HENGST 495 J HOE 2' 395 k 2 90 F WORKUMER KRANT en Zuidwesthoek van Friesland Nutsdepartement, Workum’ 8 uur 16. e Dames tricotages RADIO H1NGST uw ZOVEEL LAGER? Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Dit nummer bestaat uit twee bladen S.V.W. AGENDA MAISON IRENE £80 Uw voordeel RADIO SN TELEVISIE Fré de Boer AUÏO-VERHUUR Q90 IJENE DE BOER 4i 85ste JAARGANG No. 47 VRIJDAG 23 NOVEMBER 1962 mededelingen Officiële n :r gezelligheid PLAATSELIJK NIEUWS OUDERAVOND Het aanvangsuur van de Tweede Nutsavond (22 nov.) is als gebruikelijk naar ’t Huis met de Notenbalk te Sneek, Tel. 0515-2279 t I- e e r es :h Is n i- lit :n er s: dt in r- »k :n u er et te een juweel aan de voet, alle heren maten slechts 19’° MUZIKALE MENSEN gaan met hun muzikale wensen C. GORTER Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftijd mee ünconê voor kwaliteit Voordeel en FRISO Contracten volgens algemene regeling m lUlilHIHIUIlUllllllllllllHlllllllllllllirilllllllllllllllllllltlIlllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIII OPELS BEGRAFENISRECHTEN V.W. BUSJES CHEVROLETS Workum, 31 oktober 1962 iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin OPBRENGST COLLECTEN R.K. VR. GILDE Aanvang 2 uur f RESTAURATIE „DE ZWAAN”. VERGADERING C.P.V.M.B. IJ GARANTIE 11.90 no 30-32 33-35 13.90 36-39 14.90 90 i MMAR9E - BON nov. a.s. 13.90 ;i| 4 i t I I I I NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Omdat onze bedrijfskosten laag zijn, kan met een geringe winst- opslag worden volstaan Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum VERNIEUWING BUREAU GEMEENTEWERKEN reeds voor WORKUM HAD WEER ZIJN OUDJES-AVOND Programma zaterdag 24 november AFD. VOETBAL DE SPECIAALZAAK VOOR ÏS le ie t 3 3 1 WORKUM. Benoemd tot onderwijzer aan de Chr. School alhier, de heer J. van der Kooy te Makkum. Hierbij wordt ter openbare kennis ge bracht, dat gedurende de maand novem ber gelegenheid bestaat om de rechten voor de zgn. eigen graven ter secretarie te voldoen. Nadien zullen deze rechten, vermeerderd met incassokosten, per post- kwitantie worden geïnd. ONTHEFFING WINKELSLUITING voor kruidenierswinkels leuke dames leder molière Met de restauratie van de voorma lige herberg „De Zwaan” is onlangs een begin gemaakt. Uit bestaande kaarten is bekend, dat de plaats van De Zwaan vanouds het ein de van de stedelij ke bebouwing in de rich ting van Bolsward in het midden van de 16de eeuw was bebouwd. Bij de werk zaamheden is thans een oude kelderruim te met een vloer van groen en geel gegla zuurde plavuizen aan het licht gekomen. Men hoopt, dat tijdens de restauratie meer vondsten gedaan zullen worden. Het ligt in de bedoeling, dat de restau ratie van het exterieur in april zal zijn voltooid. Na de restauratie zal De Zwaan, die thans eigendom is van de gemeente, ruimte bieden aan twee woningen. Op 14 november j.l. kwamen de plattelandsvrouwen bijeen in café „De Zwaan”. De heer J. Slofstra uit Leeuwarden be sprak de opera „Die Zauberflöte” van W. A. Mozart en gaf daarbij een toelichting met gramofoonplaten. Vooraf werden nog enkele mededelin gen gedaan, o.a. over de cursus Beter Be wegen, die de eerstkomende weken geen doorgang zal kunnen vinden wegens ziek te van de leider. Het was jammer, dat deze vergadering, waarop zo veel te genieten viel, door zo weinigen werd bezocht. De alhier gehouden Klaproos-col- lecte heeft netto 115.72 opgebracht. Hiervoor zorgden de leerlingen van de Bijz. Ulo-school, waarvoor zij hartelijk worden bedankt. De onlangs gehouden collecte ten bate van het geestelijk gehandicapte kind heeft 894.63 opgebracht, waarvan 109.in het Heidenschap werd opgehaald. Een fraai resultaat. Alle medewerkers harte lijk dank. Ook voor de Kinderen een leuke Verrassing Van vrijdag 24 t m. donderdag 30 geeft deze waardebon recht op: 1 paar prachtige fluweel of leder dames pan toffels met im. vacht voering normale waarde 6.95 - 7.95 - 8.95 Heren maten 3.40 - 3.90 4.40 - 4.40 it g e In de etalagewedstrijd van Keur- kapokmatrassen werd in rayon Friesland de tweede prijs toegekend aan onze stad genoot etaleur Th. de Vries, voor gemaak te etalage bij de firma P. Lunter’s Textiel bedrijven N.V. te Bolsward. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Burgemeester en wethouders van Workum, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris VAN DER GOOT Met lamsvacht gevoerd leder laarsje. no. 32-35 11.90 Dames- maten LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum dames leder moccassins kunnen de prijzen van Kwaliteits-Schoeisel i- n n e in e- n. c- nt e- d. ti- n. :t, :a in wit rood zwart groen en beige Abonnementsprijs 1.25 per kwartaal per post 2.75 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Voor vader en zoon in zwart en bruin met 6 maanden Als St. Nicolaas surprise voor Omdat wij zoveel inkopen en rechtstreeks importeren, liggen onze inkoopprijzen veel gunstiger De Oudjesdag-commissie te Wor kum, die in de zomermaanden traditiege trouw een populaire autotocht verzorgt voor de ouden van dagen, organiseert in de wintermaanden voor de bejaarden een gezellige avond. In samenwerking met de toneelclub „Het Masker” werd deze avond gehouden op maandagavond j.l. in het ho tel ,,De Wijnberg”. De voorzitter, de heer A. Gaastra, deel de in zijn openingswoord mede, dat de burgemeester door ambtsbezigheden ver hinderd was deze avond hier te zijn. Ver der dat de leden van het toneelgezelschap het zonder hun regiseur: de heer Soomers moesten doen, daar hij wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. Niettegenstaande deze teleurstellingen waren de verwachtingen toch, dat het weer een goede avond zou worden. Ik ben blij, zei de voorzitter, dat er weer zovelen naar hier zijn gekomen en ik heet u dan ook allen hartelijk wel kom. Verder werd nog meegedeeld dat in de grote pauze weer de bekende attraktie gehouden zou worden, nl. de verloting van vele mooie prijzen, die de actieve dames wisten los te zingen van de verschillende winkeliers. Er was zo veel opgehaald dat bijna allen wel met een prijsje naar huis kunnen gaan, aldus spr. Vanaf deze plaats werd aan allen die voor deze verloting iets hadden afgestaan, recht hartelijk dank ge bracht. Na dit openingswoord en na het gebruik van een heerlijk kopje koffie werd het woord gegeven aan de leden van Het Mas ker voor de opvoering van het toneelstuk „Zij leven onder ons”, een toneelspel in drie bedrijven door Rob van Marie. Al spoedig bleek dat de spelers er voortref felijk in slaagden om vanaf het begin tot aan het einde, de grote spanning er in te houden. Voor de Inspecteur van politie was het lang niet een eenvoudige zaak, om uit te zoeken wie of nu eigenlijk de moor denaar was van mevrouw Brussaart, de echtgenote van de heer Jean Brussaart, van beroep dokter bij de Marine. Ja, wie zou nu eigenlijk de moordenaar zijn? Die vraag was ook steeds weer bij de aanwe zigen in de zaal. Allerlei gissingen werden gemaakt. Aanvankelijk dacht men aan zelfmoord en daar was ook alle aanleiding voor om dit te veronderstellen. Later evenwel, nadat een tweede huls van een kogel in de tuin was gevonden waar de vrouw werd vermoord, ging de politie in een andere richting zoeken. Uit het toneel spel bleek naderhand, wat niemand in de zaal had durven vermoeden, dat de dokter en zijn huishoudster Amelia zelf de moord geheel en al hadden voorbereid, en hier aan dus schuldig waren. Na de opvoering van dit spannende stuk dat met grote aandacht werd gevolgd, bracht de voorzitter uit naam van de oud jes de leden van Het Masker een woord van oprechte dank. Allen hadden immers met bijzonder groot genoegen naar dit op treden geluisterd. Met een daverend ap plaus werden deze woorden van dank door de aanwezigen onderstreept. Hierna volgde de grote verloting. Het was precies klokke twaalf dat allen wel- vo'daan over deze mooie avond naar huis konden terugkeren. Zij die gebrekkig ter been waren, werden per auto thuis ge bracht. Vanaf deze plaats aan de leden van de Oudjesdag-commissie nogmaals harte lijk dank voor de mooie avond die zij met Het Masker in een echte Sinterklaasstem ming voor de bejaarde bezoekers op dienden. Dezer dagen is een grondige ver bouwing van het bureau van gemeente werken gereed gekomen. De ingang is naar de zijgevel verplaatst en de indeling van het gebouw gewijzigd. Daardoor kon ruimte voor een extra vertrek worden ge vonden, terwijl de bestaande kantoor ruimte werd vergroot. Voorts zijn het in terieur en de inrichting geheel gemoderni seerd. Ter gelegenheid van het opnieuw in ge bruik nemen hebben burgemeester en wethouders het gebouw een bezoek ge bracht. De burgemeester sprak zijn waar dering uit over de geslaagde verbouwing en uitte de wens, dat het personeel met voldoening in de vernieuwde omgeving zal werken. Het gemeentebestuur acht een huisvesting en uitrusting die aan de eisen des tijds voldoet noodzakelijk voor een doelmatige werkwijze van het gemeente lijke apparaat. Workum, 21 november 1962 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT De afdeling van de C.P.V.M.B. kwam op 15 november in vergadering bij een. De presidente mevr. BokmaHaag- sma opende de bijeenkomst en liet zingen Gez. 45 1. Ze las vervolgens Pred. 5 16 en ging voor in gebed. Na een kort inleidend woord werden de notulen gelezen. Ook had de secretaresse, mej. A. v. d. Akker, weer twee keurige verslagen op rijm gemaakt van de reisjes naar Leeuwarden en Joure. Daarna volgden de mededelingen. Aan de dames werd gevraagd of ze hun oude Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf WORKUM Noard 119 BOLSWARD Appelmarkt 11 SWIFT - T1MTUR - WELF - AVANG - ROBINSON Bestuur en personeel van de Bap tiste Zondagsschool kwamen met een groep kinderen, ouders en belangstellen den, dinsdagavond in Beth-El bijeen voor hun jaarlijkse ouderavond. Ds. F. Hofhuis, voorganger der gemeen te, had voor deze avond de leiding. Ge opend werd met het zingen van het lied no. 10 van Joh. de Heer: „Alles wat adem heeft, love de Heer”, gebed en schriftle zing, de eerste 9 versen uit Math. 13. In het openingswoord bepaalde de leider zich een ogenblik bij het voorgelezen schriftgedeelte, waarin verteld wordt, dat een zaaier uitging om te zaaien. „Ik zou de zondagsschool met zo’n zaaier willen vergelijken, want zondagsschool werk is immers ook zaaien door de kinderen te vertellen van de Here Jezus, de grote Kin dervriend”, aldus de spreker. De medewerker, A. v. d. Plaats, gaf een kort overzicht van het voorbijgegane jaar en vertelde o.a. dat de kinderen dit jaar graag Kerstfeest wilden vieren in hun ei gen zondagsschool, en alzo is dan ook door het bestuur besloten. Dit jaar dus geen ge zamenlijk Kerstfeest met alle kinderen van Workum, zoals verleden jaar. Wel jammer.! Burgemeester en wethouders van Wor kum maken bekend, dat zij voor maandag 26 november a.s., in verband met de op die dag voor radio en televisie te houden actie voor „Het Dorp”, voor de winkels, waarin uitsluitend of in hoofdzaak krui denierswaren worden verkocht, onthef fing hebben verleend van het bepaalde in art. 2 sub. c der winkelsluitingswet, met dien verstande, dat genoemde winkels op die dag geopend mogen zijn van 21 tot 22 uur. Telefoon 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) no. 28-31 Woensdag 14 november bracht een aantal dames van het R.K. Vr. Gilde een bezoek aan de chr. landbouwschool alhier. In de gezellige cantine heette de direc teur der school, de heer R. de Groot allen hartelijk welkom. Hij gaf daarna een overzicht van het landbouwonderwijs in Workum vanaf het begin in het oude zie kenzaaltje tot op de dag van vandaag in de prachtige moderne school. Tevens gaf hij aan de hand van de vakken die onderwe zen worden een idee op welk peil het hui dige landbouwonderwijs staat. Meende men vroeger dat het landbouwonderwijs maar zo-zo was, tegenwoordig weten we wel beter. Het onderwijs aan de landbouw school staat op een behoorlijk hoog peil. Na deze prettige uiteenzetting gingen de dames in twee groepen de school bezich tigen. Ze gingen onder leiding van de di recteur en mijnheer Hoekstra, naar gan gen en lokalen, zelfs de verwarmingskel- der werd niet vergeten. Terug in de cantint'werden onder het genot van een kopje koffie vele vragen gesteld, die door beide heren werden be antwoord. De dames waren vol lof over alles wat ze die avond hebben gehoord en gezien. De presidente mevr, van der WerfZein- stra was dan ook de tolk van alle dames, toen ze de directeur en de heer Hoekstra, dankte voor de bijzonder leerzame en prettige avond. Vaak scheelt het 1530 pet Hier snijdt het mes van 2 kanten ALS EXTRA St. NIC. ATTRACTIE bij min. f 10.contante aankoop 1 paar le soort Nylons a 1.95 1 paar heren mouse anklets a 1.95 7K ct voor slechts Heerenv. BoysWorkum. Vertrek 1.30 uur per bus Workum 3Oudega (W.) 2 Aanvang 2.45 uur Workum 1BBolswardia 1B Aan vang 3.15 uur Workum 2B—Q.V.C. 1B nylons willen bewaren ten bate van het Rode Kruis. Ze kunnen ingeleverd wor den bij mevr. Oudeboon. Betreffende de te houden jaarvergadering werd nog ver zocht, of enkele leden een bijdrage willen leveren. Ook werd er nog geattendeerd op de binnenkort te verwachten geldinzame ling voor het gemeenschapshuis. Na de pauze hield mej. Draaisma uit Leeuwarden een kookdemonstratie. Ver schillende lekkere hapjes werden rond gedeeld. Het was een echt gezellige avond Tot slot werd nog gezongen Gez. 53 1 en 3, waarna de presidente met dank aan God sloot. Heerlijk warm diverse kleuren dames-maten OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 - Workum Noard 69 Workum Solide leder kinder-molières no. 21 -23 48° 24-27 5.80 hJK 28-31 6.80 30

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1