ERFSKIP I I I I I Richtprijs van 27 cent voor alle melk WORKUMER KRANT en Zuidwesthoek van Friesland Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Dames tricotages S.V.W. AGENDA RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE MAISON IRENE Zorg dat u gezien wordt Fyftich jier lyn - VRIJDAG 9 NOVEMBER 1962 85ste JAARGANG No. 45 Dit nummer bestaat uit twee bladen 40 >e. WARKUMS C. GORTER AUÏO-VERHUUR IJEME DE BOER te I Fré de Boer mist Verschijnt éénmaal per week FRISO Contracten volgens algemene regeling iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Officiële ek OPELS V.W. BUSJES En dan fynt men sa wolris in bericht hwer men fan sizze kin: Hea, CHEVROLETS ID lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllilllllIll er Molenammen II PLAATSELIJK NIEUWS VERBOND VOOR VEILIG VERKEER Letter mear j Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf KNIPPERAUTOMATEN VOOR AUTOREMLICHTEN STERK AANBEVOLEN NOODZAKELIJKE OPRUIMING VAN ZWERFKATTEN Programma zaterdag 10 november AFD. VOETBAL Zeerobben 2Workum 2. Vertrek 2 uur Zeerobben 4Workum 3. Vertrek 12.30 u. Workum IABl. Wit IA. Aanv. 3.15 uur Y.V.C. IAWorkum 2A. Vertrek 1.15 uur Workum 2BBolswardia 1B Aanv. 3.30 u. Abonnementsprijs 1.25 per kwartaal per post 2.75 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. verhoging van de melkprijs-af-boerderij met één cent per kg melk en een uitbrei ding van de garantie tot alle geproduceer de melk. Op basis van de produktie van 6,5 miljard kg melk, betekent dat een ho gere opbrengst voor de boer van 65 mil joen. Deze 65 miljoen komt voor 37 miljoen voor rekening van het Landbouw- Egalisatiefonds en 5 miljoen wordt ver wacht uit een hogere opbrengst van de industriemelk. Een bedrag van 23 mil joen valt onder de doorberekening aan de consument als gevolg van de verhoging van de verrekenprijs voor de consumptie- melk met 1.25 per 100 kg melk met 3,7 procent vet. Deze hogere verrekenprijs komt met ingang van 12 november 1962 tot uitdrukking in een prijsverhoging van de drinkmelk en de consumptiemelkartike len (pap, vla, e.d.) met één cent per liter. De verhoging zal in de tweede helft van het melkprijsjaar door een verhoging met een halve cent worden gevolgd. EEN OPEN VRAAG Veel wordt er geklaagd over ergerlijke storingen tijdens de kerkdiensten. Waarom wordt niet flinker opgetreden en ook de jeugd onder toezicht gesteld? Een parochiaan OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 - Workum Sinds ’t begin van deze week is een re geling in werking, die in het gehele land een systematische actie mogelijk maakt tot opruiming van zwerfkatten, als onder deel van de bestrijding van hondsdolheid in ons land. Deze regeling bevat tevens een voorschrift voorlopig beperkt tot de gemeente Amsterdam waarbij de houders van huiskatten worden verplicht ervoor zorg te dragen, dat deze dieren zich niet vrij buiten huis en erf begeven. Het is namelijk noodzakelijk ter voorko ming van mogelijk verspreidingsgevaar van de hondsdolheid op deze wijze de be wegingsvrijheid van de huiskatten sterk te beperken. mededelingen -- STREMMING VERKEER Burgemeester en wethouders van Wor kum brengen ter kennis dat, wegens res tauratiewerkzaamheden aan het voorma lige café ,.De Zwaan”, tot nadere aankon diging, vanaf heden alle verkeer langs het gedeelte van de Trekwei vanaf het Dwarsnoard tot de Paardestalbrug zal zijn gestremd. Workum, 8 november 1962 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris VAN DER GOOT n. :r„ /e st at LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR ïld iet sr- Telefoon 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) en Ler ijk ;n- bij m- )e- Noard 69 Workum ie st >1- te n- ir- e- li- 3S it- □- jr u- >g IS e- ie ij- ls- to- ■n- en 'ij- ;er op >e- w. de »n en lar od iV- Ik er Jt, Ik is >ft k- ;n er n. ig re jn us ir- I r- I n- I ar I >or I tie Jp en I •ft, n- I in. I >e- I le- I ■b- I WORKUM. Onze stadgenote, mej. lekje Adema, werkzaam als leerling-verpleeg- ster in het Diaconessen Ziekenhuis te Leeuwarden, heeft aldaar haar eerste exa men voor verpleegster met succes afge legd en kwam alzo in het bezit van di ploma A. Gevolgen Voor de veehouders betekent de nieuwe richtprijs naar het Ministerie van -Landbouw en Visserij mededeelt een hy al wie doe ’t er yn 1703 forkocht waerd. Hy wurdt dan omskrean as in „welgetim- merde olij molen” Bij de forkeap heart ek noch „derselver molenhuis met sijn ge reedschappen ende de pol landts waar op de selve staat gebouwt sampt de gerech- tighheyt van de vrije gangh van Algerbui- ren tot en aff deselwe molen”. Hy foroaret noch al ris fan eigener. Yn 1777 b.g. binne it in pear Boalserters dy ’t him yn bisit hawwe. Hja forkeapje dan oan Gerryt Jans van der Zee, boargemaster fan War- kum „zekere deftige welbeklante olijmo- len onder Workum aan de Trekvaart” foar 8700 Caroli gounen (d.i. plm. in ton yn üs jild). In bikende eigener hat de kof- skipper Harmen Pieters van Wetzinga west. Hoenear hy de mole kocht hat, haw we wy net neigien mar de bilestingboeken fan 1783 wize him yn elk gefal as eigener oan. Hy sil yn 1808 stoarn wêze. De ald- heitkeamer is inkelde jierren forlyn yn it bisit steld fan ü.o. in ynkeapboek üt dy tiid, der ’t yn to lézen stiet, dat hy koalsie forwurke. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur 65 miljoen gulden meer voor veehouders In een geheel nieuwe opzet van het ga- rantiebeleid voor de landbouw in de melk- en zuivelsector, heeft de Regering voor het zgn. melkprijsjaar van novem ber 1962november 1963 een richtprijs voor alle melk vastgesteld in plaats van zoals tot dusver een garantieprijs voor een beperkte hoeveelheid. Deze richtprijs voor alle door de melkveehou ders geleverde melk bedraagt 27.per 100 kg melk met 3,7 procent vet en ligt ƒ1.per 100 kg hoger dan de gemiddelde opbrengstprijs van 26.per 100 kg, die de veehouder in de praktijk ontvangt on der de tot nu toe geldende regeling met een garantieprijs van 28.10 voor 5.1 mil jard kg melk. De nieuwe opzet van het melkprijsbe- leid sluit aan bij de opzet, die de Europese Commissie van de Europese Economische Gemeenschap in haar ontwerp-zuivelver- ordening heeft voorgesteld. Hoewel deze verordening nog onderwerp van behande ling uitmaakt in de Raad van Ministers der E.E.G., is inmiddels wel gebleken, dat er tegen de door de Commissie ontworpen beleidsopzet in algemene zin geen over wegende bezwaren der lid-staten bestaan Het nieuwe garantiesysteem gaat uit van een richtprijs voor alle melk, die het karakter draagt van een na te streven gemiddelde producentenprijs af-boerderij. I Ab Consumptiemelk De verrekenprijs voor de melk, die wordt bestemd voor de bereiding van con sumptiemelk en aanverwante melkpro- dukten, is vastgesteld op 30.65 per 100 kg met 3.7 procent vet. uit welke prijs en welk vetgehalte de melkprijs voor de con sument wordt afgeleid. Deze verrekenprijs die rechtstreeks invloed heeft op de zgn. straatprijs. is 1.25 per 100 kg hoger dan de oude verrekenprijs van 29.40 Daarbij is in aanmerking genomen, dat in de oude beleidsopzet voor een verhoging van de opbrengst van alle melk met 1.per 100 kg een verhoging van de garantieprijs voor het voormalige gegarandeerde kwantum met 1.25 per 100 kg noodzake lijk zou zijn geweest. Earste Keamer wiene der mar frijhwat klachten oer. Hwat dy klachten nou krekt west hawwe, stiet er net by, mar men kin dy wol sahwat opmeitsje Bliuwt foar üs de frage: Hwat hie de minister dochs op dy dingen men doe al fan dy „gokautomaten" hie hwer yn üs tiid safolle oer to dwaen west hat en noch wol is. De automaten fan doe wiene aimeast dingen hwer 't men foar in stür in reep sukelade üt helje i koe. En In verband met het toenemen van het aantal ernstige kettingbotsingen op auto snelwegen, zal op krachtig aandringen van de ANWB, binnenkort een wijziging worden aangebracht in het Wegenver keersreglement, waardoor het zal worden toegestaan knipperautomaten op de stop lichten van auto’s aan te brengen. Deze knipperautomaten kunnen bij stilstand van de auto worden ingeschakeld en doen dan de stop- of remlichten werken als waarschuwingslicht. Hierdoor wordt het achteropkomende verkeer tijdig geatten deerd op voertuigen, die op de rijbaan stilstaan. De ANWB acht het gebruik van deze eenvoudige en zeer goedkope knip perautomaten van groot belang voor de verkeersveiligheid. Het is herhaaldelijk gebleken dat ernstige kettingbotsingen, waarbij tientallen auto’s betrokken zijn, veroorzaakt worden doordat het verkeer niet tijdig onderkent dat voertuigen om de een of andere reden de weg versperren. Een enkel, op zich zelf wellicht onschuldig ongeval, kan hierdoor uitgroeien tot een ernstig verkeersconflict. In nauwe samenwerking met de Rijks politie heeft de ANWB bovendien een aantal gedragsregels opgesteld voor auto- DEMONSTRATIE HUIDVERZORGING 6 nov. Hedenavond werd hier op de bovenzaal van „De Wijnberg” een demon stratie en lezing over huidverzorging ge geven. Deze avond was georganiseerd door de fa. Veldman, Dameskappershuis en Schoonheidssalon te Bolsward, en werd bezocht door een veertigtal dames. Deze waren zeer geboeid door de deskundige wijze waarop de make-up behandeld en toegelicht werd. Met verschillende nutti ge wenken werd aangetoond hoe op vrij eenvoudige wijze toch dikwijls verrassen de correcties bereikt konden worden. Zowel de aangeboden koffie met gebak, als de uitgereikte brochures en proeftube werden in dank aanvaard. Al met al een leerzame en onderhoudende avond. De toeslag industriemelk De toeslag per 100 kg industrieel ver werkte melk is voor het melkprijsjaar 1962/’63 gegrond op een bij de verwerking van deze melk te bereiken opbrengst van 18.85 per 100 kg tegen 18.75 in het afgelopen melkprijsjaar vastgesteld op 6.30 per 100 kg industrieel verwerkte melk. In tegenstelling tot vorige jaren ligt de basis van het landbouwprijsbeleid niet meer bij de vooraf berekende kostprijzen per produkt. In overeenstemming met het Landbouwschap wordt in dit opzicht thans een globaler beleid gevoerd; er is overgeschakeld van voorgecalculeerde kostprijzen per produkt naar voorcalcula- ties, die betrekking hebben op de renta biliteit van de verschillende typen van het landbouwbedrijf. Voor het melkprijs- beleid is uitgegaan van de ontwikkeling van de kostprijs van melk gedurende de laatste vijf jaar (werkelijke kosten) en een prognose van de bedrijfsuitkomsten 1962/’63 in de weide- en zandgebieden. Deze rentabiliteitsberekeningen geven een indruk van de vermoedelijke inkom stenverhoudingen onder het nieuwe be leid voor de verschillende bedrijfstypen. Het Landbouwschap, dat zich kon ver enigen met de beleidsopzet, heeft in dat nieuwe kader een richtprijs voorgesteld voor alle melk van 28.per 100 kg melk met 3,7 procent vet. Zoals inmiddels is gebleken, heeft de Minister van Land bouw en Visserij dit voorstel niet over genomen. De foarige kear hawwe wy op kaerten en plattegrounen neigien hwer de molen yn Warkum stien hawwe. Wy sille nou ris sjen hwat de skreaune stikken der fan sizze en yn hoefier de kaerten der mei oerienstimme. Hwat üs dan opfalt, is, dat de feitlike ei- gennammen fan molen pas nei 1700 foar- komme. Yn ’t earstoan wurde hja meast 'neffens de lizzing of de soarte oanjown. Sa fine wy de beide molen dy ’t op de aldste plattegroun fan plm. 1555 stean, ek yn de stikken werom. De iene hjit dan de „Noordermolen” of Noorderwindmolen (ü.o. yn 1620). Dizze moast yn 1675, om ’t er aid en forsliten wie, ófbrutsen wurde. Oft der ek wer in nijenien foar yn ’t plak komme is, witte wy net mei wissens. Wol is der yn 1727 sprake fan de „Warkumer noorder rogmeulen” mar it plak der ’t diz ze mole stien hat, wurdt net neamd. De oare mole wurdt yn in forkeapingsakte fan 1583 foar it earst neamd. Hy hjit der de „Suydermoelen”. As yn 1675 de noarder- mole forsliten is, dan is de sudermole noch yn goede steat. Dat soe der faeks op wize, dat de noardermole it aldst is. De suder mole wie wierskynlik in roggemole. Wy tinke tominsten, dat wy mei deselde mole to meitsjen hawwe as der yn 1706 in „heerlike rog- ofte wintmolen” forkocht wurdt „staende binnen Workum op het suid aen de oastside van de grote Dolte”. Yn 1733 is it Dr. Pierius Binkes dy ’t dizze mole keapet „met de praam, molenzeilen, molenpolle en molenaers harne”. De tsjintwurdige Roggemolestege bringt üs wer in oare roggemole yn it ünthald, ek al yn 1675 bikend. Dizze stege hjitte yn 1708 noch de Jan Dirx Brouwerssteig. De mole stie bikend as de „Westerwintmolen” of de „Westerrogmo- len” (1715) De oalje mole dy ’t forskate Warkumers noch wol kennen hawwe, hat ek al lang op itselde plak stien. Wy witte net, hoe aid Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftija mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheia Meubelhuis Inconé - Workum dan miskien de musykautomaten. Net dingen lyk as nou mei gramafoanplaten, mar mear in söarte fan spyldoaze. It heucht my noch skoan dat der yndertiid yn de 3e klas wachtkea- mer fan it Snitser stasjon ek sa'n ding stie. Foar in botsen krige men musyk Mar men hearde fansels altyd wer ien en itselde deuntsje. Ja,dy spyldoaze yn it stasjon to SnitsiWy hawwe derris sitten,kamen der ek twa manlju yn. Hja lieten har in fleske „lager" bringe en doe kaem it praet op it musyk- ynstrumint. Sei de iene tsjin de oare: „In halve stüver in ’e gleuf en it instrumint begint te speulen" Frjemd dat sokke gezegden jin sa by bliuwe „Op 't oogenblik wordt de Kalverstraat te Amsterdam bij avond on- veilig gemaakt door een individu, dat, zoodra hij kans ziet, de haarvlech- ten van jonge meisjes afknipt. De knipper is plm. 35 jaar oud, bleek van uiterlijk met een flinken blonden knevel". Der rounen doe dos ek al gefaerlike mantsjes op strjitte. Witte jimme noch wol dat der jierren lyn, ek yn Amsterdam, in fint wie dy 't it op i hoazzen fan de froulju forsjoen hie? Dy neamden se doe „de kuitenprikker" Wy yn üs tiid prate en léze al folie oer „hoogconjuctuur" en „wel vaart". .Ek al krije dan lang net alle minsken har part derfan. Mar fyftich jier lyn wie dat wurd „welvaart" ek al yn 'e moade sa 't skynt. Westergo, 31 Oct. De welvaart op de Frie§che boerderijen komt deze Saten zelve niet weinig ten goede. Wat al vernieuwingen en verbouwin- j gen er in de laatste jaren hebben plaats gehad op schier alle dorpen der greidestreek - men moet het zien, om het te kunnen gelooven. De plaatsen zijn verfraaid uitwendig, maar ook het interieur is belangrijk veranderd. En in dat inwendige heeft men vooral gelet op doelmatigheid en gemak, waarvan het vee, dat eerstdaags weer binnengaat de goede gevolgen zal 1 ondervinden in het lange staljaar, dat aanbreekt. Zoo wordt inderdaad het geld op goede wijze besteed." mobilisten die bij mist of duisternis ge confronteerd worden met een kettingbot sing of de dreiging daarvan op een snel- verkeersweg. Deze gedragsregels zijn: 1. Trap bij het remmen het pedaal eni ge malen achtereen in. Hierdoor gloeien de remlichten op. 2. Schakel bij stilstand de koplichten niet uit, maar verlicht zo mogelijk de plaats van het ongeval en de voor u staande voertuigen. Stel, wanneer dit straks is toegestaan, de knipperautomaat voor de remlichten in werking. 3. Ontsteek de linker-richtingaanwij zer. Ook het knipperen hiervan werkt alarmerend voor het achteropkomende verkeer. Schakel tevens de binnenverlich- ting van de auto in. 4. Stap slechts uit de auto, nadat u zich er van overtuigd hebt, dat dit abso luut zonder enig risico is. Talloze malen werden automobilisten, die impulsief uit stapten, bij een kettingbotsing dodelijk gewond, omdat het achterop rijdende ver keer niet tijdig tot stilstand kwam. Bovendien zijn de ANWB en de Rijks politie van mening, dat toeschouwers bij verkeersongevallen het gevaar op de weg aanmerkelijk vergroten. Vooral na het ar riveren van Politie en Wegenwacht is het beslist zaak voorzichtig door te rijden. Dat it lang net alle minsken foar de wyn gyng, sprekt fansels. Hwant: „Witmarsum, 28 Oct. Een gardenier alhier, die wel vermoedde dat vrijwat ziekte onder zijn aardappelen schuilde, had het bij de aflevering toch zóó erg niet verwacht. Toen hij 100 korf had afgeleverd, hield hij 70 i korf ;zieken over.” F. It fait altyd lang net ta om eltse wike foldwaende nijs fan fyftich jier lyn to finen hwat de muoite wurdich is om hjir oer to nimmen. (Nou ja yn myn eagen dan.) Men moat derta al dy aide Friso's fan bigjin i ta it ein troch sneupe. En dan fynt men sa wolris in bericht hwer men fan sizze kin: Hea, dat of dat hie men dos fyftich jier lyn ek al. It is yn de Friso fan 2 nov. 1912 dat ik noch wer in bericht foun oer de fjouwerkante stürkes, dy 't dat jiers yn de „circulatie" kommen wiene. Men skynde op dat nije jild nou just net sa tige gesteld to wêzen. Yn de i Earste Keamer wiene der mar frijhwat klachten oer. Hwat dy klachten nou i krekt west hawwe, stiet er net by, mar men kin dy wol sahwat opmeitsje i üt it antwurd fan de minister. „Het bezwaar tegen de vierkante stuivertjes bestaat in hoofdzaak hierin, dat de automaten voor ronde stuivertjes zullen moeten veranderd worden. De minister heeft daar geen medelijden mee. j Hij heeft al genoeg last van de halve stuivers automaten. Van harte hoopt f hij, dat de automaten zich nu met halve stuivers zullen vergenoegen. Moch- ten de stuiverautomaten geheel verdwijnen, hij zou het van harte i toejuichen." r- tsjin? Hwant ik leau net, dat

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1