen behoorden o.a. vertegenwoordigers van den koning en van koningin Alexandra, verscheidene lords en een groot aantal burgemeesters van Londensche boroughs. FRISO 3 1 4' -yj. 1. t i Zwitserse precisie- naaimachine t 9

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1