KRANT WORKUMER en GAASTRA’S Boekhandel Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Boekenstandertje slechts f 5 95 in ’t bijzonder geschikt voor enkele pockets tot ongeveer een twintigtal Dames tricotages Friese Zuidwesthoek heeft grote recreatieve betekenis S.V.W. AGENDA MAISON IRENE RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR Fyftich jier lyn - VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1962 No. 39 85ste JAARGANG Dit nummer bestaat uit twee bladen 34 Jnconé -! solied ca- IETS NIEUWS - IETS GOEDS t 'fe IJEME DE BOER Gebied met (veelzijdige) mogelijkheden komt langzaam in beweging Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftija mee voor kwaliteit Voordeel en gezelligheia Fré de Boer M 1 FRISO e OPELS V.W. BUSJES CHEVROLET 6. Programma zaterdag 29 sept. 1962 AFD. VOETBAL PLAATSELIJK NIEUWS Z. V. w. KERKDIENSTEN I 1 11 uur ds W. E. mevr. I en vicaris J. Dat vindt u in HENRI KNAP 5 8 Advertentietarief: 7 cent per m.m: Adv. van buiten Friesland 9 et! per mum Contracten volgens algemene regeling Vertrek 1 uur Vertrek 1 uur l I i Abonnementsprijs f 1.26 pet kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa; Tl GAASTRA Bnt Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151=3X4 goatrekening 882259 1 1 DE SPECIAALZAAK VOOB LAAT VERZORGEN NOARD 69 WORKUM I TELEFOON 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verzekerd) maar dient dan ook con amore de nodige voorzieningen te treffen. De opening van bruggen op zondag ten behoeve van watersporters dient geen punt van discussie meer te zijn. De be nutting van de mogelijkheden voor het „strandleven” langs de IJsselmeerkust dient met meer voortvarendheid te wor den aangepakt. Op dit punt is te Makkum in het recreatiecentrum „De holle Poarte” een voorbeeld gegeven van hoe het wel moet. Gaasterland demonstreert evenwel hoe het allemaal onder de maat blijft. Terwijl de trek juist naar deze gemeen ten toeneemt en er in bijvoorbeeld „Het Fonteinbos” te Oudemirdum weer een fraai bungalowpark beschikbaar kwam, staat daar nog altijd in de Politieverorde ning dat het is verboden in openbare wa teren of in wateren van de openbare weg zichtbaar te baden of te zwemmen, ten zij in inrichtingen of op plaatsen goed gekeurd door b. en w. Er wordt niet bij gezegd, dat men er niet streng de hand aan houdt en dat Gaasterland hiermee struisvogelpolitiek bedrijft. Ook zaken als deze zullen moe ten veranderen, wil de Zuidwesthoek de juiste koers bevaren naar nieuwe be- staansbronnen en de mogelijkheden be nutten zoals die ook in het rapport „Rust en Ruimte” nog eens zijn vastgelegd. C.P.V.M.B. De afdeling van de C.P.V.M.B. kwam in grote getale bijeen op 20 september in de landbouwschool. De presidente mevr. Bokma-Haagsma opende de vergadering met het laten zin gen van Ps. 146 1. Zij las vervolgens psalm 8 en ging voor in gebed. Na een kort inleidend woord kreeg mej. A. van den Akker gelegenheid om de notulen voor te lezen. Ook nu had ze weer een verslag op rijm van het uitstapje naar de huishoudbeurs in Amsterdam gemaakt. Het koortje, dat in Franeker de tweede prijs behaalde, kreeg gelegenheid om nog eens haar nummertje te zingen. Hierna volgden de mededelingen. Het is de bdoeling dat er in januari een cursus „Kleine karweitjes” zal worden gehouden. Voor de bejaardensociëteit moeten zich weer enkele dames als schenksters mel den. Vervolgens kwam het punt betreffende de aansluiting van de Friese bond bij de Landelijke bond ter sprake. Niemand stemde tegen. Na de pauze werden er discussiegroepjes gevormd, waaraan enkele actuele vragen voorgelegd werden. Later volgde de alge mene bespreking. Mevr. Bokma-Veninga zorgde nog voor een paar mooie voordrachten. Het was een echt gezellige avond. Er werden nog zes nieuwe leden geboekt. Tot slot werd er nog gezongen psalm 150 1, waarna de presidente met dank aan God sloot. Vanwege het slechte zeilseizoen werd het bestuur van de zeilvereniging gedwongen enkele wedstrijden uit te stel len. In verband hiermede werd besloten op zaterdag 22 september twee korte wed strijden te houden. Hiermede werd het zeilseizoen afgesloten. In de 16 M2 klasse A waren een viertal zeilers met gelijke kansen voor de wissel- beker. De kanshebbers waren de 16 M2 jachten Adonis, Anneke, Marjan en Sietske. Hoewel Ydwine ditmaal een eer ste en een tweede plaats bezette, had deze geen kans meer op de wisselbeker, door dat zij alleen de laatste drie wedstrijden meevoer. In de laatste wedstrijd viel de beslissing ten gunste van Marjan, die met een fraaie start de leiding niet meer afstond. Voor Adonis was een tweede plaats en voor Sietske een vierde plaats reeds voldoende geweest om de wisselbeker te winnen. Doordat dit niet lukte was Marjan dit maal overwinnaar. Sietske en Adonis be haalden een gelijk aantal punten. Daar eerstgenoemde de meeste eerste plaatsen behaald had, werd deze als tweede en Adonis als derde geklassificeerd. Anneke kwam op de vierde plaats. Bij de 16 M2 ongeregistreerde klasse heerste enige spanning tussen Kon-Tiki en Marsicht. Kon-Tiki won de strijd met een eerste en een tweede plaats. Uitslag eerste wedstrijd: 16 M2 klasse A.: 1. Ydwine, mej. J. Steensma; 2. Adonis, D. Venema; 3. Pio nier, W. Voets. Tweede wedstrijd: I. Marjan, H. S. Schaap; 2. Ydwina, mej. J. Steensma; 3. Adonis, D. Venema. 16 M2 klasse ongeregistreerd. Eerste wedstrijd: 1. Kon-Tiki, E. Terp- stra, Gaastmeer; 2. Marsicht, G. Cnossen, Gaastmeer. Tweede wedstrijd: 1. Wardy, R. Abma, Oudega (W.); 2. Kon-Tiki, E. Terpstra, Gaastmeer. Eindresultaat: 16 M2 klasse A.: 1. Marjan, H. S. Schaap 3733 punten; 2. Sietske, F. J. Robijns 3608 punten; 3. Adonis, D. Venema 3608 punten. 16 M2 klasse ongeregistreerd: 1. Kon- Tiki, E. Terpstra 3414 punten; 2. Marsicht G. Cnossen 2335 punten. Nu een sierlijk en De Friese Zuidwesthoek, een gebied dat van grote betekenis kan zijn voor de snel stijgende behoefte van rust en ruimte, temeer omdat het zeer dicht bij de grote bevolkingscentra in het westen ligt, komt langzaam in beweging. In de afgelopen maanden is enige malen de aandacht op dit gebied gevallen, onder meer door het gereedkomen van het rapport „Rust en ruimte”, waarin een aantal mogelijkhe den en wenselijkheden zijn vastgelegd. Dit rapport is tot stand gekomen door de activiteiten van de Stichting, die hierin een aantal gegevens heeft samengebracht dat voor het bepalen van een koers voor de toekomst van groot belang is. De Zuidwesthoek en daar is men zo lang zamerhand wel van doordrongen zal er echter niet komen met uitsluitend de bouw van recreatiecentra, verbetering van wegen, het aantrekken van kleinere industriële bedrijven, woningbouw, sport velden en der gelijke. Aanpassing op veler lei menselijk terrein zal evenzeer noodza kelijk zijn, evenals grote vooruitstrevend heid van de gemeentebesturen. In sommige gemeenten is men fors be gonnen de nieuwe mogelijkheden van in- dustralisatie aan te pakken, ook al heeft de kernpolitiek terecht grote teleurstel ling gewekt in ditzelfde gebied. De positie van de steden Sneek en Bolsward is evenwel geheel anders dan die van het platteland. Sneek heeft grote recreatieve mogelijkheden vlak naast de deur, maar mist nog altijd de directe goede verbinding, die ’t Snekermeer snel bereikbaar moet maken, doch benut daar naast eveneens goede industriële kansen. Voor plaatsen bijvoorbeeld als Workum, Sloten of Hindeloopen liggen de kaarten geheel anders, zijn de moeilijkheden gro ter. Een groeiende toeristische belang stelling zal ook deze steden evenwel niet voorbijgaan, temeer omdat toeristen een bezoek aan deze steden als een openba ring zien. Ook voor deze plaatsen is het zaak dat de bevordering van het toerisme in de Zuidwesthoek krachtig wordt aan gepakt in samenwerking van alle gemeen ten en met een tot stand te brengen streek-V.V.V. De Zuidwesthoek dient zo langzamer hand bewust te kiezen voor het toerisme, Werelddierendag 4 oktober TOT ZELFS AAN ZIJN VOETEN „Dierendag is onzin”, hoor ik wel eens zeggen. En dan zegt men hetzelfde als men wel eens hoort over Vaderdag of Moeder dag: „Als het goed is, is elke dag Dieren dag”. Daar zit ’m nu juist de kneep: het is niet goed. En daarom is niet elke dag Die rendag. Lang niet!! Tussen haakjes: wat Vaderdag of Moe derdag betreft mag ik misschien zonder vaders en moeders kwaad te maken op merken, dat vaders en moeders best voor zichzelf kunnen opkomen. Zij kunnen hun woordje doen, zij kunnen de hulp inroe pen van anderen, zij kunnen zich wenden tot sociale instellingenmaar het dier? Wat kan het dier doen om zich te verde digen tegen slechte behandeling, ver waarlozing, om hulp te vragen in geval van ziekte, ouderdom, ellende? Niets. Het dier, lichamelijk zo dikwijls veel sterker dan wij, mensen, is geestelijk ver en ver onze zwakkere. Niet onze mindere. Dat heeft Franciscus van Assisi, die zijn naam heeft geleend aan de Dierendag, be ter begrepen, dan menigeen van nu. Ik ben niet katholiek, maar in het kloos ter Laverna, zo’n honderd meter van Flo rence, meer dan duizend meter hoog in de bergen, heb ik van de heiligheid, die mijn katholieke vrienden in de kleine minder broeder erkennen, toch wel iets bespeurd. In de Vesper, zo sonoor gezongen door slechts een paar mannen in bruine pijen, in de grote kloosterkerk. In de dagelijkse ommegang langs de gewijde plaatsen op de berg, waar Franciscus heeft geleefd, gepredikt, hoog in de mist en kou, die daar ook op stralende zomerdagen heer sen. Men heeft mij de kloof gewezen, waar de bedelaar heeft geslapen, kil, donker, vochtig, bij ruisend water, en de afgrond aan welks rand hij heeft gepredikt; het kruis heeft daar zoveel splinters afgestaan aan de pelgrims, dat het nog slechts uit louter knoesten bestaat. Maar zelfs daar, aan de voet van de rots, die de herinnering zo levend houdt aan de man, die sprak van broeder paard en zuster duif in een tijd, dat iedereen een dier niets meer achtte dan een eind hout, een stuk rotszelfs daar zag ik een boer zijn muildier ranselen, omdat het zijn vracht naar de zin van de boer niet snel genoeg omhoog droeg. Naar het hei ligdom van Franciscus. Daarom is het Dierendag. Het is Die rendag, omdat Dierendag, helaas, onmis baar is. Wij, dierenbeschermers, zouden Dieren dag dolgraag zien afgeschaft wegens over bodigheid. Maar nóg worden, ook in dit beschaafde land, dieren geslagen, gemarteld, verlaten gekeeld, geschopt. Tot aan de voeten van Franciscus toe. Helpt ons van Dierendag een Dieren- jaar te maken. Want alleen een wereld, die het dier eerbiedigt en zich in tederheid tot het dier overbuigt, zal een wereld van vrede en veiligheid voor de mensen kun nen zijn. Mogen wij dat bedenken, ook al behoren wij goed te zijn voor een dier om zich zelfs wil. Omdat het, zoals u en ik, en niet minder, het wonder van het leven herbergt. van der Gaast inmiddels bedankt had als lid. Na de pauze was het een gecombineerd programma met de plaatselijke afdeling plattelandsmeisj es. De heer A. van der Zij pp hield een in leiding over aangelegenheden betreffende de indeling van vergaderingen en ’t werk van de jongerein als geheel. In discussie- verband werd uitvoerig gesproken over de aangename taak van onze vereniging en gezocht naar een mogelijke oplossing van verschillende problemen die ook onze vereniging kent. Bij de verloting werden verschillende van de aanwezigen verrast. De heer W. Smits richtte namens de vergadering een dankwoord tot de schei dende voorzitter voor het vele werk voor onze vereniging gedaan. Deze aangename vergadering werd ge sloten door de voorzitter, met allen een welthuis te wensen. Mariënacker: Voorm. Zeben H.A. Wymertshof: Voorm. Verdonk H.A. (Doopsgez.) Voorm. WORKUM. Onze plaatsgenoot de heer J. Siemonsma, algemeen bekend als des kundige van motoren, rijwielen en brom fietsen slaagde dezer dagen te Den Haag voor het Patroons-diploma voor Automo bielen en garagebedrijf. Meubelhuis Inconé - Workum Lï L Van verslagen, berichten enz; gaarne spoedig opgaaf DE JONGEREIN 9 sept. Hedenavond opende de voor zitter IJ. Folkertsma deze vergadering door allen welkom te heten. Vervolgens gaf hij een overzicht over het afgelopen zomer-halfjaar, dat zich kenmerkte door zijn abnormaal lage temperaturen en de trage ontwikkeling van wat er groeide ei? bloeide. De vereniging van plattelandsjongeren in Friesland had het afgelopen zomer halfjaar zijn hoogte, toch ook zijn diepte punten. De notulen werden onveranderd goedgekeurd. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen H. Gaastra en L. Fol kertsma, daar IJ. Folkertsma aftredend was en zich niet herkiesbaar stelde en H. Zondag 30 september 1962 Workum. (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroeg mis. 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 9 uur ds W. E. Verdonk H.A. ’s Av. 7.30 uur ds W. E. Verdonk H.A. en dankz. Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerk Latijnse School en Ons Gebouw. 11 uur ds G. van 9.30 uur Rinsma-Schippers van Wiewerd Extra collecte voor Perzië Voorm. 11 uur Westhill kinderdienst (Geref.) Voorm. 9 uur ds D. Middelkoop Voorber. H.A. Nam. 2 uur ds D. Middelkoop. (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds Hofhuis Voorm. 11.15 uur Zondagsschool Heidenschap (Herv.) Voorm. 9 uur ds G. van Zeben H.A. Nam. 1.30 uur ds G. van Zeben Dankz. (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds van Dijk van Koudum iEerwoude (Herv.) Geen dienst (Herv.) Voorm 9 uur ds P. E. van öoyen Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur vicaris J. P. Broeder, ’s Av. 7.30 uur ds B. Klopman van Molkwerum (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur ds J. T. Nielsen van Leeuwarden Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ’s av. 7.30 uur ds J. Tammeling Molkwerum (Herv.) Voorm. 9 uur ds. B. Klopman. ’s Av. 7.30 uur Broeder van Molkwerum Warns (Herv.) Voorm. 9 uur Leesdienst Nam. 2 uur ds mr Q. Rovers Voorber. H.A. Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur vicaris J. Schuurman Stekhoven van Wolvega. ’s Av. 7.30 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) Niet ontvangen ZONDAGSDIENST ARTSEN Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur M. W. J. M. MUDDE Tel. 535 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags; morgens 10 uur Dr. BoysWorkum. Dr. Boys 2Workum 2. Workum 3Parrega 2. Aanvang 4.15 uur Workum 2AY.V.C. IA. Aanvang 3 uur Oeverzw. 2BWorkum 1B. Vertrek 2.15 u Workum 2BQ.V.C. 2B. Aanv. 3.15 uur Gemakkelijk om de hobby- en woordenboeken voor de hand te houden en tevens staan ze zo gezellig te pronk Ook zeer geschikt als deautje, want dit zal in ge bruik zeer gewaardeerd worden ,,Een oude Workumer Familie." Het zal 29 September a.s. een bijzondere dag zijn voor de familie Salm. Op 12Febr. 1793 is te Amsterdam geboren Abraham Salm Jacz., die daar op 26 Augustus 1858 is overleden. In zijn leven heeft hij, voor zooverre zijn koopmanszaak dat toeliet, zich bezig gehouden met het bij houden en nazoeken van zijn familiepapieren, hetgeen zijn zoon Gerlof Bartholomeus Salm, geb. 5 October 1831 en overleden 5 April 1897, even eens te Amsterdam, heeft voortgezet en als kundig architect met een teekenpen goed kunnende omgaan, heeft hij hetgeen toen van de familie bekend was in een boom geteekend. De stam gevormd door een zekere Sijbrands, die in de laatste helft van 1500 in Workum heeft gewoond, de eerste die uit deze stam is voort gesproten een zekere Claas Sijbrandszoon, die in 1609 te Workum is ge boren, en is te Amsterdam gestorven en 5/6 September 1664 te Sloterdijk nabij Amsterdam begraven. Hij is volgens de registers 18 Febr. 1634 ge huwd met Maritie Sipkes van Workum. Ze is aldaar geboren tenminste in 1608 en begraven evenals haar echtgenoot te Sloterdijk 15 Febr. 1667. De gegevens door bovengenoemde Gerlof Bartholomeus Salm bijeen verzameld, zijn, met nog meerdere van andere takken dezer familie, in combinatie met een ander familielid in jongere generatie, n.l. Cecilia Con- cradena Salm, geboren 15 Mei 1863 te Amsterdam en te Haarlem op 23 Febr. 1905 overleden als gedipl. verpleegster der Doopsgez. gemeente aldaar, in boekvorm omgezet, terwijl die bij het boek nog voegde een perkament met eene grafische voorstelling der familie die tot in eeuwigheid door ge teekend kan worden. Na haar overlijden heeft haar jongste broeder Coen- raad Salm, geb. 22 April 1878 te Amsterdam, doch na het verplaatsen van zijn fabriekszaak naar Haarlem, nu in Sandpoort n/b Haarlem gevestigd, al deze gegevens nagezien en bijeen verzameld, zoodat deze familie een archief bezit dat een klein museum vormt van ruim 3000 stuks.- Sabigjintin hiel great artikel yn de Friso fan 28 sept. 1912. Nou wie ik earst fan doel west om it alhielendal oer to nimmen, mar it liket my dochs better ta om it earst sa mar to litten, dan kinne wy letter noch wolris fierder sjen. Hwant yn de Friso fan 5 okt. 1912 stiet der noch folie mear oer. It lit him hast wol tinke dat doe ’t ik it boppesteande foar it earst under eagen krige, ik dat mei greate oandacht lézen haw. Hwant foar sa fier my dat bikind wie, is der yn Warkum nea oer dy famylje Salm praet of skreaun wurden. En it sprekt fanseis dat ik fuort en daliks oan’t sneupen qienbin om to probearjen der hwat mear oer to witten to kommen. Mar foar ik nou fierder gean, wol ik earst efkes wize op de datum fan 29 septimber 1912, en hwerom dat foar dy famylje Salm in bisündere dei wurde soe, en ek wurden is. Op dy dei haldde dizze famylje in reünie en woene hja komme ta it oprjochtsjen fan: „de vereenigmg der familie Salm”. Dy forienging is oprjochte en bestiet noch en sil dos nou it fyftich jierrich bistean bitinke. Lyk as ik al sei, bin ik oan't sneupen gien en haw kontakt krige mei it tsiintwurdige bistjür fan dizze forienging, dy’t sa'n 100 leden hat. Nou stiet er boppe dit artikel: „Een oude Workumer familie". Mar is dat wol sa? Wy prate der yn nije wike wol fierder oer. F.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1