I Om J uur Show in kleuter- en kinderkleding ELNA KRANT WORKUMER Govers Striethorst n.v. Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland E Dames tricotages :1 z.v.w. I S.V.W. AGENDA 1 I MAISON IRENE RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE IJEME DE BOER AUTO-VERHUUR Fré de Boer VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1962 85ste JAARGANG No. 38 Ay ns sir Verslaggever. IIIMMWIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIM een PLAATSELIJK NIEUWS 1 r ds. uur r ZEER INTERESSANT ■iiiNiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiM^ r t tot Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in I Noard 47 - tel. 282 9A9Y- EN KINDERKLEDING NOARD 8 WORKUM t t c AFD. GYMNASTIEK Op keuringsdag zijn er geen gym.- lessen. 1 1 1 r 1 r r 1 Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 uw Alle bewoners van Workum en om streken krijgen op veekeuringsdag (woensdag 26 september) gelegen heid ons bedrijf te BEZICHTIGEN. Behalve de inrichting van de lokali teiten, is er ook veel te zien op het gebied van baby- en kinderkleding, schortjes, lakens, slopen, speelpak- jes, luierschortjes, nachtponnen enz. Komt u allen kijken wat uw dochter bij ons kan leren. Ledenvergadering op vrijdag 21 september 1962 in hotel „De Wijn berg". De agenda wordt in het club- kastje in de Begine, en in het gym.- lokaal aangebracht. Ieder lid kan zich dus met de diverse agenda-pun- ten op de hoogte stellen. en gezelligheia w. goedgekeurd verloting op touw heeft gezet, och dan hebben we ook de overtuiging dat er een echt plaat selijk belang mee gediend is en pro beren we een goede trek te doen. Misschien kan het voor een gulden tje juist goed treffen en er is altijd een troostprijsje bij. Leaver dea as slaef? De ünderfining hat üs wol oars leard. Wy witte üt de jierren fan de Dütske bisetting wol dat der mar o sa'n bytsje Van Schaffelaars, Van Spijks en Pidder Lungs binne as de kniper op de skine komt en dat is bigrypelijk. De minske hinget üt syn natuer wei oan it libben, it heart moai „Leaver dea as slaef", it klinkt heroysk, it wurdt graech sein en brükt - yn fredestiid wol to for- stean mar dea kin altyd noch, tinkt er, en jow him ris üngelyk. En dochs hat it „Leaver dea as slaef" foar guon lju even mear west as in goedkeap stikje rhetoryk. Der hawwe, troch de ieuwen hinne, hiel- tyd wer minsken west dy’t dy wur- den ynhald joegen en seis wier makken. Hja koene faeks net under wurden bringe hwat harren dreau, hwant de eangst yn harren hert wie net minder, ja mooglik wol greater as dy yn oare herten, mar der wie hwat yn harren dat sterker wie as de eangst en dêrmei sterker as de dea. Libben en frijheit wiene foar harren synonym, hja koene net oars. Mei de switkobbemfan eangst op 'e holle, keazen hja de dea boppe de slavernij En krekt oan dy minsken, krekt oan dy driuw yn harren, tankje wy üs frijheit, tankje wy it begrip frijheit as ien fan 'e greate wearden fan it libben, ja as in bitinkst foar it libben. Derom nimme wy it opskrift fan de stien op it Reaklif sa't dat der stiet, dêrom sette wy alle jierren mei hünderten maten nei dat Reaklif op de 26ste septimber, om dêr, oan de kust tusken Starum en Laeksum, de minsken to bitinken dy’t yn 1345 har libben stelden foar de frijheit fan üs. Hwant al binne wy dan, steatkun- dich sjoen, net frij, wy libje yn de frijheit en it is üs taek hwat fan dy fryheit wier to meitsjen. Wy geane net nei it Reaklif om 't wy, of üs foarfaers, sokke helden binne of wiene, wy geane der ek net hinne om helden to lykjen of om in stikje nasionale bombary op te tie ren. Wy geane der hinne om 't wy de frijheit heech hawwe en om 't wy har, dy’t mei har libben foar de frij heit stiene, yn earbied bitinke wolle. Mar wy geane der ek hinne om feest to fieren, it feest fan de frije minske yn in frije wrald. De 26ste septimber fait dit jier op woansdei. It soe moai wêze as it ünderwizend personiel fan alle skoallen, foar safier 't dat moog lik is, der dy middeis mei de hegere klassen hinne sette woe. Hwant de freugde fan de frijheit is yn it foarste plak de freugde fan de jeugd. Ljouwert, septimber 1962 De leden van de zeilvereni ging „Workum" welke dit seizoen niet verwend zijn betreffende de weersomstandigheden, beleefden za terdag j.l. een zomerse dag bij de le denwedstrijden op de Oudegaaster Brekken. Een vijf-en-twintigtal deelnemers gingen van start en bonden de strijd aan om de beste plaatsen, waaron der de veteraan Valkema uit Oudega als oudste deelnemer, die het pre steerde zonder fokkenist toch een prijs te winnen. Deze mooie zeilmid- dag werd besloten met een prijsuit reiking in hotel „Kalksma". De voorzitter, de heer H. S. Schaap bedankte de heren Valkema en de Groot voor de prima organisatie van deze dag en sprak een afscheids woord tot de heer Vakema, die bin nenkort Oudega gaat verlaten en sprak tevens de hoop uit de heer Valkema het volgend jaar weer bij Correctie Raadsverslag Workum In het gedeelte van het raadsver slag, opgenomen in Friso van 14 sep tember j.l., is een storende fout ge plaatst. i Wij laten daar de heer de Jager zeggen dat hij zich wenste te distan- ciëren van de woorden door de heer Limonard gesproken voor de wed- houderverkiezing. Dit is onjuist. De heer de Jager heeft juist het tegenovergestelde ge zegd: Spreker wenste het nieuwe college alle goeds toe, zonder zich in het minst te distanciëren van de woorden van de heer Limonard. M.a.w. hij was het volkomen eens met de verklaring door de heer Li monard afgelegd, maar wilde niette min volkomen loyale medewerking toezeggen aan het nieuwe college van b. en w. Wij meenden goed te doen dit op deze wijze te corrigeren. Dat de verslaggever zich zó kon vergalopperen, kan hij zich zelf nooit weer vergeven. Hij faalt de laatste tijd wel vaker, is te gauw vermoeid, maar ziet geen andere keus. Er zijn geen verontschuldigin gen voor en dat is erg. Zulke radicaal verkeerde gevolgtrekkingen zijn he laas onvergeeflijk. Jlïeubelen van Jnconé gaan een mensenleeftija mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel Geachte damvrienden Nu ons nieuw seizoen spoedig weer gaat aanbreken, meende het bestuur onzer club dit nog eens langs deze weg, onder uw aandacht te moeten brengen. Onze vereniging mag zich nog verheugen in een flink aantal leden. Programma zaterdag 22 sept. 1962 AFD. VOETBAL Workum 1Drogeham Aanvang 4.15 uur Workum 2Zwaluwen 2 Aanvang 2.30 uur S.D.S. 2—Workum 3 Vertrek 3.45 uur Makkum IAWorkum 2A Vertrek 2.30 uur Workum 1BOeverzwaluwen 1B Aan vang 4.15 uur Workum 2B—Q.V.C. 1B Aanvang 3.00 uur KERKDIENSTEN - Zondag 23 september 1962 Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis. 10 uur Hoogmis, 's Av. 7.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 9.30 G. van Zeben, H. Doop. ’s Av. 7.30 uur ds W. E. Verdonk Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerk, Latijnse School en Ons Gebouw. (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur ds L. Laurense van Bolsward Collecte voor het Bouwfonds (Geref.) Voorm. 9 uur en nam. 2 uur ds D. Middelkoop (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds. Hofhuis. Voorm. 11.15 uur Zondagsschool. Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur ds G. van Zeben (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds Bakker van He- melum. Ferwoude (Herv.) Geen dienst Gaast (Herv.) Nam. 1.30 uur de heer E. S. de Jong van Bolsward Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur vicaris J. P. Broeder, 's Av. 7.30 uur ds B. J. Riemersma van Staveren (Doopsgez.) Voorm. 11.45 uur ds. Gaaikema van Harlingen Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur en 's av. 7.30 uur ds J. Tammeling Molkwerum (Herv.) Voorm. 9 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds B. Klopman Warns (Herv.) Voorm. 9 uur ds mr Q. Rovers. Nam. 2 uur ds R. IJtsma van Hemelum Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. J. Riemersma. 's Av. 7.30 uur vicaris J. Broeder van Hindeloopen (Doopsgez.) Niet ontvangen ZONDAGSDIENST ARTSEN Van zaterdagmiddag 12 uur maandagmorgen 7 uur S. J. OUDEBOON Tel. 234 Dit in tegenstelling tot zovele clubs die onze mooie denksport beoefenen Langs deze weg willen we desniet temin nog een oproep doen op de mensen die interesse voor onze club hebben. Laat het niet bij plannen blijven, maar kom eens een avond bij ons op bezoek. Wij zijn er van overtuigd dat ook u onder de bekoring komt van de prettige sfeer die op onze clubavon den heerst. Onze clubavond is 's vrijdags. Onze nieuwe competitie begint weer vrijdag 21 september a.s. Wij ver wachten u dan graag, en heten u bij voorbaat van harte welkom. Het bestuur, Damclub „O.G." Workum WORKUM. Eén van de mooiste dagen is hier toch altijd maar de Keuringsdag, dat hoort men zo af en toe nog al eens zeggen. Zeker, maar voor verscheidene zakenmensen is het ook een drukke dag, wat zij zich natuurlijk graag getroosten, als het maar niet allemaal voor niks is. En wanneer dat bepaalde reclame stunts of demonstraties zijn, dan ziet men er meestal niet de directe pro fijten van, hoewel daar toch dikwijls meer van blijft hangen dan men denkt. Het bedrijfsleven is in de regel op de meest geschikte momenten wel ac tief en dit jaar is daar dan ook weer eens een vereniging bij, die het wel degelijk te doen is om ogenblikke lijk succes, nl. met een zgn. bliksem- verloting. De prijzen trekt men in een ge sloten envelop, waarin vier briefjes zitten, die behalve de nieten, toch altijd een troostprijs aangeven, maar men kan er ook een hoofdprijs onder aantreffen, welke meteen wordt uit gereikt. De kwartjes-enveloppen met één kans zijn uiteraard wel va ker teleurstellend, maar ook daar kan een mooie verrassing in zitten. Als we dan weten dat „Plaatselijk Belang” deze inmiddels door b. en Fyftich jier lyn - 33 Der is wol faek sein wurden, dat men eartiids folie moaijer simmers en winterdeis folie langer sterk iis hie, as de léste jierren it gefal is. Mar as men sa de statistyk derris op nei sjocht hat it wol altyd sa west: Der wiene eartiids ek minne simmers, en ek winters dat der hast gjin yn de sleatten wie. En as wy dan nou stien en bien kleije oer de minne simmer dy 't efter üs leit, kom ik ünwillekeurich op de simmer fan fyftich jier lyn, op dy fan 1912. Ek dat jiers koe it mei de simmer lang gjin sprek- ken lije. In bulte stoarmwaer en folie wiete dagen. En it wie doe ek al krekt as nou, men hope op in moaije neisimmer, mar dy foei ek yn it wetter. Net allinne figuerlik mar ek letterlik. Hwant yn de Friso fan 31 aug. lés ik ,1912 was een recordjaar wat de grasopbrengst betreft deze was minstens driemaal zoo groot als in 1911. Nog is er volop gras in de weiden; toch gaan de boeren hun melkvee stallen. Het vee trapt door den steeds natten bodem, het land geheel zwart. Veel gras wordt vertrapthet land wordt er minder door. Het gras wordt nu gemaaid en op stal gevoederd. Dit geeft veel werk en onkosten, doch deze wegen wel op tegen de nadeelen.’ Dat it yn de bouhoeke ek net sa florisant wie, kin men hast wol nei- gean. ,In onzen bouwhoek is het treurig gesteld door het aanhoudende natte weer. De anders zoo drukke Augustusmaand is voorbij gegaan, zonder dat er geoogst kon worden. De natte vruchten liggen tegen den natten grond te rotten. Sommige boeren verkochten het stroo tegen een kleinigheid, anderen gaven het cadeau aan de zichters om er maar af te zijn. Bij publieke ver- koopingen van veldvruchten kon vaak de prijs niet bedongen worden, groot genoeg om daarvan de pachtsom van den grond te betalen. Alle werk is dus tevergeefschbovendien de kosten van de zaaizaden er bij ingeschoten. De peulvruchten worden al aan het vee gevoederd, omdat men ertoch niets anders meer mee kan doen. Een verbouwer, verkocht den oogst zijner groene erwten, die eerst zoveel beloofde, voor 20 gulden de pondemaat. Doch dat wie lang alles noch net. Hwant yn it lést fan augustus waerd hiel West Europa troch in swiere stoarm teistere. It soe tofolle plak nimme om alles hjir oer to nimmen hwat der ek yn üs eigen lan barde, mar dat it mear as slim west hat, kinne wy gerest oan nimme. De Friso bislüt it oer- sjoch fan dy ramp mei: ,Het geheele verloop van deze storm deed meer aan een tropischen cycloon denken dan aan een storm op onze breedte. Mar wy hawwe nou al wer lang genóch oer it waer fan doe praet, lit üs nou marris op it Keniginnefeest fan 1912 yn Warkum sjen. .Onder be gunstiging van het schoonste zomerweder vierde j.l, Zaterdag ons rustig oud stadje feest, en wel haar jaarlijksch Koninginnefeest. Sille wy ris sjen hwa ’t doe in priis wounen?’ Mooiste vliegers. 1ste pr. TJlbe Idsenga, een paar gemonteerde schaatsen; 2e pr. Oene Dijkstra, een timmerdoos; 3e pr. Pieter Wielinga, een zakmes, 4 troostprijzen vielen ten deel aan Piet Gaastra, een zakmes; Jan de Roest, een beurs; Wouter Faber, een boek; Frans Mul ler, een horlogeketting. Hoogste vliegers: 1ste pr. a. Theodorus Koopen, een nikkel horloge; b. Jentje Visser, zilveren horlogeketting; 2e pr. a. Jan Visser, een paar schaatsen; b. C. Feenstra, een koperen inktstel; 3e pr. a. Thomas Schaap, inktstel; b. Phillip Schippers, horlogeketting. Versierde sportkarren 1 ste pr. een pop, Lena Muller 2e pr. schommel, Arie Gaastra; 3e pr. een spoor met rails. S. de Vries. Versierde fietsen: le pr. zilveren armband, Keetje Tjebbes 2e pr. zil veren halsketting, Houkje Sikkes; 3e pr. damesbeurs, Maria Gaastra. Versierde fietsen Heeren le pr. een fietslantaarn. Greeult Pijlgroms 2e pr. sigarenkoker, Simon Gaastra; 3e pr. Durk de Haan, een fietsbel. F. RE** FRISO r i i SHOW 1 3 1 1 1 3 1 OPELS V.W. BUSJES Van verslagen, berichten enz.' gaarne spoedig opgaaf Abonnp^ontsprijs f 1.2B pet kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Bzffi Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151:314 Postrekening 882258 1 1 1 s 3 3 1 3 3- 1 DE SPECIAALZAAK VOOB LAAT VERZORGEN CHEVROLET NOARD 69 WORKUM TELEFOON 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) Zwitserse precisie- naaimachine Advertentietarief: 7 cent per m.m: Adv. van bulten Friesland 9 cU per rn.ni. Contracten volgens algemene regeling Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags; morgens 10 uur Meubelhuis Inconé - Workum

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1