k ERFSKIP DUIZEND GULDEN SINT NICOLAAS ATTRACT të WORKUMER KRANT Zuidwesthoek van Friesland en strijkijzers v.o. f 25.95 Dames tricotages Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Aangeboden door de actieve Workumer winkeliers 4 BIJ DE HAAN centrifuges va f 119 RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE Fyftich jier lyn - o I VRIJDAG 16 NOVEMBER 1962 85ste JAARGANG No. 46 Dit nummer bestaat uit twee bladen ..Life S.V W. AGENDA WARKUMS 41 1 De geschenkenbonnen worden alleen uitgegeven door de deelnemende winkeliers BIJ DE HAAN Fré de Boer MAISON IRENE AUIO-VEDHIUin IJEME DE BOER Vraag de deelnemende winkeliers om attractiebonnen Let op etalages en de advertentie van onderstaande winkeliers - Van Noard, Merk, Begine naar Süd zijn dat: o.a.Een modern Radiotoestel van nieuwste (groot) type, i een le klas wollen kamgaren Herencostuum of Dames mantel, een paar Noorse schaatsen, een compleet Theeservies, een pick-up met platenwisselaar, een pluche tafelkleed, een boekenbon van f 22.50 en nog zeer veel kleinere geschenken Zie de lijst van deelnemers onder deze advertentie Ter gelegenheid van het komende Sint Nicolaasfeest bieden onderstaande winkeliers u een verrassende Attractie met tal van geschenken met een waarde van meer dan Contracten volgens algemene regeling Officiële OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Vertrek 4.45 uur gezelligheid PLAATSELIJK NIEUWS I 4f.; I' I 1 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 'Postrekening 882259 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Attractiebonnen en geschenken worden uiteraard niet aan kinderen gegeven. Abonnementsprijs 1.25 per kwartaal per post 2.75 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. R. Flapper, Textiel en Baby-artikelen S. R. de Boer, De Noorderbazar Fré de Boer, Textiel, Dames- en Herenconfectie, Woninginrichting J. Sikkes, Herenmodes, Damesstoffen enz. B. Gaastra, Boekhandel en Drukkerij Rintenier tsjin in oargeldraeijer: „Hwerom stietste hjir sa lang to draeijen? Dou krigest dochs gjin sint fan my.” Oargelman: ,,Just derom." De bonnen die u ontvangt zijn in geslo ten envelop. U hoeft alleen maar de enve lop te openen om te zien welk geschenk of Sint Nicolaas surprise u zult ontvangen. De geschenken kunnen op Sint Nicolaas avond worden afgehaald en liggen zolang in de etalage bij D. Gielstra, Noard. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Als extra attractie vindt u bij de deel nemende winkeliers genummerde artike len in de etalages. Als zo’n nummer het zelfde is als het nummer van deze courant (rechtsboven voorpagina Tweede Blad) dan is dat een EXTRA GESCHENK voor U. dat ook op Sint Nicolaas avond of uiter lijk 8 december kan worden afgehaald. Toon uw sympathie voor deze St. Nico laas actie door uw inkopen te doen bij de ACTIEVE WINKELIERS VAN WORKUM die deze attractie aanbieden. Elke deelnemende winkelier doet u tij dens de Sint Nicolaas verkoop enkele BIZONDERE EXTRA VOORDELIGE AANBIEDINGEN LAAT VERZORGEN LICHTGEWICHT met inruil van oude strijkbout Meubelhuis Inconé - Workum DE SPECIAALZAAK VOOR Telefoon 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Noard 69 Workum 1—1 1—1 1—1 1—1 1—1 0—2 2—0 2—0 1—1 2—0 12—8 mededelingen BEGRAFENISRECHTEN Hierbij wordt ter openbare kennis ge bracht, dat gedurende de maand novem ber gelegenheid bestaat om de rechten voor de zgn. eigen graven ter secretarie te voldoen. Nadien zullen deze rechten, vermeerderd met incassokosten, per post- kwitantie worden geïnd. Workum, 31 oktober 1962 Burgemeester en wethouders van Workum, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris VAN DER GOOT Iedereen mag meedoen aan deze origi nele attractie, die een geschenkenregen brengt, welke geheel in de geest van Sint Nicolaas is. Vraag de deelnemende winke liers om Attractiebonnen, zij geven ze gul en gaarne. Er is geen enkele voorwaarde of koopplicht aan verbonden. Op diverse koopavonden zullen er bovendien langs de Workumer winkelstraat tal van attractie bonnen worden uitgegeven. houden of eventueel te verzwaren. Door nieuwe dammen en bruggen worden ver bindingen verbeterd en verkort. De geïso leerde eilanden worden nu ontsloten. Spreker gaat even in op de gigantische hoeveelheden materiaal die nodig zijn om dit werk te voltooien. Hij vertelt iets over tempo en volgorde, en een geanimeerde bespreking bewijst dat dit onderwerp, waar toch het hele Nederlandse volk mee te maken heeft, danig in de smaak valt. Een en ander geeft inleider gelegenheid op enkele punten nog iets dieper in te gaan Een bijzonder dankwoord van de voor zitter was in dit geval dus zeker op zijn plaats. Bij punt rondvraag wordt gevraagd naar de mogelijkheden van zebrapaden op enkele punten in de stad. Dit zal gepro beerd worden. Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met ge bed gesloten. 0—2 2—0 2—0 0—2 2—0 2—0 2—0 0—2 0—2 1—1 ïï^9 FRISO sa foar en nij aerdige Koartswyl” Lit üs dizze kear mar Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur WORKUM. Voor deze week donderdag stond als grote gebeurtenis aangegeven de plechtige opening van de nieuwe R.K. lagere school aan de Brouwersdyk. In het volgende nummer hopen we daar nader op terug te komen. CHR. HIST. UNIE nov. Een vergadering no „De opening van het Vredespaleis. Vermoedelijk zal de opening van ty het Vredespaleis te 's Hage plaats hebben in September 1913, dus Jorke: „Ik hear dy der „ezel" sizzen, wier dat faeks op my munte?" Jouke: „Bistou dan de ienigste ezel tochste? Nou, dou haldst er noch al hwat forbielding op nei, tinkt my sa.” Oan safier ta dizze stikjes koartswyl. Hynljippen wie nedich oan in nije jiskekarre ta. De gemeenteopzichter soe dy meitsje litte, mar de man hie it bipaeld noch al drok hwant hy hie it forgetten. Dat kaem üt om 't in DAMNIEUWS 10 nov. Het is voor de damclub weer de drukste periode, want gister avond werd al weer de eerste wedstrijd voor de bond gespeeld. Het waren deze keer het eerste en tweede tiental van Woudsend die te gast kwamen om uit te komen tegen O.G. 1 en 3. Het was te voor zien dat het een zware strijd zou worden en dat werd het dan ook. Van begin tot eind was er spanning en er werd aan geen bord dan ook maar iets toegegeven. Het was een prachtige avond en voor O.G. een mooie overwinnig. Hier is de uitslag.: O.G. 1 Woudsend 1 F. Sjoerds W. de Vries J. de Vries S. Reekers L. Wijnja H. Visser D. Tjerkstra Jr. L. v. d. Kooi C. Buma C. v. d. Brug W. Wink W. Atsma P. Buma J. Dantuma J. van der Meer A. Bruinsma S. Wiersma Sj. Reekers i M. Hiemstra A. Feenstra Uitslag O.G. 2 Woudsend 2 G. Bruinsma J. Faber A. van Dijk J. J. Bijlsma P. Couperus J. Witteveen D. Mulder Tj. Glashouwer P. Wesselius W. Visser J. Bijlsma Sj. Laffra R. Hendriksma A. Hoekstra Tj Folkerts K. Russchen P. Nauta M. Nauta S. P. Couperus P. de Boer Uitslag pear leden fan de Rie der nei fregen. Sadwaende moast der noch haest mei meer bruikbaar” sa sei de Foarsitter. Derüt bïykt dos, dat men oan dy tiid ta de jiske ensfh. op- helle mei in krode. F- G* na afloop van de verkiezingen en ongeveer samenvallend met het v rijheids-herdenkingsfeest in de groote steden, met name in Amsterdam. Te meer zou op die verbinding in tijdsorde prijs worden gesteld, wordt gezegd indien het gerucht zich mocht bevestigen, dat de Keizer van Rusland, op wiens initiatief de Vredes conferentie in het leven trad, bij de opening tegenwoordig kon zijn. Daar Rusland niet alleen het initiatief nam voor de eerste Vredes conferentie, maar ook in 1813 het eerst militairen steun voor onze vrijmaking van Napoleon over de grenzen zond, zou t in bijzondere mate eigenaardig zijn, indien beide gebeurtenissen, én de ope ning van het Vredespaleis, én de herdenking van onze vrijmaking, saam konden vallen”. Ik wit net of ’t de Keizer fan Ruslan ek by de iepening oanwêzich wie, mar ik tink it hast net. Hwant noch gjin jier nei de iepening briek de earste wraldoarloch üt. En yn 1912 bigoun it al to broeijen. Master: „En hwat is de geskiktste tiid Frans, om de apels to plukjen?” Frans: „Hwennear de boer en boerinne in dei üt 'e iten binne en de houn oan 't kjetting leit.” Yn de aldere jiergongen fan de Friso steane fiyske stikjes en der stie dan boppe: „I werris in stikmanich oernimme. „Mem tsjin har jonge fan tsien jier: Né, dou meist net roke, dat wol ik üt noch yn net lije. Roken is skealik foar de sounens en forkoart it libben". Jonge: „Nou, en pake dan, dy hat noait de piip kald en wurdt yn nije wike al tachtich jier." Mem: „Ja, dat is wol sa, mar as jimme pake noait rookt hie, dan soe er nou mooglik wol njuggentich wêze". C. Gorter, Optiek, Goud en Zilver Tj. Romkema, Naaimachines, Radio enz. S. de Vries, ’t Warenhuis L. Bandstra, IJzerwaren-Gereedschappen G. Wouda, Schoenhandel O. S. Dijkstra, Luxe- en Huish. artikelen S. Gielstra Zelfbediening Levensmiddelen F. van Duinen, Textiel en Woninginr. G. L. de Jong, Hand werkhuis G. Tjalsma, Manufacturen, Woninginr v B. Kemker, Drukkerij en Leesbibliotheek Geëtaleerde prijzen bij D.Gielstra Noard 7 Molenammen III Bihalve it koalsie, der ’t de raepoalje en raepkoeken üt makke waerden, hie de oaljemole ek noch hwat lynsie to for- wurkjen ta lynoalje en lynkoeken. De léste eigeners hawwe de Potma’s west. Langer as hündert jier hat de mole yn harren bisit west. It hoecht üs gjin nij to dwaen dat yn Warkum mei syn skipfeart ek de skipsbou fan gans bitsjutting west hat. De skippen wiene doe noch allegearre fan hout en fan gefolgen fine wy hjir dan ek in tal hout- molen. Hja hiene hast allegearre nammen fan bisten. Sa stie der tusken de Trekfeart en de Warkumer mar in houtmole dy *t „de Os” hjitte. Hy waerd yn 1764 mei syn „huisinge, schuur, drooghuis en polle sampt schouwschippie en stoffers en ver dere gereedschappen” forkocht foar 4600 caroli goune. In jier as toalve letter is de mole hielendal fornijd mar de priis is aer- dich sakke. Hy wurdt n.l. yn 1776 foar 1152 goudgoune (1 goudgoune =- 1,20 ca roli goune) wer forkocht. Of wy mei de- selde houtmole of in oaren ien to meitsjen hawwe dy ’t yn 1701 forkocht wurdt mei „huysinge, hovinge, hieminge, boomen en plantagie”, doarre wy net üt to meitsjen. Hy stie südeast fan de Hollemar en noard- west fan it Tichelboerslan. Sa ek yn 1704 as it giet oer in houtmole oan de Trekwei by it Tichelwurk. Müglik stie er hwat noardliker. In oare houtmole fine wy oan de east- kant fan de Dolte en dy kin dus wol de- selde west hawwe dy ’t letter de famylje Fekkes yn eigendom krige. Hy hjitte „de Koe”. Sa keapet Reerd Foeckes Saag- mans yn 1730 „sekere fraije deftige wel doortimmerde houtsagersmolen, genaamt de Koe”, mei dommekrêften, touwen, li nen, kjettings en in skou. In „kostelijke” houtmole stie op Alge- raburren. Dizze mole, „het Kalf” stie njonken in mestemakkerij en wurdt neamd yn in forkeapingsakte fan 1739. Hiel hwat letter, n.l. yn 1806 dükt hy wer op as er wer yn oare hannen oergiet. In houtmole sünder namme (dy wurdt alteast net neamd) stie to’n noarden fan de „Brandebuirevaart” njonken in salt- keet. Yn 1712 wurdt de houtmole „de witte Falck” forkocht. Neffens de bi- skriuwing stie er to ’n südwesten fan de „groote Oosterse Dolte” en to ’n easten fan de „gemeene-off Teeckleboersvaart”. Hwer moatte wy dy léste feart sykje? Soms spile by it bineammen fan in mole de kleur in rol. Sa wurdt yn in stik fan 1776 sprutsen oer de „Blauwe molen”. Hwat foar in mole dat wie en hwer 't er stien hat, is üs net bikend. De Snip is de namme fan hwat der oer is fan de moaie wettermole bij de pleats bi- wenne troch wethalder Gaastra. Der is oan’t nou ta neat oan dien om fierder for- fal to kearen, lit stean om him wer op to knappen, mar faeks is der noch in kans ta restauraesje foar in biskaet doel. De nam me sil wol üntliend wêze oan it lan der t er op stiet: de Snipskrite. De trije nou folgjende molenammen kinne wy fierders neat fan sizze. Hja wur- de neamd yn in publikaesje fan S. J. v. d. Molen. Wy nimme se oer mei de troch him neamde jiertallen fan de originele stikken Dat binne dan de bidriuwsmolen „De Liefde” (1814) en „Het Spinwiel” (1784, in houtmole) en ta bislüt de wettermole „De Meerkoet” (1863) yn it Heidenskip. Elk wit, hoefolle der fan al dy molen oerbleaun binne. Lit üs der sunich op Wêze. 12 nov. Een vergadering waar slechts 20 der leden aanwezig is, kan als slecht bezocht beschouwd worden, zo ook de ledenvergadering der Chr. Hist. Unie. Voorzitter de heer R. H. Jonkman opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. In zijn welkomswoord grijpt hij terug op de uitslagen der gemeenteraadsverkiezin gen, welke voor onze C.H.U. alleszins be vredigend waren. Hij gaat in op de taak der raadsleden, de gang van zaken op het landelijk politieke vlak, en de weinige animo die er schijnt te zijn op dit terrein, met als gevolg dat al het werk op slechts enkele schouders komt te rusten. Hij schetst de bedoelingen der C.H.U., die er naar streeft dat gerechtigheid en naasten liefde verder doorgevoerd worden. Hij wekt leden en geestverwanten op hun beste krachten te geven opdat de Chr. Hist. Unie verder uitgebouwd zal worden. Na het vaststellen der notulen, krijgt de penningmeester het woord. Deze klanken zijn nog al pessimistisch, en hiervoor moet een oplossing komen. Dit kan alleen door contributieverhoging, en dit is absoluut noodzakelijk. Men wil dit proberen door per lid een gulden verhoging te vragen. De vergadering gaat hiermede unaniem accoord, omdat men van mening is dat de onkosten die gemaakt worden, ook moeten worden betaald. Men verwacht dus aller medewerking. Als candidaten voor de groslijst der ko mende Kamerverkiezingen worden een drietal personen naar voren gebracht. Vervolgens krijgt de secr. de heer S. Smits het woord over het onderwerp „Rondom de Deltawerken”. Deze inleiding getuigde van veel studie, en de uiteenzet tingen over verzilting en zoetwatervoor- ziening bewezen, dat het hier om groter dingen gaat dan men oppervlakkig meent. Verkorting der kustlijn, d.w.z. kortere zee dijken, zijn beter en goedkoper te onder- Teade tünker: „En dit is nou in tabaksplant yn folie bloei, juffer”. Juffer: „Nou dat is dan wol nüvere nijsgjirrich! En hoe lang duorret it nou noch ear 't de segaren der ryp oanhingje?" JYÏeubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en Programma zaterdag 17 november AFD. VOETBAL Workum 2—V.V.T. 2. Aanvang 3 uur Parrega 2Workum 3. Vertrek 2.30 uur Drachtster Boys IAWorkum IA Vertrek 1.50 uur Workum 2ABolswardia IA. Aanvang 1.45 uur Workum 1BQ.V.C. 2B. Aanvang 3.15 uur Vrijdagavond 6.30 uur trainen voor se- lectie-ploeg le elftal. AFD. VOLLEYBAL S.V.W.—V.I.O.S.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1