Radio Hingst ELNA I WORKUMER KRANT 1 uitmuntende weergave! doelmatige vorm! eenvoudige bediening! en Zuidwesthoek van Friesland nu Enorme prijsverlaging; Philips JBa nd recorders Dames tricotages Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen S.V.W. AGENDA RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE AUTO"1 VERHUUR 85ste JAARGANG No. 44 VRIJDAG 2 NOVEMBER 1962 ER IS KEUS UIT 7 PHILIPS BANDRECORDERS PLAATSELIJK NIEUWS Fyftich jier lyn - 39 T IJEME DE BOER zeldzame prijs Fré de Boer AFGELOPEN ZOMER BEST BEZOEK NOG EENS BOOTDIENST ENKHUIZEN—STAVEREN v.v. FRISO Contracten volgens algemene regeling BURGERLIJKE STAND Officiële Gemeente Workum BEGRAFENISRECHTEN Van 24 t.m. 30 oktober 1962 OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Workum, 31 oktober 1962 i HONDSDOLHEID uur I. I ~W f 198 PHILIPS Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151—314 Postrekening 882259 Het bestuur der V.V.V. Workum w.g. M. W. J. M. MUDDE, voorz. w.g. T. VISSER, secr. (Betreft overjarig verklaring) Fa. ROMKEMA WORKUM Telefoon 495 - Süd 18 Hierbij wordt ter openbare kennis ge bracht, dat gedurende de maand novem ber gelegenheid bestaat om de rechten voor de zgn. eigen graven ter secretarie te voldoen. Nadien zullen deze rechten, vermeerderd met incassokosten, per post- kwitantie worden geïnd. Abonnementsprijs f 1.25 per kwartaal per post 2.75 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. 1. 2. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur mededelingen Burgemeester en wethouders van Workum, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris VAN DER GOOT WORKUM. De collecte voor het Prote stants Interkerkelijk Thuisfront (P.I.T.) heeft hier 311. 87 opgebracht. Wy bigjinne mei in advertinsje fan in slachter yn Warkum. „Huismoeders!! A.s. Woensdag Prima kwaliteit Argentijnsch Rund- vleesch, 35 cents per pond. Vroegtijdig bestellen aanbevolen. Zuiver Rundvet, 40 cents en Leverworst 25 ets. per pond.” En dermei wie der dan foar it earst „argentijnsch vleesch” yn War kum to keap, hwat lang net yn alle gemeenten it gefal wie. Hwant yn in Friso fan in pear wike letter foun ik dit biricht: „Invoer bevroren vleesch. Een aantal importeurs van Argentijnsch vleesch hebben zich tot den Minister van Landbouw gewend, teneinde voor de gemeenten, waar de invoer van bevroren vleesch niet is toegestaan, dit verbod opgeheven te krijgen. Eenige hunner werden Maandag door den Minister in audiëntie ontvangen." Wie dat bütenlanske fleis nou wol safolle goedkeaper as it ynlanske? Ik soe der gjin antwurd op jaen kinne, mar tafallich foun ik yn deselde Friso in advertinsje fan in oare Warkumer slachter. „Prima. Prima. Huis moeders! Neemt eens proef van mijn prima kwaliteit KOEVLEESCH. Lap pen 40 ct. p. p. Huspot m. b. 35 ct. p. p. Stukjes 42’^ p. p. Rollade 45 ct. p. p. Biefstuk 50 ct. p. p." It forskil wie dos net sa botte great. Ja, as wy de priizen fan doe en hjoed de dei forgelykje is it forskil wol tige great. Mar ik leau wol dat der yn dizze tiid frijhwat mear fleis brükt wurdt as doe, al hoe goedkeap it ek wie. Om 't wy nou dochs mei de advertinsjes dwaende binne, sille wy noch in pear oernimme. Vergadering „HULPBETOON” op Maandag 28 Oktober, 's avonds 8 uur, bij den Heer A. Oosterhoff. Punt van behandeling: Opheffing of voort zetting der Vereniging. Vooral trouwe opkomst verzocht. Het Bestuur.” Hwat forienging wie dat? In jiermanich lyn siet ik by in ald-War- kumer en dy forhelle my doe it ien en oar üt syn jonge tiid. It wie in forhael fan earmoede, sykte en sear. Fan winters by in kalde kachel en dagen sunder in brok iten yn 'e hüs. Hy fortelde fan syn reizen nei de „earmkeamer” hwer hy as lytse jonge dan in healbrea en sawn sturen helje koe om 't heit en mem beide siik leine. „En as „Hulpbetoon” üs doe net hwat holpen hie, wiene wy fan earmoede omkommen, sei hy ta bislüt. Dit wie eins de ienigste kear dat ik fan dy forienging hearde. Hwat ik noch wol wit, dat der yn myn jonge tiid de saneamde „Hulpbank" bistie. Der koene minsken dy 't troch de iene of oare reden oan legerwal rekke wiene, jild liene, sunder rinte to biteljen. Mar of dat nou itselde wie, wit ik net. „Ontvangen: de nieuwste modellen Dames-, meisjes- en kinderklot- sen. Ook ruim voorzien van garen voor klotsen." „Voor de lange winteravonden! Behalve Schaak-, Dam-, en Domino- nog vele andere soorten Gezelschapsspelen." Ja, fyftich jier lyn moast der faek wol hwat ütfoun wurde om de lange winterjounen om to krijen. Ien ding hie men doe al op üs foar, men koe yntiids op bêd gean en net lyk as nou oan jouns wit hoe let by de radio of televisie sitte. sünder dat men in wurd meielkoar wikselje kin. It moat dizze kear sa mar, hwant ik haw net folie tiid om to skriuwen. F. LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR 1 Telefoon 283 Merk 2 Workum - fï gesm. In aansluiting op het bovenstaande ves tig ik er uw aandacht op, dat ook katten ernstig gevaar voor de verspreiding van c.q. de besmetting met hondsdolheid kun nen opleveren. Ik doe daarom ook een dringend beroep op u deze dieren van nu af aan tot nader order zoveel mogelijk binnen te houden. Workum, 26 oktober 1962 De burgemeester voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA Geboren: Johannes, zv Douwe Kroeze en Pietje Boorsma. Onder tr ou wd: Haije Westendorp, 30 jaar en Anna Rijpma, 31 jaar, beiden te Workum; Jan Ouderkerken, 24 jaar te Go- rinchem en Jetske de Boer, 21 jaar te Workum. Gehuwd: Geen. Overleden te Sneek: Attje Hofhuis, 67 jaar, wed. van Wijbe Brandenburg. Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf - Telefoon 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Noard 69 Workum belangen van onze gehele provincie, zal het geen verwondering wekken, dat wij van mening zijn, dat deze kwestie niet serieus behandeld is. Onze kritiek op de wijze, waarop uw advies tot stand kwam, moge thans ge volgd worden door enkele opmerkingen over de inhoud van het advies. Wij kun nen ons op dit punt geheel aansluiten bij de opvattingen van de vijf leden van uwe Kamer, die tegen het prae-advies van de commissie voor het verkeer stemden. Wij zijn van oordeel, dat het handhaven van de bootdienst voor de toekomst van de Zuidwesthoek in velerlei opzicht, ook voor het vreemdelingenverkeer, van het allergrootste belang is. De meerderheid van uwe Kamer meent, dat „zakelijk ge zien de bootdienst van zeer geringe bete kenis is”. Wij menen echter, dat deze dienst van zeer grote importantie is, om dat goede verbindingen met de recreatie gebieden noodzakelijk zijn voor het toe ristenverkeer. Dat juist in een tijd, waar in het toerisme in de Zuidwesthoek van jaar tot jaar toeneemt, geadviseerd wordt met de afbraak der verbindingen te be ginnen, lijkt ons zakelijk gezien een grote misvatting. Het zal u niet verwonderen, dat het door u gegeven advies voor onze gehele streek een grote teleurstelling betekent. Echter leeft hier de hoop, dat het door andere instanties niet zal worden gevolgd Namens de besturen der V.V.V.’s Bols- ward/Wonseradeel, Gaasterland, Heeg, Hindeloopen, Koudum, Langweer, Lem mer, Sloten, Sneek, Staveren, Workum en IJlst. Programma zaterdag 3 november AFD. VOETBAL V.V.I.Workum. Vertrek 1.30 uur per bus Workum 2Q.V.C. 2. Aanvang 3.15 uur Workum IB—Oeverzwaluwen 1B Workum 2BQ.V.C. 1B. Aanvang 2 Deze Philips Bandrecorder voor de 3 Dat zijn de bijzondere a eigenschappen van de- I zePhilipsbandrecorder, J 'n fantastisch apparaat 9 met dynamische micro- 9 foon. 4-sporentechniek. U Bandsnelheid 9.5 cm/ sec. Speelduur 4x1 uur. Opnamesterkte-indica- tor.Tasje voor microfoon en snoeren. Afneembare draagbeugel. Doorzich tige beschermkap. Vraag ons om een uit voerige demonstratie. van f 328 Zwitserse precisie- naaimachine Meubelen van ünconê gaan een mensenleeftija mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheia Meubelhuis Inconé - Workum Dat de besturen van V.V.V. en Plaatselijk Belang zich uitsloven om Workum (en trouwens de gehele Zuid westhoek) voor de toeristen aantrekkelij ker te maken, zullen degenen die deze zomer logees of pensiongasten hebben ge had, volmondig erkennen. Maar van wat er dan alzo besproken en geregeld moet worden, kunnen de meesten zich moeilijk een voorstelling maken. Daarvoor is het nuttig dat er af en toe wat getallen be kend gemaakt worden en zo kregen we dezer dagen dan van V.V.V. een serieus uitgewerkt lijstje, waarop speciaal de overnachtingen gerubriceerd waren. Hieronder volgen dan de voornaamste bijzonderheden. Het aantal overnachtingen (met land van herkomst van de bezoekers) bedroeg op de kampeerterreinen: 1006 Duitsland, 848 Nederland, 16 Zweden, 12 België, 7 Engeland, 5 Frankrijk, 4 Zwitserland, 2 Oostenrijk, totaal 1900. PRIISFRAECH RELY JORRITSMAFOUNS 1962 It Rely Jorritsmafouns skriuwt ta bifoardering fan de Fryske literatuer de neifolgjende priisfragen üt: foar oarspronklike Fryske gedichten; foar moai koarte, oarspronklike for- halen yn Frysk proaza (sketsen). Oan prizen foar 1962 is biskikber de somme fan 2500,hwerfan Vs part is ornearre foar de priisfrage foar gedichten, 4A foar dy foar sketsen. Ien en oar wurdt lykop fordield under de fiif béste yn- stjürders foar elk underdid of moch ten der minder as fiif ynstjürders wêze foar ien underdid of foar beide under harren dy’t ynstjüre. Op groun fan de kwaliteit fan it ynstjürde wurk, hifke op syn letterkundige wearden, kin de jury ütmeitsje, dat ien of mear ynstjürders dy’t foar in bileanning yn ’e bineaming komme net it folie foar him of har biskikbere bi- drach ütkeard krije. It boppesteande is sa fêstlein yn it tes tamint fan de stiffer fan it founs. De pri zen wurde takend sunder mooglikheit fan birop of oare aksje fan in jury, bi- steande üt trije persoanen en wol de hea- ren Tsj. J. de Jong fan Skillaerd, J. Noord mans fan Ljouwert en G. Koelstra fan Leiden. It earste publikaesjerjucht fan de bi- kroande ynstjüringen komt oan it bistjür fan de Fryske Bibleteek, sunder dat der apart noch wer foar bitelle wurdt. Deselde skriuwer mei net mear as ien gedicht en ien skets ynstjüre; it ynstjürde wurk mei net earder publisearre wêze. Ynstjüringen (leafst typt en dan yn trijefald of yn düdlik hanskrift op papier dêr’t mar ien kant fan brükt wurdt) wur de ynwachte oan it adres: J. Rienstra, Ur- terp (Ureterp). Op de bütekant fan it kefert moat de i oantsjutting foarkomme: „Rely Jorrit smafouns”. Op elke ynstjüring moat in motto stean, yn in bygeande tichte slüf mei itselde motto moatte namme en wen- plak fan de skriuwer to finen wêze. De termyn fan ynstjüring slüt 31 jannewaris 1963. Naai’ verschillende windstreken is ver zonden een copie van de door de V.V.V.’s in de Zuidwesthoek van Friesland aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland gezonden brief d.d. 27 ok tober 1962 inzake de plannen tot ophef fing van de bootdienst EnkhuizenSta veren. Hoewel velen dus reeds van de inhoud kennis hebben genomen, menen we goed te doen, dit schrijven hier onverkort op te nemen, ’t Is immers verbijsterend hoe de Friezen buiten de Zuidwesthoek, het be lang van deze bootdienst van en naar Holland over ’t hoofd kunnen zien. Met verbazing hebben de besturen van de Verenigingen voor Vreemdelingenver keer in de Zuidwesthoek van Friesland (te weten de V.V.V.’s te Bolsward /Won- seradeel, Gaasterland, Heeg, Hindeloopen, Koudum, Langweer, Lemmer, Sloten, Sneek, Staveren, Workum en Ijlst) ken nis genomen van het verslag in de pers der vergadering van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Friesland, ge houden op vrijdag 19 oktober 1962, waar in gesproken werd over het aan Gedepu teerde Staten van Friesland uit te brengen advies over de opheffing van de boot dienst EnkhuizenStaveren. Bovengemelde besturen menen, dat de ze zaak door uwe Kamei’ op een weinig serieuze manier is behandeld. Ter ad structie van deze stelling de volgende voorbeelden: 1. Op een vraag, of er reacties waren binnengekomen van de V.V.V.’s werd door uw voorzitter geantwoord, dat hem daarvan niets bekend was. Kennelijk zijn uw voorzitter de persberichten ont gaan, waarin melding werd gemaakt van een brief, die alle V.V.V.’s uit Friesland’s Zuidwesthoek reeds op 31 augustus 1.1. aan Gedeputeerde Staten van Friesland richtten en waarin werd geprotesteerd te gen de voor onze streek heilloze plannen van de Nederlandse Spoorwegen en werd verzocht al datgene te doen, dat zou kun nen leiden tot het behoud van de bedreig de bootdienst. Aannemende, dat deze persberichten u zijn ontgaan, zijn wij van oordeel, dat uwe Kamer ernstig in gebreke is gebleken door niet voldoende informaties in te win nen. Toen u immers door Geduputeerde Staten werd gevraagd hen van advies te dienen, had het op uw weg gelegen zich tot de V.V.V.’s te wenden om het oordeel van deze verenigingen te vernemen over de plannen van de Nederlandse Spoor wegen. 2. Het nut van de vraag van uw voorzit ter, wie van de ter vergadering aanwezige heren geregeld gebruikmaken van de bootdienst voor zakenreizen, ontgaat ons ten enemale. Deze vraag, gesteld in een gezelschap van mensen, die verspreid over de gehele provincie wonen en waar van velen, zo niet allen, beschikken over een eigen vervoermiddel, kan zeker niet ernstig genomen worden en kan alleen bedoeld zijn om een zekere stemming te kweken. Wanneer op deze wijze over een voor onze streek zo belangrijke zaak wordt ge handeld door een instantie, die geacht moet worden op de bres te staan voor de De burgemeester van Workum maakt bekend, dat door de Commissaris der Ko ningin in de provincie Friesland onder dagtekening van heden navolgend bevel is uitgevaardigd; De Commissaris der Koningin in de provincie Friesland; overwegende, dat maatregelen tot wering van hondsdolheid noodzakelijk zijn; gelet op het overleg met het hoofd van de veeartsenij kundige dienst in het district Friesland; gelet op artikel 62 der Veewet; Beveelt: dat in de gehele provincie Friesland honden met ingang van heden zoda nig moeten worden opgesloten of aan een ketting of lijn van voldoende sterkte moeten worden gehouden, dat zij niet in de onmiddellijke nabijheid van andere honden kunnen komen. II. Vestigt er met nadruk de aandacht op dat honden, welke in strijd met bo venbedoeld bevel loslopende worden aangetroffen, op last van de burge meester der gemeente, waar zij zich bevinden, kunnen worden gedood. De commissaris der Koningin voornoemd, w.g. H. P. LINTHORST HOMAN

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1