ELNA ERFSKIP— WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages MAISON IRENE RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO** VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) S.V.W. AGENDA 'T 1 ’J 85ste JAARGANG No. 41 VRIJDAG 12 OKTOBER 1962 Dit nummer bestaat uit twee bladen famylje to dwaen hawwe. Mar dochs ek net dat hja net üt Warkum haw oer hwat der yn it archyf to finen is en oer hwat ik WARKUMS PLAATSELIJK NIEUWS ófkomstich binne. Nou sprekt it fansels dat ik oan ’t nou ta allinne IJEME DE BOER Fyftich jier lyn - 36 Hwa ’t de twa foargeande stikken lézen hat sil it grif wol mei my iens wêze dat wy gjin biwiizen hawwe of wy hjir mei in Warkumer Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftija mee Jnconê voor kwaliteit Voordeel en gezelligheia Fré de Boer Foar it gerjucht Der hawwe yn alle tiden en oeral ündogenske minsken west, minsken dy 't it mei de wetten en de morael nat al to krekt namen. Dat brocht harren dan faek yn kontakt mei de rjuchter en de rjuchtbank. De forslag- gen fan itjinge der forhandele waerd, binne, alteast hwat Fryslan oangiet, per in tiidrek fan hünderten jierren biwarre bleaun. Wy kinne nou dus 'noch aerdich goed neigean hoe 't it der mei de kriminaliteit yn Fryslan foarstie yn it forline. Wy hawwe wol ris to hea en to gers neigien hwat |9 der yn Warkum op dit mêd omgien ^■is. It docht dan bliken dat it hjir yn ’t algemien noch al ta foei, to min- M sten as wy dat forgelykje mei oare dielen fan Fryslan en dan binammen mei de wélden. Hwer dat forskil wei komt is net sa mar to sizzen. Der is noch altyd in bilangryk ünderskied yn mentaliteit tusken de waldtsjers, de klaeikers en de südwesthoekers. Wy moatte fansels ek de ekonomyske om- stannichheden der by yn it each hal- de, dy ’t binammen yn it easten fan Fryslan tige üngunstich wiene. As wy nou inkelde priuwkes jowe üt de gerjuchtsboeken dan bart dat foaral om sjen to litten hoe de om- stannichheden foarhinne faek ófwyk- ten fan dy fan hjoed-de-dei. Sa b.g. it op himsels net sa bilangrike gefal fan Klaas Pieters. Dizze hie it grif net sa rom, faeks mar amper genóch om yn libben to bliuwen. Om oan nije klean to kommen, hie hy hwat bitocht dat faeks wol origineel wie, mar net de wurdearring hie fan de mannen fan de wet. Him waerd n.l. to’n léste lein it stellen fan in .dorsch- kleed van Vlaamsch linnen liggende op het land in de Westerend.’ Der hie hy klean foar himsels fan makke. Foar dit feit moast hy yn 1792 in jier it tichthüs yn. Wy kinne hjir üt opmeitsje dat by sate Westerein foarhinne boulan west hat, in feit dat üs ek üt oare birjuch- ten bikend wie. Wy witte nou bop- pedat, dat hjir teske waerd, hwat wer op de bou fan granen wiist. In oar gefal. Yn 1782 krige de kastelein fan 's Lands Welvaren 6 goune boete omdat hy in tonne koufleis forlotsje litten hie. It lotsjen wie n.l. forbean. Dy tonne fleis is tsjintwurdich ynkrom- pen ta in rollade foar de béste skut- jasser of sjoeler. Wer in hiel oar gefal. De chirur gijn Bredenkamp die yn 1790oanjef- te dat syn sulveren salve-doaze stellen wie. De doaze wie fjouwerkant mei roune hoeken en der sieten fjouwer fakjes yn foar ünderskate soarten sal ve .staande op het deksel gesneden een man die het schouder uit het lid Was en een ander persoon deselve be zig was, die wederom er in te zetten met het versje: Hebt gij siekte, smert of pijn bid tot God, komt dan bij mijn ons medicijnen werken goedt als God sijn seegen daar bij doet. Wy hawwe net ütfine kinnen oft de doaze wer boppe wetter kommen is. It soe oars wol hwat foar üs aid- heitkeamer wêze. cars opdjippe. En ik leau wol dat der mear oer to finen is, mar dat kostet tiid. Mar hwa wit hwer wy hjoed as moarn noch ta komme sille. De léste kear haw ik skreaun dat der wol kontakt bistien hat tusken de bidoelde famylje, alteast ien üt dat laech en Warkum. It wie yn 1766 dat op 'e helling fan Hylke Jans Kingma, doe noch yn Warkum, (yn 1780 bigoun hy in helling vn Makkum) in skip boud waerd ,de Concordia’. Skipper wie Sybren Pieters Bovoort. En fan dat skip binne in hiele bulte papieren biwarre bleaun. Sa witte wy bygelyks hwa 't de reders wiene; (de minsken dy 't der jild under hiene) mar ek hwat dat skip fan bouwen koste en hwat der letter mei bisomme waerd. Nou fine wy op de rekken fan dit skip, dy ’t fan 19 juny 1766 is, under nr. 2S. .Betaalt aan Abraham Salm voor 3 lood pompen 150 gld. 2 stuivers.’ As wy nou it famylje archyf der op neisjogge fine wy deryn dat dizze man op 13 febr. 1718 yn Amsterdam to wrald kaem, enforstoarop 10 desimber 1799. Hy wie twa kear troud west, de earste kear yn 1751 mei in Giertje Veen it twade houlik waerd sletten yn 1762 en de nam- me fan syn twade frou wie Bregtje Feykes. En hwat foar üs ek noch fan bilang is om to witten dat hy as .loodgieter’ to boek stiet. Hjir binne twa dingen hwer ik op wize wol; 1. dat dy namme Feykes wiist op in Fryske ófstamming2. hoe kaem it dat dizze man pompen levere foar in skip yn Warkum Nou is it noch altyd sa, de iene frage ropt faek de oare op, en sa is 't yn dit gefal ek al wer. Is it nou allegearre mar louter tafallich dat wy dizze Abraham Salm syn namme fine yn ien fan de aide stikken üt Warkum Ek der kinne wy gjin antwurd op jaen. Witte jimme hwatsafrjemd is? Dat wy net nei gean kinne hwer ’t dizze man by syn libben wenne hat. De sikretaresse fan de al earder neamde foriengingskreaumy: ,maar zijn leven schijnt niet in Amsterdam afgespeeld te hebben.’ Ja, dizze hiele skiednis is hwat .dizich’ om net to sizzen fan tsjuster. En derom wol ik der dan nou mar in streep under sette. Mar ik hoopje dochs, dat sa gau wy hjir mear oer witte, der noch wol werris op werom to kommen. Ta bislüt noch dit: Der is my frege wurden of wy hjir mei in joad- ske famylje to dwaen hawwe. Né, dizze famylje Salm heart foar it greatste part oan de Minniste tsjerke. Oan safier ta dan oer dit ünderwerp en dan bigjinne wy yn nije wike wer oan it oare nijs fan fyftich jier lyn. F. FRISO OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS V* DE OUD-WORKUMERS OP STAP STEUN HET THUISFRONT 1 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa: Tl GAASTRA Bol Drukkerij en Boekhandel Workunj Telefoon Redactie en Adm: 05151=314 Postrekening 882259 Fa. ROMKEMA WORKUM Telefoon 495 - Süd 18 BESPREKINGSAVOND VAN RASHONDEN DE SPECIAALZAAK VOOR Benoemd tot besteller bij de P.T.T. ter standplaats Staveren, onze stadgenoot de heer R. Folkerts. Onder de ruim 70 aanwezigen waren een tiental uit Friesland. Of deze excursie geslaagd is? In alle op zichten en vooral door het schitterende (zomer) weer is deze oktoberdag voor de Ver. van Oud-Workumers een groot suc ces geweest. En in het e.v. nummer van de „Oud- Workumer” zal hierover wel een en ander te lezen zijn. LAAT VERZORGEN Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Zwitserse precisie- n j’machine „ZIE GOED RIJD BETER!” Van 1320 oktober a.s. organiseert de Stichting „Oog en Bril”, in nauwe samen werking met het Verbond voor Veilig Verkeer, een actie onder het motto: „Zie Goed Rijd beter!” Het is de bedoeling op indringende wij ze nog eens de aandacht te vestigen op het onmeetbare belang van goede ogen in het wegverkeer. Men zal zich niet alleen richten tot de gemotoriseerde weggebruikers alleen. Zo zullen de middelbare scholen een instruc tieve filmstrip over dit onderwerp aan geboden krijgen. De automobilisten krijgen in diverse rijdende en vaste test-stations de gelegen heid gratis hun gezichtsvermogen te doen controleren. Aan deze tests verleent, naast het Verbond voor Veilig Verkeer, ook de Duitse organisatie op dit gebied, door het uitlenen van enkele testwagens, welkome medewerking. De belangrijke groep voor het verkeer van morgen, de leerlingen van de auto rijscholen, zullen een populair boekje over goed zien in het verkeer ontvangen. Juist zes weken na de zo buitenge woon geslaagde reünie in Workum, kwa men op 6 oktober j.l. opnieuw verschillen de oud-Workumers bijeen, maar nu in Amsterdam. Het doel was een excursie naar het bedrijf van de fa. van Vliet en Wielinga. In de hal van het Centraal station wer den om plm. drie uur een vijftigtal oud- Workumers welkom geheten door de heer J. Wielinga. Bij aankomst op het be drijf stonden nog een 25-tal deelnemers te wachten. Deze waren op eigen gelegen heid daarheen gekomen. Na de excursie verzamelde het gehele gezelschap zich in "t restaurant „De Meer hoek” als gasten van de familie Wielinga. MIJ. TOT NUT VAN T ALGEMEEN Onder voorzitterschap van de heer Th. Breukelaar hield het Nutsdeparte- ment Workum de jaarlijkse ledenvergade ring in het Spaarbankgebouw. De secreta ris, de heer M. Beetstra las notulen en jaarverslag, waarin aan alle gebeurtenis sen aandacht was besteed en alzo kon een en ander aller goedkeuring wegdragen. De ingekomen stukken bestonden eigen lijk allemaal uit aanbiedingen voor te houden Nutsavonden, welke bij het be treffende agendapunt dus wel aan de orde zouden komen. De penningmeester, de heer M. Cnossen, was vorig jaar begonnen met een saldo van tegen de tweehonderd gulden en nu bleek er bijna niets meer in kas te zijn. Weliswaar waren er enkele onkosten van het voorafgaande jaar betaald en bleken er momenteel nog kleine bedragjes te goed te zijn, maar als de te ontvangen en te verstrekken subsidies gelijk mochten blijven, dan zou contributie-verhoging toch mettertijd nodig zijn. Het bestuur werd gemachtigd om daaromtrent op de eerstvolgende ledenvergadering met een voorstel te komen. Kas en boeken, onder de hand nagezien door de heren O. de £an verslagen, berichten enz; gaarne spoedig opgaaf Aanvang 4 uur uur Onlangs werd met gemengde gevoelens kennis genomen van berichten in enkele bladen, waarin werd geschreven dat de bestaande Thuisfronten tot nu toe in hun werk weinig aandacht hadden geschonken aan de verzorging van de militairen in Nieuw-Guinea. Dit laatste is beslist niet in overeenstemming met de werkelijkheid Wij mogen ten aanzien hiervan memo reren hetgeen de weleerwaarde heer Lt. Kol. Ds. J. S. v. d. Weg in zijn radiopraatje via de N.C.R.V. op 11 juli hierover heeft gezegd: dat de Chr. Milit. Bond voor Oost en West (één der samenwerkenden in het P.I.T.) vanaf 1950 jaarlijks pl.m. 130.000 gulden voor de tehuizen overzee uitgeeft en dat belangrijke hoeveelheden lektuur, radio’s, boten, gezelschapsspelen, band recorders, orgels en filmprojectoren naar Nieuw-Guinea zijn verzonden”. Desondanks heeft het bestuur van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront ge meend zijn jarenlange ervaring in het Thuisfront Nieuw-Guinea te moeten in brengen. Het is echter vanzelfsprekend, dat dit niet mag betekenen vermindering van ei gen aktiviteit; deze' moet veeleer worden geïntensiveerd, omdat de in het P.I.T. sa menwerkende organisaties volledige aan dacht moeten blijven besteden aan de mi litairen die in eigen land, Duitsland, Frankrijk, Suriname en de Nederlandse Antillen of waar ook ter wereld verblijven Mede in verband met dit laatste doet het P.I.T. een dringend beroep op uw me dewerking de P.I.T.-collecte zo goed mo gelijk te doen slagen. Het plaatselijk comité P.I.T. Abonnementsprijs f 1.20 pet kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Advertentietarief: 7 cent per m.m: Adv. van bulten Friesland 9 ct: per nuw Contracten volgens algemene regeling Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlyk donderdagse morgens 10 uur MOOIE SUCCESSEN OP PRODUCTIEKEURING TE SNEEK Op deze grote productiekeuring, waar mede Sneek elk jaar weer een grote acti viteit en belangstelling toont voor wat er op agrarisch gebied gepresteerd wordt, [komen de beste productiedieren uit vele delen van de provincie. Veelal geldt de al- l gemene regel dat de beslagen van de zwa re grond aan de top gaan. Daarom heeft [men zowel voor de zwaardere als de lich- Itere grond een kampioen en reserve- kampioen, terwijl bovendien voor het be kkende zwartbonte en het hier veel minder voorkomende roodbonte ras dezelfde maatregel getroffen met daarenboven uit beide groepen een algemeen kampioen. Merkwaardig dat deze alg. kampioenen èn bij de zwartbonten, èn bij de roodbon ten een koe werd van de lichte grond. Zowel Dekema Akke 5, eig. J. Tj. de Jong, Kortezwaag (zwartbont), als Durkje 2, eig. M. M. Postma, Legemeer (roodbont), WORKUM. Aan het onlangs gehouden examen voor adjunct-commies-titulair van ’s Rijks belastingen slaagden de heren J. H. van der Goot en D. J. S. Meijer te Sneek en mej. J. Algera te Workum, allen werkzaam aan de Inspectie der belastin gen te Sneek. kwamen van de lichte grond en waren reeds kampioen bij deze rassen. Ook de reserve-kampioen lichte grond noemen wij even. Zwartbont ras: Idsche 25 van P. J. Osinga, Idsega bij Oudega (W.) en roodbont: Corrie van W. F. Keu len, Rotsterhaule. Kampioen zware grond: Hieke 115 van A. G. Steneker, Bozum; reserve: Liekeltje van R. R. Yetsinga, Arum. Bij de fokkers van de lichte grond kwa men genoemde heer Osinga en de heer K. F. Semplonius, Molkwerum, overtuigend naar voren, voorzover dit het zwartbonte veebeslag betrof. De jonge roodbonte vee fokker M. M. Postma te Legemeer over tuigde ten volle wat de roodbonten be trof, maar ook Y. Haytema, Koudum, boekte daarbij aardige successen. Naast de hierboven reeds genoemde kampioenschappen wist Idsche 25 van P. J. Osinga in de rubriek koeien met 750 kg melkvet in drie lactaties IA te krijgen; IB was voor Van der Velde 10 van K. F. Semplonius. In de rubriek koeien met 250 kg. melkvet in één lactatie was IC voor Neeltje van Osinga, I. Schaap, Legemeer; koeien met 250 kg. melkvetlA Hiltje van Osinga, Idsega, koeien met 190 kg. melk vet 1B Rolandia 30 en bij 160 kg. melkvet 1B Idsche 32, beide van dezelfde eigenaar. Twenterrieren IA Reintje van K. F. Sem plonius, Molkwerum; enterrieren IA Van der Velde 23 van Semplonius, 1B Rolandia 38 van P. J. Osinga. Bij de bedrijfscollecties (grote bedrij ven) kreeg Osinga de eerste prijs, bij de achttallen was de eerste prijs voor Sem plonius Beide fokkers traden aldus nogal op de voorgrond. Roodbont vee: le prijs Lol 5 van Y. S. Haytema, Koudum, le prijs Durkje 2 van M. M. Postma, eveneens een eerste prijs Lol 8 van Haytema; IB’s in twee ver schillende rubrieken Elske en Margret van M. M. Postma, Legemeer, die boven dien bij de collecties nog een eerste prijs kreeg.. mar de biskikking sa hjir en der Donderdagavond 18 oktober houdt de Kynologen Club „Sneek en Omstre ken” in hotel „De Wijnberg” alhier een bespreking van rashonden. In de pauze wordt gratis advies gegeven betreffende voeding, verzorging en opvoeding van honden. Na de pauze zullen filmstrips van rashonden worden vertoond met een toe lichting door dr J. P. Otto, voorzitter van de club. Wie zijn rashond wil laten bespreken, kan zich tot 15 oktober opgeven bij de heer Sj. R. Rekers, Noard 64 te Workum of bij het secretariaat te Sneek, telefoon 051503196 (zie advertentie in dit num mer). Ook belangstellenden niet in het bezit van een rashond zijn van harte welkom. Roos en A. Werumeus Buning, waren prima in orde bevonden. De begroting voor 1963 werd op ongeveer dezelfde cij fers aangehouden als vorig jaar en wees alzo een klein nadelig saldo aan. De aftredende penningmeester werd practisch met algemene stemmen herko zen. Als commissarissen van de Nuts- spaarbank werden de nummers één van de voordracht, de beide aftredende heren H. S. Schaap en S. J. Oudeboon herkozen. De controlecommissie van de spaarbank die pas volgend najaar alle gewenste toe lichtingen worden verstrekt op het tegen die tijd verschenen accountantsrapport, behoefde met die controle geen ingewik kelde steekproeven te doen, hoewel er zeker wel proeven aan te pas zal komen. Voor het contact tussen departement en spaarbank kan het kiezen van een tweetal commissieleden beslist geen reden zijn om niet op de ledenvergadering te verschij nen, wat soms wel eens bij een aangekon- digde bestuursverkiezing schijnt voor te vallen. Na enkele stemmingen kregen de heren A. Gaastra en R. van der Veen de vererende opdracht om het departement te vertegenwoordigen, wat beiden vlot accepteerden. Bij de bespreking van het winterpro- gramma kwam het bestuur met de ver heugende mededeling dat de beide eerste avonden reeds besproken waren, wat wel nodig is als men ze in geschikte perioden over het hele seizoen verspreid wil heb ben. Als eerste in oktober een Shell- filmavond, waar interessante en schitte rend mooie kleurenfilms met toelichting de bezoekers vast wel zullen boeien. In november een Friesland-avond, waar men in woord en beeld van de eigen provincie een kostelijk panorama te bewonderen krijgt. De heer Han de Vries, die deze avond verzorgt, heeft elke keer met z’n meesterlijk gekozen moment-opnamen, veel succes geboekt Als derde avond werd door één van de aanwezige leden aanbe volen een causerie over Lapland en Rus land, welk reisverhaal elders een prach tige avond had opgeleverd en de spreker komt uit de omgeving, nl. uit Balk, dus dan is de reis ook minder bezwaarlijk. Tevens zou men bijvoorbeeld de heer Schippers uit Drachten wel weer eens willen horen met een boekbespreking of iets dergelijks. Voor de slotavond waren de gedachten gegaan naar ’t Lyts Frysk Toaniel, waarvoor een datum in februari of begin maart wel weer het best zou vol doen. Het bestuur werd overigens vrij mandaat gegeven om het programma naar bewind van zaken definitief vast te stellen Van de gehouden rondvraag werd geen gebruik gemaakt, zodat de voorzitter de vergadering tijdig kon sluiten met een woord van dank voor de genuttigde thee, Meubelhuis Inconé - Workum Competitie-programma zaterdag 13 okt. AFD. VOETBAL Workum 2BI. Wit 2. Makkum 3Workum 3. Vertrek 1.40 Workum IAHeerenv. Boys IA Aanvang 2.15 uur Workum 1BOeverzw. 2B. Aanv. 3 uur Workum 2BOeverzw. 1B. Aanv. 4.15 uur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1