ELNA WORKUMER KRANT 'lusnta^eü I Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages I S.V.W. AGENDA MAISON IRENE I RADIO HINGST uw MDIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR b 85ste JAARGANG No. 43 VRIJDAG 26 OKTOBER 1962 Dit nummer bestaat uit twee bladen gezelligheid I t C. GORTER Fré de Boer PLAATSELIJK NIEUWS BURGERLIJKE STAND t Gemeente Workum IJEME DE BOER Fyftich jier lyn - 38 van de gezondheidscomm. teBolsward c.a., met Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en KERKDIENSTEN FRISO ...i OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS iiiuiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHitiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii KYNOLOGENCLUB SNEEK EN O. C.P.V.M.B. PLATTELANDSJONGEREN BIJEEN i .Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa: Tl GAASTRA Bcü Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm; 05151:314 Postrekening 882250 AbonnementspriJ* f 1.20 pet kwartaal per post t 2.75 per halfjaar Fa. ROMKEMA WORKUM Telefoon 495 - Süd 18 DE SPECIAALZAAK VOOR OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 - Workum ZONDAGSDIENST ARTSEN Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur M. W. J. M. MUDDE Tel. 535 LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum Zwitserse precisie- naaimachine bestrating te leggen die past bij de histo rische omgeving. Door een verdeling in vakken en de toepassing van verschillende steensoorten is een mooi geheel verkre gen. In enkele vakken zijn delen van 17de eeuwse grafzerken, die in de loop der tij den verspreid waren geraakt, gelegd, ter wijl in andere, eenvoudige ornamenten in keistenen zijn aangebracht. Doordat het middenvak geheel met ro de stenen is bestraat, valt een duidelijk accent op de fraaie hardstenen pomp in Lodewijk XVI stijl uit 1785, die bij deze gelegenheid tegelijk is hersteld. De ver sieringen komen weer goed uit, terwijl het wat oudere bronzen mondstuk met een Rococo-ornament weer is aangebracht Wat reeds verschillende inwoners en vreemdelingen hebben gedaan, men zal met eigen ogen deze verfraaiing moeten zien om er ten volle van te kunnen ge nieten. 18 okt. Hedenavond omstreeks acht uur opende de voorzitter H. Gaastra de vergadering van De Jongerein afd. Wor kum. Een bijzonder woord van welkom gold de heer Joppe van Leeuwarden. Na voorlezing werden de notulen on veranderd goedgekeurd. Uit het jaarver slag van de secretaris bleek, dat het afge lopen jaar een goed jaar voor onze vereni ging is geweest. Verscheidene leden na men deel aan cursussen en actualiteiten op het gebied van de plattelandsjongeren. Wat de financiële positie van onze ver eniging betreft, kon de penningmeester mededelen, dat de balans nog ruimschoots in evenwicht is. Na de pauze kreeg de heer Joppe het woord, die het onderwerp behandelde: Jeugdcriminaliteit. Spreker hield een uit voerig betoog aangaande dit onderwerp. Als basis van de vorming van de jeugd noemde spreker het gezin, want dat is ei genlijk steeds weer bepalend voor een be hoorlijk herstel na een onbezonnen daad. De manier van optreden tegenover de jeugd is buitengewoon belangrijk om de jongeren te doen beseffen dat ze op een zekere verantwoordelijkheid juist trots kunnen zijn, want de voorgewende onver schilligheid moet meestal het zoeken naar een houding verbergen. Misdrijven zijn helaas ook wel eens het gevolg van totaal ongeschikte programma’s, die de jeugdige t.v. kijkers voorgeschoteld krijgen. Zak- geldbesteding is weer een hoofdstuk apart want daarin ligt vaak de bron voor veel ellende en nare dingen. De spreker illu streerde z’n betoog met tal van voorbeel den en kreeg naderhand nog enkele vra gen te beantwoorden. Na de rondvraag sloot de voorzitter met enkele hartelijke woorden van dank tot de spreker, deze goede bijeenkomst en wenste toen allen een welthuis toe. Van verslagen, berichten ene gaarne spoedig opgaaf Van 17 t.m. 23 oktober 1962 Geboren en Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Simon Johan Derksen, 37 jaar te Eist en Sijtske Sipkema, 34 jaar te Workum; Joris Johannes Wijnja, 24 jaar en Grietje Postma, 20 jaar, beiden te Workum. Overleden: Geen. VOOR HET ZORGENKIND Bij deze wordt u de kollekte aangekon- digd van het „geestelijk gehandicapte kind”, het zorgenkind van de ouders. Inderdaad een kollekte in de reeks van dit jaar. Zij werd echter al meerdere jaren gehouden. Zij is n.m. een steeds terugke rende kollekte voor dit gehandicapte kind. Uw en onze medemens, evenals u en wij lid van onze gemeenschap en met even veel recht op een menswaardig bestaan. Om hen dit te verschaffen kunt u mede- helpen en wel in de eerste plaats door deze kollekte te doen slagen. Doe dan ook deze kollekte niet af met een „Ben ik mijns broeders hoeder”, of met een kleinigheid te geven, maar denk eens na over de positie van uw naaste en probeer dan door een gave, een offer vra gen wij niet, iets te doen voor die naaste. Uit de opbrengst van de kollekte worden diverse activiteiten betaald, waardoor het bestaan van onze gehandicapte medebur gers in betere banen wordt geleid. Zij worden mede door uw gaven geholpen en gebracht op die plaatsen waar zij met hun bescheiden krachten en gaven toch nuttig zijn voor onze maatschappij en waardoor zij voor zich en hun naaste omgeving le vensvreugde bekomen. Laat bij deze kollekte blijken dat u voor deze medemens iets kunt afzonderen. De kollekte is landelijk en geldt voor alle gezindten, terwijl van de opbrengst 50 voor zuiver provinciale doeleinden wordt besteed. Het bestuur van de Fed. van Nazorg voor de geestelijk gehandicapten. NIEUWE BESTRATING KERKPLEIN Dezer dagen is Workum door de werkzaamheden aan het pleintje tussen Grote kerk en toren een aantrekkelijk hoekje rijker geworden. Van de noodzaak dat de bestrating op verschillende punten werd gerepareerd, is gebruik gemaakt om een geheel nieuwe afstandloper. Tot slot had de heer Aukema over het Duitse pinchertje een mild oordeel, al was het hoofdje niet helemaal correct, wat te veel ingedeukt tussen oren en neus. Het beestje was er overigens volstrekt niet van onderste boven, want het kreeg daar na nog maar wakker praatjes tegen z’n grotere broeders. ’t Was echt interessant om deze kyno- logische redeneringen aan te horen. Na de pauze werden van verschillende wolven- en hondentypen een aantal dia’s vertoond, waarbij de heer Otto z’n woord je ter toelichting om de tijds wille wat moest beperken, maar men kreeg niette min met een prachtig overzicht over de hondenrassen onder de hand ook nog en kele schelmstukken te horen. Kortom een avond, die evenals vriend hond ver maard zal blijven om z’n gezellige aard. Met de gewone, doordeweekse caféslui- tingstijd van elf uur kende de hondse be handeling toch haar grenzen. Voor Sneek en omstreken weer even het petje af! Telefoon 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Noard 69 Workum If Vorige week donderdagavond be stond het bezoek dat gehoor had gegeven aan de uitnodiging om op de bovenzaal van „De Wijnberg” te verschijnen uit een tiental honden, die er met hun eigenaren of eigenaressen en een aantal belangstel lenden dood zenuwachtig zaten te wachten op het eigenlijke verloop van deze avond. De gastheren aan de bestuurstafel waren daarentegen onbezorgd, volkomen zeker dat het een goede avond zou worden en het deed ook sympathiek aan dat men in het geheel niet aandrong op het lid- worden, maar wie iets voor dieren en dan speciaal voor honden voelt, zal niet lang in twijfel hoeven te staan. De voorzitter van de Sneker club, dr. Otto, vond het prettig dat er voor deze avond een aardige belangstelling was, heette allen hartelijk welkom en vertelde toen in ’t kort wat men als lid van deze Kynologenclub kon verwachten. Het meest waardevol zullen zeker wel de ad viezen zijn, waarover men op allerlei ge bied kan beschikken. Verder worden er af en toe clubmatches uitgeschreven, wat al tijd op een zaterdag plaats vindt (om ver schillende redenen de meest geschikte dag); de eerstvolgende is vastgesteld op zaterdag 23 februari te Sneek. Ook houdt een groepje leden zich geregeld bezig met het africhten van honden en als elders eens een tentoonstelling wordt gehouden, wordt er bij voldoende deelname voor een gunstige reisgelegenheid gezorgd. De Raad van Beheer is belast met het re gistreren van de diverse rassen en aan welke bepalingen dan voldaan moet wor den, kan men zo nodig gewaar worden bij het secretariaat van de Sneker club, die zowel in Bolsward als in Workum, Hei denschap en Hindeloopen en trouwens in verscheidene omliggende plaatsen haar leden heeft zitten. Een ledental van royaal boven de vierhonderd, daar stonden de nuchtere bezoekers toch wel even van te kijken. Mevrouw Otto, wier activiteit op alles wat hond betreft, rondom bewonde ring scheen te wekken, heeft deze avond wel bewezen dat ieder met ontzag en gro te waardering tot haar kan opzien. Van het bestuur van de Sneker club zal men geen slecht woord kunnen horen. Dat wa ren de eerste indrukken na het openings woord. Daarna kwam de heer Aukema, de vitale nestor van de keurmeesters voor ’t front om een boxer te beoordelen. Ver schillende goede eigenschappen werden opgenoemd en ook de minder gewenste kentekens kregen een beurt. Een zwarte bouvier (Ardennen—type), Friese stabij en een Drentse patrijshond, en vooral deze beide laatste konden de voor hun ge toonde belangstelling niet erg waarderen. Mevrouw Otto, die intussen ook de voorgeschrèven bevoegdheid heeft om een deskundig oordeel uit te spreken, maakte met haar beoordeling de zwarte poedel haast ijdel, en de heer Abma, die als trim mer ook nog wel iets van vorm en haar mode afwist, deed daar nog een schepje boven op. De Schotse collies waren met vier stuks flink vertegenwoordigd en ’t hleek dat mevrouw Otto de ouders er ook knap in terugvond. Hoe veel honden die hier in het noorden kent, schijnt aan het ongelooflijke te grenzen. De penningmeester, de heer Meijer, be sprak z’n eigen levendige steenbrak, het hondje dat zich meer aan het cigaretten- merk Lexington schijnt te hechten dan aan de baas en het van z’n soortgenoten .glansrijk wint als onvermoeibare lange Ik haw jimtne forliden wike foarrekkene dat de tsien wenningen dy 't fyftich jier lyn yn Hynljippen forkocht waerden, sa troch elkoar hündert sechtich goune it stik opbrochten. Hwat grif, ek foar dy tige goedkeap wie. Nou is it oer it algemien sa ,alle waer is nei syn t as ik de Friso fan 2 novimber 1912 De afdeling van de C.P.V.M.B, kwam op 18 oktober in de landbouw school bijeen. De presidente mw. Bokma- Haagsma liet zingen Ps. 138 1, las ver volgens 1 Thess. 5 111 en ging voor in gebed. Na een kort openingswoord kreeg mej. A. v. d. Akker gelegenheid de notu len voor te lezen. Daarna volgden de mededelingen. Vol gens een binnengekomen schrijven is men besloten, om weer een gezamenlijk kerst feest te vieren. ’t Is de bedoeling om 1 november een reisje te maken naar Joure. Hier zal een boerderij bezichtigd worden, in verband met nieuwe mogelijkheden betreffende woninginrichting enz. Voor dit uitstapje gaven zich een 30-tal leden op. De jaarvergadering wordt gehouden op 14 november te Leeuwarden Op onze eigen jaarvergadering in janu ari zal er een kleine tentoonstelling wor den gehouden, op het gebied van handen arbeid. Na de pauze hield mevr. Kramer-Brug- genkamp uit Berlikum een lezing over: „Mem en dochter”. Opvoeden is erg moei lijk. Een houvast dat ieder kind in dit le ven nodig heeft, moet in het huisgezin te vinden zijn, ’t Is daarom noodzakelijk dat vader en moeder één lijn trekken en sa men de moeilijkheden op lossen. Onder ling moet er veel liefde zijn en daar hier in de praktijk veel aan hapert, kan er al leen iets bereikt worden als we Gods Woord als maatstaf nemen. Na de lezing volgde nog een leerzame bespreking. Tot slot werd nog gezongen ,,’k Wil U o God mijn dank betalen”, waarna mevr. Kramer-Bruggenkamp voorging in dank gebed. Er gaf zich één nieuw lid op. Zondag 28 oktober 1962 Workum. (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroeg mis. 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Jagersma van Nijega, Friese dienst, ’s Av. 7.30 uur ds mr Q. Rovers van Warns. Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerk Latijnse School en Ons Gebouw. (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur ds J. C. Beekhuis van Veenwouden, Collecte voor het Bouwfonds Voorm. 11 uur Westhill kinderdienst (Gwef. Voorm. 9,30 uur ds Middelkoop Nam. 2 uur ds D. Middelkoop (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds Hofhuis ’s Av. 7.30 uur ds Hofhuis, Evangelisatie samenkomst. Onderwerp „Televisie” Voorm. 11.15 uur Zondagsschool Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur ds Jagersma van Nijega, Friese dienst. (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds Bisschop van Warns Ferwoude (Herv.) Nam. 1.30 uur ds P. E. van Ooyen, H. Doop Gaast (Herv.) Voorm. 9 uur ds P. E. van Ooyen Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. Klopman van Molkwerum, H.A. ’s Av. 7.30 uur vicaris J. Broeder (Doopsgez.) Voorm. 10.45 uur ds J. C. Beekhuis van Veenwouden Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds J. Tammeling, medewerking kerkkoor. ’s Av. 7.30 uur ds J. Tammeling Molkwerum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds J. v. d. Heide van Oudega W. Voorber. H.A. Nam. 2 uuur ds B. Klopman Warns (Herv.) Voorm. 9 uur Leesdienst. Nam. 2 uur ds mr Q. Rovers. Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds B. J. Riemersma, Voorber. H.A. Nam. 2.15 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) ’s Av. 7.30 uur ds J. C. Beekhuis van Veenwouden tiid, i jild’ en dat wie hjir ek it gefal. Hwant foar my nim, fyn ik der in forslach yn fan de Riedssitting fan Hynljip pen op 30 oktober 1912. Punt VIII. Schrijven i voorstel van B. en W. tot onbewoonbaar verklaring van 10 woningen ge- De gehouden Unie-collecte heeft te Workum en omgeving het bedrag van 1021.36 opgebracht. WORKUM. Naar we vernemen heeft de verkoopdag van de Ned. Herv. Vrouwen vereniging „Wees een Zegen” netto ruim duizend gulden of om precies te zijn 1059.08 opgebracht. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Contracten volgens algemene regeling Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlyk donderdags^ morgens 10 uur lijke regenwaterbakken, vochtigheid, gebrek aan licht en lucht, gebrek aan J van ongedierte, terwijl deze woningen niet door verbeteringen in bewoonbaren staat zijn te brengen. Naar aanleiding van dit schrijven, wat vroeger of later zeker de af- keuring van bedoelde woningen ten gevolge zal hebben, en niettegenstaan- i de er gelijk is opgemerkt wel slechtere woningen in de gemeente zijn, stellen B. en W. den Raad voor, tot afkeuring van deze woningen te besluiten en tevens in beginsel te besluiten tot het van gemeentewege bouwen van tien woningen, met deze bepaling evenwel, dat niet tot af- i braak zal worden overgegaan vóór de nieuwe woningen voltooid zijn. De heer Simonides bestrijdt de door den Inspecteur genoemde ge- breken aangaande de regenwaterbakken en de' dampigheid, en kan wel i meegaan met het plan van den bouw van 10 nieuwe woningen, maar is i er tegen om deze 10 af te keuren. Ook de andere leden laten zich alzoo uit De heer Borneman ziet wel in, dat de Kerkstraatwoningen op den i duur afgebroken zullen moeten worden en wil er dan ook op wijzen dat i als de tegenwoordige eigenaars aanvraag doen om verbeteringen aan te i brengen B. en W. dit toestaan, zij dit geheel los moeten doen van even- 1 tueele afbraak dier huizen. Het voorstel om de woningen af te keuren wordt hierna verwor- 1 pen met één stem voor. Het voorstel om in beginsel te besluiten tot den i bouw van tien nieuwe woningen wordt met 6 stemmen voor aangenomen.’ Neffens it rapport fan de ynspekteur üt Boalsert foei der fan dizze wenningen net folie goeds to sizzen. Der mankearre fan alles en noch i hwat oan en de namme krotten’ soe hjir yn dit gefal grif net misstien i hawwe. Wol seit ien fan de Riedsleden dat it mei de reinwetterbakken en de dampichheit lang sa slim net is as dy ynspekteur seit. Doch oer al i it oare b.g. oer it Ongedierte, swijt de man mar. En it eintsje-bislüt hat 1 west, om de wenningen net óf to brekken. Workum, 25 Oct. Zaterdag 10 dezer omstreeks 11 uur vervoegde zich bij aan de spoorstraat in zijn pakhuis een bekend dronkaard, i voorgevende dat hij naar het station moest om voor f 30 biels in ontvangst i te nemen, doch slechts f 29 bij zich te hebben, dus een gulden tekort i te schieten, welke hij terleen vroeg en kreeg. Omstreeks half twaalf stond hij reeds dronken op de Begijnebrug, natuurlijk zonder biels. De i gulden die hij van los gekregen had, was voor drank gebruikt. Ieder 1 zij dus voor dergelijke oplichterspractijken op zijn hoede.’ Ja, der moat faek al hwat dien wurde om oan de kost (yn dit gefal oan drank) to kommen. F. legen aan de Kerkstraat, met aanverwante voorstellen. Uit dit schrijven blijkt i dat de inspecteur en twee leden der schoonheidscomm. alhier woning-in- spectie hebben gehouden en vele woningen voor bewoning ongeschikt i hebben bevonden. Voorloopig worden echter 10 van deze woningen voor afkeuring voor- i gedragen, n.l. de woningen aan de Kerkstraat. Verschillende redenen heb- i ben tot de onbewoonbaarverklaring geleid als: te weinig en niet deugde= i 1" i privaten en het aanwezig zijn Programma zaterdag 27 oktober AFD. VOETBAL W orkumZwaagwesteinde. Aanvang 3.30 uur Q.V.C. 2Workum 2. Vertrek 2.45 uur Oudega (W.) 2—Workum 3. Vertr. 2.45 u. Heerenv. Boys IA—Workum IA Vertrek 1.20 uur Workum 2A—Makkum IA. Aanv. 2.15 uur Workum 1BQ.V.C. 2B. Aanvang 3 uur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1