Radio Hingst ELNA ERISKIP WORKUMER KRANT en in Gaastra’s Boekhandel Enorme prijsverlaging Philips Bandrecorders spoorboekjes Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland S.V.W. AGENDA H MAISON IRENE Dames tricotages r1 Dit nummer bestaat uit twee bladen S RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE Fré de Boer AI1TO-VERHUUR [X1 Fyftich jier lyn - J VRIJDAG 19 OKTOBER 1962 No. 42 h 85ste JAARGANG 37 Officiële OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Jnconé WARKUMS F. dienstregeling ook dit handige boekje! KERKDIENSTEN A I 1111 Van verslagen,’ berichten enz; gaarne spoedig opgaaf zijn weer verkrijgbaar 75 cent Advertentietarief: 7 cent per m.m! Adv. van buiten Friesland 9 ct: per rn.au Contracten volgens algemene regeling Abonnementsprijs f 1.20 pel kwartaal per post f 2.75 per halfjaar (Betreft overjarig verklaring) Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa: Tl GAASTRA Drukkerij en Boekhandel Workum T 'J ZONDAGSDIENST ARTSEN Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur S. J. OUDEBOON - TEL. 234 Geslaagd voor het examen apothe kers-assistente onze stadgenote mej. S. de Boer, opgeleid door de heer W. T. Beetstra apotheker alhier. Fa. ROMKEMA WORKUM Telefoon 495 - Süd 18 J mededelingen INENTING TEGEN DIFTERIE EN TETANUS De kinderen geboren in de jaren 1948, 1949, 1950, 1951 en 1954 zullen op woens dag 24 oktober a.s. worden ingeënt tegen difterie en tetanus. Alle kinderen die in de gemeente Workum een school bezoe ken (dus ook de kinderen van buiten Wor kum) zullen worden opgeroepen Zij zullen door het onderwijzend personeel naar de plaats van inenting worden gebracht. De ouders en verzorgers van bovengenoemde kinderen worden dan ook verzocht de op- roepingskaart aan de kinderen mee te geven. Workum, 17 oktober 1962 De voorzitter van de entgemeenschap, VAN DER GOOT DE SPECIAALZAAK VOOR De nieuwe met winterdienstregeling geldig tot 25 mei BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Van 10 t.e.m. 16 oktober 1962 Geboren: te Sneek: Johanna Cornelia, dv Pier Buma en Aaltje Schakel. Ondertrouwd: Obe Veldman, 23 jaar te Harich en Riekjen Anna Houtsma, 22 jaar te Workum. Gehuwd en overleden: Geen. Telefoon 283 Merk 2 Workum d k l, n laat UW VERZORGEN Telefoon Redactie en Adm; 05151:314 Eoatrekenlng 882259 Deze Philips Bandrecorder voor de zeldzame prijs van f 328. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Woensdagmiddag 10 oktober maak ten twintig dames van de afd. Workum, een zeer geslaagde excursie naar wasserij „De Hoop” in Leeuwarden. In een zaaltje van Tivoli aan de Huizumerlaan, werden de dames welkom geheten, door de heer A. Dam, die hierna een korte inleiding hield. Na gezellig een kopje thee gedronken te hebben, werden in twee groepjes de zelfwasserij, wasserij en de chem. wasserij bezichtigd. Terug in Tivoli beantwoordde de heer Dam nog enkele vragen en werden de da mes op een lekker kopje koffie met gebak getracteerd. Mevr. Vinke bedankte de heer Dam en z’n assistenten voor de interessante rond leiding en de hartelijke ontvangst. WORKUM. Naar ons gemeld werd, heeft de collecte van de V.H.V. (Vrouwe lijke Hulpverlening) met de bij gevoegde aanbeveling: „Door Friesland voor Fries land” in Workum, Heidenschap en Om streken opgebracht de som van 346.68. Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftija mee voor kwaliteit Voordeel en gezelligheia Meubelhuis Inconé - Workum AFD. VOETBAL Programma zaterdag 20 oktober Workum 2O.N.S. 2. Aanvang 2.15 uur O.N.S. IAWorkum IA. Vertrek 3.15 uur Workum 2AO.N.S. 3A Aanvang 2.15 uur Bolswardia 1BWorkum 1B. Vertr. 1.40 u WAT NIET IN DE N.S. DIENSTREGELING STAAT Ons nationale Spoorwegbedrijf heeft het initiatief genomen om in een handig boekje in verhaaltrant eens uit de doeken te doen wat er allemaal moet worden be redeneerd, bedacht en overlegd voordat een nieuwe dienstregeling van N.S. een feit wordt. Wij hebben het boekje eens doorgebla- derd. Er staat veel in, vele feiten worden genoemd, waar we „geen weet van had den”. Weet u bijvoorbeeld, dat N.S. met zijn regelmatige uurdienst bijkans 90.000 verbindingen maakt, elk uur weer? Weet u, dat N.S. dagelijks circa 10.000 aanslui tingen tussen treinen te verzorgen hebben N.S. heeft ook opgebiecht, hoeveel aan sluitingen men daarbij gemiddeld mist: 60 a 70! Dacht u, dat het veel zou uitmaken als N.S. een hogere maximum snelheid reed dan thans geschiedt met 120 km per uur? Op pagina 8 wordt uit de doeken gedaan, waarom dit niet het geval is. Wie hier erg bedroefd over is, wordt terstond door collega Bartman weer op- gevrolijkt; onder het kopje „Concurren ten” vertelt hij u, dat op de korte afstand de auto in het voordeel kan zijn (mits er geen parkeerproblemen zijn in de stad van aankomst!) maar op de lange afstand „zit dat nog niet zo gek”. Weet u, dat u bijvoorbeeld van Usquert naar Krabbendij ke reist in 5 uur en 16 minuten. Tot Stad is dat 28 kilometer. Van Groningen tot Rotterdam een af stand van rond 250 kilometer kan men meestal blijven zitten. Van Rotterdam naar Krabbedijke óók, dat is ruim negen tig kilometer. Daarmee is dan bereikt, dat twee niet zulke enorme wereldsteden als Usquert en Krabbedijke 370 kilometer van elkaar verwijderd met slechts twee over stappen onderling verbonden zijn in ö'/i uur. Telt men de treinen mee waarbij te Utrecht moet worden overge stapt, dan kan er aan toegevoegd worden: en zelfs om het uur! Over lange afstanden gesproken: slechts 15 van de reizigers reist méér dan 60 km, maar deze 15 leveren 52 van de inkomsten uit het reizigersvervoer op! Nog veel meer wetenswaardigheden be handelt dit boekje in klein bestek: dienst- regelingspatronen, lengte van de treinen, goederendienst, kosten van een treinstel, omloop voor het materieel, samenspel tussen goederendienst en reizigersdienst, dit alles wordt vlot en overzichtelijk be handeld. Wie er meer van wil weten kope tege lijk met het spoorboekje voor de Winter- te WIS eigenschappen van de- uitmuntende weergave! ze Philips bandrecorder, met dynamische micro- doelmatige vorm! foon. 4-sporentechniek. Sc?SSpeefdüur4x1 uur! ggOVOlldlQG bfidlGniUCj! Opnamesterkte-indica- tor.Tasjevoormicrofoon en snoeren. Afneembare draagbeugel. Doorzich tige beschermkap. Vraag ons om een uit voerige demonstratie. Telefoon 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) IJEME DE BOER Noard 69 Workum te slapen niettegenstaande haar Jan Gerrits Kort nog leeft.’ Yn 1753 wurdt der in klacht yn- tsjinne troch de 19 jierrige Reinsk Lykles, dy ’t op aide St. Piter 1752 Inzending van. advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags; morgens 10 uur Sedesaken Siemelink seit earne yn syn .Ge schiedenis van de stad Workum’: ma jesteitschennis tegen de magistraat en vergrijpen tegen de zedelijkheid ne men in deze rechtspraak een grote plaats in’. Hwat nou die ünseedlikens oangiet, wy soene der dit fan sizze wolle: it tal sedesaken is dochs, rek- kene oer in great tal jierren, ek wer net sa hiel great. Fan bipaeld hiel slimme gefallen, sa as wy dy tsjint- wurdich yn de krante léze kinne, is yn it Warkum fan in pear hündert jier forlyn praktysk noait sprake. It bitreft faek gefallen der 't de rjuchter yn üs tiid net oan to pas komme soe. Siemelink jowt der in pear foarbyl- den fan en wy jowe der hjir noch in pear. De wize fan bistraffen is der by fan bilang. Yn 1765 moat Hinke Carstes foar de rjuchter forskine omdat se sündi- ge hat tsjin ,’s lands ordonnantie op hoererie’ mei it gefolch dat hja, sa as it yn it offisjele stik hjit ,een kind heeft overwonnen in onechte,’ Hja moat der foar in boete bitelje fan 50 goune (dat is mear as 500 goune yn it jild fan tsjintwurdich omrekke- ne). Hja forklearret lykwols net by machte to wêzen dizze boete to bi- teljen. It gerjucht wol har tiid jaen om it bidrach oer to garjen. As hja nei forrin fan .genoegsaame tijd’ noch net bitelle hat, kriget de .executeur’ opdfacht har to setten oan de kaek of skandpeal op ’e Merk .met een stroijen kint op den arm, om aldaar te staan van ellif tot 12 uiten tot ex empel voor anderen.’ Gans stranger wurdt yn 1787 Jan Hendriks straft. Hy moat 2 jier yn it tichthüs sitte ,ter saake ongeoor loofde omgang en ergelijk gedrag met Simontje Jans door 's nachts bij haar te slaoen niettegenstaande haar man ER IS KEUS^UlTl? PHILIPS BANDRECORDERS boerefaem wurden is by Jelle Hessels yn ’e Warkumer Wiske. De boer hat har in pear kear to nei west, .wylst syn frou to boadskipjen wie neiHyl- pen. De gefolgen bleaune net üt. Hja bleau noch yn tsjinst oan 't fjirtjin dagen foar Wylde Merk doe’t ,eenen Hans Cuiper van Workum aldaar ten huize quam en zeyde hoe sij so een meid langer in dienste konden hou den’. De faem hie dit gesprek óf- harke wylst hja op de fjürstal siet. De selde middeis hieten de boer en syn frou har om opslach fuort to gean .sonder een duit van verdiende loon te genieten.’ De mem fan Reinsk (hja wenne yn Balk) liet it der net by sitte en reisge 5 dagen letter nei de Wiske ta om it fortsjinne lean fan har doch ter (16 goune) op to hel jen, mar hja waerd mei 3 goune ófskipe rare netmear lotte hat. Mar hoe of hwat dan ek, fyftich jier lyn, de lichting lotte noch wol. En ik wol jimme graech léze litte hwa 't dat wiene. Willem Adema. Jan van der Baan. Marten Bekema. Jouw de Boer. Gerrit Boersma. Hendrik Boersma. Pieter Bootsma. Sipke Deinurn. Albert Dijk. Hendrik Elzinga. Gerben Folkerts. Anne Haijtema. Peter Hendnksma. Dirk Horjus. Simon Jager. Klaas Jansen. Eelke de Jong. Sjoerd Kroijenga. Fokke Kupeerus. Gerrit Leenstra. Sijbrand Leenstra. Lolke v/d Meer. Klaas v. d. Meulen. Inne Nauta. Pieter Oppewal. Theunis Pelle. Pieter i Pruiksma. Rienk Schaap. Roelof Veenstra. Rein van 't Veer. Andries Visser j Theodoras Westendorp. Folkert Wildschut. Douwe de Witte. Sijger Wijnia i Theodorus de Zwart. Hantje Zijlstra. Wv stappe nou foar in kear werris nei Hylpen. „Tien woningen met I grond te Hindeloopen. De Notaris C. Tjebbes te Workum zal op Maandag 14 oct 1912 des namiddags 7‘A uur, in het logement van A. Kooy te Hinde- loopen finaal verkoopen: Tien Woningen aan de Kerkstraat te Hmdeloo- I pen samen groot 2»A. 81 cA„ benevens een daarachter gelegen stuk grond, ter grootte van ongeveer 1 A. 35 cA. In 10 percelen met recht van samen- i voeging. Geboden totaal 1590. Dizze tsien wenningen mei it hoekje groun derby, brochten krekt 1600 qoune op. Dat sa troch elkoar rekkene hie men foar in 160 goune m eigendak hoppe de holle. En as men dan rekkent dat der yn it algemien i wvks in goune of siz fiif en tweintich sturen hier bitelle waerd, wie sa n streekje wenningen grif in skoandere jildbihzzing. i Sa sahwat hie ik sitten to rekkenjen. Mar myn rekkendenj kaem 1 - - forkeard üt. Hwant hwat foar huzen wiene dit? Dat sil ik jimme yn nije wike léze litte. Zondag 21 oktober 1962 Workum. (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroeg mis. 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds W. E. Ver donk. ’s Av. 7.30 uur ds G. van Zeben. Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerk Latijnse School en Ons Gebouw. (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur ds G. J. A. van Staden van Utrecht Voorm. 11 uur Westhill kinderdienst (Geref.) Voorm. 9.30 uur en ’s av. 7.30 uur ds D. Middelkoop (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds Hofhuis Voorm. 11.15 uur Zondagsschool Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur ds W. E. Verdonk (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds D. Middelkoop van Workum Ferwoude (Herv.) Voorm. 9 uur ds P. E. van Ooyen. Gaast (Herv.) Nam. 1.30 uur ds Houtsma van Exmorra Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds mr Q. Rovers van Warns, ’s Av. 7.30 uur vicaris J. Broeder, Voorber. H.A. (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur ds van der Meulen van Sneek Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds J. Tammeling ’s Av. 7.30 uur ds J. Tammeling Molkwerum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. Klopman. ’s Av. 7.30 uur ds A. J. Schneider, Jeugddienst Warns (Herv.) Voorm. 9 uur vicaris J. Broeder van Hindeloopen Nam. 2 uur ds mr Q. Rovers, H. Doop Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur Lees dienst. Nam. 2.15 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) Voorm. 10.45 uur ds van der Meulen van Sneek W Om 't wy nou in wike as trije dwaende west hawwe mei ien ünder- w. werp, binne wy mei it oare nijs fan fyftich jier lyn hwat achterop cl rekke. Mar dat is ek al wer net sa botte slim, hwant och wy kinne alles hwat der yn de jiergong 1912 fan de Friso stiet dochs net oernimme, foral om 't der in bulte by is hwat foar üs fan gjin bilang mear is. Wy moatte dos hwat skiftsje en nimme yn it algemien allinne dat mar oer, hwat üs wol aerdich taliket. Sa lyk as dit biricht: „Workum. De bij velen bekende vroegere cou rantenbode P. Duba is gister in Bloemendaal overleden. Ja Duba, wie moai grif gjin Warkumer mar it wie dochs in man dy 't jierren en jierren in bikinde figuer west hat yn Warkum. Ut de Friso fan 5 okt. 1912. „Sinds Zaterdag is de Amsterdamse pro curatiehouder van een te Rotterdam gevestigde firma in scheepsagenturen, die te Amsterdam een bijkantoor heeft, spoorloos verdwenen. Een door de firma ingesteld onderzoek heeft aan t licht gebracht, dat de jonge man, die het volste vertrouwen van zijn patroons genoot, gedurende de laatste maanden een bedrag van ruim 16000 verduisterd heeft.” Ik wol hjir allinne mar mei sizze, dat der doe ek minsken wiene dy 't it net sa lyk namen mei it „mijn en dijn”. Koartlyn siet ik mei immen to praten en doe krigen wy it sa oer syn aide maten. Hy neamde in hiel steal nammen en sei doe: „Dy hawwe alle- qearre mei my lotte. „Dat wie in ütdrukking dy 't wy net safolle mear hearre en dy 't nei forrin fan jierren alhielendal fordwynt. Hwant der wurdt ommers net mear lotte. Nou wit ik it net krekt, mar ik mien hast dat it de lichting 1930 of wie it dy fan 1931 dat dy de earste wie dy t /-i i _i_ £__£4-i «V. Ixtt-» Hz-» lirntinq lyl/ S SïA -SE? Sè Ai PLAATSELIJK NIEUWS Ai A-~AE ~-AA ry: ill i r ■'i l f 198 PHILIPS 'i i ti Zwitserse precisie- naaimachine FRISO - - - -V?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1